Големина на текста:
Електронно управление
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ. ЦЕЛ, ПРИНЦИПИ
И МОДЕЛ НА Е? УПРАВЛЕНИЕ.
Електронното управление представлява трансформация на държавните структури, чрез
използване на ИКТ, насочена изцяло към потребителите. Тази трансформация се извършва паралелно
с организационни промени и придобиване на нови знания, с цел подобряване на общественните
услуги, демократичните процеси и улесняване създаването и провеждането на държавната политика.
Е? управление включва постоянна актуализация на нормативната и технологична рамка, в
която оперира администрацията, за постигане на пълно изпълнение на поставените цели, по-
рационално използване на публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги.
Е? управление променя в голяма степен отношенията между доставчиците и потребителите на
администратични услуги. Развитието на е? управление е обусловено и насочени към потребителите и
не толкова от технологиите за неговото изпълнение.
1. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1.1 Мисия на е? управление
Чрез ускорено изграждане и развитие на е? управление:
- ще бъдат осигурени по-качественни и достъпни услуги за гражданите и бизнеса;
- ще се подобри ефективността и ефикасността от работата на различните административни
структури,
- ще се повиши прозрачността и отчетността;
- ще се създадат предпоставки за намаляване на корупционните практики;
- ще бъдат създадени нови възможности за участие на структурите на гражданското общество
в системата за управление.
1.2 Визия на е? управление
Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за постигане на
едно модерно е? управление чрез:
- предоставяне на гражданите и бизнеса на качествено административно обслужване по е?
път по всяко време, на всяко място и чрез алтернативни канали за достъп;
- въвеждане на бизнес модели в работата на администрацията при прехода от извуршване на
административни услуги, към услуги за гражданите и бизнеса;
- постигане на оперативна съвместимост между фрагментирани и затворени информационни
среди, към интегрирани и технологично независими инфромационни решения;
- осигуряване на управлението на информационната сигурност и постигане на съвместимост
между националното и европейското ниво;
- постигане на максимален ефект и устойчиво развитие при оптимизиране на разходите и на
работните процеси;
- ориентиране към качеството на постичнатите резултати – изместване вниманието от
извършваните дейности, към постигнатите крайни резултати;
- изграждане на „цифрова администрация” – постепенно преминаване от хартиен към на е?
обмен на документи и предоставяне на административни услуги по на е? път;
- удобен достъп до административните услуги – достъпност до единния портал на на е?
упрваление, по всяко време и чрез различни входни устройства.
2. ЦЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
2.1. ВСЕОБХВАТНИ и качествени административни услуги, съобразени с нуждите на
потребителя.
2.2 ОТВОРЕНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ, чрез широко използвани
възможностите на новите ИКТ технологии за:
- участие на гражданите в управленските процеси;
- достъп до обществена информация;
- отчетност при изпълнение на политиките и дейността на администрацията;
- изграждане и въвеждане на системи за провеждане на електронно гласуване.
2.3 ЕФЕКТИВНО, ефикасно и устойчиво управление, чрез:
Стр. 1
Електронно управление
- въвеждане в експлоатация на интеграционната среда на електронното управление и единната
входна точка;
- еднократно събиране на данни от администрацията и многократното им използване,
прилагайки служебното начало;
- постепенно преминаване към безхартиен оборот на документи, моделиране и промяна на
работните процеси и ориентация към организационна ефективност;
- въвеждане на приоритетни електронни услуги;
- развитие и преизползване и на мрежови и информационни ресурси.
3. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Ориентация към потребителя:
- познаване на потребителя – изучаване и разбиране на потребителското поведение,
идентифициране на търсените услуги, тяхното предоставяне и осигуряване на възможност за обратна
връзка и въздействие;
- удобство за потребителя, което да води и до ефикасност за администрацията – поддържане
на добро съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати;
- равни възможности за достъп – леснодостъпни услуги за всички. Особено внимание се
отделя на хората със специфични потребности и в неравностойно положение, както и предоставяне
на възможност за избор на удобни канали за достъп до информация и услуги;
- стимулиране на гражданите и бизнеса да използват възможностите, предоставяни им от
електронното правителство;
- осигуряване на публичност и прозрачност на действията на администрацията и вземаните
ключови решения;
- иновации – прилагане на иновативни средства за непрекъснато усъвършенстване на
услугите и управление на жизнения им цикъл.
3.2. Партньорство и сътрудничество
- партньорство с бизнеса ползване опита на бизнеса в прилагането на новите
информационни технологии за обслужване и комуникация с гражданите. Ефективно използване
механизма на публично-частните партньорства (ПЧП), в това число и за ефективно предоставяне на
електронни услуги;
- ефективно партньорство с гражданите и НПО включване на гражданите и
неправителствените организации (НПО) в процеса на вземане на ключови решения, в това число и
чрез електронно гласуване;
- политическо лидерство, координация и сътрудничество между администрациите
осигуряване на политическо лидерство на процесите на централно ниво и за всяка администрация
поотделно, и координация и синхрон на проектите и инициативите, реализиращи се от различни
екипи или звена в администрацията. Непрекъсната обратна връзка и постигане на синергия;
- партньорство в рамките на ЕС – сътрудничество с Европейската комисия и държавите
членки на ЕС за реализиране на трансгранични електрони услуги за гражданите и бизнеса, разбиране
на основните тенденции и императиви, синхронизация с европейските инициативи и програми
свързани с електронното управление.
3.3. Архитектура ориентирана към услуги
- технологична неутралност – достигане на максимално високо ниво на неутралност и
независимост на е? правителството от конкретни платформи, технологии, софтуер и компании;
- максимално използване на наличните технологии и знания – мотивиране и максимално
използване на съществуващите вече в администрацията технологии, решения и знания (налична
инфраструктура, приложения, решения, лицензи и технологични средства), с цел увеличаване
стабилността и зрелостта на съществуващите решения, намаляване времето и средствата за
разработка на нови такива, както и намаляване разходите за поддръжка и обслужване;
- разработване и прилагане на референтни модели за електронно управление, за различните
административни нива – в това число влизат модели за описание и реорганизация на работни
процеси, разработване и предоставяне на е? услуги и управление на ИТ ресурси;
Стр. 2
Електронно управление
- пълна цифровизация на данни – поетапно преминаване към изцяло цифров вид на всички
данни и регистри в администрацията, както и към все по-активен електронен обмен на документи
между администрациите;
- оперативна съвместимост въвеждане и прилагане принципите на оперативната
съвместимост – семантична, технологична и организационна на базата на международно признати
отворени стандарти, които отговарят на европейската рамка за оперативна съвместимост;
- внедряване и многократно използване на ИКТ решения, базирани на отворени стандарти и
проучване на доказали се в други страни практики, системи и технологии, включително такива с
отворен код;
- гъвкавост на технологичните решения – при придобиването и разработката на
технологични решения е необходимо постигане на максимална гъвкавост, скалируемост и
адаптивност с цел посрещане на постоянно променящите се нужди на гражданите, бизнеса и
администрацията;
- използване на съвременни архитектури за отдалечен достъп до споделени ресурси, Cloud
Computing, за оптимизиране на ИКТ ресурсите, в това число и центровете за данни в държавната
администрация, повишаване тяхната изчислителна способност и нивото на информационна
сигурност и намаляване на разходите и времето за тяхното реализиране;
- споделяне и интеграция на съществуващите технологии и решения – съществуващите
приложения и инфраструктура, трябва да бъдат достъпни и използвани от максимален брой звена в
публичната администрация, с цел постигане на организационна, финансова и административна
ефективност. При придобиването и разработването на нови технологии и решения, трябва да се
осигурява пълната им интегрираност със съществуващите такива.
- сигурност и защита на данните, информационните системи и мрежите – осигуряване на
максимална защита на обработваните и съхраняваните данни. Напълно функциониращ
правителствен център за действия при инциденти в компютърната сигурност (Gov-CSIRT).
- идентифициране и приоритетна реализация на централните информационни системи на е?
управление, както и на ключовите системи в отделните сектори.
3.4 Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на е? услуги и
вземане на решения.
- достъпност до общественната информация – всяка административна структура осигурява
по електронен път на достъп до общественна информация, съобразно нейното предназначение и
функции;
- отчитане на изпълнението и резултатите от дейностите – интерактивно отчитане на
резултатите от изпълнението на програмните документи, решения, норматични актове и проекти;
- участие при вземане на решения – възможност за подаване от страна на гражданите и
бизнеса на мнения, становища, предложения, сиглаи за жалби и др., както и тяхната проследимост и
крайни резултати.
3.5 Доверие и сигурност
- сигурност и защита на данните, информационните системи и мрежите – осигуряване на
максимална защита на обработваните и съхраняваните данни, чрез създаването на реално
функциониращ правителствен център за действия при инциденти в компютърната сигурност;
- координиране и активни съвместни действия на компетентните органи;
- популяризитране правата на потребителите в е? свят и средствата за тяхната защита.
4.МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
4.1 Организационен ,одел
С цел постигане на целите заложени в една стратегия за електронно управление, е необходимо
да бъде определен единен системен интегратор за централните системи на електронното управление.
Той следва да осигурява стандартизирани условия за присъединяване на секторните информационни
системи към централните и да оказва методическа помощ на съответните системни интегратори.
4.2 Информационен модел
Изграждането и прилагането на единен информационен модел в администрациите е ключов
градивен елемент от реализирането на електронното управление. Цифровизацията на
администрациите обхваща поредица от действия, свързани с въвеждане и използване на бази от
Стр. 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електронно управление. Цел, принципи и модел.

Електронното управление представлява трансформация на държавните структури, чрез използване на ИКТ, насочена изцяло към потребителите....
Изпратен от:
Дени
на 2014-03-08
Добавен в:
Общи материали
по Публична администрация
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Създаване на нов модел за професионална кариера в Министерството на вътрешните работи


Работата по Компонента обхваща три фази. В рамките на Първа фаза се предвижда определяне на общите принципи и на структурата на модела за кариера. Втората фаза включва разработване на нормативната рамка за новия полицейски модел..... ...
 

Статистическо изследване на степента на прилагане на електронни административни услуги в България и други европейски страни


Реформите на ес имат за цел да подобрят класическата административна държава. търсят се начини тя да стане по-ефективна и ефикасна. в по-напредналите страни, администрацията отдавна се е сблъскала с един голям проблем, а именно...
 

Местни бюджети

20 апр 2010
·
60
·
5
·
1,071
·
66

Местно държавно управление – свойства на местните бюджети – територията на държавата се обособява и подразделя на отделни териториално-административни единици, начело на които се назначават или избират местни органи на власт и управление...
 

Същност и основни принципи на системата за управление на качеството

05 юни 2009
·
274
·
9
·
1,113
·
217

Сред професионалистите доминира виждането, че тоталното управление на качеството несъмнено представлява „връх" на съвременните системи за качество.....
 

Електронно правителство

27 апр 2009
·
445
·
13
·
1,844

Терминът електронно правителство се отнася до употребата на Internet като платформа за обмен да информация, предоставяне на услуги и сътрудничество с гражданите, бизнеса и други министерства...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
128
1
1 мин
27.02.2013
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Електронно управление. Цел, принципи и модел.

Материал № 1079086, от 08 мар 2014
Свален: 50 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 2,733
Брой символи: 20,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електронно управление. Цел, принципи и модел."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала