Големина на текста:
1.Общи сведения за управляемостта на кораба.Основни понятия.Средства за движение и 
управление.
Управляемост на к­ба се нарича способността му да поддържа определено направление и леко и 
бързо да изменя дв­ето си в желаната посокаПървото качество на к­ба се нарустойчивост на 
курсаа второто – управляемостМорските к­би трябва да притежават управляемостпри която 
устойчивостта на курса да не затруднява маневреносттаа маневреността да има достатъчна 
устойчивост на курса.
Устойчивостта на курса и маневреността на к­ба зависят от взаимното разположение на 2 точки
точката на приложение на силата на съпротивлението на водсата (Qи центъра на тежестта на 
к­ба (G). При рбота на машините на преден ход в т.G е приложена 
движещата сила на винтовете P,насочена към носа,а в т.О е приложена 
силата на съпротивлението на водата R,насочена към кърмата.
Стремежът на кораба да се откланя от курса при средно положение на 
руля се нар.неустойчивост на курса (рискливост). Тя възниква под 
действие на конструктивните елементи на к­ба и въздействието 
на  външни силиРискливостта може да бъде симетрична и асиметрична
При симетричната неустойчивост к­бът се отклонява от курса на един и 
същи ъгъл вдясно и влявоа при асиметричната ъгълът не е един и същ.
Под ход на кораба разбираме скоросттас която той се движи относно водатаВ зависимост от 
посоката на к­ба ходът се нарпреден или заденНа корабите има следната класификация на 
скороститепостроеначна,техническа(тази която се определя в различни периоди от 
експлоатацията на к­ба,като се изхожда от технму състояние),експлоатационна и икономична.
Ходовете се разпределят на степени,както следва :
1)Пълен ход – най­голямата скорост на к­ба при преходи т.етехническата скорост.
2)Среден ход – 75% от пълния ход;
3)Малък ход – 50% от пълния ход;
4)Най­малък ход – при него к­бът може да се управлява;
5)Най­пълен ход – с 4 или няколко възла по­голяма от пълния хог;
6)Максимално възможен ход – най­голямата скорост на к­бакоято се достига при форсиране на 
котлите и двигателите.
Незабавното преминаване на к­бът от преден на заден ход и обратно се нарича реверс.К­бът на 
преден ход развива по­голяма скорост (около 30%), отколкото на заден ходРазликата в 
скоростите(25%) между пълния и средния ход  и между средния и малкия се нарича степен на 
ходоветеСлед застопоряването на машините к­бът продължава да се движи и до пълното си 
спиране изминаван определено разстояниеТова дв­е на к­ба се нарича инерцияа пътят който 
изминава­спирачен пътВеличината на инерцията на к­ба се определя от мерната миляа 
получените данни се записват в тактическия формуляр.
Военните к­би показват своят ход с условни сигналипри преден ход  се вдигат на нока на реята 
черни сфери шарове,при заден ход – флаг „З”(земля). Ред за вдигане на шаровете:
­Машините застопорени – шаровете до място;
­Дадох най­малък ход – шаровете са приспуснати на 1­2 диаметъра от нока на реята;
­Дадох малък ход – шаровете са на  1/4  от разстмежду нока на реята и мостика;
­Дадох среден ход – шаровете са на половина;
­Дадох пълен ход – шаровете са спуснати до долу.
Флагът „З” се вдигакогато машините започнат да работят на заден ход.
На корабите се използват следните средства за управление на двигателите и за свръзка с 
машинното отделениемашинни телеграфи,телефони,проговорни тръби,звънци,командно­
транслационни уредби,матрос за свръзка.
P
О
G
G
О
P
R
R
Дисковете на машинните телграфи се делят  на сектори.Секторите на диска могат да бъдат 
седем,девет,11 и 13. Проверката на машинните телеграфи се извършва при прегледа и 
превъртането на оръжието техн.средства и преди снемане от котва и швартови.
2.Влияние на конструктивните елементи върху управляемостта на кораба
Върху управлението на непосредствено влияние оказват следните конструктивни фактори:
Влияние на формата и размерите на рулите и тяхното разположение
По­повратливи са корабите които иматпо­голяма площ на перото на  руляпо­голяма относителна дължина 
на рулят.еотношението дължина/височина на руляпо­обтекаема форма на руля (действат по­ефективно 
при обтичането от водния поток при малки отклонения), балансирани рулу (по­бързо се могат да се 
отклоняват от борд на борд), активни рули.
влияние на скоростта и посоката на двийение на кораба
Повртливостта и диаметъра на циркулация слабо зависи от скоростта на корабано от практиката е 
установеноче бързоходните кораби имат Д
ц
 от 8 до 9 пити дължината на кораба (L
k
), а за бавните кораби 
Д
ц
 е от 4 до 6 пъти L
k
При повишаване на скоростта се подобрява устойчивостта на курсаПри много малки 
скорости кораба може да изгуби управлениеД
ц
 може да се измени и поради дрфакториНа заден ход 
управляемостта силно намалява,главно поради това,че центъра на повратливост застава пред центъра на 
тежесттаНедостатъчно ефективно действа и самия рулА и винтовата сруя не се блъска в руляа отива 
под самия кораб.
влияние на съотношението между размерите на кораба и газенето
Най­голямо влияние оказва съотносенията дължина/ширина и ширина/газенеПо­дългите кораби по­лесно 
удържат курса си и са по­лошо повратливиПротивоположни характеристики имат широките и плиткогазещи 
кораби,който са по­повратливи и неустойчиви на курса.
Като извод можем да кажемче с увеличаването на газенето се подобрява устойчивостта на курса и се 
влошава повратливостта.
влияние на крена и диферента
Крена понижава скоростта на двийение с около 10 %, предизвиква отклонение на кораба към страната на 
повишения борд.Влияние на диферентав резултат на диферента се влошава оптичането на подводнат част 
и се измества центъра на съпротивлението в страната на създадения диферентКонкретното влияние на 
диферента се изразява в следното.При диферент към носаповишава се повратливосттакораба по­добре 
понася насрещното вълнениенамалява сеустойчивостта на курса,при попътно вълнение кърмата силно се 
отклоняваПри диферент към кърматанамалява се повратливосттаповишава се устойчивосттана преден 
ход добре държи курса (лежи на курса си); при насрещно вълнение по­лесно се отклонява от курса сипри 
страничен вятър по­трудно удържа курсана заден ход кораба е по­трудно управляемпри значителен 
диферент се наблюдава загуба в скоростта.
4.Взаимодействие на хидродинамичните сили и влиянието им върху управлението 
на кораба
1. В началото на работата на винта на преден ход.
1.1.Руля в средата. – кърмата се откланя в дясноа носа захожда в ляво.
1.2.Руля в ляво. – кърмата се откланя силно и стремително в дясноа носа в ляво.
1.3.Руля в дясно. – кърмата захожда в лявоа носа в дясно.
2.При установен преден ход.
2.1.Руля в средата. – кърмата се откланя в лявоа носа на кораба захожда в дясно.
2.2.Руля в дясно. – кораба извършва поворот на дясно.
2.3.Руля в ляво. – кораба извършва поворот в ляво.
3.В началото на работата на винта на заден ход.
3.1.Руля в средата. – кърмата се откланя в лявот.екърмата тръгва в ляво.
3.2.Руля в ляво. – кърмата се откланя силно в ляво,т.екораба тръгва стремително с кърмата на ляво.
3.3.Руля в дясно. – кърмата се откланя в ляво (по­бавнои кораба тръгва с кърмата в ляво.
4.При установен заден ход.
4.1.Руля в средата. – кърмата се откланя в ляво и кораба захожда с кърмата в ляво.
4.2.Руля в ляво. – кърмата се откланя силно в ляво и кораба стремително извършва поворот на ляво (в 
случая диаметърът на циркулация е наи­малък).
4.3.Рул в дясно. – кърмата се откланя в дясно (кораба извършва поворот на дясно със заден ход).
5.При реверс от преден на заден ход (с голяма инерция).
5.1.Руля в средата. – кърмата се откланя в лявоа кораба извършва поворт на дясно (това продължава 
докато се изравни със P’ ).
5.2.Руля в дясно. – кърмата се откланя в лявоа кораба извършва поворот на дяснокато процесът е по­
бърз.
5.3.Руля в ляво. – кърмата се откланя в дясноа кораба извършва поворот в лявоно по­бавно.
6.При реверс от преден на заден ход (с малка инерция).
6.1.Руля в средата. – както при  малка инерция.
6.2.Руля в дясно. – кърмата ще се откланя налявоно по­слабо.
6.3.Руля в ляво. – кърмата се откланя в ляво.
7.При реверс от заден на преден ход.
7.1.Руля в средата (с голяма и малка инерция) . – кърмата се откланя в дясно и кораба захожда с кърмата 
в дясно.
7.2.Руля в ляво (голяма инерция). – кърмата се откланя в лявоа кораба захожда с кърмата наляво.
7.3. Руля в дясно (голяма инерция). – кърмата се откланя в дясноа кораба захожда с кърмата в дясно.
7.4.Руля в ляво (малка инерция). ­ кърмата се откланя в дясноа кораба захожда с кърмата в дясно.
7.5.Руля в дясно (малка инерция). – кърмата се откланя в лявоа кораба захожда с кърмата наляво.
5. Особености в управлението на 
многовинтов кораб
1. Двувинтови кораби.
Двата винта са разположени симетрично на ДР и имат различна крачка.
Преимущества в сравнение с едновинтовите:
- при излизане от строя на едната машина К може да се движи и управлява с помощта на руля при 
действия на втората машина;
- при излизане от строя на рулевото устройство кораба може да се управлява с помощта само на 
машините;
- циркулацията вляво и вдястно е еднаква;
- на заден ход К слуша руля почти както на преден ход;
- могад да се разваъртят в най­стеснени условиядаже и на място
Недостатъци:
- по­слабо влияние на винтовите по руляпонеже те са розположени по бордовите и силата на всяка 
винтова отработка почти не действа на руля;
- разположението на винтовете по бордовете увеличава възможността за тяхното увреждане при 
швартоване.
Управляемостта е по­добразащото изчезва асиметрията на силитеПри рул в средата силите Си 
С2, D1 и D2, b1 и b2 се компенсиратзато са разнопосочниКораба ще се движи праволинейно както на 
преден така и на заден ход. (стр. 34, фиг. 1.18).
При преминаване от преден на заден ход се появява още и силата В (стр. 35, фиг.1.19 а), която 
противодейства на силата А при рулоклонен от ДРДо пълното спиране на кораба силата В е по­малка от 
Аследователно В само намалява действието на Акоето осигурява управлението на кораба с помощта на 
руляС началото на движението на кораба назад Аи В ще действат в една и съща посока
При преминаване на кораба от заден на преден ход и рул отклонен от ДРкърмата ще се отклони в 
стани под действието на силата Свокоято почти веднага преодолява действието на силата А`. 
В повечето случаи винтовете се поставят такаче крачката им да съответства на бордана който са 
поставени (работещи навън). 
За да се извърши повород надясно с двувинтов кораб на преден ход при винтовеработещи навън 
(стр. 36, фиг.1.20 а), рулят трябва да се отклони вдяснода се даде с дясната машина заден хода с лявата 
да се даде преден със същата степенОборотът ще се извърши под действието на следните сили:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на кораба

Общи сведения за управляемостта на кораба. Основни понятия. Средства за движение и управление. Управляемост на кораба се нарича способността му да поддържа определено направление и леко и бързо да изменя движението си в желаната посока...
Изпратен от:
Miroslav Ivanov
на 2014-02-17
Добавен в:
Лекции
по Теория на кораба
Статистика:
149 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на кораба
Тест по морско дело
изпитен тест по Теория на кораба за Студенти
Изпитът се зачита при 85% верни отговори. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
45
52
1
6 мин
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на кораба

Управление на кораба

Материал № 1072847, от 17 фев 2014
Свален: 149 пъти
Прегледан: 194 пъти
Предмет: Теория на кораба, Корабостроене
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 9,360
Брой символи: 51,618

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на кораба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала