Големина на текста:
С всеки изминат ден става все по-ясно и по-ясно ,че за много блага,доставяни от съвременната техника,ние
заплащаме висока цена:унищожаваме природата.За предимствата на автотранспорта ние заплащаме с болести и
разрушения,предизвикани от смога, употребата на отровни химикали влече след себе си не само повишаване на
плодородието,но и унищожаване на дивите животни,полезните насекоми и рибите,както и нарушаване на
екологичните системи;използването на ядрената енергия е свързано с риска да се увеличи пагубната радиация
употребата на минерални торове в нивите води до замърсяване на водоемите. Промишлено развитите страни в света
не само са на първо място в жетвата на плодовете на изобилието,пораждано от техниката,но и първи страдат от
причиняваното от нея унищожаване на средата.В миналото измененията на средата,предизвикани от развитието на
техниката ,са били обикновено локални и временни. Новите опасности не са ограничени нито в пространството,нито
във времето.До какво ще доведе това,още не може да се каже:нас ни заплашва може би нов световен потоп
или,обратно,нова ледникова епоха.” Проф.Бари Комонер-основател на Центъра по изучаване на биологичните
природни системи в щат Мисури САЩ Прекалено дълго време човекът е смятал природата за неизчерпаема.Хранил е
илюзиите , че от нея може да взема неограничено, че в нея може да се изхвърля безнаказано всичко.Нарастването на
влиянието на човека върху природата, дълбоките изменения,които той предизвиква в нея,възможностите му да
изменя по свой вкус и желание много неща постепенно са довели до изграждане у него на самочувствие на
пълновластен господар.В лъжливостта на това самочувствие вече всички сме убедени.Намесата на човека в
природата,когато тя не е съобразена със законите и,довежда винаги до нежелани за него последствия.Нарастналите
мащаби на човешката дейност предизвикват вече чувствителна ответна реакция във всеки компонент на околната
среда,което прави очевадно демонстриращи отрицателните последици в промените на природата.Природата и в
частност биосферата вече трудно възстановява загубите,нанесени от човека.Това е достатъчно сериозно основание и
повод да бъде подложена на преоценка цялостната човешка дейност,за да остане в полза на човечеството онова,което
не противоречи на природата .Всеки ден човек все по-ясно осъзнава,че колкото по-големи стават неговите
възможности на влияние върху природата,толкова той,като един от многото видове на Земята,подкопава нейните
основи. “От век на век хората привиквали да смятат ,че природата се възпроизвежда сама.Една от дълбоките
последици на съвременната научно-техническа революция се състои в това,че възпроизводството на природните
ресурси вече не може да се разглежда само като естествен процес на самовъзстановяване.Сега дори кратковременното
въздействие на човека върху околното среда е такова,че може да се сравнява с последиците от
геоложките,геохимичните и другите глобални процеси,протичали милиони години !” Това са констатации направени
от академик Н.П.Феодоренко . Всеки компонент на околната среда-почвата,водата,пасищата,горите,дивите
животни,полезните изкопаеми или човешкото население ,-който може да бъде използван от човешкото общество за
повишаване на неговото благосъстояние,може да бъде означен като “Природен ресурс.” Природните ресурси са
извънредно разнообразни по количество,податливост на изменения,възобновимост и способност за многократно
използване. Тях ги класифицираме като: I.Неизтощими ресурси- А.Неподаващи се на промени : атомната
енергия,ветровата енергия,валежите,енергията на приливно-отливните вълни,геотермална енергия Б.Ресурси с които е
възможно да се злоупотре*и-Слънчевата енергия,атмосферата,водите на океаните,езерата и речните течения,силата на
течащата вода,природни гледки в най-широкия смисъл на думата II.Изтощими ресурси- А.Ресурси,които могат да се
поддържат: 1.Възобновими-живите (биотични):водата в природните водоеми,почвеното плодородие,продуктите на
земята(селскостопански продукти,горите,пасищните земи,дивите животни),продуктите на реките,езерата и
язовирите,продуктите на океана,човешката сила 2.Невъзобновими ресурси-видове от дивата природа,образци на
дивата природа. Б.Ресурси,които не подлежат на поддържане-минерални ресурси и полезни изкопаеми.
1.Многократно употре*ими ресурси а)скъпоценните и полускъпоценни камъни б)неконсумативно използваните
метали 2.Еднократно употребими полезни изкопаеми а)изкопаеми горива б)повечето метални материали
в)консумативно използваните метали Темата:” Замърсяване на ресурсите,които човек използва” е тема за
замърсяването на биосферата ,като място на живот на Земното кълбо . В атмосферата,водата и почвата,както и в
цялата биоссфера се съдържат най-различни вещества.Тяхната концентрация може да ке коле*ае в определени
граници.Надхвърлянето на определените допустими концентрации на нези вещества причинява замърсяване на
средата.За замърсители се приемат и такива вещества,които попадат във въздуха,почвата или водата,а нормално те не
ги съдържат. Замърсяването на биосферата е ставало и преди появата на човека –изригването на
вулкани.Прекомерното увеличаване на неразложени органични вещества във водата е също замърсяване.При
гниенето се изразходва много кислород и настъпва измиране на рибите и на други животни.Това замърсяване е
естествено и с него природата се справя сама успешно.В известен смисъл естествено замърсяване е причиняванл и
човек до неотдавна,като е изхвърлял в природата продукти от органичен произход.Докато това замърсяване не
надминало скоростта на разпадане на замърсителите,опастност не съществувала.След Втората световна война
настъпва ерата на синтетичните органични вещества,които никога не са съществували в природата и които най-често
трудно се разпадат,а много от тях са отровни за организмите.Това изкуствено замърсяване,допълнено от
естественото,претовари възможностите за самоочистване на биосферата и я постави на изпитание. На замърсяване се
поддават най-вече почвата,водата,атмосферата и в по-малка степен живите организми,които също натрупват в себе си
ненормални количества различни вещества. Почвата може да бъде замърсена по различни начини-най-често чрез
торене,пръскане с пестициди,изхвърляне на индустриални и битови отпадъци,поливане със замърсени води.
Атмосферата се замърсява най-вече от изхвърлените в нея огромни количества газове и прах при изгаряне на
различни горива.Океанът се замърсява от огромното количество замърсена вода,която внасят реките,от разливания по
повърхността му нефт. Причината за замърсяването на атмосферата,водата и почвата днес се крие в неравномерното
разпределение на замърсителите и способността на много от тях да се натрупват в организмите.Ако можеше
1
сегашното количество замърсители да се разпредели равномерно в атмосферата,водата и почвата,ефектът от тях би
бил много по-малък,почти незначителен.Но това е невъзможно.Даден завод излива замърсените си вои в една река.С
азотни торове се пренаторява едно парче земя,радиоактивният стронции 90 се натрупва в костите,ДДТ от почвата
преминава в растенията,а от тях в мастната тъкан на животните и т.н. Замърсяването днес е несамо реален факт,но
вече превишава нормалните граници,въпреки че ако изчислим средната му стойност за цялата Земя,то все още е
малко. Кои са основните източници и пътища на замърсяването?Най-общо казано,замъсяването на биосферата се
предизвиква от индустрията,селското стопанство,опитите с различни съвременни оръжия,добива на нефт,газ и
др.,употре*ата в бита на химически препарати и пр.Как става замърсяването,какъв е неговият характер и какви са
последствията за биосферата и човека? Земеделието е най-древната трудова дейност на човечеството.До неотдавна
човекът е събирал реколта,без да употребява изкуствени торове и пестициди,които са главните замърсители.Една от
най-старите форми на наторяване е използването на естествен тор,при което замърсяване почти няма.При
компостирането на битови и на индустриални отпадаци почвата се обогатява на тежки метали и други вредни
вещества:олово,арсен,кадмий,живак и пр.Те са вредни за човека вещества се натрупват в растенията,а от тях пряко
или косвено попадат и у човека. За увеличаване на добивите от селскостопанските култури се използват изкуствени
торове,от които в най-голямо количество са азотосъдържащите.Нитратите,към които се отнася амониевата селитра ,са
сравнително безвредни за човека.Под въздействието обаче на някои чревни бактерии нитратите се превръщат в
нитрити,които образуват с хемоглобина трайно съединение(медхемоглобин),което не е в състояние да транспортира
кислород.Медхемоглобинанемията е сериозни заболяване,което поразява и често завършва със смърт.Такива
последствия настъпват,когато нитратите в почвата са в повече от възможните за усвояване от наторените растения.В
тези случаи нитратите се натрупват в подпочвената вода,където чрез питейната преминават у човека.Най-често
натрупващи нитратни соли са :зелето,спанакът,царевицата,картофите,овесът,цвеклото и др. Нитратното торене може
да бъде и косвена причина за увеличаване на канцерогенните вещества.В резултат на нитрозиране нитритите и по-
малко нитратите в стомаха и червата т.е в кисела и по-малко алкална реакция,се свързват химически с вторични и
третични амини,каквито се съдържат в някои лекарства ,остатъци от пестициди и пр.Така те образуват
нитрозамини,повечето от които имат доказано канцерогенно действие. По количество употребявани торове у нас след
нитратните следват фосфорните.Последствията от прекомерното им използване се проявява в това,че при растенията
намалява съдържанието на цинк и се увеличава натрупването на кадмий.Повишеното количество на кадмий у човека
дава отражение върху сърдечносъдовата система. Създаването на обширни площи с монокултури е предпоставка за
маовото размножаване на много неприятели.Предпазването на реколтата от компрометиране в такива случаи става
чрез химическа борба срещу неприятелите и плевелите.Употре*ата на химически препарати за борба срещу
неприятелите на културните растения нараства ежедневно,а от това стават все по-тревожни отрицателните
последствия от акумулираните вредности .Замърсяване на околната среда с пестициди се дължи на бавното разлагане
на тези вещества в природата и натрупването им в растения,животни и човека.Често при разлагането на пестицидите
в почвата се получават междинни продукти с по-голяма отровност.Някои химически препарати имат много дълъг
период на разпадане: ДДТ-20год.; хексахлоран-11год.; диелдрин-11год..Органохлорните инсектициди са по-трайни от
органофосфорните. Особено очевиен е примерът с ДДТ.Синтезиран още през 1874год,едва през 1937 год става ясно
,че е особено ефективен срещу насекомите.Дълго време той се смятал за безвреден за човека и безгръбначните
животни.Швейцарския химик П.Мюлер доказал токсичността на ДДТ за насекомите и безвредността му за
гръбначните.Така ДДТ започва широко да се употребява с голям успех.Но за съжаление това било временен
успех.Сред насекомите се появили резистенти форми,а много птици и бозайници се оказали чувстителни към него.На
много места масово започнали да измират птици и бозайници.Утях се оказала висока концентрация на ДДТ.Днес в
повечето страни ДДТ е забранен за употре*а.Списъкът на забранените химически препарати всяка година се
актуализира и допълва. Макар,че хербецидите се считат безвредни за животните и човека,те са сериозен
замърсител,който може да промени значително екологичните отношения в биосферата.Това е така, защото
унищожените плевели са храна на различни други животни.Безвредността на хербицидите е относителна и несъвсем
точно доказана.Тъй като не може да не се използват никакви средства за защита на културните рластения от
неприятели и болести,единственият сигурен метод е,от една страна,разумното и ограничено използване на
пестицидите и от друга,съчетаването им с биологични средства за борба с вредителите. Съвременната индустрия е
един от най-сериозните замърсители на биосферата.При изгарянето на милиони тонове въглища,нефт,газ и пр. В
атмосферата се изхвърлят ограмни количества прах,СО2,различни тежки метали и пр. Един от най-важните
замърсители на атмосферата е прахът.Количеството,което се изхвърля във въздуха,понякога е фантастично
голямо.Например в атмосферата на Лос Анжелис през 1946г комините на индустриалните предприятия са изхвърляли
над 400 тона пепел на ден.В тази пепел се съдържат различни отровни и дразнещи вещества,тежки метали и др.Често
този прах става причина да се образува отровна мъгла,наречена от англичаните “смог”.В тази мъгла има разстворен
SO2,който силно дразни лигавицата,очите,ускорява протичането на различни заболявания,става причина за смъртта
на хиляди хора.Образуването на отровния “Смог” е фотохимичен процес.В нег участие вземат изгорелите газове от
автомобилите и най-вече някои отровни азотни окиси. В най-голяма количество отровни газове,тежки метали,твърди
частички и др. се отделят при изгарянето на нискокачествени въглища,каквито се употребяват в ТЕЦ.Средна по
големина ТЕЦ отделя за едно денонощие до 400 тона прах,120 тона SO2,големи колечиства тежки метали. Серният
двуокис,който се отделя в атмосферата,около 30 милиона тона годишно,оказва вредно влияние не само върху живите
същества,но и върху неживите обекти .При количество 0,1 mgm3 въздух,концентрацията,каквато често се достига в
промишлените центрове,металните предмети усилват корозията си,боядисаните предмети изменят цвета си,под
влияние на светлината стават източник на образуване на смог,паметници на културата,особено бронзови,бързо се
2
разрушават.Под влияние на SO2,хлорофилът на растенията започва да се разрушава,пчелите измират.Силното
въздействие на серния двуокис върху живи и неживи обекти се дължи на това,че в контакт с водни пари той се
превръща в серниста киселина.Прочутият смог в Лондон от 1972год ,когато за няколко дни умрели около 4000 души,е
бил образуван на базата на SO2. Въздушните течения често отнасят пушеците и SO2 на големи разстояния.Например
пушеците от Западна Германия засягат южните райони на Скандинавските страни. Флуорът и по-точно флуорните
съединения,които се отделят главно при разработката на боксит,са също важе замърсител на атмосферата.Силно
чувствителни към тях са белият бор,пчелите и др. Особена рола в замърсяването на атмосферата имат
автомобилите.Десетки и стотици милиони автомобили изхвърлят в атмосферата силно отровни газове:в голямо
количество CO,съединения,съдържащи олово ,и най-вече оловен тетраетил,който се прибавя в бензина,за да подобри
октановото число.За една година пробег един автомобил изхвърля 1 кг прахообразно олово в атмосферата.Ако
приемем,че днес се движат 250 милиона автомобила в света,годишно атмосферата се замърсява само от автомобилите
с 250 хиляди тона олово.Това олово се концентрира в населените места и по пътищата.Растенията имат способността
да концентрират в себе си оловото.От една страна това довежда до очистване на въздуха,но от друга,такава
растителност ,използувана за храна на животните,оказва вредно въздействие по хранителната верига.Почвените
животни край автосрадите също натрупват в себе си олово и понякога в такива концентрации,че става отровни за
птиците.Наред с оловото автомобилите отделят в атмосферата и много газове,съдържащи канцерогенни вещества. В
последните години добивът и употре*ата на петрол нарастнаха неимоверно много.Наред с това нарастна и
замърсяването на природата с петрол. Първите сведения за отрицателното влияние на нефта върху организмите са се
появили в края на ХIХ век,когато било забелязано,че в онези части на моретата,където има находища на нефт,флората
и фауната е твърде бедна.В началото на ХХ век се установило,че там където замърсяването с мазут е нарастнало
,изчезнали стридите.Когато преди около 50 годни корабите с дизелови двигатели започват да изместват парните и се
появили първите петролоносачи ,започва да се усеща отрицателното влияние на петрола върху водните организми.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2020 в 19:43 учител на 44 години
 
Домашни по темата на материала
Начини за използване на природните дадености от туристическата индустрия!!!
добавена от inspiratione 27.03.2012
0
16
Начини за използване на пр. дадености от тур. индустрия
добавена от donimomov 03.04.2012
1
5
Замърсяване на водите и последствията от това
добавена от steli_stz_00 27.02.2012
1
36
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
210
·
2
·
593
·
995

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
625
·
14
·
296
·
1,328
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
310
·
3
·
6,699
·
741
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Екологично възпитание

28 ное 2011
·
415
·
11
·
3,213
·
731

Проблемите за близостта на детето още от раждането му с природата отдавна намира отражение в педагогическите концепции . Никога досега обаче , не са стояли толкова актуално въпросите за хармонизирането на отношенията на хората с природата и за...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
65
·
10
·
278
·
257

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
Екология и опазване на околната среда
любознателен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по екология за студенти от втори курс. Състои се от 15 въпроса с по един верен отговор.
(За отличници)
15
12.10.2021
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на ресурсите, използвани от човека

Материал № 106, от 18 фев 2006
Свален: 1,674 пъти
Прегледан: 216 пъти
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 1,528
Брой символи: 13,274

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на ресурсите, използвани от човека"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
224 51

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
44 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения