Големина на текста:
1.Генна честота:
Тъй като родителите предават на потомците си не
генотипове, а гени, много е важно да се изчисляват и
генната абсолютна и относителна честота.
Абсолютната честота на 2 алелни гена може да се
изчисли от абсолютната честота на генотиповете,
които те образуват. Известно е, че всяко животно
носи по 2 алелни гена. Честотата на даден алелен ген
за определен индивид може да има само 3 стойности:
1, 0.5, 0. За популацията като цяло честотите на
гените R1 и R2 може да имат всички възможни
стойности от 0 до 1 и определят генетичното
разнообразие в популацията. Когато честотата на ген
R1 (p) или на R2 (q) е 1 – популацията е хомозиготна
по единия, съответно по другия ген, и в нея липсва
генетично разнообразие.
2.Херитабилитет:
Фенотипното проявяване на всички признаци при
животните е резултат от взаимодействието на
наследствеността и условията на средата. Външните
фактори влияят съществено върху експресията и
взаимодействието на гените, което довежда до
големи различия между разпадането по генотип и
фенотип. Голямото разнообразие при проявяването
на определен признак се нарича феноипно
разнообразие. Херитабилитетът представлява онази
част от общото фенотипно разнообразие, което се
дължи само на различия от генетичен характер.
Коефицентът на унаследяемост Hнакв няма
абсолютни стойности, а се изразява в десетични
числа от 0 до 1 или проценти от 0 до 100. Колкото по-
висока е стойността, толкова по-голям е делът на
разнообразието, дължащо се на генетични причини.
Определяне на Hнакв. по метода на Райт-америк.учен
Райт предлага метод за определяне на Hнакв.,
обосноваващ се на съществуващата корелативна
връзка между генотипа и фенотипа, което той нарича
коефицент на пътя.Определяне по метода на Галтон-
същността на този метод се състои в сравняване на
разликата между потомството по даден признак и
средното за стадото с разликата между племенното
ядро, родители и средното за стадото по същия
признак.Независимо по какъв начин е изчислил
коефицентът на унаследяемост, стойностите му
зависят от:природата на признака, наличието на
генетично разнообразие в популацията, условията на
среда, начин на определяне на фенотипното
разнообразие.Коефицентът на унаследяемост
отразява групови свойства, а не свойствата на
отделния индивид и има голямо практическо
значение за селекцията. По него може да се определи
ефективността на отбора.
3.Устройство на хромозомите.Видове хромозоми:
Хромозомите са самовъзпроизвеждащи се структури
на ядрото на еукариотната клетка, която е
концентриран генетичен материал, съдържащ
наследствената информация. Броят на хромозомите е
постоянен за вида и се установява чрез изброяването
им в голям брой клетки, като за нормален се взема
модалния брой. Различните видове животни имат
различен брой хромозоми. Под действието на
различните фактори броя на хромозомите в n и 2n
набор, може да се увеличава или да се намалява, в
резултат от което възникват полиплоиди и
анеуплоиди. Всяка компактна хромозома се състои от
2 хроматида, които са свързани в областта на
първичното прищъпване с центромер. В зависимост
от разположението му хромозомите се делят на
Метацентрични(центромера е в центъра на
хромозомата), субметацентрични(центромера е
разположен така, че хромозомата е разделена на 2
различни рамена), акроцентрични(центромера е
силно изместен в единия край на хромозомата, като
късото рамо едва се различава),
телоцентрични(центромера е в самия край на
хромозомата).Мета и субцентричните хромозоми са
двураменни, а акроцентричните и телоцентричните
изглеждат като еднораменни.
4.Кариотип на говедо, кон, магаре, куче:
говедо-диплоидния брой е 60.Всички автозоми са
акроцентрични. Различават се само с постепенно
намаляващите се размери. Х хромозомата е една от
най-големите субметацентрични хромозоми, а У
хромозомата е малка субметацентрична.
кон-2n=64. 13 двойкиот автозомите са мета или
субметацентрични, а останалите 18 двойки са
акроцентрични с постепенно намаляващи размери. Х
хр е голяма метацентрична и трудно се различава от
втората и третата двойка, а У хр е най-малката
акроцентрична.
магаре-2n=62. От автозомите 19 двойки са мета или
субметацентрични и 11 двойки са акроцентрични с
различна големина. Х хр е субметацентрична, а У хр
е малка акроцентрична. Хибридите между коня и
магарето-катър и муле имат 63 хр.
куче-2n=78. Всички автозоми са акроцентрични с
постепенно намаляващи размери. Х хр е
субметацентрична, а У хр е много малка
метацентрична.
5.Кариотип на свиня, овца, кокошка, заек:
свиня- 2n=38. Хромозомите са разделени в 3 групи:
1гр- 3 двойки субметацентрични,
2гр- 9 двойки метацентрични, като се включват и
половите Х и У хр., но У е малка акроцентрична
3гр- 6 двойки акроцентрични
овца-2n=54. хромозомите на овцата са групирани в 3
групи:
А-първите 3 двойки автозоми са субметацентрични и
са с намаляващи размери
Б-двойни акроцентрични с различна големина
В-полови хр. Х хр е най-голямата акроцентрична, а У
хр е много малка метацентрична
кокошка-2n=78. Хромозомите се разделят на 2 гр:
макрохромозоми и микрохромозоми.Съобразно с
положението на центромера 5те двойки автозоми се
делят на 2 групи-двураменни и еднораменни. В
групата на двураменните влизат 3 двойки
субметацентрични хр. Вътре в групата хромозомите
се различават по размер и по положението на
центромера. Това дава възможност за
идентифицирането на хомоложните двойки, без
затруднения. Първата 2ка хр са най-големите в
кариотипа на кокошката. Втората 2ка автозоми са по-
къси и положението на центромера им е малко по-
терминално.3та двока са най-малките автозоми от
тази група.Половата Zхр е типична метацентрична.
По размери е много близка до 3та двойка автозоми,
но се различава от тях по положението на
центромера. W хр при хетерогаметния женски пол се
идентифицира трудно, поради което е към
микрохромозомите.
заек- 2n=44. От автозомите 34 са мета или
субметацентрични и 8 са акроцентрични. Половата Х
хр е субмета, а У хр е метацентрична.
6.Наследствени болести и начини на
унаследяване:
Наследствената патология разглежда генетичните
закономерности на възникване, развитие, мерки за
борба и профилактика на насл болести. За
фенотипната им проява има значение не само
наследствеността, но и влиянието, което оказва
околната среда. В зависимост от взаимодействието на
генотипа и средата те се класират:болести в чиято
етиология наследствеността играе решаваща роля-
много урудства и аномалии ; болести, които са
резултат от взаимодействието на наследствеността и
условията на ос – диабет, язва на стомаха и
дванадесетопръстника. Отношение на броя на гените,
които те детерминират: моногенни – те се проявяват,
заради един генен локус и се унаследяват по законите
на Мендел. ; полигенни – тези болести са причинени
от различен брой гени, които може да се намират на
една и съща или на различна хромозома. Влияят се в
значителна степен и са силно зависими от условията
на средата. ; по отношение на начина на тяхното
унаследяване, насл болести се класифицират:
автозомно-доминантни, автозомно-рецисивни,
автозомно-интермедиерни, автозомно-кодоминантни,
свързани с пола.
8. Уреди за измерване сс животни:
Измервателният бастун на Лидтин се изработа в 2
варианта-голям и малък. Структурата им е еднаква,
като разликата е само в размерите им. Състои се от
кух дървен цилиндър, в който е вкарана метална
пръчка, и 2 метални рамена-подвижно и неподвижно.
Едното рамо е свързано неподвижно с външния край
на металната пръчка и се движи заедно с нейното
предвижване. Подвижното рамо е монтирано чрез
гривна върху дървената част и може да се движи
свободно по нея. Двете рамена могат да се сгъват. С
него се измерват едрите животни, но може да се
използва и при дребните. Всички останали измерения
на животните-дължини, широчини и дълбочини-се
взимат, като разстоянията се ограничават между
двете рамена на принципа на шублера. Пергел на
Вилкенс- състои се от 2 метални рамена, извити във
формата на полукръг. Свободните им краища
завършват с метални топчета, за да не нараняват. В
основата на едното рамо е закрепена метална
пластинка със см скала за отчитане на разстоянието
между двата свободни края на рамената. См лента се
използва за измерване на обхвати и на някои
дължини. Изработва се от плат с втъкани метални
нишки, които не позволяват разтегляне или свиване с
дължина 3 м. С ъглометъра се измерват ъглите между
някои кости или телесни части. Представлява
градуиран кръг, който може да се замени с обикновен
транспортир.
9. Основни екстериорни измерения :
Екстериорните измерения на разл части на тялото,
характеризиращи телоосложението са : Височини- 1.
при холката-разстоянието от най-високата точка на
холката до земята 2.при гърба-разстоянието от най-
високата точка на гърба при прешлена, за който се
захваща последното ребро до земята 3.при
поясницата, при кръстеца, при седалищните
възвишения. Дължини-1.права дължина на трупа-
разстоянието от средата на тилния гребен до основата
на опашката, когато главата е на равнищено на
гръбната линия(свиня, говедо) 2.дължина на
крупката- разстоянието между най-предната и най-
задната точка на задхълбочните и седалищните
възвишения 3.дължина на главата, дължина на
челото.Широчини-1.голяма широчина на челото-
разстоянието между най-латералните точни на
външните очни ъгли 2.широчина на гърдите-
разстоянието между най-страничните точки на
гръдния кош, където минава вртикалната линия от
задния ръб на лопатката 3.широчина на
задхълбочните възвишения, широчина на
тазобедрените стави, широчина на седалищните
кости.Дълбочини-1.дълбочина на гърдите-
разстоянието между най-високата и най-ниската
точка на тялото в областта на вертикалната линия,
минаваща през задния ръб на лопатката.2-дълбочина
на главата-разстоянието между средата на линията,
съединяваща вътрешните очни ъгли и най-
изпъкналата точка на ъгъла на мандибулата. Обхвати.
10.Индекс на телоосложение:
Метод на индексите-индексите са отношение между 2
или повече екстериорни измерения, свързани
анатомично или функционално, изразено в %. При
отношение на 2 измерения, индексите са прости, при
отношение на повече от 2 измерения-сложни.
Индексите характеризират пропорциите на тялото и
се променят по време на растежа и развитието на
животните. Чрез тях се контролира растежа,
установяват се отколенията от нормата-
ембрионализъм и инфантилизъм.Индекс за
дълкокракост:височината на краката до лакътя :
височина при холката . 100-за кон и куче. Индекс за
разтегнатост на тялото: коса дължина на
тялото:височина при холката.100 . гръден индекс-
широчина на гърдите:дълбочина на гърдите.100 .
Тазо-гръден индекс-широчина на гръдния
кош:широчина на задхълбочните възвишения.100 .
Индекс за сбитост обхват на гърдите:коса дължина на
тялото.100 . Индекс за надстроеност височина при
кръстеца:височина при холката.100. Индекс за
масивност, индекс за големина на главата, индекс за
развитието на костите.
11.Екстериорен профил:
Този метод дава графичен израз за различията на
екстериорните измерения между няколко популации,
породи, линии, полови и възрастови раличия. Едната
група се приема за стандартна(100%) и спрямо
измеренията на тази група по отделно се сравняват
измеренията на останалите. За всяко екстериорно
измерение на сравняваните групи се прави
изчисление по простото тройно правило, спрямо
стойността на същото измерение при породата
стандарт. Получените резултати се нанасят на
графика за екстериорния профил, която се построява,
като на абцисната ос се нанасят ст-те на
екстериорните измерения за породата
стандарт(100%). Резултати се нанасят на
кординатната система, като на проекциите, прекарани
през всяко деление по абцисната ос, се означават
отклоненията на всяко изменение от стандарта. За
всяка отделна група чрез различни по форма линии
по легенда се съединяват нанесените точни и се
получава нейният екстериорен профил, който дава
ясна представа за различията и сходствата в
екстериора между сравняваните групи като цяло, а
също за всяка екстериорно измерение конкретно.
12.Абсолютна скорост на растежа:
Абс. скорост на растежа (А) представлява
увеличаването на живата маса или на линейните
екстериорни измервания за единица време.
Абсолютната скорост на растежа се изчислява по
формулата: А=Wt-Wo:t, където Wt е стойността на
измерението в края на периода; Wo-стойността на
измерението в началото на периода ; t-дните, за които
се изчислява приръста. Абсол. скорост на растежа се
променя през отделните периоди от растежа на
животните и зависи от условията на храненето,
отглеждането и от здравословното им състояние.
Когато се прави анализ на цяла група животни,
отглеждане при едни и същи условия се работи със
средни стойностти на признака за цялата група. така
се определя ефективността на различните равнища на
хранене и отглеждане на животните и цялостния
резултат от производствената дейност във фермите.
13.Относителна скорост на растежа:
Относителната скорост на растежа се отбелязва с
‘К’.Тя представлява интензивността на растежа на
организмите за даден период и се изразява в % от
стойностите на признака в началото на периода.
K=(W1-Wo:W1+Wo:2.)100 ; Wo- масата в началото на
периода, W1- масата в края на периода, за който се
изчислява. Абсолютният прираст се изчислява
спрямо средния прираст за периода. С ‘К’ може да се
характеризира и динамиката в растежа на отделните
екстериорни измерения на тялото за различни по
големина периоди от възрастта на животното.
14.Преценка на СС животни по произход,
странично родство, собствен фенотип:
Преценката на развъдната стойност въз основа на
фенотипа на родствениците има ориентировъчен
характер, но единствено тя предоставя възможност за
по-обективна оценка на племенните качества на
младите разплодни животни. От биолог. гледна точка
възможността да се предскаже вероятния генотип на
даден индивид въз основа на фенотипа на неговите
предшественици се основава на обстоятелството, че
всеки организъм, чрез хаплоидния набор хромозоми-
съответно от мъжката и женската полова клетка
получава половината гени от майката, а другата
половина от бащата. Трябва обаче да се има впредвид
и това, че в резултат от различното комбиниране на
родителите и взаимоотношението на техните
генотипове, както и в резултат от различното влияние
на фактоорите на външната среда приплодът може да
се развие в насока, съвсем различна от насоката на
родителите и прародителите. За преценката по
произход се използват данни от племенната
отчетност, систематизирани и подредени в
родословни таблици.Родословията може да бъдат
представени по няколко начина, но обикновените
родословни таблици са най-лесни, пълни и широко
използвани. Животното, за което се съставя таблица,
наречено пробанд, се вписва над родословната
таблица с името, номера, датата на раждане, фермата,
от която произхожда и данни за продуктивните му
качества.Странично родство- този метод на преценка
има следните предимства-дава възможност да се
използват голям брой сибси и полусибси(колкото е
по-голям броя, толкова преценката е по-достоверна);
извършва се сравнително рано, защото някои от
сибсите и полусибсите вече са проявили своите
продуктивни качества ; при признаци, ограничени от
пола, и при признаци, които се установяват при
клинична преценка, този метод е с най-голямо
практическо значение ; използва се успешно при
признаци с ниски стойности на Х на кв. Преценката
по странични родственици се използва най-широко в
свиневъдството, зайцевъдството и
птицевъдството.Собствен фенотип-връзката между
генотипа и фенотипа на преценяваното животно
позволява да се определя развъдната стойност по
фенотипната стойност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разработени теми по генетика

Всички разработени теми от конспекта за първи курс по Ветеринарна медицина, генетика....
Изпратен от:
Госпожица Буюклиева
на 2014-01-15
Добавен в:
Пищови
по Генетика
Статистика:
142 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Малко генетика ... ;(
добавена от adelina.rangelova.3 29.12.2014
1
32
 
Онлайн тестове по Генетика
Тест по Генетика за ученици на тема "Наследственост и изменчивост"
тематичен тест по Генетика за Ученици
10 въпроса за наследственост и изменчивост за проверка на уменията, всеки един от въпросите има само един верен отговор.
(Труден)
10
8
1
3 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по генетика

Разработени теми по генетика

Материал № 1062421, от 15 яну 2014
Свален: 142 пъти
Прегледан: 176 пъти
Предмет: Генетика, Биология
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 2,959
Брой символи: 18,420

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разработени теми по генетика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала