Големина на текста:
1
Тема 1. Предмет и обект на обществените поръчки
1. Понятие за обект на обществена поръчка
Разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) намират приложение за
определените в чл. 3 (1) от Закона обекти на обществени поръчки.
Съгласно посочената разпоредба, обекти на обществени поръчки са:
- доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане или покупка на
изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на
стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;
- предоставянето на услуги;
- строителството, включително:
а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на една или няколко строителни и
монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването,
поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни
съоръжения;
в) инженеринг и изпълнение на една или повече дейности по изграждане на строеж в
съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване,
проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини,
съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в
експлоатация.
Важно. Анализът на посочената разпоредба показва, че първият признак на
понятието обект на обществена поръчка е видът на извършваната дейност -
доставката на стока, извършването на услуга или на строителство. Вторият признак
на понятието е възмездният характер на съответната дейност.
Не са обекти на обществени поръчки следните дейности (чл. 4 от ЗОП):
- придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими
имоти, както и учредяването на ограничени вещни права. Важно: Финансовите
услуги, свързани с придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или
други недвижими имоти, или с учредяването на ограничени вещни права са обекти на
обществени поръчки по ЗОП.
- придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от
радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;
- трудовите договори
- редица други частни случаи, уредени в Закона
2. Видове обекти на обществените поръчки
2.1. Доставка на стоки
Под "доставка на стоки" по смисъла на ЗОП се разбира:
- прехвърлянето на право на собственост върху стока чрез договор за покупко-
продажба; или
2
- предоставянето на възложителя на право на ползване върху стока чрез договор за
лизинг или договор за наем.
Общ признак на договорите за покупко-продажба, за лизинг и за наем е техният
двустранен и възмезден характер. Прехвърлянето на правото на собственост при
покупко-продажбата, съответно учредяването на облигационно право на ползване
върху стока чрез договор за лизинг или за наем, се извършва възмездно.
За квалифицирането на съответната дейност като доставка на стока е без значение
видът на договора за продажба или на договора за наем, съответно за лизинг.
Договорът за продажба може да бъде с разсрочено плащане, а договорът за наем
или лизинг - със или без право на закупуване на съответната стока. Без значение за
наличието на обект на обществена поръчка е и видът на договора за лизинг. Той
може да бъде както оперативен, така и финансов.
Важно: В множество случаи доставката на стоки е тясно свързана с редица
предварителни дейности като инсталиране, монтиране, тестване на машини и
съоръжения и др. Тъй като тези дейности имат подготвителен характер и обслужват
самата доставка на стоката, чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП изрично посочва, че те не са
самостоятелен обект на обществена поръчка (предоставяне на услуга), а се третират
като интегрална част от доставката на стоката.
2.2. Предоставяне на услуги
Предоставянето на услуги е обект на обществени поръчки само когато услугата се
предоставя възмездно.
Договорът за услуга няма обща уредба в българското право. По смисъла на ЗОП под
договор за предоставяне на услуга следва да се разбира договор, по силата на който
възложителят възмездно получава услуга или пакет от услуги.
Услугите, които са обект на обществени поръчки по ЗОП, са посочени в
Класификатора на обществените поръчки.
Важно:
Чл. 5, ал. 1 от ЗОП разделя услугите на две групи в зависимост от реда, по който се
възлагат. Неговото правно значение е следното:
- когато предмет на поръчката е предоставянето на услуга, посочена в Приложение
№ 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП (например компютърни услуги) класическите
възложители имат право на свободен избор между открита или ограничена
процедура. При същата ситуация, секторните възложители имат право на избор
между открита, ограничена и процедура на договаряне с обявление.
- когато предмет на поръчката е предоставянето на услуга, посочена в Приложение
№ 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП (например хотелиерски услуги) класическите и
секторните възложители имат право на свободен избор между открита процедура,
ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.
Налице са специфични правила за вида на използваната процедура за
предоставянето на услуги със специално предназначение за нуждите на сигурността,
които са уредени в чл. 5, ал.1, т. 3 и 4.
3
Когато обществената поръчка включва едновременно услуги по Приложения № 2 и №
3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, тя се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято
стойност е по-висока.
Обществените поръчки за услуги се възлагат за срок до 5 години с изключение на
банковите услуги за финансиране на инвестиционни проекти, за които е допустим
срок до 10 години след предварителна обосновка от възложителя.
2.3. Изпълнение на строителство
Обект на обществени поръчки е осъществяването на строителство когато се
разходват бюджетни, извънбюджетни средства или средства свързани с извършване
на определени в закона дейности с обществено значение
Анализът на легалното определение за строителство разкрива едно широко понятие
за строителство, което включва в съдържанието си и редица дейности, които
притежават признаците на услуги. Тъй като тези дейности са тясно свързани със
строителството, ЗОП ги квалифицира като строителство, а не като предоставяне на
услуга.
При договор за строителство стойността на обществената поръчка е на база
стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на
строителството, когато се предоставят от възложителя.
2.4. Смесени договори за обществени поръчки
В множество случаи една и съща процедура по възлагане на обществена поръчка
има за предмет съчетание от доставка на стоки, предоставянето на услуги и/или
строителство, като е налице тясна връзка между различните видове дейности,
предмет на поръчката.
При определяне реда за възлагане на обществена поръчка, която включва
едновременно доставка на стоки и услуги и стойността на услугите е по-голяма от
стойността на стоките, за общата стойност на обществената поръчка се прилагат
прага за предоставяне на услугите.
Принципът, който може да бъде изведен от тази разпоредба, е, че когато обектът на
обществената поръчка е интегрален и представлява съчетание от взаимосвързани
доставки на стоки и предоставяне на услуги, решаваща е стойност на доставките,
съответно на услугите. Когато стойността на услугите е по-голяма от стойността на
доставките, обществената поръчка ще се квалифицира като такава за предоставяне
на услуги. И обратно, когато стойността на доставките е по-голяма от тази на
услугите, обектът на обществената поръчка следва да се квалифицира като доставка
на стоки.
Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и
строителство, произтичащо от основния обект на поръчката, тя се възлага като
обществена поръчка за услуги. В този случай строителните работи представляват
странична дейност по отношение на основния предмет на поръчката (услугата) и са
следствие и допълнение към нея.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 мар 2023 в 19:45 ученичка на 21 години от София - СОУ, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Право на собственост

16 яну 2008
·
278
·
16
·
5,054
·
207
·
1

Какво представляват правата на собственост? Какво прави тези права по-силни или по-слаби?
 

Видове право на собственост

21 юли 2008
·
343
·
4
·
1,082
·
153

Нормативната уредба на правото на държавна собственост се разграничава на основна, обща и специална. Основната нормативна уредба се съдържа в ЗДС и ППЗДС. Общата нормативна уредба се съдържа в ЗС, а специалната - в специални закони...
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,124
·
2
·
405
·
910

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Законно и незаконно строителство

11 дек 2006
·
698
·
13
·
2,162
·
313
·
3

Селищното устройство и устройството на територията е комплексна и многостранна дейност, насочена към организиране, опазване и възпроизводство на околната среда на човека. От гледна точка на правото това е нормативно установена дейност на определени държа
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,081
·
1
·
153
·
511
·
2

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
3
1
9 мин
20.08.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
2 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Предмет и обект на обществените поръчки

Материал № 1078255, от 05 мар 2014
Свален: 155 пъти
Прегледан: 182 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 13,614
Брой символи: 84,911

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и обект на обществените поръчки "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала