Големина на текста:
1.Същност на социалната работа с деца в риск
Съдържанието и смисълът на социалната работа при деца в риск произтичат от
спецификата на обекта. Оправдано е диференцирането на две големи субгрупи тук,
към които се отнасят лицата в здравен и социален риск. Освен тази диференциация е
необходима и такава на базата на характера (типологията) на риска. Обекта на
социалната работа може да се систематизира по следния начин:
­деца в социален риск:
изоставени деца;
деца сираци;
деца в семейства, подложени на физически и сексуален тормоз;
безпризорни и безнадзорни деца - „деца на улицата”;
девиантни и деликвентни деца и юноши;
деца и юноши в адикция и други.
­деца в здравен риск:
с интелектуални увреждания;
с тежки комуникативни нарушения;
със сензорни и опорно-двигателни нарушения;
с хронични соматични заболявания;
с психични заболявания;
Основните насоки на социалната работа при деца в риск се определят от типа
на нарушенията (първични увреждания) и от спецификата на вторичните явления
(отклонение в психичното и социалното развитие) при даден тип обекти на социална
работа.
В част от случаите основната тежест на социалната работа e върху социално-
педагогическите аспекти на работа, в друга част - върху лечението и
психофизическата рехабилитация, при трети - в медико-педагогическите
взаимодействия, а при по-голямата част от обектите и върху професионално-
трудовата подготовка и социалната им интеграция.
В тази насока като предмет на разглежданата проблемна област са определени
закономерностите на протичане на системно организираната и реализираната
подкрепа и помощ за справяне с възникнали трудности или проблеми, изразяващи се
в нарушения във функционирането в социален, здравен, психичен, образователно-
възпитателен, икономически и пр. аспекти, при децата и техните групи и общности
1
(без да се игнорира паралелната работа с родители, семейства и институции) като се
създават необходимите обществени условия за закрила и се активизират
личностните, груповите и общностните ресурси за удовлетворяването на
потребностите и права, които са непосредствено свързани с тяхното благосъстояние
и развитие, разглеждано в холистичния му смисъл (физическо, психично,
емоционално, социално, нравствено и духовно).
Социалната работа с деца в риск с така очертания предмет има за обект
възникналите трудности и проблеми във визираните аспекти при деца поставени в
определени по вид и степен на риска условия, при техните групи и общности в
контекста на взаимодействието им с важни за техния живот и развитие системи от
социалната микро-, мезо- и макросреда.
В общ план целта на социалната работа с деца от различните по вид и степен на
риска групи и общности е посредством специфични техники, методи, форми,
средства, дейности и организация, съответстващи на хуманистичната и холистичната
и насоченост към личността и обкръжението и да се създадат необходимите
личностни и обществени предпоставки и условия за преодоляване на възникналите
трудности, проблеми и за постигане и поддържане на устойчиво социално
функциониране и благополучие на всяко дете. В този смисъл, като се има предвид
съдържателната, процесуалната, функционално-ролевата и дейностно-
организационната същност на това относително самостоятелно направление в
социалната работа може да се изтъкне, че то е ориентирано към възстановяването,
поддържането и регулирането на съвкупността от връзки и взаимодействия на детето
като субект с различни системи от околната социална среда на микро-, мезо- и
макрониво. В тясното си измерение и проява това е оказване на помощ на детето да
разгърне пълния си потенциал и в зависимост от възрастта, развитието и
компетентността да обогатява и усъвършенства позитивния си социален опит, да
модифицира форми на неадаптивно поведение и да компенсира дефицити и
дисфункции от определено естество.
Помощта като дейностен компонент на социалната работа с деца от различни
по вид и степен на риска и общности има съдържателна и методическа специфика в
зависимост от конкретните потребности и проблеми на детето-клиент и може да се
изразява в консултиране, социализация, ресоциализация, терапия, рехабилитация,
2
адаптация, интеграция, моделиране, модифициране, възстановяване на предишно
загубено равнище и съхраняването и поддържането му и пр. Заедно с това помощта е
и функционално-ролево взаимодействие, чиято специфика може да бъде представена
посредством следните основни характеристики:
- ясно очертан субект - субектна насоченост и постигане на добра взаимна
връзка, доверие, уважение и партниране;
- синтез от социални, психологически, педагогически, етични и други аспекти,
придаващи му интегрален характер;
- социалният работник заедно с детето-клиент търси възможности за промяна и
развитие, за да се постигне равновесие и благосъстояние на качествено по-високо
равнище, т.е. устойчивостта при социалното функциониране на детето е
непосредствено обвързвана с неговата промяна и развитие в позитивен план, които
не могат да се разглеждат извън контекста на интеракциите в близкото и по-
широкото социално обкръжение.
Визираните особености на социалната работа с деца от различните по вид и
степен на риска групи и общности позволяват тя да се разглежда като „носител на
промяната“ в личностен и социален план. С холистичната си насоченост тя създава
необходимите личностни, групови, общностни, институционални и обществени
условия за осъществяването на закрила на всяко дете в риск, което може да ползва
подкрепа и социални услуги по собствено желание, по инициатива на родителите
или настойниците и по предложение на социалния работник и неговата служба.
Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето
в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на хуманното и
социално отговорното демократично общество е проблем, който в началото на
двадесет и първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в национален
и глобален аспект. В тази насока социално-педагогическата дейност и социалната
работа, като относително ново професионално-практическо и теоретико-приложно
направление и важен елемент от системата за закрила на детето в България,
фокусират активността си в две базови сфери:
­предоставяне на необходимите за детето в риск подкрепа и помощ
посредством определен спектър от услуги в различни институционални форми;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 мар 2020 в 22:17 потребител
22 фев 2020 в 13:04 студент на 38 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2018
19 фев 2020 в 15:35 студент на 59 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически факултет шумен, випуск 2020
08 фев 2020 в 15:16 ученичка на 26 години от Пловдив - 19 СОУ"Елин Пелин", випуск 2013
15 яну 2020 в 15:20 в момента не учи
28 дек 2019 в 19:25 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - център за квалификация, специалност - Психология, випуск 2018
28 дек 2019 в 18:15 ученик на 22 години от Плевен - ГПЧЕ-Плевен, випуск 2016
16 дек 2019 в 14:16 студент на 33 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
12 ное 2019 в 20:58 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2019
08 окт 2019 в 19:19 студент на 43 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Социални дейности, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Социална работа с деца в риск

03 май 2007
·
2,073
·
9
·
1,783
·
881
·
3

Това е тема по Методи на социалната работа.Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното демократично общество, е проблем, който
 

Ролята на гражданското общество в борбата срещу насилието над деца

23 ное 2006
·
1,393
·
4
·
493

Разработват се обучителни материали и се издават основни международни документи в областта на правата на човека и правата на детето. Те се предоставят на специалисти за работа в училища, интернати, домове за деца и други институции, работещи с децата.
 

Предмет и методи на социалната работа

17 юни 2007
·
1,630
·
3
·
612
·
264

Социалната работа може да има теоретичен или практически аспект. Теоретичният аспект включва разработването на програми, модули, модели и техники на въздействие, а практическият аспект на работата включва теоретичните постановки в практиката.
 

Социална работа

15 фев 2009
·
146
·
12
·
2,177
·
89

Основна цел на курсовата работа бе да се направи оценка на работата на отделите за закрила на детето и да се очертае посоката за оптимизиране на работата им...
 

Институцията "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи"

23 ное 2006
·
1,271
·
8
·
1,495
·
237
·
1

Управлението на институцията "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" в условията на противоречие между Правилника и Закона за закрила на детето.
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Особености на социалната работа с деца в риск

Материал № 1061728, от 13 яну 2014
Свален: 413 пъти
Прегледан: 460 пъти
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 18
Брой думи: 4,646
Брой символи: 31,088

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Особености на социалната работа с деца в риск"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения