Големина на текста:
Електронно управление
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ. ЦЕЛ, ПРИНЦИПИ
И МОДЕЛ НА Е? УПРАВЛЕНИЕ.
Електронното управление представлява трансформация на държавните структури, чрез
използване на ИКТ, насочена изцяло към потребителите. Тази трансформация се извършва паралелно
с организационни промени и придобиване на нови знания, с цел подобряване на общественните
услуги, демократичните процеси и улесняване създаването и провеждането на държавната политика.
Е? управление включва постоянна актуализация на нормативната и технологична рамка, в
която оперира администрацията, за постигане на пълно изпълнение на поставените цели, по-
рационално използване на публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги.
Е? управление променя в голяма степен отношенията между доставчиците и потребителите на
администратични услуги. Развитието на е? управление е обусловено и насочени към потребителите и
не толкова от технологиите за неговото изпълнение.
1. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1.1 Мисия на е? управление
Чрез ускорено изграждане и развитие на е? управление:
- ще бъдат осигурени по-качественни и достъпни услуги за гражданите и бизнеса;
- ще се подобри ефективността и ефикасността от работата на различните административни
структури,
- ще се повиши прозрачността и отчетността;
- ще се създадат предпоставки за намаляване на корупционните практики;
- ще бъдат създадени нови възможности за участие на структурите на гражданското общество
в системата за управление.
1.2 Визия на е? управление
Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за постигане на
едно модерно е? управление чрез:
- предоставяне на гражданите и бизнеса на качествено административно обслужване по е?
път по всяко време, на всяко място и чрез алтернативни канали за достъп;
- въвеждане на бизнес модели в работата на администрацията при прехода от извуршване на
административни услуги, към услуги за гражданите и бизнеса;
- постигане на оперативна съвместимост между фрагментирани и затворени информационни
среди, към интегрирани и технологично независими инфромационни решения;
- осигуряване на управлението на информационната сигурност и постигане на съвместимост
между националното и европейското ниво;
- постигане на максимален ефект и устойчиво развитие при оптимизиране на разходите и на
работните процеси;
- ориентиране към качеството на постичнатите резултати – изместване вниманието от
извършваните дейности, към постигнатите крайни резултати;
- изграждане на „цифрова администрация” – постепенно преминаване от хартиен към на е?
обмен на документи и предоставяне на административни услуги по на е? път;
- удобен достъп до административните услуги – достъпност до единния портал на на е?
упрваление, по всяко време и чрез различни входни устройства.
2. ЦЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
2.1. ВСЕОБХВАТНИ и качествени административни услуги, съобразени с нуждите на
потребителя.
2.2 ОТВОРЕНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ, чрез широко използвани
възможностите на новите ИКТ технологии за:
- участие на гражданите в управленските процеси;
- достъп до обществена информация;
- отчетност при изпълнение на политиките и дейността на администрацията;
- изграждане и въвеждане на системи за провеждане на електронно гласуване.
2.3 ЕФЕКТИВНО, ефикасно и устойчиво управление, чрез:
Стр. 1
Електронно управление
- въвеждане в експлоатация на интеграционната среда на електронното управление и единната
входна точка;
- еднократно събиране на данни от администрацията и многократното им използване,
прилагайки служебното начало;
- постепенно преминаване към безхартиен оборот на документи, моделиране и промяна на
работните процеси и ориентация към организационна ефективност;
- въвеждане на приоритетни електронни услуги;
- развитие и преизползване и на мрежови и информационни ресурси.
3. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Ориентация към потребителя:
- познаване на потребителя – изучаване и разбиране на потребителското поведение,
идентифициране на търсените услуги, тяхното предоставяне и осигуряване на възможност за обратна
връзка и въздействие;
- удобство за потребителя, което да води и до ефикасност за администрацията – поддържане
на добро съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати;
- равни възможности за достъп – леснодостъпни услуги за всички. Особено внимание се
отделя на хората със специфични потребности и в неравностойно положение, както и предоставяне
на възможност за избор на удобни канали за достъп до информация и услуги;
- стимулиране на гражданите и бизнеса да използват възможностите, предоставяни им от
електронното правителство;
- осигуряване на публичност и прозрачност на действията на администрацията и вземаните
ключови решения;
- иновации – прилагане на иновативни средства за непрекъснато усъвършенстване на
услугите и управление на жизнения им цикъл.
3.2. Партньорство и сътрудничество
- партньорство с бизнеса ползване опита на бизнеса в прилагането на новите
информационни технологии за обслужване и комуникация с гражданите. Ефективно използване
механизма на публично-частните партньорства (ПЧП), в това число и за ефективно предоставяне на
електронни услуги;
- ефективно партньорство с гражданите и НПО включване на гражданите и
неправителствените организации (НПО) в процеса на вземане на ключови решения, в това число и
чрез електронно гласуване;
- политическо лидерство, координация и сътрудничество между администрациите
осигуряване на политическо лидерство на процесите на централно ниво и за всяка администрация
поотделно, и координация и синхрон на проектите и инициативите, реализиращи се от различни
екипи или звена в администрацията. Непрекъсната обратна връзка и постигане на синергия;
- партньорство в рамките на ЕС – сътрудничество с Европейската комисия и държавите
членки на ЕС за реализиране на трансгранични електрони услуги за гражданите и бизнеса, разбиране
на основните тенденции и императиви, синхронизация с европейските инициативи и програми
свързани с електронното управление.
3.3. Архитектура ориентирана към услуги
- технологична неутралност – достигане на максимално високо ниво на неутралност и
независимост на е? правителството от конкретни платформи, технологии, софтуер и компании;
- максимално използване на наличните технологии и знания – мотивиране и максимално
използване на съществуващите вече в администрацията технологии, решения и знания (налична
инфраструктура, приложения, решения, лицензи и технологични средства), с цел увеличаване
стабилността и зрелостта на съществуващите решения, намаляване времето и средствата за
разработка на нови такива, както и намаляване разходите за поддръжка и обслужване;
- разработване и прилагане на референтни модели за електронно управление, за различните
административни нива – в това число влизат модели за описание и реорганизация на работни
процеси, разработване и предоставяне на е? услуги и управление на ИТ ресурси;
Стр. 2
Електронно управление
- пълна цифровизация на данни – поетапно преминаване към изцяло цифров вид на всички
данни и регистри в администрацията, както и към все по-активен електронен обмен на документи
между администрациите;
- оперативна съвместимост въвеждане и прилагане принципите на оперативната
съвместимост – семантична, технологична и организационна на базата на международно признати
отворени стандарти, които отговарят на европейската рамка за оперативна съвместимост;
- внедряване и многократно използване на ИКТ решения, базирани на отворени стандарти и
проучване на доказали се в други страни практики, системи и технологии, включително такива с
отворен код;
- гъвкавост на технологичните решения – при придобиването и разработката на
технологични решения е необходимо постигане на максимална гъвкавост, скалируемост и
адаптивност с цел посрещане на постоянно променящите се нужди на гражданите, бизнеса и
администрацията;
- използване на съвременни архитектури за отдалечен достъп до споделени ресурси, Cloud
Computing, за оптимизиране на ИКТ ресурсите, в това число и центровете за данни в държавната
администрация, повишаване тяхната изчислителна способност и нивото на информационна
сигурност и намаляване на разходите и времето за тяхното реализиране;
- споделяне и интеграция на съществуващите технологии и решения – съществуващите
приложения и инфраструктура, трябва да бъдат достъпни и използвани от максимален брой звена в
публичната администрация, с цел постигане на организационна, финансова и административна
ефективност. При придобиването и разработването на нови технологии и решения, трябва да се
осигурява пълната им интегрираност със съществуващите такива.
- сигурност и защита на данните, информационните системи и мрежите – осигуряване на
максимална защита на обработваните и съхраняваните данни. Напълно функциониращ
правителствен център за действия при инциденти в компютърната сигурност (Gov-CSIRT).
- идентифициране и приоритетна реализация на централните информационни системи на е?
управление, както и на ключовите системи в отделните сектори.
3.4 Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на е? услуги и
вземане на решения.
- достъпност до общественната информация – всяка административна структура осигурява
по електронен път на достъп до общественна информация, съобразно нейното предназначение и
функции;
- отчитане на изпълнението и резултатите от дейностите – интерактивно отчитане на
резултатите от изпълнението на програмните документи, решения, норматични актове и проекти;
- участие при вземане на решения – възможност за подаване от страна на гражданите и
бизнеса на мнения, становища, предложения, сиглаи за жалби и др., както и тяхната проследимост и
крайни резултати.
3.5 Доверие и сигурност
- сигурност и защита на данните, информационните системи и мрежите – осигуряване на
максимална защита на обработваните и съхраняваните данни, чрез създаването на реално
функциониращ правителствен център за действия при инциденти в компютърната сигурност;
- координиране и активни съвместни действия на компетентните органи;
- популяризитране правата на потребителите в е? свят и средствата за тяхната защита.
4.МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
4.1 Организационен ,одел
С цел постигане на целите заложени в една стратегия за електронно управление, е необходимо
да бъде определен единен системен интегратор за централните системи на електронното управление.
Той следва да осигурява стандартизирани условия за присъединяване на секторните информационни
системи към централните и да оказва методическа помощ на съответните системни интегратори.
4.2 Информационен модел
Изграждането и прилагането на единен информационен модел в администрациите е ключов
градивен елемент от реализирането на електронното управление. Цифровизацията на
администрациите обхваща поредица от действия, свързани с въвеждане и използване на бази от
Стр. 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 ное 2020 в 19:27 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2015
13 апр 2020 в 17:39 в момента не учи
03 ное 2019 в 15:57 студентка на 53 години от София - МВБУ ДО Бизнес администрация, факулетет - ЦДО София, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Създаване на нов модел за професионална кариера в Министерството на вътрешните работи


Работата по Компонента обхваща три фази. В рамките на Първа фаза се предвижда определяне на общите принципи и на структурата на модела за кариера. Втората фаза включва разработване на нормативната рамка за новия полицейски модел..... ...
 

Статистическо изследване на степента на прилагане на електронни административни услуги в България и други европейски страни


Реформите на ес имат за цел да подобрят класическата административна държава. търсят се начини тя да стане по-ефективна и ефикасна. в по-напредналите страни, администрацията отдавна се е сблъскала с един голям проблем, а именно...
 

Местни бюджети

20 апр 2010
·
60
·
5
·
1,071
·
66

Местно държавно управление – свойства на местните бюджети – територията на държавата се обособява и подразделя на отделни териториално-административни единици, начело на които се назначават или избират местни органи на власт и управление...
 

Същност и основни принципи на системата за управление на качеството

05 юни 2009
·
274
·
9
·
1,113
·
217

Сред професионалистите доминира виждането, че тоталното управление на качеството несъмнено представлява „връх" на съвременните системи за качество.....
 

Електронно правителство

27 апр 2009
·
445
·
13
·
1,844

Терминът електронно правителство се отнася до употребата на Internet като платформа за обмен да информация, предоставяне на услуги и сътрудничество с гражданите, бизнеса и други министерства...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
127
1
3 мин
15.08.2014
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
534
1
14.08.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Електронно управление. Цел, принципи и модел.

Материал № 1079086, от 08 мар 2014
Свален: 50 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 2,733
Брой символи: 20,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електронно управление. Цел, принципи и модел."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала