Големина на текста:
Тема1.
Предмет на ТП
. ТП е
самостоятелен
отрасъл на ЧП.
Произлиза от ГП.
Обособило се е в
самостоятелен
отрасъл на
правото поради
спецификата на
отношенията,
които урежда.
Предметът на
правно
регулиране от
нормите на ТП е
уреден в чл.1 от
Кодекса на
труда(КТ).
Предмет на
регулиране на
трудовите
отношения м/у
работника или
служителя и
работодателя,
както и др.
отношения
непосредствено
свързани с тях.
На първо място
предмет на
регулиране от
нормите на ТП са
трудовите
отношения.
Понятието за
трудови
отношения се
изяснява въз
основа на
понятието труд и
работна сила.
Трудът е
взаимодействие
м/у човека и
заобикалящата
го среда. Той е
процес на обмен
на веществата
м/у човека и
природата. В
този смисъл той
не е отношение,
тъй като
отношенията са
м/у хората.
Трудът се
осъществява
посредством
специфичната
уникална
човешка
способност
наречена
работна сила.
Работната сила е
съвкупността от
физическите и
психическите
способности на
човека да
осъществява
взаимодействиет
о, в което трудът
се състои.
Именно
работната сила
наречена жив
труд е предмет
на отношенията,
които наричаме
трудови.
Работната сила е
особен вид
престация при
равнопоставенос
т на страните в
едно
правоотношение
. Престацията е
онова, което
едната страна
дължи на
другата.
Работната сила в
този смисъл е
особен вид
стока, която се
предлага на
особен вид
пазар – пазара
на труда. Тя
може да се
престира само в
правната форма
на трудово
правоотношение
.
Трудовите
отношения не
изчерпват
предмета на ТП.
То включва и
други отношения
непосредствено
свързани с
трудовите.
Такива са
следните
отношения:
1. Отношения
на
професионалн
о сдружаване.
Чл.49 от
Конституцията
дава и на двете
страни по
трудовото
правоотношение
правото на
професионално
сдружаване.
Работниците и
служителите
имат право да се
сдружават в
синдикални
организации за
защита на
своите интереси
в областта на
труда и
социалното
осигуряване. По
правната им
същност
синдикалните
организации са
сдружения със
нестопанска цел.
Те са
юридически
лица и се
образуват по
Закона за лицата
и семейството.
Правно значение
имат и т.н.
национално
представени
синдикални
организации. Те
са членове на
съвета за
тристранно
сътрудничество.
Работодателите
имат право да се
сдружават в
организации на
работодателите
за защита на
техните
стопански
интереси.
Национално
представените
организации на
работодателите
са членове на
Националния
съвет за
тристранно
сътрудничество.
2. Социално
партньорство.
То се
осъществява под
формата на
двустранно и
тристранно
сътрудничество.
Тристранно е
сътрудничествот
о м/у
Държавата,
национално
представените
синдикални
организации и
национално
представените
организации на
работодателите.
То се
осъществява,
чрез
Националния
съвет за
тристранно
сътрудничество.
Изискванията за
национално
представителств
о на
синдикалните
организации са
уредени в чл.34
от КТ, а тези към
национално
представените
работодателски
организации в
чл.35 от КТ.
Двустранно е
сътрудничествот
о м/у
синдикалните
организации и
работодателите
на ниво отделно
предприятие или
отрасъл.
3.
Професионалн
а
квалификация.
Включва
повишаване
квалификацията
на работниците
или служителите
в процеса на
работа.
4. Социално
битово и
културно
обслужване на
работниците
или
служителите.
То е задължение
на
работодателите
и включва
осигуряване на
стаи за почивка,
на работно
облекло и
предпазни
средства,
безплатна или
предпазна
храна, транспорт
до работното
място или дома.
5.
Разрешаване
на трудови
спорове. Те
биват
индивидуални и
колективни.
6. Осигуряване
на
здравословни
и безопасни
условия на
труд. То е
задължение на
работодателите.
7. Контрол за
спазване на
трудовото
законодателств
о. Осъществява
се основно от
Държавата, чрез
Инспекцията по
труда, като
контролни
функции, но без
право да налагат
санкции имат и
синдикалните
организации.
8. Мерки за
намаляване на
безработицата.
Едната част от
тях са предмет
на общото
право, тъй каро
касаят
обезщетенията
при
безработица.
Свързаните с
трудовото са
отношенията,
касаещи
регулирането на
пазара на труда
от Държавата,
чрез
законодателни
промени
насърчаващи
разкриването на
нови работни
места.
Трудовите
отношения се
регулират
основно с метода
на
равнопоставенос
т. Работниците
или служителите
и
работодателите
са
равнопоставени
в трудовите
правоотношения
лица. При
уреждане на
непосредствено
свързаните с
трудовите
отношения
съществена роля
има Държавата.
Тя участва при
разрешаването
на трудовите
спорове в
контрола по
спазване на
трудовото
законодателство
и при
намаляването на
безработицата.
От гледна точка
на предмета и
метода на
правно
регулиране ТП е
съвкупност от
правни норми,
които основно с
метода на
равнопоставенос
т и с участие на
Държавата, в
предвидените от
закона случаи,
регулират
трудово-
правните
взаимоотношени
я. Основен
източник на ТП е
Конституцията. В
чл.48 тя урежда
правото на труд,
на избор на
професия и
място на работа
и правото на
здравословни и
безопасни
условия на труд.
В чл.49 от К. се
уреждат правата
на страните по
трудовото
правоотношение
. В чл.50 от К.
урежда правото
на работниците
или служителите
на стачка.
Нормите на
Конституцията
са доразвити
основно в
Кодекса на
труда(КТ).
Източници на ТП
са още Закона за
здравословни и
безопасни
условия на труд,
Закона за
уреждане на
колективните
трудови спорове,
Закона за
инспектиране на
труда, Закона за
насърчаване на
заетостта,
Закона за
защита от
дискриминация,
Закона за
установяване на
трудовия и
осигурителен
стаж по съдебен
ред. Източници
съгласно чл.5,
ал.4 от К. са и
Конвенциите
сключвани по
инициатива на
Международната
организация на
труда, по които
Б-я е страна ги е
ратифицирала
със закон, които
след
обнародване в
Държавен
вестник и
влизането му в
сила става част
от вътрешното
законодателство.
Източници на ТП
са и
многобройните
наредби, които
уреждат
отделните
елементи на
трудовите
правоотношения
, като трудово
възнаграждение,
работно време,
командировки,
отпуски,
почивки и др.
Тема 2.
Трудово
правоотношен
ие. Съгласно
Чл.1, ал.2 от КТ
отношенията при
предоставяне на
работна сила се
уреждат само
като трудови
правоотношения
. Трудовото
правоотношение
е уредено с
норма на ТП
трудово
отношение м/у
работниците или
служителите и
работодателите.
Трудовото
правоотношение
има следните
характеристики:
1. То е лично
правоотношен
ие. Установява
се винаги с
оглед на
личността на
работника или
служителя. Това
е така, защото
личните
качества на
работника или
служителя са от
значение при
възлагането на
конкретната
работа в това
число
образование,
професионална
квалификация,
знания и
умения.
Задълженията си
в трудовото
правоотношение
работникът или
служителят е
длъжен да
изпълнява
лично. Той не
може да
изпълнява
задълженията
си, чрез
пълномощник.
От личния
характер на
трудовото
правоотношение
следва не само,
че то не може да
бъде
прехвърляно,
чрез
пълномощно на
друго лице, но и
че не може да
бъде
наследявано.
2. Трудовото
правоотношен
ие е
относително.
Правата по него
всяка от
страните може
да
противопостави
единствено на
другата страна в
правоотношение
то.
3. Трудовото
правоотношен
ие е
двустранно.
Страни по него
са работникът
или служителят
и работодателят.
Всяка от
страните по
трудовото
правоотношения
има задължения.
Работодателят е
длъжен да
приема на
работа
работника или
служителя и да
му заплаща
уговореното
трудово
възнаграждение.
Работникът или
служителят е
длъжен да се
яви на работа и
да спазва
трудовата
дисциплина,
както и да
изпълнява
възложената му
от работодателя
работа.
4. Трудовото
правоотношен
ие е формално.
Това следва от
разпоредбата на
чл.62, ал.1 от
КТ, съгласно,
който трудовият
договор се
сключва в
писмена форма.
Тъй като
правилата за
трудовия
договор се
прилагат и за
трудовите
правоотношения
, възникнали от
избор или
конкурс, то
писмената
форма е условие
за
действителност
на трудовото
правоотношение
.
5. Трудовото
правоотношен
ие е
синалагматичн
о. Синалагма е
гръцка дума и
означава
взаимна
зависимост.
Взаимно
зависими са 2 от
основните
насрещни
задължения по
трудовото
правоотношение
на работника
или служителя
да предоставя
работната си
сила и на
работодателя да
му заплаща
уговореното
трудово
възнаграждение.
Взаимна
зависимост
обаче означава,
че трудовото
възнаграждение
се дължи едва
след
предоставяне на
работната сила.
6. Трудово
правоотношен
ие и
продължаващо
се
правоотношен
ие.
Задълженията по
него дори,
когато
правоотношение
то е срочно се
изпълняват
многократно от
страните.
7. Трудовото
правоотношен
ие е
възмездно.
Това означава,
че уговорки за
безвъзмездно
предоставяне на
работна сила са
недействителни
и по право се
заместват от
повелителните
форми на
Закона. От
възмездния
характер на
трудовото
правоотношение
, следва
задължението на
работодателя да
заплати на
работника или
служителя
уговореното
трудово
възнаграждение.
Субекти на
трудовото
правоотношение
са работника
или служителя и
работодателя.
Работника или
служителя е
физ. лице, като
такова то трябва
да притежава
трудово правна
дееспособност.
Съгласно чл.301
от КТ
минималната
възраст за
приемане на
работа е 16 г.
Забранява се
приемането на
работа на лица
ненавършили 16
г. По
изключение
могат да се
приемат на
работа и лица от
15 до 16 г. за
извършване на
работи, които са
леки и не са
опасни или
вредни за
здравето и за
правилното им
физическо,
психическо,
умствено и
нравствено
развитие и чието
изпълнение не
би било пречка
за редовно
посещение на
училище или за
участие в
програми за
професионално
ориентиране или
обучение. Пак
по изключение
на ученически
длъжности в
цирковете могат
да се приемат
момичета
навършили 14
год. и момчета
навършили 13
год. А за участие
във снимане на
филми,
подготовка и
изнасяне на
театрални и
други
представления,
могат да се
привличат лица
ненавършили 15
год. при
облекчени
условия и в
съответствие с
изискванията за
правилното им
физическо,
умствено и
нравствено
развитие.
Условията на
труда в тези
случаи се
уреждат с
наредбата за
работата на
лицата
ненавършили 15
год.
Понятието
работодател е
законово.
Уредено е в
параграф 1, т. 1
от
допълнителните
разпоредби на
КТ. Работодател
е всяко физ.
лице,
юридическо
лице или негово
поделение,
както и всяко
друго
организационно
и икономически
обособено
образование
като
предприятие,
учреждение,
организация,
кооперация,
стопанство,
заведение,
домакинство и
др. подобни,
което
самостоятелно
наема работници
или служители
по трудово
правоотношение
, включително за
извършване на
надомна работа.
Трудовите
правоотношения
възникват от
следните видове
основания:
1. Избор –
длъжностите,
които се заемат
въз основа на
избор се
установяват със
Закон, в Акт на
МС или в Устав.
Съгласно чл. 83
от КТ, избор се
провежда за
заемане на
длъжност, която
е свободна или
предстои да
бъде
освободена,
както и при
предварително
отсъствие на
лицето, което я
заема.
2. Конкурс
конкурс може да
се провежда за
всяка длъжност,
освен за
длъжности
предвидени за
заемане въз
основа на Избор.
Длъжностите,
които ще се
заемат с конкурс
могат да се
определят със
Закон, Акт на МС
или от
работодателя.
Конкурс се
обявява, за
длъжност
обявена за
заемане с
конкурс, която е
свободна,
предстои да се
освободи или
при
продължително
отсъствие на
лицето, което я
заема за времето
до завръщането
му.
3. Трудов
договор – най–
честото
основание за
възникване на
трудови
правоотношения
. Притежава
всички
характеристики
на трудовото
правоотношение
. Трудовият
договор е
формален,
възмезден,
двустранен,
относителен,
синалагматичен
с продължаващо
се действие и се
сключва с оглед
личността на
работника или
служителя.
Сключва се
преди
постъпването на
работника или
служителя на
работа във
писмена форма.
В 3 дневен срок
от сключването
работодателят
или
упълномощено
от него лице е
длъжен да
уведоми ТД на
НАП. От своя
страна те
предоставят

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по трудово право

Предмет на ТП. ТП е самостоятелен отрасъл на ЧП. Произлиза от ГП. Обособило се е в самостоятелен отрасъл на правото поради спецификата на отношенията, които урежда...
Изпратен от:
podikova
на 2014-02-27
Добавен в:
Пищови
по Трудово право
Статистика:
38 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по трудово осигурително право

12 фев 2010
·
43
·
6
·
2,514

Предмет и система на ТП; страни по ТП...
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
84
1
25.04.2014
Тест по трудово право
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Тест по трудово право за студенти от икономическите (и педагогическите) специалности. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
14
146
1
1 мин
16.09.2013
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Пищови по трудово право

Материал № 1076180, от 27 фев 2014
Свален: 38 пъти
Прегледан: 67 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Пищов
Брой страници: 14
Брой думи: 6,770
Брой символи: 42,436

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по трудово право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения