Големина на текста:
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
СБОРНИК ДОКЛАДИ
16.05.2013
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Университет “Проф.д-р Асен Златаров”
Бургас
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ ПРОДУКТ НА
РЕСТОРАНТ “HAPPY”
Александрина Димитрова, Величка Москова, Марина Сандева, Мария Ганчева,
Силвия Запрянова
Научен консултант: гл. ас. д-р Христина Михалева
Резюме
Проучването на качеството на ресторантъорския продукт на ресторант „ HAPPY”, град Бургас,
разкрива възможности за обновяване на съставящите го елементи, а именно: по - добро обслужване,
подобряване качеството на храни и напитки, подноваване на атмосфера и съобразени цени. За обект
на изследването сме избрали ресторант „HAPPY”, град Бургас, поради изключително наложилата се
на пазара марка „HAPPY”, популярна със специфичен и разнообразен асортимент от ястия и
деликатеси.
Ключови думи: анализ, ресторант, качество на продукта, качество на обслужване, цена, атмосфера,
проучване, реклама
ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалност на темата: Ресторантьорският продукт навлиза все по-дълбоко в сферата на
потребление на населението. Нараства и делът на хората, отделящи част от бюджета си, за да
удовлетворят естетическите си нужди. Посещението на ресторанти е един от начините за
освобождаване от напрежението, било то от натоварения работен ден или в семейството.
Ресторанта е място, където можеш да споделиш специални моменти, да празнуваш събития или
просто да си прекараш добре с близки хора. Поради тези причини изследването на качеството
на ресторантьорския продукт е важно за всеки, който държи ресторантът му да се наложи и да
задържи позициите си в тази сфера.
Обект на изследване: Ресторант “Happy”, гр. Бургас
Предмет на изследване: Качеството на ресторантьорския продукт.
Цел на изследване: Изследване на качеството на ресторантьорския продукт на ресторант
“Happy”,гр. Бургас и извеждането на препоръки за подобряването му.
Задачи:
1. Проучване на необходимата теория за маркетингово проучване, анкета и реклама.
2. Определяне на основните компоненти, определящи качеството на ресторантьорския
продукт.
3. Подготовка и изработване на анкета.
4. Провеждане на анкетирането.
5. Обработка на получените резултати.
6. Анализ на получените резултати.
7. Извеждане на изводи и заключения.
Подходи: системен и комплексен.
Методи: Наблюдение, кабинетно проучване, изследване на документи, интервю,
организационно структурен анализ, сравнителен анализ, синтенз.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Теоретична част
1.1. Анкета
Анкетата е изследване, с което се набира необходимата информация чрез отговори на
целенасочена система от въпроси,зададени на група от населението. По своята същност
анкетите са статистически проучвания, тъй като се отнасят до определени съвкупности и
третират тези съвкупности като самостоятелен познавателен обект.
Анкетен метод е подходящ за изследване на всякакви проблеми и е много удобен при
големи извадки. По същество той представлява писменно допитване до респондентите по
едни и същи въпроси структурирани във въпросник.
Анкетата бива две разновидности – пряка и косвена.
При пряката анкета респондента сам попълва анкетната карта, докато при косвената
анкета, анкетьора набира информация от ралични лица – познати и колеги на респондента и
сам попълва картата. Косвената анкета се използва много рядко само при по – особенни
проблеми, когато се счита, че респондента не би отговорил откровенно на въпросите.
Видове пряка анкета са:
домашна анкета – много използван метод за набиране на данни, който има и
предимсва и недостатъци. Предимствта са че се постига висока квота на
възвръщаемост на данните, защото има анкетьор, който следи за попълването на
анкетите. Анкетьорът има възможност да предпази респондента от манипулации
от други членове на семейството. Позволява контрол от страна на анкетьора да
бъде попълнена цялата карта.Недостатъци са че при този метод се плаща
командировъчни на анкетьорите.
„улични интервюта”, които са приложими когато е вероятно хората на улицата
да са целевата група. Ако предметът на анкетата е храна или пазаруване, разумно
е интервюиранията да се провеждат близо до оживен пазарен район. Хората, от
които се интересува изследователят в анкетата, ще използват магазините в едно
или друго време. [1]
пощенската анкета – много използван метод, при който трябва да си гарантираме
висока възвръщаемост на картите е задъжително в плика освен анкетната карта
да има сложен обратно адресиран плик с марка. Недостатъци са че при този тип
анкета има сравнително ниска квота на възвръщаемост на картите спрямо
домашната анкета. Опасност от манипулиране на информацията, чрез замяна на
респондентите с друг член от семейството, води до изкривяване на
информацията. Достоверност е качество на информацията, което показва дали
набраната информация отговаря на действителното състояние на изследвания
проблем. Информацията от една извадка може да бъде представителна, но да не
бъде достоверна, и обратно.Предимствата са че е сравнително евтин метод.
Респондентът може да си избере кога да си попълни картата в рамките на 2-3
дни.
1.2. Маркетингово проучване
Под маркетингово изследване се разбира система от методологически инструменти за
събиране, обработка и интерпретация на маркетингови дани, имаща за задача да подпомага
изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали маркетингови
проблеми и откриване на нови перспективи. [2]
Маркетинговите проучвания са широко понятие, те са конкретно свързани с oпределена
маркетингова концепция за продуктите /стоки, услуги, патенти/, рекламата,
потребителските мотиви, каналите и начините за продажба.
Маркетинговите проучвания са насочени към определяне на най-добрите възможности
на фирмата. Те имат задача да отговорят на петте основни въпроса: кой, какво, къде, кога,
как и защо /мотивационен анализ, изучаване на мотивите на поведение на потребителите/
Има няколко етапа за планиране и провеждане на маркетингово проучване:
Обосновка на необходимостта от провеждане на проучването
Формулиране на проблема
Определяне на целите на проучването
Разработване на план за провеждане на проучването
Набиране и анализ на вторична и първична информация
Систематизиране и анализ на данните
Формулиране на изводи и препоръки
Подготовка и представяне на доклад с резултатите от проучването
Прилагане на резултатите от проучването
Контрол върху дейността
1. 3. Реклама
Рекламата е неразделна част от маркетинга и един от основните елементи за въздействие на
пазара. В условията на ожесточена конкуренция, работата на рекламата е да създаде търсене на
определени стоки, а купувачите да се насочват към мястото на продажбата. Рекламата е
средство за реализиране на повече и по-изгодни продажби от предлаганите стоки в стремежа на
всяка фирма към по-голяма печалба. Рекламната дейност е специализирано представяне на
информация, благодарение на което, потребителят трябва да се ориентира в многообразието от
предлаганите стоки и услуги и да предпочете това което ще му е най-полезно, най-изгодно и
най-престижно. Потребителят е “всяко лице” (физическо или юридическо), което изразява
материалните или духовните си потребности в процеса на консумацията.[3] Чрез рекламата се
дават сведения за качеството, цената, полезността на предлаганите стоки и услуги, за техните
производители и търговци. Съществуват аргументи срещу и за рекламата. Аргументи срещу
рекламата: -рекламата оскъпява стоката, тъй като фирмите включват разходите за реклама в
търговската цена; -рекламата е прахосване на средства, ако не предизвика продажба. Тези
средства биха могли да се използват за други цели; -рекламата манипулира потребителя;
-рекламата преувеличава и създава съмнителни идеали, с които потребителите се
идентифицират; -само големите фирми мога да инвестират огромни суми в рекламата и така се
ограничава конкуренцията. Аргументи в полза на рекламата: -рекламата осигурява и увеличава
продажбите и по този начин създава работни места; -хората не са толкова наивни и не се
поддават толкова лесно на влияние; -добрата реклама информира и създава добър вкус у
потребителя.
Колкото едно общество е по-богато, пазара е по-стабилен, колкото са по-големи
възможностите за избор между множество стоки и услуги, толкова повече нараства ролята на
рекламата. За фирмите и за нейните клиенти ролята на рекламата не е еднаква. За фирмата
ролята на рекламата е да създаде възможността за получаване на по-висока печалба за сметка
на конкуренцията. Ролята на рекламата за купувача е да стимулира неговото желание за
закупуване на определена стока и услуга.
Рекламата има няколко функции -да се създава образ на престижност, ниски цени или
новост на продуктите на фирмата; -да предизвиква запознаване с новите продукти; -да запазва
популярността на съществуващите стоки и услуги; -да обяснява къде може да се купи стоката;
-да информира потребителите за сезонни разпродажби.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 дек 2019 в 18:47 потребител на 25 години
09 дек 2019 в 16:18 ученичка от Велико Търново - ОУ "Св.Патриарх Евтимий", випуск 2008
 
 
Онлайн тестове по Икономика на туризма
Тест по въведение в туризма
изпитен тест по Икономика на туризма за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по дисциплината въведение в туризма за студенти, изучаващи Икономика на туризма. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
227
1
1 мин
22.07.2013
Маркетинг на туризма - НБУ - Дистанционно обучение
тест по Икономика на туризма за Студенти
Въпроси върху 1-ва и 2-ра тема. Маркетинг в туризма и Стратегическо планиране, маркетинг и глобализация в туризма. Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
1 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на туризма

Курсова работа по Икономика на хотела и рестранта

Материал № 1077055, от 01 мар 2014
Свален: 19 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Икономика на туризма, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 17
Брой думи: 2,974
Брой символи: 17,485

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа по Икономика на хотела и рестранта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала