Големина на текста:
ИЗПИТНА ТЕМА
OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО-
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИЗТОЧНИЦИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРАВООТНОШЕНИЕ –
СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ.
I.
Oбща характеристика и предмет на ГП:
Терминът “гражданско право” има латински произход. Римското право е първата правна
система, чиито принципи и нормативни положения са в основата на съвременното гражданско
право.
Гражданското право е класически, основен и профилиращ отрасъл на частното
право.То е сравнително консервативен правен отрасъл, не се развива съществено и редица
негови нормативни разрешения още се основават на римскоправните идеи и принципи.
Гражданското право е основен клон на законодателството, защото урежда основни
обществени отношения ( във връзка с обществеността, договорите, семейните и наследствени
отношения и др.)
Гражданското право е профилиращ клон, тъй като на негова основа са
възникнали нови правни отрасли ( като напр. трудово право, търговко право, гражданско
процесуално право)
Връзката между гражданското право и отраслите, които са възникнали на негова основа
не е еднопосочна. Другите правни отрасли са значително по-динамични. Това се отнася преди
всичко за търговското право, което урежда редица нови категории, възникнали в резултат на
развитието и усложняването на икономическите отношения (особено международни) . Така в
една или друга степен част от новите търговскоправни разрешения се възприемат от
гражданското право. Тази тенденция е получила наименованието “комерсиализация” на
гражданското право.
Като правен отрасъл гражданското право е с-ма от общи правила за поведение, които
регулират 3 вида обществени отношения:
-
имуществени отношения
-някои лични ( неимуществени отношения)
-някои организационни отношения
Страни от тези отношения са физически лица, юридически лица и държавата като
особен вид гражданскоправен субект. Тези субекти участват в отношенията като
равнопоставени страни. В гражданското право равнопоставеността между субектите е
юридическа. ГП не се интересува от икономическото и социално неравенство между страните.
Основните характеристики на гражданското право са:
-
Основен (приоритетен) предмет на правно регулиране от гражданското право са
имуществените отношения. Имуществени са отношенията, чиито обект и съдържание
са в пари или са пряко оценени в пари.
-
Гражданското право урежда и някои лични отношения, които по правило са
свързани с имуществените отношения и обслужват тяхното осъществяване.
-
Предмет на правно регулиране от гражданското право са и някои организационни
отношения, които се изграждат по модела “власт - подчинение”.
Гражданското право не регулира пряко посочените три групи обществени отношения, а
прави това чрез гражданските правоотношения, които се пораждат, изменят и прекратяват в
резултат на реализирани в практиката юридически факти.
ГП може да се определи като основен дял на частното право, който като система от правни
норми урежда посредством гражданските правоотношения определени имуществени,
неимуществени и организационни отношения между гражданскоправни субекти, както и
положението на тези субекти, като не съдържа допълнителни изисквания, спрямо
субектите, обектите и юридическите факти.
Терминът “гражданско право” има още 2 значения:
-Често под гражданско право не се разбира дял от законодателството, а се има
предвид субективно право на физически или юридически лица.
-
С термина “гражданско право се означава научната дисциплина”, както и
съответстващата й учебна дисциплина.
ii. Система на ГП:
Системата на гражданското право се състои от обща и специална част.
-Общата част урежда общите положения относно гражданско правните субекти.
-Специалната част се състои от :
Вещно право - урежда отношенията по повод придобиване (изгубване), упражняване и
защита на вещните права. Основните източници на вещното право са: Законът за
собствеността (ЗС), Законът за държавната собственост (ЗДС), Законът за общинската
собственост (ЗОС), Законът за у-во на територията (ЗУТ), Законът за кадастъра и
имотният регистър (ЗКИР) и др.
Облигационно право – то е най-големият дял от специалната част на гражданското
право. То има обща и специална част. Общата част урежда източниците на
облигационните отношения, изпълнението и неизпълнението на облигационните
задължения, обезпеченията на кредитори и други общи положения. Специалната част
регламентира отделните видове облигационни отношения и юридически факти, които ги
пораждат, изменят и погасят. Основен източник на облигационното право е Законът за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Право на интелектуална собственост - регламентира отношенията по повод
създаването, използването и защитата на произведения на литературата, науката и
изкуството, т.е. на така наречените обекти на артистична собственост. Основен
източник на авторското право е Законът за авторското право и сродните му права
(ЗАПСП).
Семейното право урежда имуществени и неимуществени отношения по повод
произхода, осиновяването и брака. Основен източник на семейното право е семейният
кодекс (СК).
Наследственото право урежда отношенията по повод преминаване на имуществото на
починалия върху неговите наследници по закон или завещание. Основен източник на
наследственото право е Законът за наследството (ЗН).
III. Източници на гражданско право
Източници на гражданското право са нормативните актове, които съдържат правни норми от
упълномощени за това държавни органи. Всеки източник на гражданското право има
определена външна форма. Източниците могат да се обособят в следните групи:
Вътрешно-държавни източници- това са основните и най- важни източници. Към тях се
причисляват конституцията, законите и подзаконовите актове.
?
Конституцията като основен закон, който урежда основните обществени отношения в
държавата, урежда и гражданско-правните отношения. В нея се съдържат основните
принципи, върху базата на които се изгражда и действа гражданското право в нашата
страна.
?
Законите са основни източници на правото, в това число и на гражданското право като
закона е основна форма. След конституцията законите заемат най- високо място в
йерархията на гражданско-правните източници. Всички останали нормативни актове
след тях са подзаконови. Гражданско-правните отношения се регулират от такива
граждански закони, като Закона за собствеността, Закона за лицата и семейството,
Закона за наемните отношения и др.
?
Указът като източник на гражданското право съдържа гражданско-правни норми.
Условие за издаване на указ е наличието на неотложен случай. Някои укази имат
подзаконов характер, а други се превръщат в указ- закон.
Други източници на гражданското право са подзаконовите нормативни актове- постановленията
на Министерски съвет, наредбите, правилниците, инструкциите и др. Те имат винаги за своя
основа закони.
Междудържавни източници
?
Международни актове. Това са онези правни актове, които съдържат норми за правно
регулиране на гражданските правоотношения. Такива норми има в международните
договори и конвенции, в договорите за правна помощ, в съглашенията, спогодбите и др.
задължителната им сила и действие вътре в страната произтича от ратификацията им.
Тя и денонсирането на международните договори са право на Народното събрание
?
Чуждо гражданско право
?
Правни обичаи и обичаи в практиката
?
Съдебни и арбитражни актове в практиката
Правен обичай – формират го продължителното му прилагане и създаденото убеждение в
правосъзнание за неговата задължителност.
IV. Основни принципи на гражданското право
Основните принципи на гражданското право са ръководни положения, синтез на
правни норми, които намират израз в цялото гражданско законодателство. По тази
причина даден принцип остава непроменен , дори ако се отменят или изменят цели комплекси
от правни норми.
Основните принципи, върху които се изгражда гражданското право са:
1.
Принцип на самостоятелността и автономията на волята на правните субекти.
Този принцип е намерил сравнително най-категоричен израз в Закона за задълженията
и договорите (ЗЗД). Според него страните могат свободно да определят съдържанието
на договорите, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и
страната. Практическото значение на принципа се проявява в това, че правните субекти
сами могат да решат дали да сключат съответната сделка и с кого да я сключат, да се
отклонят от диспозитивните правни норми, като предвидят нещо друго, различно от
предписанието им за поведение, да сключат сделки, които не са регламентирани от
гражданското законодателство,
2.
Принцип на равнопоставеността на гражданскоправните субекти. Това означава, че
нито една от страните не може едностранно да създава, изменя и прекратява
граждански правоотношения, както и да определя тяхното съдържание. Изключенията
от този принцип трябва изрично и изчерпателно да бъдат уредени в закон. Най-често в
практиката принципът на равнопоставеността между субектите се нарушава при
сключване на договори при общи условия и при договори с потребители.
3.
Принцип за социална справедливост. Според него гражданското право трябва да
съответства на добрите нрави (морала), които са критерий при тълкуване на правните
норми и правоприлагането по аналогия, а накърняването им води до нищожност на
сделките или до отговорност за вреди.
4.
Принцип, според който гражданскоправните субекти упражняват правата си само
за задоволяване на своите интереси.
Практическото значение на принципите се проявява:
-при попълване на празноти в закона чрез аналогия на правото;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2019 в 19:04 студент на 20 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2021
29 дек 2018 в 10:47 студент на 30 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве и здравен мениджмънт, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2017
12 ное 2018 в 16:50 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Публична администрация, випуск 2021
04 окт 2018 в 14:07 студент на 30 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
21 апр 2018 в 16:30 ученик на 20 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2018
07 мар 2017 в 17:47 потребител на 20 години
01 фев 2017 в 21:41 ученичка на 22 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2016
05 апр 2016 в 17:12 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2019
24 мар 2016 в 15:14 в момента не учи на 62 години
30 юни 2015 в 18:38 студентка на 27 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Понятие и видове юридически факти

02 дек 2007
·
300
·
2
·
489
·
77

Това са факти от действителността предвидени в хипотезата на правната норма с осъществяването, на които настъпват уредените в диспозицията правни последици.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Видове административни актове

29 авг 2007
·
453
·
1
·
134
·
59

Нормативни - в тях има ПН, т.е. общи, безлични правила за поведение. Те се отнасят за неопределен брой субекти и действат на територията на цялата страна.
 

Юридически факти. Данъчни актове. Заобикаляне на данъчния закон

18 яну 2008
·
121
·
3
·
670
·
36

Формирането, развитието и погасяването на данъчните правоотношения се извършва под действието на данъчноправна норма.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
49
1
1 мин
28.10.2016
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
1 мин
29.05.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Oбща характеристика на гражданското право

Материал № 1073451, от 18 фев 2014
Свален: 18 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,947
Брой символи: 13,298

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Oбща характеристика на гражданското право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения