Големина на текста:
Университет по хранителни
технологии
Курсова работа
на тема:
«Джон Мейнард Кейнс»
Специалност: «Икономика на хранителната индустрия»
Подготвила:
Фак.№
Група:
Пловдив
2013
Джон Мейнард Кейнс е роден през 1883 г. в семейството на професор по политикономия и
майка активна общественичка, той е награждаван многократно за постижения в учението. Той
израства като икономист под ръководството на личния приятел на баща му, Алфред Маршал. Кейнс е
авторът на едно от най популярните и до днес икономически съчинения обща теория на заетостта,
лихвата и парите излязло от печат през 1936 г. Книгата се състои от шест раздела, наречени книги,
съдържа 24 глави. Теорията наистина е усвоена и смесена с икон. политика, а чувствата и страстите
около тази необикновена смес продължават да вълнуват икономистите, даже и тогава когато не са
съгласни с Кейнс. Умира през 1946 г. като ръководител на английската делегация на Бретън Уудските
преговори за нова валутна система и автор на единия от двата конкуриращи се планове за
преустройството на валутната система на света.
Кейнсианска революция
Обща теория на Кейнс
Теорията на Кейнс представлява от само себе си опит да се създаде приемлива политическа икономия
в един особен исторически момент – световната криза от 1929-1933 г, когато на хората са необходими
както осъзнати действия за нейното преодоляване, така и методи за нейния социално-икономически
анализ. В основата на т.нар. от него “запаси и потоци”, разглеждани и анализирани в икономическия
модел, централно място заемат осъзнатите действия на хората, а не стихийните обективни пазарни
сили. Това именно прави книгата на Кейнс “Обща теория на заетостта, процента и парите”,
неотразимо привлекателна за своето време. Според него създаването и изменението на доходите също
може да бъде свързано с поведението на хората. Това от своя страна се разглежда от Кейнс като
възможност за осъществяването на такъв контрол, който ще съдейства за отстраняването на
породените от самата система циклични колебания в икономиката. В резултат на това социалните
групи в кейнсианския модел могат да се разглеждат като движещи сили на всички “склонности” на
индивидите, определени от него. От само себе си тези групи често представляват само съвкупносто от
индивиди, действащи и ръководещи очакванията, характера на които не е точно определен, било
поради спекулативни намерения, било поради подчиняване на някои действия на централната банка.
Освен това нито една от тези групи, за които той говори не изразява присъщите и социално-класови
интереси.
Икономически възгледи на Кейнс
Кейнсианството възниква през 30-те год. на ХХ в. То е породено от необходимостта да се обосноват
пътища за изхода от икономическите кризи и особено от световната икономическа криза през 1929-
1933 г. Тя беше най-тежката икономическа криза. Предизвика силен спад на производството, голяма
безработица, инфлация и др. негативни явления. Пред икономическата наука възникна задачата да се
търси изход от зачестилите кризи и път за осигуряване стабилност на стопанската система. Израз на
тази необходимост е Кейнсианското учение.
Теоретична система на Кейнс
Теоретична система на Кейнс - Отправен пункт на кейнсианството се взема едно сравнение. До
кейнсианската икономическа теория господства микроикономическият подход към анализа на
икономическите процеси. В центъра на изследването на отделната фирма , тя функционира в
условията на свободна конкуренция. Ефективността на функцията се свързва с ефективното
функциониране на цялата икономика. Не се допуска продължителна безработица. Но този подход
Кейнс противопоставя макроикономическия подход, изследване на зависимоте между съвкупностни
стопански величини - ВП, НД, съвкупно търсене и предлагане. Макроикономичският подход
предполага условия на процъфтяване на икономиката като цяло. Между тях могат да възникнат
противоречия, разрешаването на които следва да се търси във възстановяване на
макроикономическото равновесие между търсенето и предлагането. Кейнс решава проблемите на
икономиката. Трябва да се търси от страна на търсенето осигуряване реализирането на заетостта като
обект на анализ - в труда си Кейнс пише:Най-голямата грешка на икономическото общество, в което
живее е неговата неспособност за осигури пълна заетост, а също производството и
непроизвводственото разпределение на богатството и доходите. Поставя въпроса за заетостта, която
изучава предлагайки комплексния анализ. Според наго равнището на заетост се определя от
динамиката на ефективното търсене. Анализа на закономерността в развитието на ефективното
търсене и прираста на националния доход е основополагаща идея на кейнсианството. Ефективното
търсене се образува от 2 елемента - от очакваното равнище на потребление (потреб.разходи) и на
инвестиции( инвистиционни разходи). Когато те са в равновесие може да се постигне равнище на
пълна заетост на националната иконмика. Изучават се факторите, от които зависят потреблението и
инвестициите и равновисието помежду им . В теорията на Кейнс важно място заема учението за
мултипликатора. Съгласно него между прираста на инвестициите и нац.доход има устойчиво
съотношение, основано на това, че всеки разход на инвестиции или други автономни разходи се
превръщат в първоначални доходи, след това част от тях се изразходва като се превръщат във
вторични доходи и т.н. Колкото по-голяма част от разходи се потребява, толкова повече доходи ще
поражда инвестираната сума, толкова повече ще е продължителен мултипликационният ефект.
Икономическото положение на кейнсианската теория - държавата трябва да се намества в икономиката
за да поддържа пазарното равновесие. С помощта на държавата трябва да се гарантира устойчивост и
на прираста на инвестиции . Кейнс използва два лоста: парично- кредитна и бюджетна политика. За
него брутният продукт е главен лост на регулирането и той допуска известно бюджетно дефицитно
финансиране, но само в периоди на рецесия.
Според Кейнс представителите на класическата икономическа теория допускат съществуването само
на “фрикционна” и “доброволна” безработица. Изключва се съществуването на т.нар. “принудителна”
безработица. Според Кейнс двете основни изходни начала на класическата школа с някои уговорки
определят обема на използваните трудови ресурси в една страна. В резултат на това заетостта в една
икономика според тях може да се увеличи по следните няколко начина: 1) да се подобри
организацията на стопанскита дейност (или да се повиши надеждността по отношение на
предвиждането на бъдещето), което от своя страна ще намали “фрикционната” безработица; 2) да се
понижи пределната тежест на труда с оглед съкръщаването на “доброволната”безработица; 3) да се
увеличи пределната производителност на труда в отраслите на промишлеността и т.н.
В този именно смисъл Кейнс критикува теорията на А.Пигу за безработицата, изложена в неговата
книга “Теория за безработицата”. Той решително застава против господството на неокласическата
ортодоксия и нейните идеали за свободна конкуренция и ненамеса на държавата в социално-
икономическите процеси. Пълното несъответствие на тази доктрина на икономическата
дейстителност го подтиква да предприеме разработването на икономическа теория, обясняваща по-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 мар 2020 в 22:30 в момента не учи на 21 години, випуск 2012
26 мар 2020 в 15:12 студент на 31 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, випуск 2022
19 юни 2019 в 15:49 потребител
14 май 2017 в 13:58 родител
30 дек 2016 в 22:54 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
29 дек 2016 в 13:57 в момента не учи на 35 години
14 сеп 2016 в 18:26 студентка на 26 години от София - НБУ, факулетет - Икономика, специалност - Икономика, випуск 2016
02 юли 2016 в 16:58 студент на 27 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Маркетинг и комуникации, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Обща теория на заетостта, лихвата и парите

24 мар 2006
·
961
·
18
·
3,226
·
292

Обща теория на заетостта, лихвата и парите - на Джон М. Кейнс.
 

Конспект на специфичните категории и понятия от “Обща теория на заетостта, лихвата и парите” на Джон. М. Кейнс

31 авг 2008
·
80
·
5
·
814
·
28

Допълнителни разходи – обезценката на оборудването, която е недоброволна, но не неочаквана, т.е. превишението на очакваната обезценка над разходите по ползването;
 

Кейнс и възникване на Кейнсианството

24 юни 2009
·
141
·
4
·
580
·
98

Рефератът разглежда тези факти от биографията на Кейнс, които му помагат в последствие да развите теорията на Кейнсианстово, както и проследява развитието на учението....
 

Джон Кейнс

14 окт 2009
·
82
·
2
·
677
·
60

Кейнс е роден в семейството на университетски преподавател.Завършва колежа Итън,след това е преподавател в Кеймбридж.Икономическата подготовка и развитие получава под ръководството на Алфред Маршал,който е близък приятел на семейството...
 

Критичен поглед върху „Обща теория на заетостта, лихвата и парите” на Джон Мейнард Кейнс

07 мар 2007
·
651
·
8
·
1,666
·
166
·
3

Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946 г.) създава своята теория след периода на Голямата депресия от 1929 – 1933г., която реално показва невъзможността на старите закони на неокласическия икономикс...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
57
1
2 мин
30.07.2018
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
78
1
1 мин
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Джон Мейнард Кейнс

Материал № 1071670, от 12 фев 2014
Свален: 25 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,876
Брой символи: 12,286

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Джон Мейнард Кейнс"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения