Големина на текста:
ЗАСТРАХОВКА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО" - БАЗОВИ ТАРИФНИ ЧИСЛА
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА(% от застрахователната сума)
ОР1Р2О+Р1+Р2С1С2С3С4С5С6С7С8
пожарпр. бед.ВиК кражба ум. палеж ванд. грабеж удар ППС земетр. свличане м.вълни
0,070 0,020 0,020 0,110- 0,100 0,080- 0,010 0,060 0,020 0,400
0,120 0,040 0,020 0,180- 0,300 0,080- 0,020 0,060 0,020 0,400
0,110 0,020 0,020 0,150- 0,150 0,080- 0,020 0,060 0,020 0,400
0,200 0,050 0,050 0,300- 0,400 0,080- 0,040 0,060 0,020 0,400
0,100 0,120 0,010 0,230- 0,100 0,300- 0,070 0,060 0,020 0,400
0,100 0,100 0,010 0,210- 0,100 0,200- 0,050 0,060 0,020 0,400
ІІ. Домашно имущество
0,020 0,040 0,200
0,200 *
0,150 0,050
0,050 *
0,003 0,060 0,020 0,200
0,100 **0,030 **
0,040 0,080 0,300
0,800 *
0,150 0,050
0,400 *
0,003 0,060 0,020 0,200
0,400 **0,200 **
0,050 0,100 0,350
1,000 *
0,150 0,050
0,500 *
0,003 0,060 0,020 0,200
0,500 **0,250 **
0,100 0,010 0,010 0,120
1,000
0,150 0,050
0,050
0,005 0,060 0,020 0,200
0,350 0,100 0,050 0,500
0,200
0,150 0,050
0,050
0,005 0,060 0,020 0,200
0,200 0,080 0,020 0,3000,200 0,150 0,0500,050 0,005 0,060 0,020 0,200
0,200 0,080 0,020 0,2800,300 0,150 0,0500,050 0,005 0,060 0,020 0,200
*) Тарифно число за обекти без СОТ или охрана.
**) Тарифно число за обекти с налична СОТ или охрана.
За риска "късо съединение / токов удар", договорен по С9, тарифното число е 0,15 %.
Рискът "кражба чрез взлом и с техническо средство" (С1) не се предлага за имущество в необитаеми постоянно помещения за повече от 30 (тридесет) дни.
Самоучастие:2,0 % от застрахователната сума за щети от земетресение (С6)
Възможни отстъпки
- клиенти по Каско и ГО до 20 %
- еднократно плащанедо 10 %
Подновяване без щети
- за първа година до 10 %
- за втора година до 20 %
- за трета година до 30 %
Максимална сумарна отстъпка до 30 %
Отстъпки в по-висок размер могат да се предоставят след съгласуване с Отдел "Имуществено застраховане" на ЦУ.
При необходимост от различни условия, покрития и др. въпросът също се съгласува с Отдел "Имуществено застраховане" на ЦУ.
Тарифата е в сила считано от 01.05.2013 г.
0,200
0,180
0,140
Вид имущество
І. Сгради
Жилищни масивни
Жилищни немасивни
Селскостопански масивни
Селскостопански немасивни (без оранжерии)
Стъкла, витрини, оранжерии
Външни обекти (огради, беседки и др. подобни)
ІІІ. Стопанско имущество
Инструменти и сечива
Селскостопанска продукция, фураж
Отоплителни материали
Дървен и строителен материал
Обзавеждане
Битова електроника и уреди
Други
Page 1
ЗАСТРАХОВКА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО" - БАЗОВИ ТАРИФНИ ЧИСЛА
ФИРМИ (% от застрахователната сума)
ОР1Р2 С1С2С3С4С5С6С7С8
пожарпр. бед.ВиК кражбаум.палежванд. грабежудар ППС земетр.свличане м.вълни
Адм. и битови сгради0,065 0,015 0,015 0,095- 0,060 0,060- 0,050 0,040 0,020 0,400
Произв. сгради0,080 0,015 0,015 0,110- 0,060 0,060- 0,050 0,040 0,020 0,400
0,700 *0,200 *
0,350 **0,100 **
0,700 *0,200 *
0,350 **0,100 **
0,840 *0,240 *
0,420 **0,120 **
Разходи за ДМА0,065 0,015 0,005 0,085- 0,060 0,060- 0,050 0,060 0,020 0,400
Стъкла0,080 0,030 0,005 0,110- 0,060 0,200- 0,070 0,060 0,100 0,400
Адм. и битови сгради0,060 0,012 0,012 0,084- 0,045 0,045- 0,035 0,035 0,020 0,350
Произв. сгради0,075 0,012 0,012 0,099- 0,045 0,045- 0,035 0,035 0,020 0,350
0,600 *0,100 *
0,300 **0,050 **
0,600 *0,100 *
0,300 **0,050 **
0,720 *0,120 *
0,360 **0,060 **
Разходи за ДМА0,060 0,015 0,005 0,080- 0,045 0,045- 0,035 0,050 0,020 0,350
Стъкла0,075 0,030 0,005 0,105- 0,045 0,175- 0,055 0,050 0,100 0,350
Адм. и битови сгради0,055 0,010 0,010 0,075- 0,030 0,030- 0,025 0,030 0,020 0,300
Произв. сгради0,070 0,010 0,010 0,090- 0,030 0,030- 0,025 0,030 0,020 0,300
0,500 *0,080 *
0,250 **0,040 **
0,500 *0,080 *
0,250 **0,040 **
0,600 *0,096 *
0,720 **0,048 **
Разходи за ДМА0,055 0,015 0,005 0,075- 0,030 0,030- 0,025 0,040 0,020 0,300
Стъкла0,070 0,030 0,005 0,100- 0,030 0,150- 0,040 0,040 0,100 0,300
до 2 000 000 лв.
Суровини, материали, стоки,
незав. производство
0,090 0,012 0,012 0,114
0,030 0,020 0,200
0,035 0,020 0,220
0,264
0,030 0,0300,025
0,030 0,0300,025
0,030 0,020 0,200
0,054 0,0540,042 0,042 0,020
0,045 0,0450,035
0,100
до 1 000 000 лв.
0,100 0,015 0,015 0,130
0,120 0,018 0,018 0,156
Суровини, материали, стоки,
незав. производство
- " - срещу първи риск
от 1 000 001 лв.
МСО, СИ, електронна и офис
техника
0,080 0,010 0,010
0,040 0,020 0,250
0,300
0,045 0,0450,0350,109
0,072 0,0720,060 0,048 0,020
О+Р1+Р2
до 500 000 лв.
МСО, СИ, електронна и офис
техника
0,095 0,010 0,020
0,132 0,024 0,024 0,180
- " - срещу първи риск
0,125
0,014 0,014 0,137
0,250
Суровини, материали, стоки,
незав. производство
0,110 0,020 0,020 0,1500,060 0,0600,050
0,060 0,0600,050 0,040 0,020
МСО, СИ, електронна и офис
техника
0,087 0,010 0,0120,035 0,020 0,220
0,2400,036 0,0360,030 0,036 0,020
- " - срещу първи риск
0,108
Обща застр. сума Вид имущество
от 500 001 лв.
Page 2
ЗАСТРАХОВКА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО" - БАЗОВИ ТАРИФНИ ЧИСЛА
ФИРМИ
(% от застрахователната сума)
ОР1Р2 С1С2С3С4С5С6С7С8
пожарпр. бед.ВиК кражбаум.палежванд. грабежудар ППС земетр.свличане м.вълни
Адм. и битови сгради0,045 0,010 0,010 0,065- 0,020 0,020- 0,015 0,025 0,020 0,250
Произв. сгради0,060 0,010 0,010 0,080- 0,020 0,020- 0,015 0,025 0,020 0,250
0,400 *0,060 *
0,200 **0,030 **
0,400 *0,060 *
0,200 **0,030 **
0,480 *0,072 *
0,240 **0,036 **
Разходи за ДМА0,050 0,010 0,005 0,065- 0,020 0,020- 0,015 0,035 0,020 0,250
Стъкла0,065 0,030 0,005 0,095- 0,020 0,125- 0,030 0,035 0,100 0,250
*) Тарифно число за обекти без СОТ или охрана.
**) Тарифно число за обекти с налична СОТ или охрана.
За обекти с обща застрахователна сума над 500 000 лв. тарифните числа са ориентировъчни и подлежат на съгласуване с Отдел "Имуществено застраховане" на ЦУ.
За обекти с повишен риск от пожар (независимо от застрахователната сума) тарифните числа също подлежат на съгласуване с Отдел "Имуществено застраховане" на ЦУ, включително:
За риска "късо съединение / токов удар", ако е договорен по С9, тарифното число е 0,10 %.
Самоучастие:2,0 % от застрахователната сума за щети от земетресение (С6)
Възможни отстъпки:
- клиенти по Каско, ГО или изобщо 2 валидни полици от друг вид до 20 %
- еднократно плащане до 10 %
- мерки за противопожарна безопасност до 10 %
Подновяване без щети:
- за първа година до 10 %
- за втора година до 20 %
- за трета годинадо 30 %
Максимална сумарна отстъпкадо 30 %
Остъпки в по-голям размер могат да се предоставят след съгласуване с Отдел "Имуществено застраховане" на ЦУ.
При необходимост от различни условия, покрития и др. въпросът също се съгласува с Отдел "Имуществено застраховане" на ЦУ.
Тарифата е в сила считано от 01.05.2013 г.
0,0200,015 0,025 0,020
0,025 0,020 0,170
Суровини, материали, стоки,
незав. производство
0,080 0,010 0,010 0,1000,020 0,0200,015
0,1700,020
над 2 000 000 лв.
МСО, СИ, електронна и офис
техника
0,070 0,010 0,010 0,090
О+Р1+Р2
- складове за: тютюневи изделия; лекарства; бои, лакове, лепила и др. подобни; каучукови изделия; трикотажни и текстилни изделия; хранителни стоки; гориво-смазочни
материали; запалителни и взривни вещества и всички видове лесно запалими и взривоопасни вещества освен посочените;
- производствени обекти: шивашки предприятия; цехове за дървообработка; химически и фармацевтични предприятия; обувна промишленост; целулозно-хартиена и печатна
промишленост; тютюнева промишленост; хранителна промишленост.
- " - срещу първи риск
0,096 0,012 0,012 0,1200,024 0,0240,018 0,030 0,020 0,204
Обща застр. сума Вид имущество
Page 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 мар 2023 в 09:50 студент на 41 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - 101262, специалност - Социален мениджмънт, випуск 2024
 
Подобни материали
 

Риск и контрол при застрахователните дружества


Животозастрахователните дружества и дружествата по общо застраховане са изложени на определени рискове, поради което те трябва да поддържат различни по размер застрахователни резерви и да работят по определени нормативни правила.
 

Риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му


Един от подходите за изследване на риска в застраховането, е неговото структуриране според изпълняваните от застрахователя функции, които го отличават от другите участници на пазара на финансови услуги.
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,237
·
2
·
555
·
165

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
 

Същност и определение на риска

05 яну 2008
·
637
·
4
·
459
·
165
·
1

Същност и определение на риска.Риск в личното застреховане са случаите,събитията при осъществяването на които се получава плащане от страна на застрахователя.
 

Същност и особенности на управлението на риска

07 апр 2008
·
831
·
11
·
1,422
·
350
·
2

Реферат по управление на риска в застраховането използван е при доцент И. Мишева.
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни събития
изходен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тест по застрахователни събития за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
32
70
1
2 мин
08.07.2013
Застраховане - ВТУ
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 41 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
41
39
1
6 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Изчисляване на застрахователна премия

Материал № 1080723, от 13 мар 2014
Свален: 16 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 3
Брой думи: 1,108
Брой символи: 5,392

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изчисляване на застрахователна премия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала