Големина на текста:
УКХ
Тема 1
Роля на управление на качеството в индустриалното развитие. Исторически развитие на
методите за управление на качеството.
В качеството се влага разл смисъл в зависимост от гледната точка и времето в което се
оценява то. Качеството вече не е само характеристика на продукта, в по-широк смисъл то
означава качество на работната сила, качество на системите, качество на фирмите, на целите
и т.н. Производителят трябва да управлява качеството във всяка негова проява. Развитието на
философията за качеството и управлението му следва етапите на развитие на обществото.
Доиндустриалната епоха се характеризира с малки производствени предприятия,
организация и управление, основаващи се на кръвното родство (традиционно управление)
или пряк контрол от ръководителя на производствените процеси. Качеството е тясно
свързано с производствения процес и се осъществява чрез непосредствен контрол.
Индустриалната епоха създава по-сложно организирани производствени системи. Крайният
продукт е резултат от разделение на труда между много изпълнители. Поради сложните
вътрешно-организационни взаимодействия и недоразвитата управленска структура се губи
връзката между крайния резултат и оценката за работа. Индустриалната революция е
осъществена през 19в. с основанието да се каже че от началото на 20в. човечеството се
намира в една развиваща се революция за подобряване на качеството във всяка сфера на
човешката дейност. За сложната съвременна икономика непрекъснатото понижаване на
цените и подобряване на качеството са основни тенденции. Конкурентноспособността зависи
от 3 неща – качество, цена и предлагане. В обществата основани на пазарната икономика и
конкуренцията, качеството на продукцията винаги е играло съществена роля за успеха на
дадено предприятие. До Втората световна война (ВСВ) производствената марка на
индустриализираните страни на Западна Европа и Америка винаги се е свързвала с високо
качество на продукта. След ВСВ и особено след 1960г. на световните пазари все по-
осезателно започва да се чуства присъствието на една друга сила, а именно Япония. Към
1985г. вече японците са водеща сила в много отрасли на промишлеността. Един от най-
видните представители – Деминг установява че причината за това е че качеството на много
американски продукти не е конкурентноспособно. Приносът на Америка за „по-добър
живот“ от преди поколения се е изразявал в количествена масова продукция без да се обръща
внимание на качеството като се добави към това и неправилното ръководство и лошата
практика в страните от западния свят е било наложително създаването на нови концепции
насочени към качество и производителност. Основните етапи за развитие на методите за
контрол и управление на качеството са:
­До 1920г. за управление на качеството не може да се говори като за добре осъзната
система.
­От 1920-1930г. започва прилагането на статистически методи за контрол
­През 1924г. Шукарт създава статистическите контролни карти за анализ на качеството
на продуктите(АКП). Те дават възможност да се отсеят недоброкачествените изделия
преди да стигнат до купувача и осигуряват обратна връзка за недопускане на брак
­От 1930-39г. се въвеждат британските стандарти от серията 600 за статистически
анализ на данните. В западните страни и Япония се прилага т.нар. метод на Тейлър за
управление на производството което изисква от работниците точно изпълнение на
инструкциите, но все още в сила са ценностно-стойностните критерии, а не тези по
качеството.
­От 1939-49г. по време и след ВСВ се ускорява контрола на ............................ карти,
въвеждат се нови военни стандарти (серияZ1). Американските фирми се развиват в
условия на превишаване на търсенето на качеството. Япония е разрушена и с лоша
репутация по отношение на качеството. Политическите промени в Япония обаче водят
на власт индустриалците което е предпоставка за осъществяване на революция в
качеството. Този период се характеризира с въвеждане на масово участие на
изпълнителския персонал в организационно-управленската структура и създаване на
групи по осъвършенстване на дейността известна като кръжоци по качеството.
Създава се японската организация по стандартизация, утвърждава се закон за
промишлената стандартизация и се учредява марката на японските индустриални
стандарти(JIS).
­През следващият период 50-52г става ясно че за постигане на високо качество не е
достатъчен само контрол тъй като той води до отстраняване на дефектните изделия,
но не и до премахване на причините за тяхното премахване. За това се насочват
усилията към производствения процес. Започва прилагането на статистическите
методи за управление на производствените процеси и качествения контрол върху тях.
­През 53-59г се налага тоталното управление на качеството (Total Quality Menagement),
което е система включваща в тази дейност всички отдели и служители от
ръководството на висшите ръководители на фирмата. През следващите години тази
система навлиза стабилно в японската промишленост.
­През 65-75г. японските методи за управление на качеството привличат вниманието на
световната общественост, а качествените японски продукти заливат пазара.
­След 85г. започват анализи за причините за изоставането на САЩ от Япония в
областта на качеството. Започва и обучение по тотално управление на качеството.
През този период се приема обща стратегия и разликите м/у отделните страни
започват да се заличават. Изключение правят страните от Източна Европа и СССР. Под
натиска на американската, японската конкуренция е създадена европейска
икономическа общност – сегашния ЕС и това е свързано с оеднаквяване на различните
законодателска национални в страните от Европа. В областта на търговията възниква
необходимост от създаване ан международни търговски стандарти. Високо качество
обаче може да се осигури ако търговията се води между предприятия които имат
доказана добре работеща система за управление на качеството (СУК). Доказателство
за това е удовлетворяване на изискванията на международните стандарти за СУК
каквито са стандартите от серията ISO 9000 те са създадени по международна
стандартизация по организация ISO. Въвеждането им повишава
конкурентноспособността на стоките във всяка страна.
Тема 2
Въведение в управлението на качеството. Определение за качество. Характеристика на
качеството и видове качествени изделия.
Основните различия в понатието качество се определият от различното му разбиране в
условията на плановата и пазарната икономика.
В плановата икономика качеството се определя от позицията на производителя, докато в
пазарната икономика, то се разглежда от гледна точка на изискванията на потребителя. В
пазарната икономика проблема за качеството се явява най-важен фактор за повишаване на
жизненото равнище, икономическата, социалната и екологичната безопасност. Най-важен
компонент от цялата система за качество е качеството на продукцията. За качество може да се
говори само ако продуктът или услугата задоволят определени потребности на консуматора.
Качеството е в съответствието на свойствата на продукта с потребностите на консуматора.
Съществуват различни концепции за качеството свързани с:
­Продукта – представлява количествен израз на определени характеристики и свойства
на продукта
­Съвършенство – качеството се разглежда като синоним на превъзходство. Има връзка с
жизнения опит и емоциите защото качеството може да се опознае само чрез опита.
­Производство – качеството е степента до която начина на производство отговаря на
определени стандарти и изисквания. Всички отклонения означават влошаване на
качеството.
­Цената – качеството се описва от гледна точка на разходите за постигането му и цената
на продукта.
­Консуматор – качеството изразява степента на задоволяване в потребностите на
консуматора.
Този подход лежи в голяма степен в основата на по-голямата част от теориите за качество.
Съществуват множество определения на понятието качество.
Според японските стандарти качеството представлява съвкупност от специфични свойства и
характеристики които са обект на оценяване дали дадена стока или услуга задоволяват
консуматорите. Подобно е и определението на американското дружество за определение за
качеството. Според него качеството е съвкупност от характеристике на едни изделия които са
в състояние напълно да задоволят дадени нужди.
Според проф. Тагучи качеството се определя така че максимално да удовлетворява
потребностите на обществото.
Съгласно ISO качеството е съвкупност от свойства и характеристики на продуктите или
услугите които им придават способност да удовлетворяват съществуващи или предполагаеми
потребности на протребителите.
Определението за качество обединяващо различните концепции е: качеството представлява
дългосрочна бизнес статегия която цели предоставяне на стоки и услуги за пълно
задоволяване на вътрешните и външни клиенти чрез удовлетворяване на изразените им или
не очаквания. Като многомерна категория качеството се определя от 3 компонента и това са –
система, процес и резултат. Те образуват и т.нар. триада на качеството. Отделните
компоненти са свързани така че процесът наследява свойствата на система, резултатът
съответно свойствата на процеса. Колкото по-добри са показателите на първите 2
компонента, толкова по-добър е трайният резултат. Създадена е и специална наука наречена
квалиметрия, която изучава начините за измерване и квантификация на показателите за
качество. Тя позволява да се дават количествени оценки на качествените характеристике на
продуктите. Базира се на факта че качеството зависи от голям брой свойства на продукта
които могат да бъдат групирани по степен на важност и изразени в цифров вид. Това дава
възможност качеството да се измерва и следователно съответствието на продукта към
поставените изисквания да бъде изразено с някаква мерна единица която обикновено
представлява паричната стойност.
Качеството на продукта може да бъде оценено на 3 нива

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2020 в 19:44 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стокознание, випуск 2021
22 сеп 2016 в 09:06 в момента не учи на 50 години от Враца
25 яну 2016 в 12:09 в момента не учи на 43 години
11 яну 2016 в 18:55 студент на 45 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, випуск 2015
06 яну 2016 в 11:08 студентка на 32 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2012
06 май 2015 в 19:12 студент на 37 години от Варна - ВИНС, факулетет - Финансово-счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2010
26 апр 2015 в 18:45 ученик на 26 години от Добрич - ПМГ "Иван Вазов", випуск 2012
18 ное 2014 в 12:33 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Екология на биотехнологичните производства, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
180
·
3
·
2,105
·
298
·
1

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Управление качеството на храните

Материал № 1076274, от 27 фев 2014
Свален: 13 пъти
Прегледан: 20 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 4,196
Брой символи: 27,069

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление качеството на храните"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала