Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Власт и влияние
Отличителен белег в пси-
хологията на ефективното
управление е властта и
влиянието. Явяват се като
възможност и като
правовъздействие.
Съществува 2 вида власт:
-Социална(свързана с
проблемите и грижите при
управлението);
-персонализирана(волята за
власт като една от най-
важните х-ки на властта.
Социалното влияние
съдържа соц. Власт, чрез
която се влияе в/у
поведението на другите, но
се използва и безналичието
на власт.
Тактика на поведение на
ръководителя при наличие-
то на власт и влияние са:
1)Самоувереност;2)Санкцио
ниране; 3)Спечелване на
доверие-спреателяване;
4)Рационалност - о-вава се
на логиката
Тактики на поведние в/у
ръководителя са: 1)Размяна
на услуги; 2)Блокиране на
действия; 3)Позоваване към
по-висшата власт; 4)Създа-
ване на коалиция от
ръководителите по
отношение на подчинените.
Понятията власт и влияние
са преплетени. Упрвлението
е свързано с потреблението
на власт. Видове власт:
възнаграждаваща;
принудителна заплахи и
наказания; експертна;
информационна.
Особености на
вниманието:
Вниманието е п-с при който
става насочване на цялата
психическа дейност към
даден момент, явление,
процес. Насочване и съсре-
доточаване е движение,
процес на цялата психи-
ческа дейност. Вниманието
може да бъде: волево,
неволево и послеволево.
О-вни с-ва на вниманието
са: 1)обема - количеството
обекти които се възприемат,
в един акт на внимание;
2)устойчивост – определя
се ор времето през което
вниманието е било съсре-
доточено в/у обект, предмет
и др. 3)оптимален режим на
работа; 4)разнообразяване-
то на дейността; 5)разпре-
деленост на вниманието-
способност на ръководите-
ля да насочи вниманието
към повече от 1 обект;
6)превключване на
вниманието-преминаване от
един обект на вниманието
на друг; 7)интензивност на
вниманието-бързината и
прптичане на психическата
дейност.
Психологическа х-ка на
управленската дейност
Живота на личността е
поредица от напрекъснато
сменящи се дейности.
Управляващият трябва да
има в предвид това. Само
когато човек се включи в
адекватна дейност, може да
се изгради като личност. В
предвид на особен аспект
на проблеми за дейността,
човешката дейност е пред-
мет на различни науки.
Водещо място има психоло-
гията. Разглежда се онзи
аспект на човешката дей-
ност, който ни позволява да
организираме дейността в
съответствие с психология-
та. Дейността е специфична
форма на активност, отно-
шение към действителната
същност и начин на общу-
ване на човека. Тя е специ-
фичен способ на съществу-
ване на обществото-произ-
водствена икономическа,
политическа дейност и др.
Дейността е начин на
съществуване на предмет-
ния свят–два взаимно свър-
зани момента. Тя е процес и
резултат разгърнат във
времето и пространството,
при който се осъществява
саморазвитие на човека и
обществото.
Дейността е субект-
субектна категория. Субекта
на дейността определя,
организира, ръководи
дейността за получаване
продукта на дейността. Не
можем да откъснем обекта
от субекта. Трябва винаги
да се определи кои са
обектите и кои са субектите.
Субектни х-ки:
1.Кой-обект на дейността.
2.Защо – мотивационен х-р,
какво трябва да достигнем.
Дейността е целенасочена,
има емоционален х-р.
3.Кога и Как – програмен х-р
4.Колко – волеви х-р, изби-
рателен х-р.
Дейността на субекта има
х-р на общуване- познавате-
лен, отразява се според
особеностите на субекта.
Обектни х-ки:
1.Материален х-р.
2.Оръдиен х-р – химикалът
е оръдие.
3.Операционен х-р –
дейността е разделена на
операции.
4.Исторически х-р – перото
се заменя с химикал,опита
натрупан от поколенията.
5.Съзидателен х-р спрямо
обекта.
6.Социален х-р – дейността
на субекта в/у обектите има
соц. х-р. Създава нещо за
обществото.
Ценности и ценностна
система
Категориите на потребно-
стите използваме в три
категории: 1)Обект отвън
необходим за дадена жиз-
нена дейност. 2)Състояние
на психиката отразяващо
недостига потребност от
нещо. 3)Фундаментално
свойство на личността
определящо отношението
към света.
Потребностите винаги имат
свой обект. Потребността
може да се удовлетвори при
определени външни усло-
вия. Тя е нужда, но има и
действен х-р когато се
свърже с нещо определено.
Действие и специални усл.
У човек потребностите са
състояние. То се преживява
като влечение, стремеж,
интерес, насоченост. Едни и
същи потребности могат да
се възпроизвеждат отново –
цикличност на потребност-
та. Развитието им се
осъществява, чрез измене-
ние кръга от предмети и
начина на задоволяване,
който зависи от насоченост-
та на личността, от убежде-
нията и нравствеността му.
Субективно човек
преживява потребностите
по различен начин и
дейността му се регулира
адекватно на това, но всеки
вид дейност трябва да
отговаря на определена
потребност.
I-принцип – съответствие
II-йерархия – доминиране
Потребностите са пряко
свързани със
самочувствието. Те играят
важна роля в избора на
човек на дадена дейност.
Пирамида на Маслоу:
-развитие и саморазвитие;
-удовлетворяване на
елементарните потребности
и възникналите вторични
нови възможности.
В тази връзка съществуват
две полярности – нужда,
недостиг, разкош.-признак –
обект, свера на дейност,
биологич., социални, на как-
ва основа са свързани, фун-
кция, роля, доминиращи и
второстепенни, централни,
периферни индивидуални,
групови, колективни и т.н.
Психология на ефективно
управление
В упр. Дейност не е
достатъчно само да бъдем
компетентни като личности.
Управляващия трябва да
може да открива социално-
психологическите явления.
Той трябва да ги осъзнае.
Трябва да приложи психо-
логическия апарат на ос-
новните етапи. Управлява-
щия трябва да отчита пси-
хологическите фактори при
осъществяването на задча-
та. Той трябва да умее да
използва данните на психо-
логията при разработване
на препоръките.
Междуличностни
взаимоотношения,
динамика и вземане на
решения
1.Х-ка на отн. м/у работни-
ците и съдружниците:
-Отн. работици-съдружници,
като социално психологиче-
ски параметър – възрастови
и професионални параме-
три, правилна прогноза при
промяна в обстановката.
-Напрегнатост на психоло-
гичното състояние – работ-
ниците знаят какво могат да
си позволят и какво трябва
да направят.
-Работникът трябва да
гледа в перспектива на все-
ки член и на организацията
като цяло.
-Работникът трябва задъл-
жително да се съобразява и
да спазва традициите и
обичаите, установени в орг.
преди него.
-Съобразяване с обществе-
ното мнение и настроение.
-Съобразяване с наличието
на сплотеност, настроение и
противоречие, критика и др.
2. Анализ на обстановката в
обществените параметри:
-вземане на решения;
-организация за изпълнение
на решението;
-обществената дейност;
-работникът да познава
самия себе си добре,
особеностите си;
-да построи така дейността
си, че да компенсира
недостатъците си;
-да има оперативна памет;
-да има понятие за собстве-
ната си индивидуална
концепция;
-да има в предвид всичко
това и да организира добре
оперативната служебна
дейност;
-адекватност на реалните
условия на средата.
Психологическа х-ка на
личността в управлението
Личността означава човек.
Човека се превръща в
личност чрез дейността си
или чрез човешки свят, свят
на човешката дейност, спе-
цифично човешки потребно-
сти и реч. Личността не е
човек въобще, той е конкре-
тно дадения в типично
неговите черти, формирай-
ки ги в социалната дейност
и процес на общуване. Раз-
витието на личноста е
процес свързан с развитие-
то на психологията на
съзнанието от индивидуал-
ните форми на висши фор-
ми на отражение: 1)Лично-
стта е човек достигнал
достатъчно високо равнище
на развитие (психическо).
2)Това е човек способен да
годсподства над случайно-
стите и да изменя обстоя-
телствата на живот и дей-
ност и това е необходимо.
3)Личността съзнателно
управлява самия себе си.
Съзнателно се саморегули-
ра.
Рубенщайн определя лич-
ността като: “Вътрешни
условия, през които се
пречупват външните
въздействия.” Външните
въздействия можем да ги
регулираме. Платонов дава
следното определение:
“Човек, който се проявява
като носител на съзнание.”
Типология на поведение-
то. Особености на темпе-
рамента и индивидуален
стил.
Няма чист вид темперамент
Няма добър и лош тип.
Динамиката като тип или
забавеност определя тем-
перамента. Има различни
типове темперамент:
1)холеричен силен, неу-
равновесен, бързо подви-
жен; 2)сангвистик-силен,
уравновисен, бързо подви-
жен; 3)екстравер-отворен
към другите; 4)интроверен-
затворен в себе си.
Общи компоменти на
темперамента са:
-обща активност - самата
дейност;
-двигателна активност;
-емоционална активност
(впечатлителност).
Става въпрос за активност-
та изразяваща се в целена-
соченост, темп на произво-
дителността, взискателност
към качествата и качествата
на труда.
Характер-онези проявления
свързани с темперамента и
с онова, което ни заобикаля.
Той е интересна х-ка:
а)индивидуални черти на
човека;
б)черти,кото изразяват отн.
м/у другите;
в)черти,които изразяват отн.
му към себе си;
г)волеви черти на характера
– воля, смелост.
Мотив-вътрешна подбуда.
Стимула не винаги е мотив.
Мотивировка –логически
познания за действия.
Мотивация – с-ма от скрити
подбуди.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 мар 2019 в 12:05 учител на 42 години от Провадия - Второ ОУ "Иван Вазов", випуск 2016
06 яну 2019 в 17:18 в момента не учи на 34 години
10 дек 2018 в 19:27 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2016
14 апр 2018 в 12:25 ученик на 32 години от Дупница - ОУ "Неофит Рилски"
10 фев 2018 в 12:48 ученик на 23 години от Добрич - СОУ "П. Р. Славейков", випуск 2015
13 окт 2017 в 09:04 родител на 57 години от Пловдив
07 окт 2017 в 12:14 студент на 114 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2016
08 авг 2017 в 17:33 студент на 36 години от Кюстендил - Международен славянски институт - филиал Кюстендил, факулетет - Бхахахаха, специалност - сдгдсг, випуск 2016
17 апр 2017 в 20:37 в момента не учи на 25 години от София
08 апр 2017 в 11:28 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
372
·
8
·
1,799
·
356
·
2

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
444
·
29
·
11,138
·
685
·
3

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
175
·
5
·
766
·
200

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 

Въображение

03 яну 2011
·
468
·
7
·
1,978
·
680
·
1

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология на управлението (пищов)

Материал № 107032, от 07 мар 2008
Свален: 992 пъти
Прегледан: 692 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 644
Брой символи: 5,797

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология на управлението (пищов)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения