Големина на текста:
Съвременна стратегия за обучението по български език в началните
класове
1.1. Цел и задачи на обучението по български език в началното
училище.
Българският език е богат, сложен и многоаспектен. Той, като всеки
език, е значимо национално богатство. Необходимостта родният език да се
владее свободно e продиктувана от съвременните изисквания на
обществото.
В началното училище обучението по български език е
организирана, планирана и целенасочена дейност, целяща грамотна
устна и писмена реч без правописни и правоговорни грешки, изразителна,
ясна и точна, използваща лексикалното, граматическото и стилистичното
богатство на езика ни. Изучаването на граматиката на българския език е
изключително важна задача на съвременния етап на развитие и
утвърждаване на българското училище, което претърпя редица реформи.
Изучаването на български език и литература в средното училище е
регламентирано от Държавните образователни изисквания (ДВ, бр. 48
от 2000 г.) и има за цел постигане на определено равнище на
комуникативна компетентност чрез:
овладяване на книжовната норма на българския език;
овладяване употребата на езиковите средства в различни
комуникативни ситуации;
овладяване на умения за изграждане и възприемане на
текстове, функциониращи в комуникативната практика.
Основната цел на обучението по български език е да се овладеят
основни знания за езика, чрез които той да се употребява свободно и
правилно. Това още означава да се формират необходимите за училищната
степен и възрастта езикови понятия и да се изгради лингвистична (езикова)
компетентност като компонент на комуникативната компетентност.
В Учебната програма по български език за всеки клас целите са
конкретизирани (Учебни програми 2004, стр. 9, стр. 93, стр. 189, стр. 307).
Първи клас:
•овладяване на емпирично равнище на начални знания за
строежа на езиковите и речевите единици, за някои правоговорни,
правописни, пунктуационни и граматически норми.
Втори клас:
•овладяване и задълбочаване знанията за строежа на езика и
езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни,
пунктуационни и граматически норми.
Трети клас
•задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за
езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни,
пунктуационни и граматически норми.
Четвърти клас:
•задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за
езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни,
пунктуационни и граматически норми.
Както е видно, целите са свързани с овладяване, задълбочаване и
обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите
единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и
граматически норми. Чрез учебното съдържание е конкретизирано за кои
езикови и речеви единици става дума, кои са компонентите на
правоговорната, правописната, пунктуационната и граматическата норми,
включени в тази училищна степен.
Доколко и как ще се реализират тези цели зависи най-вече от
училищното обучение. То създава условия и положителна нагласа към
изучаването на езика още в началните класове, дава възможност на
учениците за първи път организирано и подредено да се запознаят с
българския език. Или поражда трудности, негативизъм и безразличие към
този важен и продължителен процес, което обрича формирането на
основните компетентности на неуспех.
1.2. Съдържание на обучението по български език в началното
училище
Като дидактическа категория учебното съдържание включва
постижимите знания,умения и отношения, които се измерват чрез
постигнатите от учениците резултати във връзка с поставените цели. В
контекста на родноезиковото обучение то обхваща създадения от науките
за българския език обществен опит под формата на знания, умения и
отношения, достъпни и постижими за учениците от началното училище с
оглед на формиране на комуникативно-речевата им компетентност.
В системата от знания за началния училищен период средищно
място заемат представените в адаптиран вариант и обем сведения за
системата, строежа и функциите на българския език. Включена е
обучаваща (лингвистична, социолингвистична и пр.) информация, която се
предава на учениците, възприема се и се преработва от тях, за да се
съхрани най-значимото от нея и да се осигури прилагането й в речевата
практика. Спецификата на тази обучаваща информация се свързва с
включването на оптимум сведения (информационни аспекти на учебното
съдържание) и обществен опит (прагматически аспекти на учебното
съдържание), които са необходими и достатъчни за осъществяване на
целите на обучение, съобразно психо-физиологическите особености на
малките ученици. Лингвистичната информация е в областта на фонетиката
(звуков строеж на езика, звукове и букви, основни фонетични
закономерности и пр.); лексикологията (речниково значение на думата,
многозначност, синоними, антоними); морфологията (части на речта,
основни морфологични явления и категории), синтаксиса (видове
изречения по състав и по цел на изказване, синтаксис на простото
изречение), както и ограничен обем текстолингвистична и
социолингвистична информация (текст, тема на текста, ключови думи,
функционално-смислови типове текст, някои от формулите на речевия
етикет за вежливост, учтивост и пр.). Представени са и някои
правописни, правоговорни и пунктуационни норми. Знанията
непрекъсвато се актуализират и се обогатяват от клас в клас, за да бъдат
прилагани, когато има нужда от тях.
Вторият компонет от конструкта учебно съдържание по български
език е комплексът от умения – лингвистични (в т.ч. текстолингвистични
и социолингвистични) и комуникативно-речеви. Лингвистични са
уменията за идентифициране на основни езикови единици и граматични
понятия; за (непълен) езиков анализ – фонетичен, лексикален,
морфологичен, морфемен, синтактичен; за определяне вида на текста и пр.
Комуникативно-речеви са уменията за възприемане и създаване на
текстове, съответстващи на поставената тема и условията на общуване; за
редактиране с оглед на изискванията за правилност и уместност на изказа и
т.н.
Специфично място в комплекса от умения заемат т.нар. общоучебни
умения, свързани със стратегиите за учене. Общоучебни условно могат да
бъдат наречени уменията за осведомяване и само-осведомяване, за
използване на различни информационни източници: учебници, книги,
справочници, енциклопедии, за работа в екип и др. Те се свързват с
обучението по всички учебни предмети. Към тях се отнасят уменията за
самостоятелно използване на речници (особено на тълковен и правописен),
както и на учебни помагала, свързани с обучението по български език и
литература.
Последният компонент от учебното съдържание са отношенията
комплекс от ценностни ориентации, оценъчни съждения и емоции,
насочени към околната действителност, към богатството и изразните
възможности на родния език, към ролята на родния език за формиране на
националния идентитет и пр.
Структурата и обемът на учебното съдържание по класове се
определят в учебната програма по български език и литература. Тя е
съобразена със стандартите за учебно съдържание и включва 4 основни
ядра, съобразени със спецификата на учебния предмет: Социокултурна
компетентност (Ядро №1); Езикова компетентност (Ядро №2);
Социокултурна и езикова компетентност. Устно общуване (Ядро №3) и
Социокултурна и езикова компетентност. Писмено общуване (Ядро № 4).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 авг 2021 в 14:22 учител на 42 години от Плевен - СОУ "Христо Смирненски", випуск 2020
31 юли 2021 в 14:25 студентка на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2012
21 юли 2021 в 09:01 студентка на 33 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, випуск 2009
21 юли 2021 в 01:54 студент на 46 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2012
21 юли 2021 в 00:46 в момента не учи на 43 години от Пловдив
17 юли 2021 в 04:08 потребител на 32 години от София
13 юли 2021 в 00:08 в момента не учи на 43 години от Русе
07 юли 2021 в 15:32 учител на 25 години
06 юли 2021 в 06:48 учител
20 юни 2021 в 17:53 студентка на 38 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Обучение по български език

Материал № 1069132, от 03 фев 2014
Свален: 515 пъти
Прегледан: 780 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 41
Брой думи: 12,103
Брой символи: 77,414

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обучение по български език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала