Големина на текста:
***Въведение в макрото.
1.В макро. теория се изследват:
-равнището и динамиката на съвкупното производство
-равн. и дин. на цените на нац. Ик.
-степента на заетост на нац. ресурси
-дин. И съотношението м/у потоците на износа и вноса на стоките
2.Обект на изследване в макро.теория не е:
-обемът на продукцията и цената на костюмите на завод «Витоша» -
София
3.Според представителите на школата на физиократите:
-трява да се следва принципът на ик. Свобода
4.Основно място на меркантилистите заема:
-зависимостта м/у богатството на на нацията и външнотърговския баланс
5.В съответствие с представите на класическата теория:
- в краткосрочен период равнището на нац. производство е фиксирано и
съвпада с потенциалното.
6.Кейнсианската ик. теория е свързана с концепцията за:
-решаващо значение на съвкупното търсене
7.Представителите на монетарната теория издигат и защитават тезата,че:
-паричната политика е по-ефективна от фискалната политика
8.По отношение на макрото. е правилно да се твърди ,че:
-това е националната стопанска система.
9. Методологичната функция на макро.теория се изразява във:
-използване на система от научни подходи и модели
10.Приложната функция на макро.теория е непосредствено и тясно свързана
със:
-прилагане на средствата на макроикономич. Политика
11.Към основните приоритети и цели на макрото не се отнася:
-увеличаването на данъците
12. Една от основните приоритети и цели на макрото е постигането на:
-увеличаване на реалния БВП
13.При иконом.растеж се установява,че:
-равнището на нац. производство реално се увеличава
14.Показателят на БВП отразява:
-стойността на произведените стоки и услуги за крайно потребление
15.Номиналния БВП изазява:
-обемът на ВП по текущи цени от дадена година
16. Измененията в реалното равнище на нац.производство се установяват на
основата на : -реален БВП
17.По-високият номинален БВП се свързва задължително с увеличаване:
-на реалния БВП или равнището на цените (или и двете)
18.Ако общото равнище на цените се е повишило с 10% и ном. БВП е
нараснал с 8%, то може да се определи ,че при равни др.усл. реалният БВП
е: -спаднал
19. Когато националната ик. е на границата на производствените
възможности:
-е произведен потенциалният БВП
20.Ако е постигната пълна заетос на труда:
-постига се ефективно използване на всички нац.ресурси
-реалния и потенциалния БВП съвпадат
21. Ако в икономиката се развива процес на инфлациия ,то може да се
установи,че:
-СТ превишава потенциалния БВП
22.Когато в ик-та се развива процес на стагфлация ,може да се твърди,че :
-инфлацията и безработицата нарастват
23. В случай на постигнат търговски баланс може да се твърди ,че:
-са изравнени стойностите на износа и на вноса на стоки
24. Правителствените разходи са основен инструмент на:
-фискалната политика
25.Правителството провежда експанзивна фискална политика,когато:
-има условия на икономически спад
26. Правилно е да се твърди,че паричната политика :
-се провежда от ЦБ
27.По отношение на СТ е вярно,че то:
-включва правителствените покупки
-се илюстрира графично с намаляваща крива
-се изменя под влияние на макро. Политика
-се формира от всички купувачи на нац.продукти
28.Макроик. равновесие се постига:
-в пресечената точка на крива AD и крива AS
29.В резултат от разкриването на нови ресурси може да се установи ,че:
-вертикалната линия на потенцияалното производство се измества надясно
30.ДОпълнете: «След изместване на крива AD надясно се установява ново
макроик. Равновесие в т. Ei, когато е … в сравнение с първоначалната
равновесна т. E”: -в дясно и по-високо
****ИЗМЕРВАНЕ В МАКРОТО.
1.В макроик. Кръгооборот не е съглавувано движението на потоците от:
-данъци в/у доходите и разходи на частните фирми
2.Кое от твърденията не е вярно за показателя БВП:
-измерва само продукти(стоки), разменяни на пазара
-в БВП се включват и отчитат само крайни блага
-БВП не е постоянна,а променлива величина
-ВП не вкл. Незаконни и някои разрешени от закона дейности
3. Кои от посочените не се вкл. В БВП:
-преките продажби на употребявани вещи м/у домакинствата
-финансовите транзакции
-промените в обема на същусвуващите финансови активи
-незаконен,контрабанден внос на стоки
4.Кое от посочените не е компонент на разходната структура на БВП:
-субсидиите като част от правителствените разходи
5.Изземванията в макрото се състоят от:
-нетни данъци,спестявания и внос
6.Добавките в макрото се образуват като сумата от:
-инвестиции,правителствени покупки и износ
7. В БВП на Бг., независимо от подхода на измерване,не се отчита
стойността на:
-внесените ез платено мито ТВ. От Сингапур за 200 хил.лв.
8.Ако добавките възлизат на 845 млрд.лв. а изземванията са 825 млрд. лв.
може да се очаква ,че икономич. Активност ще:
-нараства
9.За да бъдат сравними 2 периода,величините на БВП следва да се изчистят
от влиянието на:
-промените в общото равнище на цените
10. Според единия от прилаганите подходи показателят БВП за отворена ик.
може да се изрази чрез сумирането на:
-разходите за лично потребление,брутните частни
инвестиции,правителствените покупки на стоки и услуги ,и нетния експорт
11.Като част от доходите в макрото, печалбата на едноличните търговци е
включена предимно а следния компонент на БВП
- брутния смесен доход
12. Нетната добавена стойност за отделен или за всички иконом.сектори
може да се получи като:
-от брутната продукция се приспаднат междинното потребление и
потрелението на основен капитал
13.По отношение на реалния БВП е вярно,че той представлява:
-БВП изчистен от инфлацията
14.Когато дефлаторът на БВП нараства ,може да се твърди ,че: (нито едно от
посочените)
-брутната добавена стойност също нараства
-в нац. иконом. са произведени повече стоки и услуги
-равнището на цените е относително стабилно
15. Основателно да се твърди ,че реалния БВП за 2005 г. представлява:
-БВП за 2005 г, изразен по цени от 2000г.
16.Каква е величината на номиналния БВП,ако реалният БВП възлиза на
1600 млн.лв при дефлатор 180:
-2880 млн. лв
17. Нека при ощо равнище на цените 1,25 реалният БВП е 140 млрд. лв,а при
равнище на цените 1,65 реалният БВП е 115 млрд. лв. Как си е отразило
повишаването на равнището на цените в/у ном. БВП:
-увеличило го е с 14,75 млрд.лв
18.Разликата м/у БВП и БНП се изразява в това,че: (нито едно от
посочените)
-БНП съответства на потенциалното равнище на националното
производство,докато БВП е по-малък от него
-БВП вкл. Пазарната стойност на крайните стоки и услуги,произведени от
всички национални фирми
-БНП отразява резултатите от дейността на всички фирми, работещи на
дадената нац. територия
-БНП обхваща и резултатите от дейността на чужди фирми,осъщесвена
вътре и извън границите на даденото нац. стопанство
19.Според доходния подход в БВП не се отчитат:
- субсидиите… , косвените дан…. Доходите на едн. Търг… амортизациите…
- всички посочени се отчитат в БВП до доходния подход
20.Вътрешният доход (YD) изразява от следното равновесие:
-YD= W+R+IR+Prf
21.Недоходни компоненти на БВП, пресметнат по доходния подход ,са:
-амортизацията и чистите косвени данъци
22. Ако БВП по доходния метод се образува от работни заплати – 660, ренти-
140, лихви-330, печалби-870,амортизации-160, косвени данъци-280, и
субсиидии-50, то може да се определи , че вътрешния доход е:
-2000
23.Ако дефлаторът на БВП е по-малък от100% може да се твърди,че:
-в най ик. се развива процес на дефлация
24.При прилагането на производствения подход БВП се образува като:
-сума от добавена стойност,създадена от всички фирми в нац. ик.
25.Допълнете: « При равни др. усл., при увеличаване на обема на ……,
намалява размерът на …»
-амортизациите ,чистите инвестиции
26.Непосредствен ефект от намаляване на сусидиите е увеличаването на:-
чистите косвени данъци
27.Абсолютните величини на ном. и реал. БВП съвпадат :
-за годината,приета за базова
-при нулева инфлация
-когато дефлаторът е 1
-при постоянно равнище на цените
28. Като самостоятелен елемент на вътрешния доход не се отчитат:
- получените от държавата митнически такси
29. При прилагане на разходния метод в показателя БВП се вкл:
-инвестициите на фирмите
30. Показателят БВП се изчиства от влиянието на промените в равнището на
цените чрез прилагането на: -дефлатора
**** СТ, СП и макроик. Равновесие
1.Кое от посочените не е самостоятелен компонент на съвкупното кол-во
търсени блага:
-соц. Трансферни плащания
2.Съвкупното кол-во търсени блага намалява вследствие на:
-намаляване на реалните пари в макрото
3.Кривата на СТ се измества надясно при:
-неизменно равнище на цените и намаляване на лихв.%
4.Кое от следните не е вярно за дългосрочното СП:(нито едно)
-то не зависи от общото равнище на цените
-при него се предлагат блага с най-ниска цена на единица продукция
-то е прелагане при наличие само на фрикционна и структурна безработица
-то съответства на потенциалното равнище на производството
5.Кривата на СП в краткосрочен период е:
-образувана от 3 региона
6.Краткосрочното СП намалява,ако при равни др.усл:
--суровините и материалите се оскъпяват
7.Дългосрочната крива на СП се измества надясно в резултат от:
-усъвършенстване на технологиите
-нарастваща капиталова наличност
-нарастващо кол-во предлаган труд
8. Коя група от променливи се приемат за постоянни при извеждане на
кривата на СТ:-предлагане на пари,правителствени покупки и нетни данъци
9.Според ефекта на лихв.%, свързан със СТ:
-при намаляване на общото равнище на цените се намалява и лихв.%,което
води до нарастване на инвестициите и на СТ.
10.Към факторите,влияещи едновременно в/у дългосрочното и
краткосрочното СП,не може да се отнесе:
-поскъпването на суровините и на материалите
11.При макроик. равновесие,установено под естествената норма на
безработица:
-реалния БВП превишава потенциалния БВП
12.Когато работните заплати и цените не са еластични, понижаването на ще
предизвика първоначално:
-повишаване на незаетостта
13.Коя от посочените теории не се отнася към основните теоретични
направления в развитието на съвременния макроикономикс:
-класическа теория
14.Кое от заключенията не е присъщо на възгледите на монетаристите:
-Динамиката на технологичните промени обуславя перманентна иконом.
нестабилност
15.На основата на зависимостите м/у кривата на СТ AD и кривата на
съвкупните разходи AE може да се установи ,че:
-ако равновесната т.Е е’ по-ниска в/у крива АЕ,то тя е по-висока и вляво в/у
крива AD
16. Действието на ценовата детерминация при формирането на кривата на
СТ се изразява чрез:
-ефекта на богатството; ефекта на лихв.%; ефекта на международната
търговия; равнището на цените
17. За разлика от класическия и кейнсианския модел за макроик.
равновесие,при модела на СТ и СП:
-равнището на цените е променливо
18.Съвкупното кол-во на търсени стоки нараства вследствие на:
-експанзивна фискална политика,свързана с намаляване на данъците в/у
дохода
19.Кое от посочените няма да предизвика изместване на кривата на СТ AD :
-покачване на общото ценово равнище
20.Кой от посочените фактори няма да предизвика изместване на кривата на
СТ AD надясно:
-очаквания на домакинствата за намаляване на дохода им.
21.за класическия регион от краткосрочната крива на СП ASsr е вярно,че:
-това е свързано с нееластична част от крива ASsr
22.Кривата на краткосрочното СП в кейнсианския регион е:
-успоредна на абсцисната ос
23.Кривата на дългосрочното СП: (всички посочени)
-е права вертикална линия
-се установява при потенциалното равнище на производството
-се формира при променящи се цени на ресурсите
-се формира при естественото равнище на безработица
24.Кое от посочените е детерменанта на СП: (всички посочени)
- цените на ресурсите
-общото ценово равнище
-очакванията на фирмите
-техническите и технолигичните промени
25.Допълнете: «Когато действителното и очакваното равнище на цените
съвпадат,икономиката…»
-е на потенциалното равнище на производството
26.Когато в краткосрочен период действителното равнище на цените е по-
високо от очакваното,в икономиката се формира:
-текущо равнище на производството ,което превишава потенциалното
27.Краткосрочната(нарастваща)крива на СП ще се измести наляво в резултат
от:
-поскъпване на производствените ресурси
28.Ако ик-та е в равновесие в кейнсианския регион на крива ASsr, то в
резултат от увеличчаване на СТ:
-равновесният обем на СП ще се увеличи
29.При макроик.равновесие в класическия регион на крива ASsr неочаквано
увеличаване на СТ ще предизвика:
-ново равновесие при по-високи цени и обем на производството,=на
потенциалния
30.Пресечената точка на крива AD и крива ASsr определя: (всички пос)
-реалния обем на съвк. произв.
-равнището на цените
-състоянието на макроик.равновесие
-достигнатата степен на заетост на ресурсите
***Съвкупни Разходи (СР)
1.Кое твърдение е вярно за функцията на потреблението:
-тя изразява връзка м/у всяко равнище на разполагаем доход и разходи за
потребление
2. На основата на кривата на потреблението може да се твърди,че
автономните потребителски разходи:
-определят отдалечеността на кривата от координатното начало
3.Домакинствата изразходват по-голяма част от текущия разполагаем доход
за потребление,когато:
-проявяват склонност да живеят «на кредит»
5.Средната склонност към потребление АРС е по-малка от единица:
-след пресечената точка на функцията на потреблението с 45°-вата линия
6.Кое от посочените не е вярно за функцията на спестяването и връзката й с
функцията на потреблението:
-При положително спестяване функцията на потреблението е над 45°-вата
линия
7.При кое от дадените условия на кривата на нетния износ за Бг. ще се
измести наляво:
-поскъпване на бг стоки
8. При понижаване на реалния лихв.% инвестициите нарастват,защото:
(всички посоч)
-разходите по тях стават по-малки
-те стават по-печеливши от депозитите
-инфлазията е по-висока отпреди
10.След пресечената точка на функцията на потреблението с 45-градусовата
линия:
-MPC и MPS се допълват взаимно до единица
11.Кое няма да предизвика изместване на кривата на търсенето на реални
инвестиции:
-повишаване на равнището на реалния лихв. %
12.Когато реалният нетен износ е положителен,може да се твърди,че:
-кривата на нетния износ е над абсцисната ос.
13.При увеличаване на автономното (независимото) потребление:
се измества нагоре по ординитната ос началната точка на кривата на
потреблението
14. Когато кривата на потреблението е под 45°-вата линия:
-се формира положително спестяване
15.Ако са дадени брутен факторен доход Y= 300лв, функция на личните
данъци Т=50+0,25.У и трансферни плащания Тр=75лв, то може да се
определи,че разполагаемият личен доход DPI е:
-250лв
16.Зависимото потребление се предпоставя и формира в зависимостглавно
от:
-разполагаемите доходи и тяхното изменение
17.За функцията на спестяването е вярно,че:
-наклонът й се определя от пределната склонност към спестяване
18.Точката,в която функцията (кривата) на потреблението пресича 45°-вата
линия при определено равнище на разполагаемия доход,определя:
-нулеви спестявания
19.При пределна склонност към спестяване MRS=0,25 домакинствата:
-потребяват 75% от всеки прираст в дохода
20.Отрицателни чисти инвестиции се образуват,когато:
-се извършва дезинвестиране
-общият обем на инвестициите е по-малък от амортизацията
21.Характерно за автономните инвестиции е,че те :
-се илюстрират графично с хоризонталната линия
22.В резултат от провеждането на рестиктивна фискална политика може да
се установи,че:
-функцията на правителствените разходи се измества надолу
23.Функцията на износа е:
-хоризонтална линия
24.Наклонът на кривата на чистия износ зависи от :
-пределната клонност към внос
25. Автономните (независимите) съвкупни разходи не включват:
-а) вноса
26. Наклонът на обобщената функция (кривата) на СР в отворена ик-ка се определя в
зависимост от:
- пределните склонности към потребление и към внос.
27. С увеличаване на разполагаемия доход може да се твърди, че:
- APS и MPS нарастват;
28, В резултат от увеличаване на лихвения процент, при равни др усл:
б) инвестидиите на фирмите намаляват;
29. Правилно е да се твърди, че кривата на потреблението:
г) има наклон, конто зависи от пределната склонност към потребление;
30. Ако пределната склонност към спестявания нараства:
а) кривата на спесггяването променя наклона си;
***РАЗХОДНО РАВНОВЕСИЕ И МУЛТИПЛИКАТОР НА НЕЗАВИСИМИТЕ СР
1.В отворена икономика индуцираните (зависимите) СР се образуват като
сума от:
-зависимото потребление и вноса.
2. Правилно е да се твърди, че пределната склонност към разходи в отворена
иконом. е:
-по-ниска, когато МРТ се увеличава;
3. Основната разлика м/у мултипликатора и акселератора се състои в това,
че:
-мултипликаторът е свързан с изменението на автономните инвестиции, а
акселераторът - с изменението на индуцираните инвестиции;
4. Кое от посочените не е вярно за мултипликатора на разходите (М)
-коефициентът М може да приема положителни и отриц. стойност
5.Ако на основата на разходното равновесие се установи, че планираните СР
изостават от реалния БВП, може да се твърди, че:
-установява се непланирано нарастване на запасите на фирмите;
6.В резултат от намаляване на държавните разходи:
- точката на разходното равновесие се измества наляво
7. Ако пределната склонност към разходи в отворена ик. намалява, може да
се твърди, че при това:
-пределната склонност към спестяване нараства
8. Парадоксът на икономичността изразява:
-едновременно нарастване на спестяванията и спадане на реалния БВП;
9.Акселераторът изразява степента на изменение във:
-размера на индуцираните иивестации под влияние на промяна в равнището
на БВП
10.В случай на негативен мултипликатор на автономните СР:
-автономните инвестиции намаляват и БВП спада;
11.Ако автономните СР в отворена ик-ка нарастват, то може да се твърди, че
при равни др усл:
а) се проявява ефект на мултипликатора;
б) обобщената функция на СР се измества успоредно нагоре;
12. При изместване на кривата на автономните инвестиции нагоре се
установява, че:
а) разходите за инвестиции нарастват;
6) равновесного равнище на производството се повишава;
в) точката на разходното равновесие се измества надясно;
г) кривата на съвкупните разходи се измества успоредно и нагоре;
13.Когато планираните СР превишават реалния БВП, в макрото започва
тенденция на:-Непланирано намаляване на запасите на фирмите и
увеличаване на обема на съвкупногго производство;
14.В случай че в затворена ик-ка функцията на спестяването е S=0,25 . У- 55,
а доходът (БВП) е 780, то размерът на планираните автономни инвестиции
при равновесие в ик-та е: -140
15.При дадени функция на данъците Т = 60 + 0,3 . У и пределна склонност към| спестяване
MPS = 0,2 , ако съвкупният доход се увеличи с 600, то изменението в зависимого потребление
ще е: -336
16.Ако е известно, че в затворена ик-ка MPS = 0,4, Са =150, I =220 и
G =290, то след зъвеждането на нови автономии данъци в размер на 60 лв. се установява
равновесно равнище на съвкупния доход Y от: 1560
17.Ако равновесният реален БВП в затворена ик-ка без дьржавно участие е 3000 млн. лв. и
MPS = 0,25, то след увеличаване на планираните инвестиции с 80 млн. лв. новото равновесно
равнище на БВП ще е: 3320
18.Наклонът на кривата на СР в отворена ик-ка се определя от:
:
в) разликата м/у пределната склонност към потребление и пределната склонност към внос;
19.Когато пределната склонност към данъчно облагане МРТ намалява, може да се твърди, че:
в) пределната склонност към спестяване нараства, а пределната данъчна ставка се понижава
20. Когато пределната склонност към спестяване и пределната склонност
към потребление са равни, абсолютната стойност на данъчния
мултипликатор в затворена ик-ка е: 1
21. Ако при увеличаване на независимите инвестиции със 100 млн. лв.
съвкупното производство нараства с 400 млн. лв., то пределната склонност
към потребление в затворена ик-ка е: 0,75
22. Ако функцията на спестяването е S =0,5 . Y - 20 и планираните
инвестиции са 500, то в затворената ик-ка се постига равновесие при
съвкупен доход (БВП) от: 1040
23. В резулгат от увеличаване на пределната склонност към внос се
установява, че:
-се променя наклонът на кривата на СР;
24. Когато равнището на цените е постоянно и СР се увеличават, от гледна
точка на съответствието м/у разходното и макроик. равновесие може да се
твърди, че:
-новата равновесна точка ще се окаже успоредно и по-вдясно разположена от
първоначалната;
25.За предизвиканите (зависимите) СР в отворена ик-ка е вярно, че те:
-не зависят от промените в инвестициите и експорта
26.За принципа на действие на мултипликатора е вярно, че:
-в отворена ик-ка той е по-малък, отколкото в затворена ик-ка;
27.В резултат от увеличаване на пределната данъчна ставка се установява,
че:
-мултипликаторът на разходите намалява;
28.В затворена ик-ка независимите СР се съсгоят от:
-автономно потребление, инвестиции и правигелствени разходи;
29. Когато кривата на СР е под 45°-вата линия:
-сьвкупният доход е по-голям от съвкупните разходи;
30.Принципът на мултипликатора изразява:
-многократно нарастване на съвкупното производство под влияние на промени в автономните
инвестиции;
****ПАРИ И БАНКОВА СИСТЕМА
1.Паричната база включва:
-сумата от наличните пари в обръщение и резервите на банките в БНБ
2. Търговските банки са посредници, които за разлика от останалите
финансови институции:
-имат правого да привличат депозита;
3. Обратният наклон на кривата на паричното търсене показва, че то е във:
-обратна зависи мост от лихв. %;
4.Пасивните операции на банките не включват.
-покупки на фирмени акции и на държавни ценни книжа
5.При бартерна размяна е необходимо да има:
-двойно съвладение на желанията;
6.Парите изпълняват функцията на:
а) мярка на стойността;
б) средство за обрьщение;
в) средство за натрупване;
г)средство за отложено плащане;
7.В своята еволюция парите преминават през следните основни форми:
а)стокови пари;
б) книжни пари;
в)кредитнипари;
8. Кое от посочените по-долу равенства за паричните агрегати е вярно:
-Мз = М2 + големи и дългосрочни депозита;
9. Възможността за използване на паричните активи като разменно средство
при сключване на сделки по най-лесния и най-бързия начин, без
долълнителни загуби или финансови операции, се нарича:
-ликвидност
10. Паричният агрегат М1 съдьржа:
-чекови депозити и налични пари;
11.При всяко равнище на лихв. % кривата на паричното търсене ще се
изместе надясно и нагоре,ако:
-номиналният съвкупен доход в стопанството нараства
12.Допълнете: «Равновесие на паричния пазар се постига…»
-В точката на пресичане на кривите на търсенето и предлагането на пари
14 Безсрочна облигация, носеща доход 90 лв., има пазарна цена от 1200 лв.
При това текущнят дихвен процент е: 7,5%
15. Основна функция на финансовите пазари е:
-да сьдействаг при отпускането на кредита;
16.Предлагането на пари определя:
-кол-вото пари в обрьщение;
17.Опредепете кое от следните твьрдения е вярно:
-Книжнете пари са непыюоценни пари и изпгълняват парични функции на
основа- та на законоцатеавото им утвърждаване от дьржавата. Проявяват са
под формата на банкнот.
18.Активнитее операции на банките не включват:
-привличане на депозит в тях;
19. Финансова паника в банковия сектор се формира,когато:
-всички средства за разплащане са в банкита
20.На основа на спецификата на тьрсенето на парите се определя:
-размера на обръщащата се парична маса.
21. В/у паричното търсене пряко влияние оказват: доходите;
22.При откриване на разплащателна сметка и използването й от банковите
клиента парите изпълняват функцията на:Средство за размяна;
23.При използването на инструментариума на Т-образната сметка е отразена
една от следните операции, описващи дейността на дадена банка:
-от наличните пари 1000 лв. банката е внесла част под формата на
задължителен резерв, като коефициентьт е 10 %. Осганалата налична сума е
оформена като свободен резерв;
24.При едно първоначално влагане на средства под формата на депозит от
150 млн. лв. и задължителна резервна норма от 8 % определете размерите на
депозитния мултипликатор (DM) и съвкупното нарастване на депозитите
(?D):
-DM = 12,5; ?D =1875 млн. лв.;
25.Стратегията на банките при формирането на активите/пасивите е
основана на компромисното решение на две противоречиви цели: печалба и
риск;
26.При равни др усл експанзията в кредитирането от страна на ТБ:
-увеличава паричното предлагане
27.Когато една банка плати по платежно нареждане на клиента си, то при
това:
-Банката губи от депозитите до поискване
28. Погасяването на заеми от страна на банковите клиента води до:
в)
намаляване на паричното предлагане;
29.С термина сврьхрезерви (допълнителни резерви) се обозначават:
-средствата на банките в БНБ, надхвърлящи задължителните им резерви.
30. Ако в банковата система има свободни парични средства (свръхрезерви) от 5000 лв. и в
банките могат да се направят нови депозита за 35 ООО лв., то % на задължителните миним.
резерви е: 14%
****ЦБ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
1.При формирането на задьлжителни минимални резерви по сметки в ЦБ:
- се дава възможност на банките да насочват част от набраните средства към
кредита или за формиране на други активи;
2.На капиталовите пазари:
-търгуват дългосрочни финансови активи;
3.ЦБ е основна парична институция, която:
-контролира финансовия (банковия) сектор и определя количеството пари в
обръщение;
4.На първичните финансови пазари се тьргуват:
а) новоемитирани ценни книжа;
5. ЦБ може да:
а) емитира определени кол-ва пари;
б) осигурява потребностите на паричната ик-ка;
в) създава задьлжителните резерви на кредитните институции;
г) регулира паричното предлагане:
6.Кое от слединге твьрдення е вярно за експанзивната парична политика!
г) С намаляването на задължителната резервна норма кредитната активност на ТБ се повишава.
7. Ако БНБ повиши задьлжигелната резервна норма на 100 %,то:
-банккте няма да могат да отпускат кредити
8.Допълнете : «Свободннте свръхрезерви дават възмажност на ТБ…»
- да се разплащат чрез услугите по сетьлмент на ЦБ;
9. При задължителна резервна норма от 12,5 % под действието на депозитния мултипликатор
може да се очаква, че нарастването на депозитите и на паричната маса при първоначално
увеличаване на свръхрезервите със 100 лв. ще е; 800лв
10. Инструмент на паричната политика на ЦБ е:
а) извършването на операции на открития пазар;
б) изменението в задължителната резервна норма;
в)промените в дисконтовия %;
11. Паричното предлагане би нараснало в резудтат от:
- намалязане на %. по който ЦБ кредитира ТБ
12. Ако намали дисконтовия %, ЦБ ще:
а)стимулира кредитната деймост на банките;
14.Рестриктивната парична политика е свързана със:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 яну 2020 в 19:42 студент на 115 години от Банско - Колеж по туризъм, факулетет - фса, специалност - Организация и управление на хотели и ресторанти, випуск 2012
22 яну 2020 в 01:29 потребител
21 яну 2020 в 20:31 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
21 яну 2020 в 18:09 потребител
18 яну 2020 в 21:39 в момента не учи на 41 години
13 яну 2020 в 11:07 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2014
10 яну 2020 в 22:19 ученик на 22 години от Свиленград - ПГССИ "Христо Ботев", випуск 2016
09 яну 2020 в 16:32 студент на 30 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2019
02 дек 2019 в 23:49 потребител
21 окт 2019 в 17:05 студент на 40 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Икономика, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Макроикономическо равновесие, съвкупно търсене и съвкупно предлагане

11 яну 2007
·
2,035
·
2
·
323
·
320
·
1

Макроикономическото равновесие представлява равенство между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, при което не се очертава тенденция към отклонение.
 

Инфлация - същност

13 яну 2008
·
350
·
4
·
1,081
·
62

Според френския икономист Олив – инфлацията е покачване на общото равнище на цените на стоките заради...
 

Производство и разходи

15 юни 2008
·
86
·
3
·
1,609

Сърцевината на всяка икономическа система, независимо от нейната организация, е производството. Най-общо тя може да бъде дефинирана като, процес на преобразуване на дадени ресурси в определен полезен резултат...
 

Макроикономическата теория

01 апр 2008
·
116
·
4
·
704
·
26

Макроикономиксът, или макроикономическата теория е съвкупност от теоритични принципи за функционирането на пазарната икономика на отделните държави.
 

Пазар на производствените фактори - обща характеристика

11 яну 2007
·
1,219
·
2
·
301
·
122
·
1

Производствените фактори са блага, взети наготово от природата или произведени предварително, за да служат при създаването на даден краен продукт.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Ценообразуване на пазарите на факторите на производство
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Производствени ресурси, ценообразуване и пазарни фактори. Тестът се състои от 10 въпроса от затворен тип с един или няколко верни отговора.
(Лесен)
10
44
1
07.10.2014
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
76
1
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Макроикономика - пищови

Материал № 1070620, от 08 фев 2014
Свален: 211 пъти
Прегледан: 304 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 8,365
Брой символи: 49,991

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Макроикономика - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения