Големина на текста:
Коя е основната отличителна черта на кадровото осигуряване на персонала? – Непрекъснат,
целенасочен процес на привличане, разпределение, квалификация и движение на кадрите във всяка една
отделн стопнска единица!
Кои принципи се прилагат при изграждането на системата на кадровото осигуряване на
преприятието? Системност; Комплексност; Целенасо1еност; Съответствие.
Какви са целите и задачите на планирането на персонала? Цели – мотивиране на персонала;
осигуряване на конкретно равнищена производителност на труда и на възнаграждение; взаимно доверие;
набиране на персонал. Задачи – усъвършенстване на системата на заплащане; преговори със синдикатите;
достатъчен резерв от кандидати за отделните длужности.
Кои ограничителни условия действат по отновение набирането, подбора и оценката на персонала?
Открояване на най-поодходящите кандидатури за дадена длъжност.
Кои са предимсвата от осъществяване на професионална адаптация и ориентация на персонала?
Улесняване и ускоряване приспособяването на новопостъпилите работници към традициите и особеностите
на предприятието.
Кои са основните изисквания, задължително спазвани при осъществяването на атестация?
Адекватност, обективност, значимост.
Посочете разликите между понятията „персонал“ и „трудови ресурси“. Персонал съвкупност от
различен брой физически лица, които са ангажирани в стопнската дейност на предприятието. Трудови
ресурси – обхваща населението в трудоспособна дейност.
Кои нормативни документи регламентират състава и струтурата на персонала на дадено
предприятие? Трудов договор; граждански договор.
Кои са основните видове функции, определящи функционалната структура на персонала? Изразява
съотношението между работници, специалисти и ръководни кадри в състава на фирмат. Високата
ефективност, оползотворяване на ресурсите, усъвършенстване на уменият, развитие на персонала.
По какво се различават професионалната и квалификационната структура на пресонала?
Професионална структура – изцяло зависи от отрасловата принадлежност на предприятието и вида на
прилаганите технологии. Квалификационна структура – допринася за постигнето на определена
унифицираност и разграничаване на критериите за придобиване на определена квалификационна степен.
Посочете разликите между термините „специалност“, „професия“ и „квалификация. Професия
съвкупност от специални знания, конкретни умения и опит, придобити в резултат на обучение и реализирщи
се в конкретна трудова дейност. Специалност – съвкупност от знания и умения по определен вид работи
или дейности, включени в дадена професия. Квалификация – критерий за степента на овладяване на
определени знания, навици и професионално значими качества, придобити посредством обучение или
натрупан опит.
Посочете особеностите н инженерната концепция за производствен потенциал. Тя акцентира на
непрекъснатата и безаварийна работа на машините и съораженията. Тя изхожда от трезумцията за
неограниченост на суровините и материалите.
Направете съпоставка между теоритичния и техническия производствен потенциал. Теоритичния –
намира израз в максимално възможното производство при идеални производствени условия. Техническият-
максимално възможно количество продукция произведена при максимално натоварване на средствата на
труда и зададени ограничения на фонда от време.
Какво представлява икономическата концепция за производсвения потенциал? Определя
производствения потенциал като онзи предел на производство, който предприятието предпочита да не
превишава поради икономически съображения
Кои са особеностите на производствените мощности? Измерва се мощност посредством количество
продукция. Продукцията трябва да отговаря на номенклатурат и сортимента на предприятието. Взима се
предвид само качествената продукция, бракът невлиза в състава. Отчита се степента на използване на
средствата на труда и на предметите на труда. Строго се фиксира периодът за определяне.
Посочете различията между производствените мощности и производствената програма на
предприятието. При изчисляването на производствените мощности не се отчита размерът на
спомагателните структури, при производствената програма влиза и основното производство. При
определянето на производствение мощности се спазва изискването за пулно ликвидиране на „тесните
места“, при П. Програма се отчитат само предвидените за ликвидация. Мощностите са обвързани само с
основното производство. Мощностите се изчисляват по най-високи технически норми. П. Мощности дават
конкретна харктеристик н предприятието и неговите производствени резерви.
Кои са факторите определящи производствените мощности? Количество, състав и структура на
техническите средства и производствените площи. Норми на пропускателна способност на отделните
машини и съоражения. Фонд рботно време за работа на техническите средства. Допълнителни – качество,
състав и струтура на използваните суровини и материали на изпозлваните инструменти и приспособления.
Номенклатурта и асортимент н произвежданата продукция. Степен на използване на работната сила.
Избройте основните видове технически средства на предприятието. Монтирани – рботещи,
неработещи, резервни, по др причини. Немонтирани .
Характеризирайте основните видове фондове от време на предприятието. Календарният фонд от
време, режимен фонд, ефективния фонд, фактическия фонд работно време.
Избройте основните видове производствени мощности. Входяща, средногодишна и изходяща.
Посочете алгоритъма за изчисляване на производствените мощности. =*ПМТеф БМТр
Кои са показателите характеризиращи достигнатата степен на използване на производствените
мощности? Нарастване на количеството на използваните технически средства; увеличаване на фонда
работно време; оптимализиране числеността на персонала.
Характеризирайте насоки за подобряване степента на използване на производствените мощности на
предприятието. Непрекъсната изновационна дейност; подобряване формите на организация на
производството; нарастване на производителността на труда; усъвършенстване конструкцията на
произвежданите изделия.
В кои случаи се съставя бизнес план? В случаите когато се създава ново предприятие, когато се
пристъпва към преструктуриране на дейността или се търсят източници за найното рзширване.
Какви задължителни изисквания се спазват при неговото съставяне? Основно изискване е
изглаждането на изложението и премахването на условни изрази от типа „вероятно“ или „би било
възможно“. Особено важно е да се знае че най-добър е точния, стегнат и реалистичен бизнес план, в който
нещата са предствени ясно, със съответните положителни и отрицателни алтернативи.
Кои са възможните структури на бизнес план? I вариант – резюме, фирмата, продукт(услуга),
конкуренция, продажби и маркетинг, производствени операции, финансов анализ, приложиния. II вариант –
продукти и услуги, пазари и конкуренция, производство, маркетинг, риск, финанси, критични точки, резюме.
III вариант рез‘ме, цели, икономическа целенсоченост, маркетингова стратегия, правни и екологични
аспекти, бюджетиране, прогнозиране на паричните потоци, систем на упрвление, приложения, биграфични
данни за лицата, подпомогнали за разработване на плана.
Каква е структурата на резюмето? Самото преприятие, осноените цели, пазарните позиции,
производствената дейност, бъдещи приоритети.
Защо е толкова голямо значението на резюмето? Колкото и добър да е един бизнес план, ако той няма
резюме, което да е в състояние да привлече вниманието на потенциалните партьори и инвеститори, то той
не би станал обект н внимание и задълбочено обсъждане. Разкрива същността на дадена идеа или
намеренията и целите на предприятието.
Кои са основните раздели на бизнес плана? Описание на фирмата, харктеристик на продукта, анализ на
пазара, основни конкуренти, маркетинг, производство, финансов анализ.
Как се прави описание на основните потребители? То е свързано с тяхното разгърнато описание по
отношение на пол, възраст, социално положение и др.
Посочете особеностите на раздел „маркетинг“ от бизнес плана. В него се определят основните насоки
на производствената странегия, дистрибуторската политика, ценовата и рекламнат стратегия на
предприятието.
Какво включва раздел „Производство“? съдържа основните характеристики на производствения процес.
Това изисква цялостно предствяне на изгржданата организация на производството – видове и
последователност на производствените прицеси; начини на съчетаване на операциите; движение на
партидите и т.н.
Каква е структурата на финансовия план като елемент на бизнес плана? Калкулиране на разходите,
приходи преди и след данъчно облагане, построяване на паричните потоци, определяне на дисконтовия
паричен поток, изчисляване на нетната сегашна стойност.
Кои са основните парични потоци в предприятието? Входящ паричен поток, изходящ нетен париче
поток, нетен паричен поток.
Кои може да използва бизнес плана на предприятието? Инвеститори и партьори на предприятието.
Кое налага съставянето на производствена програма? Основната цел която предприятието си поставя с
разработването на тази програма, е постигането на пропорционалност и координиране на мощностите на
отделните звена.
Кои стопански единици разработват производствена програма? Съдържащите се в нея данни служат
за планиране и обосновка на потребностите от суровини, материали, енергия, работна сила и др.
Посочете основните групи включени в състава на произвежданата продукция. Готова продукция,
полуфабрикати, незавършено производство, работи и услуги от промишлен характер, продукция на
спомагателните стопанства, продукция на непромишлените стопанства.
Направете съпоставка между количествените и качествениете показатели на производствената
програма. За да бъде определено дадено изделие като качествено, то трябва да отговаря на
предварително приетите стандарти в предприятието. Те са елемент на единна система от стандарти,
действаща в рамките на дадена държава. Количествените показатели характеризирт обема на
произвежданата продукция.
Какви видове баланси се разработват при съставянето на производствена програма? Предприятието
разполага с необходимите мощности за производство на продукцията; Съществува недостиг на мощности
за осигуряване н набелязаните количества готови продукти; Налице е излишък от мощности.
Защо се налага многовариантната разработка на производствена програма? Все по-често основен
критерий се явява оцеляването на предприятието при съвременните икономически условия.
Кои са критериите за оптимизиране на производствената програма? Производствената програма
винаги се съставя както в натура така и в стойност. В натура – което изисква обосновката на отделните
изделия по вид, количество, качествп и срок на изработка. Налага се след това извършването на
конкретизация й по отделните звена на предприятието и по отделни периоди – тримесечие, шестмесечие, и
година.
Наравете съпоставка между понятията „плащания“, „разноски“, „разходи“ и „издръжка на
предприятието“. Плащания – свързани са с намаляването на паричните средства на стопанската единица.
Разноски – те винаги са свързани с намаляване на имуществото. Разходи – съвкупността от плащанията и
задълженията на предприятието. Издеъжка – на стопанската единица представлява изразените в парична
форма разходи на жив и овещен труд. Тя се образува от производствените разходи.
Какви изключения съществуват при формирането на рзноските на предприятието? По изклщчение в
състава на разноските не се отнася изземването на парични средства от собственик на предприятието за
удовлетворяване на негови лични потребности.
Каква е разликата между разходите и производствените разходи на стопанската единица? С по
голямо значение за предприятието са производствените разходи, тъй като те не само дормират неговата
издръжка но и определят ефективността на производствената му дейност. Разходи съвкупността от
плащанията и задълженията на предприятието.
Кои са основните критерии за разграничаване на производствените разходи? Икономическа
еднородност, предназначение, връзка с производствения процес на предприятието, начин на отнасяне в
себестойността на произвежданата продукция.
Каква е разликата между общите и маржиналните разходи? Съвкупността от постоянните и
променливите разходи формират общите разходи на предприятието. Променливите разходи са изцяло
зависими от обема на произвежданата продукция, в своя състав те включват разходи за суровини,
материали, работна заплата.
Направете разграничение между икономическата категория „севестойност“ и показателя
„себестойност“. Като икономическа категория тя отразява определени отношения, по повод
производството и реализацията на определени количества продукция. Като показател тя включва
направените разходи за производство на определено количество продукция.
Направете съпоставка между севестойността и стойността на продукцията и посочете основните
разлики. Раликите имат количествен и качествен аспект. В количествен разликата се изразява във
величината на част от новосъздаденат стойност. В качествен аспект разликата е в това че стойностт
изразява обещественонеобходимите разходи за производство на продукция, а себестойността на
направените разходи в дадено предприятие.
Кои са основните критерии за разгрничаване на сестойността на продукцията? Според своя обхват тя
се дели на индивидуална и средносрочна.
Каква е разликата про определянето на себестойността по икономически елементи и по сттии на
калкулацията? По икономически елемент съставя нормативните за оборотни средства и годишния баланс
на предприятието. По статии на калкулацията слуци за определяне на цената на единица изделие, те
зависят от отрасловата принадлежност на предприятието.
Какви са различията между източниците и факторите за снижаване на себестойността? Факторите
те могат да бъдат разграничени на вътрешни и външни. Вътрешните изцяло зависят от спецификата и
състоянието на предприятието и са свързани с неговата вътрешна среда. Външните са свързани с
динамиката на заобикалящата предприятието външна среда. Източници – за снижаване на себестойността
показват порди каква причина и по какъв начин може да се осъществи.
Посочете някои допълнителни външни фактори за снижване на себестойността. Действаща
нормативна база за упрвление на стопанската дейност. Състоянието и тенденциите за развитие н
техническия прогрес. Равнището на динамиката на цените на основните видове суровини и материали.
Равнището на конкуренцията.
Кое налага използването на абсолютни и относителни показатели за оценк на равнището на
себестойността? Показателите се разграничават на абсолютни и относителни. Абсолютните се определя
абсолютния обем на разходите. Относителните се използват за оценка на равнището и динамиката н
себестойността.
Конструирайте показателите за икономия (преразход) н 100лв сравнима стокова продукция.
=СБ100$Сб$Рп
Направете съпоставка между понятията „постъпления“, „приходи“, приходи от дейността“ и
„приходи от производственат дейност“. Постъпленията най-общо се определят като приток на средства
за предприятието. Приходите са изразени в парична форма постъпления от средства за определен период
които водят до увеличаване на чистото имущество. Приходите от дейността преставляват изразения в
парична форма веществен поток постъпващ в резултат на дейността за една година. Приходите от
производствена дейност са тези които се получават от основната дейност на предприятието.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономика на предприятието

Пищови по икономика на предприятието. Решени тестове след всяка глава на учебника...
Изпратен от:
ИвАн КрЪсТеВ
на 2014-03-01
Добавен в:
Пищови
по Икономика на предприятието
Статистика:
65 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Икономика на предприятието

16 юни 2011
·
770
·
26
·
9,656
·
1,234
·
2

18 теми от конспекта по икономика на предприятието при професор Ениманев...
 

Ценообразуване на предприятието


Ценообразуване на Предприятието,презентация за Икономически университет Варна...
 

Персоналът на предприятието


Управлението на персонала е свързано с изграждането на цялостна система за целенасочено използване на човешкия потенциал, с оглед постигане целите на предприятието. Тази система е източник на организационни способности...
 

Взаимодействие на предприятието с външната среда


Характеристика на външната среда. Косвени фактори. Преки фактори за влияние върху външната среда. Механизми за взаимодействие на предприятието с външната среда. Изводи относно ключовите характеристики на външната среда...
 

Икономика на предприятието

11 май 2011
·
324
·
23
·
4,652
·
1

Предприятието се разбира като основна бизнес организация, която осъществява стопанска (производствена) дейност, в резултат на която се получават продукти или услуги с цел задоволяване потребностите на други физически...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по икономика на предприятието 1 част. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
15
1,413
1
12.10.2012
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по икономика на предприятието 2 част. Въпросите са с избираем отговор, един от които е верен.
(Труден)
15
754
1
12.10.2012
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Икономика на предприятието

Материал № 1076971, от 01 мар 2014
Свален: 65 пъти
Прегледан: 103 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 2,453
Брой символи: 17,817

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала