Големина на текста:
МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО1
1.1 Характеристики на основните материали използвани в корабостоенето и кооаоооемонта
Основен конструктивен материал на съвремения кораб е стоманата.Освен нея най-много
употребявани материали са чугун, цветни метали и сплави, стоманобетон, дървен материал,
изолационни материали, бои и пластмаса. Стомана - обикновено в корабостр. се употребяват
ниско въглерод на и различни видове легирана стомана. Стоманените полуфабрикати биват листова,
лентова, и профилна стомана, тръби, изковки, отливки и въжета. Листова стомана - бива
дебелолистова с дебелина над 4 мм. И тьнколистова с дебелина от 0,9 до 3,7 мм. Листовата стомана
се употребява за направа ва обшивки, палуби, двойно дъно, прегради, стени на настройките,
цистерни и др, Тръби - биват шевни и безшевни. Употребяват се главно за многобройните
тръбопрпводи, леери, пилерси, и някои заваръчни конструкции. Изковки и отливки - стоманените
изковки се употребяват за различни отговорни части на корпуса и механизмите. При изковаването
натериала подобрява механичните си свойства. Чугун - отличава се с много малка пластичност и
добри леярски свойства, притежава голяма устойчивост срещу износване и по трудно се поддава на
ръждясване. Заедно с- различните видова стомана чугунът спада към групата на черните метали.
Цветни метали - вкорабостроенето се употребяват алуминий, мед, цинк, никел и др. Алуминий в
чист вид почти не се употребява. Проложение в корабостроенето намират сплавите на алуминия:
дуралуминий и магналий. Цинк - в корабостроенето се употребява главно като покритие на
стоманени детайли застрашени от корозия. Използва се във и вид на цинкови блокчета- протектори.
Мед - в корабостр. се употребява главно във вид на тръби за някои тръбопроводи. Широко
приложение имат нейните сплави: различните видове бронз и месинг. Месингът е устойчив срещу
корозия на въздух и във вода. В корабостроенето се употребява за изработване на тръби
тръбопроводна арматура и др. Стоманобетон -основните части са стоманата и бетонът. Главно
свойство на стоманобетонът е постоянното увеличаване на здравината му с течение на времето. До
около 1 месец от изливането му якоста на бетона нараства най-силно. Топлоизолационни материали
- те са спомагателни за корабостроенето материали и служат за топлинно изолиране на жилищни и
хладилни помещения ,тръбопроводи и др. Корк - за спасителни пояси, спасителни ризи и др.
Стиропор - има добра топлоизолационна способност. Употребява се за изолиране на помещения,
хладилни камери и др. Стъклен памук - служи за изолиране на части които работят при висока
температура. Азбест - употребява се във вид на въжета и плат з изолиране на тръбопроводи., които
работят при висока температура, котли и др. Употребява се и като противопожарна облицовка на
стени.
1.2 Основни машини и инструменти използвани за изготвяне на детайли и ремонтни
операции.
За разлика от кораборемонтните заводи където възможностите за ремонт са почти неограничени
поради множеството специализирани машини и специалисти които да работят с тях, по корабите се
разчита на основните машини като - струг, фреза, дрелка, електрожен, оксижен, ъглошлайф и
някой ръчни инструменти - ножовка, гилотина, пили^различни видове гаечни и специални ключове.
Използват се и хидравлични преси за огъване на тръби и колена. С тези машини и ръчни
инструменти при наличието на квалифициран персонал може да се постигне задоволително
качество на детайлите необходими при експлоатацията на кораба, при авария или ремонт на някой
механизъм. На корабите с правоточно продухване на КДВГ има и машини за обработка на
изспускателния клапан и на седлото му. При някои от видовете, клапана се обработва на струга,
като задвижването на шмиргела е електрическо или въздушно, а седлото се обработва автоматично
на специален стенд като само дълбочината на подаването се задава ръчно.
2МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО
1.3. Ръчни инструм. и измервателни прибори гшн демонтаж и монтаж на КДВГ.
Инструментите използвани при демонтаж и монтаж са различни видове ключове- гаечни
двустранни, гаечен звезда, ключ лула, вътрешни шестограни, различни тръбни ключове, скоби,
ръчни и пневматични хидравлични помпи, крикове, зегер клещи и други специални инструменти
които са предписани от завода производител за разглобяване и сглобяване на определен детайл.
Измервателните инструменти най-често прилагани в кораборемонта са за измерване и проверка
геометрията на повърхнините някои от тях са: шублер (точност - 0.05 мм); микрометрична скоба
(точност - 0.01 мм); вътромер с часовников индикатор (точност 0.01мм). Разкепомерът служи за
измерване на "дишането" на КВ (точност- 0.01 мм); хлабиномер - комплект стоманени неогъваеми
пластини (сонди) дебелината им е от 0.03 - 0.9мм. Измерването на частите е най-правилно да се
извършва от двама души като единия мери, а другия записва. За по-голяма точност измерването
може да се извърши и от двамата като резултатите се сравнят. При извършване на замери с точност
до 0.001мм. възможноста от допускане на субективни грешки е по-голяма т.к. всеки отделен човек
прилага различна сила за преодоляване на стегнатостта между контактните повърхности на
инструмента и измервания детайл, от различния ъгъл на наблюдаване на циферблата на индикатора
ипр.
1.4 Ръчни, електрически и електронни измервателни уреди за откриване на неизправности
вКСМ
Неизправности се откриват по два основни начина: чрез употреба на технически средства за
изпитвания и дефектоскопия и чрез оглеждане измерване и проверка геометрията на повърхнините.
-хидравлични изпитания - с помоща на ръчна или въздушна преносна бутална помпа, която
осигурява плавно повишаване на налягането и позволява да се избегне опасно превишаване на
изпитателното налягане.
-луминесцентен метод - основава се на свойството на течността която е проникнала в
повърхностните дефекти да луминесцира на ултравиолетова светлина. Свети с жълтозелен цвят.
-хелиев спектометър - за откриване на микроскопични дефекти.
-магнитна дефектоскопия - основава се на неравномерното разпределение на магнитните линии в
областа на дефекта. Така се локализира местонахождението и приблизителните му размери.
-индукционен метод - търсача се помества в алуминиева чаша и е свързан електрически с
усилвателя. Ако има вътрешен дефект в слушалката се получава рязко усилване на сигнала. Резкия
звук трябва да затихне при поставяне на търсача върху участък без дефекти.
-ултразвуков контрол - използва се ефекта на превръщането на електрическите трептения на
един високочестотен генератор в звукови трептения.
-рентгенова и гама дефектоскопия - в мястото на дефекта интензивноста на лъчите се повишава
и дефекта се отбелязва на снимката като по-тъмно петно.Колкото по-добър е контраста на снимката
толкова по-добре изпъкват дефектите в изделията.
Измерването на частите е най-правилно да се извършва от двама души като единия мери, а другия
записва. За по-голяма точност измерването може да се извърши и от двамата като резултатите се
сравнят.При извършване на замери с точност до 0.001мм. възможноста от допускане на субективни
грешки е по-голяма т.к. всеки отделен човек прилага различна сила за преодоляване на стегнатоста
между контактните повърхности на инструмента и измервания детайл,от различния ъгъл на
наблюдаване на циферблата на индикатора и пр.Измервателните инструменти най-често прилагани
в кораборемонта са сл. : шублер-(точност - 0.05 мм), микрометрична скоба-(точност - 0.01 мм),
вътромер с часовников индикатор- (точност - 0,01 мм). Разкепомерът служи за измерване на
"дишането" на КВ(точност - 0.01 мм), хлабиномер - комплект стоманени неогъваеми пластини
(сонди) дебелината им е от 0.03 - 1 мм.
2.1 Задължения на вахтения механик по приемане на вахтата.
МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Вахтеният механик не трябва да предава вахтата на приемащия механик ако има основание да
смята че последния не е способен да изпълнява своите задължения по носене на вахтата. По този
случай трябва да бъде информиран гл. мех.
Приемащия вахтата механик трябва да се убеди, че лицата от неговата вахта са напълно способни
да изпълняват ефективни своите задължения.
Преди приемането на вахтата приемащия ВМ трябва да обърне внимание на следното:
-разпорежданията по вахтата и особените инструкции на Гл.мех. относно експлоатацията на
КСМ;
-нивото и където е възможно, състоянието на водата и остатъците в сантините, баластните,
отстойните, питеви, митеви и др. танкове, и спец.изисквания по използване или изхвърляне на
съдържанието им;
-нивото на маслото в циркулационния маслен танк;
-състоянието и нивото на горивото в отстойните и разходните цистерни;
-състоянието и режима на експлоатация на различните главни и спомаг. механизми;
-докладите на лицата от редовия състав на МК относно назначените им задължения;
-наличните средства за борба с пожар и състоянието на попълване на маш.дневник.
2.2 Задължения на вахтения механик свързани с носенето на ходова вахта в машинното
отделение
ВМ трябва да осигурява условия носенето на вахта да се осъществява по установения ред и под
негово ръководство лицата от редовия състав на МВ да гарантират безопасната и ефективна работа
на ГД и спомагателното обзавеждане.
ВМ трябва да продължава да носи отговорност за работата в МО независимо от присъствието в
него на главния механик, докато не му бъде специално съобщено за поемането от главния механик
на такава отговорност и това не бъде взаимно разбрано.
Във МО, където се изисква постоянно присъствие на вахтата ВМ трябва да бъде готов по всяко
време да управлява корабната пропулсивна уредба, изпълнявайки разпорежданията за изменение на
посоката или скоростта на въртене на уредбата.
В случаите когато МО периодично преминава на безвахтено обслужване ВМ трябва да бъде готов
във всеки момент да отиде в МО. Всички нареждания от мостика трябва незабавно да се
изпълняват. Измененията на посоката или скоростта на корабната пропулсивна уредба трябва да се
регистрират в машинния дневник. ВМ трябва да осигури наличието на членове на вахтата в ЦПУ
когато корабната пропулсивна уредба се управлява ръчно, по време на маневра или при "внимание
на машината".
ВМ носи отговорност за изключването, изолирането превключването и регулирането на всички
механизми, които са на негово завеждане. Всички извършени работи трябва да бъдат съответно
регистрирани.
Когато КСУ е в състояние на готовност вахтения механик трябва да осигури незабавното
действие на всички механизми и обзавеждания, които могат да се използват при извършване на
маневри както и достатъчен резерв от мощност за захранване на кормилната уредба и др.
потребители.
На ВМ не трябва да му се възлагат и той не може да поема задължения, които му пречат да
обслужва КСУ и спомагателното обзавеждане. Той трябва да осигури надлежно обходи на МО и
рулева уредба с цел откриване на неизправностите в работата и повреди на обзавеждането и да
прави съобщения за това, да извършва текущо регулиране и поддържане на обзавеждането в
надлежно състояние. Преди да предаде вахтата ВМ трябва по съответен начин да регистрира
всички събития които са се случили по време на вахтата свързани с експлоатацията на главните и
спомагателни механизми. ВМ трябва да осигурява непрекъснато въздух или пара за подаване на
звукови сигнали, незабавно да изпълнява командите ст мсст:::а относно изменението на скоростта

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
marti_931807 написа на 24 май 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 19 години от Бургас , ПГМЕЕ
 
Подобни материали
 

Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия

17 яну 2008
·
720
·
3
·
1,020
·
685
·
4

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 

Дървени конструкции лекции

19 май 2011
·
172
·
48
·
434
·
426
·
1

Лекции по дървени конструкции, сравнение по БДС и Еврокод...
 

Тема №16 за Държавен изпит

17 юни 2009
·
506
·
10
·
855
·
440
·
1

Дейности на строителния техник, свързани със санирането на панелни сгради....
 

Курсова Работа по Строителна Физика

23 юни 2009
·
72
·
8
·
320
·
85

Оценка на топлоизолация на ограждаща конструкция - при арх. Симов, 1-ви курс...
 

Избор на площадка, район и регион за изграждане на предприятие

25 юни 2009
·
60
·
8
·
1,253
·
63

Като месторазположение на едно предприятие се характеризира мястото, където се намират неговите помещения (управителната сграда, производствени халета, складове и т.н.)....
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
3
1
3 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Характеристики на основните материали използвани в корабостоенето и кораборемонта

Материал № 106937, от 07 мар 2008
Свален: 743 пъти
Прегледан: 1,230 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 65
Брой думи: 35,358
Брой символи: 220,118

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристики на основните материали използван ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения