Големина на текста:
Предмет, система и източници на учебната дисциплина ,,Охрана на обществения
ред”. 1
Учебната дисциплина „Охрана на обществения ред” се основава на принципните
положения, развити в дисциплината „Полицейско право". Хронологически в учебния
процес тя следва полицейското право и е негово естествено продължение и
задълбочена конкретизация относно въпросите на организацията и осъществяването на
полицейската дейност по опазване обществения ред.
В предмета на учебната дисциплина влиза изучаването на правните норми
регламентиращи реда и опазването на обществения ред в България, както и
организацията и дейността на охранителна полиция и специфичните и пълномощия.
Учебнат а дисциплина включва няколко групи учебни въпроси:
? Първата група включва същността, организацията, основните функции и тактика на
дейността на основните полицейски служби за опазване на обществения ред. Това са
патрулно-постовата служба, районните инспектори и общинска полиция. В тази част се
рацзглеждат и въпросите свързани с организацията на охраната на промишлени обекти,
охраната на банки и трансфер на парични средства и други ценности..
? Втората група знания обхваща специфични специализирани полицейски функции по
реализация на административното обслужване, разрешителен и контролен режим на
осъществяването на дейности, свързани с българските документи за самоличност,
задграничните документи и реда за пътуване в чужбина, пребиваването на чужденци в
Република България, извършването на дейности с общоопасни средства,
осъществяването на частна охранителна и друга дейност.
? Третата група обобщава организацията и тактиката на дейността на полицейските
органи за противодействие на най-характерните нарушения на обществения ред:
хулиганство, пиянство, алкохолизъм, наркомания. Наред с другите законоустановени
мерки тук е мястото и на специалните заведения. Характерното е съвместната дейност
на полицията с другите държавни органи, с редица неправителствени организации и
гражданите. Акцентът се поставя върху профилактиката и предотвратяването с основна
цел - защита правата и свободите на гражданите.
? В четвъртата група са организационните и тактическите въпроси на полицейската
дейност при масови мероприятия, по време на избори, при бедствия и аварии.
Обединяващото е наличието на много хора, в определени случаи съществуването на
обща опасност, действия на крупни полицейски формирования, възможността да се
стигне до екстремални или кризисни ситуации.
Източници на учебната дисциплина ,,Охрана на обществения ред”. Като
източници на дадена учебна дисциплина трябва да се разглеждат изворите, от които тя
черпи знания, за да може да се формира, развива и усъвършенства. Като източници на
дисциплината могат да се определят:
-законът, обичаят, юриспруденцията и доктрината.
-Конституцията на Република България тя разглежда въпроси свързани с
върховенство на закона, равенство на гражданите, техните основни права и
задължения, формиране, структура, организация и правомощия на държавните органи,
както и различни контролни и защитни механизми за гарантиране правата и свободите
на гражданите
-Международните договори ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и
влезли в сила
-специални закони - Закона за Министерството на вътрешните работи, Законът за
българските документи за самоличност, Законът за чужденците в Република България,
Законът за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
-общи административни закони – Административния кодекс
-подзаконови нормативни актове – наредби на общинските съвети, заповеди, инструкции
и др.
1
Въпрос 2. Понятието «обществен ред. Основни характеристики.
Няма легално, законово определение за обществен ред. Най често понятието
обществен ред се употребява в неговия широк смисъл, като понятие за подреденост в
държавата. Тъй като понятието «обществен ред» е пряко свързано с понятията «
противодействие на престъпността» и «защита на националната сигурност» , отначало
ще се спрем на тези две понятия..
Понятието национална сигурност е определено в Закона за ДАНС . "Национална
сигурност" е динамично състояние на обществото, при което са защитени
териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната,
когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите, основните
права и свободи на гражданите, устойчивото икономическо развитие и благосъстоянието
на населението, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и
реализира националните си приоритети.
Стратегията за национална сигурност на Република България от 2010 г. е
основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване,
координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от
държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации.
Жизнено важни интереси защитавани от системата за национална сигурност
са:
-гарантиране правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на
гражданина, обществото и държавата;
-запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и единството
на нацията;
-защита на конституционноустановения ред и демократичните ценности;
-защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия,
аварии, катастрофи и други рискове, опасности и заплахи;
-съхраняване и развитие на националната идентичност;
-преодоляване на негативните демографски процеси и изграждане на
социално-икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения
български граждани, способни да гарантират на Република България достойно място в
ЕС и в световните политически, икономически, финансови и социални процеси.
Основните фактори застрашаващи националната сигурност са определени в
стратегията за :
-тероризъм
-разпространение на оръжията за масово унищожаване
-регионалните конфликти и напрежения
-организираната престъпност и сивата икономика
-екологичната сигурност
-нелегалната миграция
-намаляване на ресурсите - енергийни, водни, суровинни и хранителни,
-информационните рискове
-демографски предизвикателства.и др.
В зависимост от факторите които влияят върху националната сигурност тя се
подразделя на вътрешна и външна.
Вътрешната сигурност е състояние на процесите и явленията, които протичат
вътре в държавата. Вътрешната сигурност на страната ни се гарантира в максимална
степен от защитата на правата и интересите на гражданите, на обществото и
държавата. Равнището на вътрешната сигурност максимално зависи от ефективния
контрол над престъпността и другите правонарушения. Министерството на вътрешните
работи е пряко ангажирано с провеждането на държавната политика за гарантирането
на вътрешната сигурност на страната, чрез изпълнението на задачите си по
противодействие на престъпността и опазването на обществения ред.
2
Противодействието на престъпността в широкия смисъл на думата означава
дейност на специализирани държавни органи, обществени организации и граждани по
противодействие на престъпността. В този смисъл противодействието на престъпността
включва дейността на органите на законодателната, съдебната и изпълнителната
власт, по превенцията, разкриването и разследването на престъпления и наказването
на извършителите на престъпления. В тесния смисъл на думата това е дейност на
полицията по превенция на престъпността, разкриване и разследване на
престъпленията, както и издирването на лица и вещи – заподозрени, подсъдими,
отклонили се от местата за изтърпяване на наказанията, избягали от затворите,
безследно изчезнали, както и предмети свързани с престъпления..
В широк смисъл на думата обществения ред се разглежда като състояние на
системата от обществени отношения регулирани с правни, социални и нравствени
норми при което няма реална заплаха за общественото спокойствие и безопасност,
правата и свободите на гражданите и дейността на държавни и недържавни институции.
В тесен смисъл на думата правното понятие обществен ред може да бъде
определено като система от обществени отношения, регламентирани с правни норми,
осигуряващи общественото спокойствие и безопасност. Обществените отношения които
се включват в съдържанието на понятието обществен ред възникват най- често на
обществени места, но е възможно те да възникват и в помещения или територии, които
са собственост на гражданите, ако извършваното е станало обществено достояние.
Обществения ред се регулира с норми на публичното право. Целите на
обществения ред са поддържане на общественото спокойствие и безопасност.
Общественото спокойствие следва да се разбира като съвкупност от
обществени отношения, създаващи необходимите условия за съвместно съжителство
на гражданите в населените места.
Обществената безопасност е състояние при което не съществува опасност за
гражданите от терористични актове, производствени аварии, взривове, отравяния на
въздуха, аварии по пътните съоръжения и линии, срутване на сгради и др.
Поддържането на обществената безопасност става чрез правила за регулиране на
дейности, за работа с общоопасни средства.
Основните задачи на полицията по поддържането на обществения ред са:
-охрана на обществени места с цел осигуряване на обществения ред улици,
паркове, градини и др.
-контрола върху спазването на паспортния режим
-контрол за пребиваване на чужденците
-контрола върху дейности с общоопасни средства
-контрола върху безопасността на пътното движение
-охрана на важни обекти
-охрана на масови мероприятия
-охрана на обществения ред в особени случай – бедствия аварии, катастрофи и
др.
Въпрос 3.Субекти на системата за опазване на обществения ред
3.1.Системата за опазване на обществения ред включва:
Народното събрание с приемането на законите, приема решения, ратифицира
международни актове, които имат важно значение. Народното събрание приема още
докладите на Министерския съвет, съветите за сигурност и прави ежегоден доклад на
министър-председателя и дава становище по него, свързани с националната сигурност
и опазване на обществения ред. Народното събрание определя ресурсите, бюджета за
националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред.
Министерски съвет с регулиране на изборите, отговаря за всички извънредни
ситуации, приема подзаконови актове под формата на наредби, правилници и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на оперативноиздирвателна дейност на полицията

Учебната дисциплина "Охрана на обществения ред" се основава на принципните положения, развити в дисциплината "Полицейско право". Хронологически в учебния процес тя следва полицейското право...
Изпратен от:
Sesil Hristova
на 2014-01-28
Добавен в:
Домашните работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Добри практики при оцеляване при бедствия и аварии


Природните бедсвия са явления в природата извън контрола на човека, които водят до значителни човешки или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, замeтресения, наводнения, свлич...
 

Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА


Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда...
 

Защита при бедствия и аварии - тест

04 апр 2008
·
228
·
37
·
6,086

Какво се разбира под специални (особени) въздействия? В най-широк смисъл под понятието специални (особени) въздействия се разбира съвкупността от всички въздействия, които възнекват върху даден обект при ненормални експлоатационни условия.....
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 

Национална сигурност


Мисии и задачи на въоръжените сили Военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване. Основните функции на въоръжените сили са:...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
181
2
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Теория на оперативноиздирвателна дейност на полицията

Материал № 1067124, от 28 яну 2014
Свален: 45 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Домашна работа
Брой страници: 61
Брой думи: 25,639
Брой символи: 165,391

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на оперативноиздирвателна дейност на пол ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения