Големина на текста:
ТЕСТ 1
Основната потребност от поддържане на бързоликвидни активи не е:
Транзакционна потребност Верен ДА
2. Предприемачите правят своя избор въз основа на:
непостоянството в ритмите на производството и оттам на потребностите Да
3. Отчитането на резултатите в процеса на бюджетния контрол е:
Втори етап в процеса на бюджетен контрол ДА
4. Като недостатък на финансовото планиране може да бъде посочено:
Възможност за завишаване на бюджетните разходи Да
5. Методът на трендовата проекция е подходящ при:
Данни с равномерен растеж и слаба сезонност ДА
6. Анализът на резултатите от управлението, както и на резултатите от бюджетното управление на
продажбите, трябва да се прави в две насоки:
секторен анализ в краткосрочен план ДА
7. Определянето на бюджета на продажбите не може да стане по един от предложените по-долу начини:
чрез оптимизирането на обема на продажбите и съставянето на променлив бюджет на продажбите ДА
8. Излишъкът в предвижданията за разходите не може да бъде резултат от:
недобре организиран контрол от изпълнението на производствената програма, което е следствие от
неправилно планиране на бъдещите финансови ресурси ДА
9. Различието между счетоводният и икономическият подход към инвестициите се състои в това, че:
Счетоводството е подход за опростяване на икономическата действителност ДА
10. От гледна точка на бюджетното управление, финансовите проблеми на фирмата могат да бъдат
изследвани в следният аспект:
в последващ и предварителен аспект ДА
Тест 2
1. Наличието на хетероскедастичност при регресионните модели е нежелателно, защото тя:
Води до неефективност на регресионните коефициенти ДА
2. Във връзка със съставянето на бюджета на снабдяването е необходимо:
нередовни количества и политиката на снабдяване с неритмични периоди и еднакви количества ДА
3. Когато отклонението от бюджетните показатели е значително и случайно, анализ на отклоненията не
се прави защото:
Отклонението е незначимо за бюджетния процес ДА
4. Изграждането на превизионния бюджет на производството може да се изрази в:
в количества и стойност ДА
5. Вярно ли е твърдението, че бюджетният контрол на продажбите не е просто процес на последващ
контрол върху обема на продажбите или на паричните им измерения?
вярно ДА
6. Дилемата при рационализирането на инвестиционния избор е:
Всички посочени ДА
7. Бюджетът на продажбите може да бъде наречен още:
търговски бюджет ДА
8. Основната потребност от поддържане на бързоликвидни активи не е:
Транзакционна потребност ДА
9. От гледна точка на бюджетното управление, финансовите проблеми на фирмата могат да бъдат
изследвани в следният аспект:
в последващ и предварителен аспект ДА
10. В какви направления трябва да се насочи вниманието при бюджетното управление на фирмата:
анализ на данните от общото, аналитичното и превизионното счетоводство ДА
Тест 3
1. Дилемата при рационализирането на инвестиционния избор е:
Всички посочени ДА
2. По своята същност продажбените разходи са:
променливи разходи ДА
3. Изразът “превизионно управление” се свързва с:
предварително констатиране на факти и ситуации от финансовото управление ДА
4. Финансовите решения по подготовката на производството включват:
предвижданията на разходите ДА
5. При следния динамичен ред 12.13, 14.32, 11.44, 15.79, 16.3, 12.19, 11.74, 16.71, каква е прогнозата за
следващия период по метода на подвижните средни (4-периодна подвижна средна):
14.235 ДА
6. Стандартът на исторически постоянните разходи използва:
Разходите, които са относително неизменни във времето ДА
7. С оглед на рационалното бюджетно управление, при коя хипотеза е възможно да се предвиди серия от
бюджети с корелативни вариации?
________________________________________
при дълго срочните хипотези ДА , но системата отчита понякога като не
при средно срочните хипотези
при кратко срочните хипотези
8. Слабост на модела на Милър и Ор е:
Използването на исторически данни НЕ /ДА
9. При предвиждането за фирмата трябва да се комбинира със слените приблизителни оценки:
оценка за минали вътрешни резултати и за външните конюктурни явления ДА
10. Кое от посочените по-долу явление или факт не потвърждава или обезсилва предвижданията във
връзка с изготвянето на бюджета на снабдяването?
осигуряването на собствен транспорт за осъществяване на доставките и намирането по изгодно
финансово решение за доставките ДА
Какъв ще е мултипликаторът на продажбите при продажби от 45 млн. лв. и покупки от 31.5 млн. лв.?
Тази задача се решава по следният начин: Първо намирате t=(45-31,5)/45 = 30%. След което намирате
R=100/(100-30%*100)=1,4285, което е и верният отговор на задачата.
Тест 4
1. При изготвянето на решенията за подготовка на производствената програма се държи сметка за
ограничителите на факторите на производството:
капацитет на производството на машините и на реалното функциониране на наличната работна ръка ДА
2. От гледна точка на бюджетното управление, финансовите проблеми на фирмата могат да бъдат
изследвани в следният аспект:
в последващ и предварителен аспект (ДА-НЕ) Има бъг в системата, по скоро да.
3. При следния динамичен ред 12.13, 14.32, 11.44, 15.79, 16.3, 12.19, 11.74, 16.71, каква е прогнозата за
следващия период по метода на подвижните средни (4-периодна подвижна средна):
14.235 ДА
4. Определянето на бюджета на продажбите не може да стане по един от предложените по-долу начини:
чрез оптимизирането на обема на продажбите и съставянето на променлив бюджет на продажбите ДА
5. Основната потребност от поддържане на бързоликвидни активи не е:
Транзакционна потребност ДА
6. Политиката на снабдяването на фирмата се изразява, преди всичко, в :
производството и формирането на разумен осигурителен запас, допълващ минималния запас ДА
7. Когато отклонението от бюджетните показатели е значително и случайно, анализ на отклоненията не
се прави защото:
Отклонението е незначимо за бюджетния процес ДА
8. Вярно ли е твърдението, че бюджетният контрол на продажбите не е просто процес на последващ
контрол върху обема на продажбите или на паричните им измерения?
вярно ДА
9. За успешно бюджетно управление на фирмата е необходимо да се държи сметка за:
състоянието на пазара, цените, разходите и равнището на печалбите ДА
10. Принципът на икономията на капитал е израз на:Принципа за икономическата ефективност в
инвестиционната дейност ДА
Тест 5
1. Кое от посочените по-долу явление или факт не потвърждава или обезсилва предвижданията във
връзка с изготвянето на бюджета на снабдяването?
осигуряването на собствен транспорт за осъществяване на доставките и намирането по изгодно
финансово решение за доставките ДА
2. Във връзка с определянето на капацитета на доходност и растежа на фирмата трябва да се отговори
следните въпроси:
каква ще бъде търговската отстъпка за постоянните клиенти на фирмата ДА
3. При характеризирането на продажбата като елемент на финансовото управление, кое от посочените
твърдения има най-маловажно значение:
кредитната и валутната политика на фирмата ДА
4. Бюджетният контрол може да е:
Вътрешен и външен ДА
5. Възможните етапи в бюджетния контрол на продажбите обхващат:
определянето на брутното (търговското) поле ДА
6. Условията и предпоставките за използване на бюджетните очаквания в управлението на фирмата
въобще:
имат значение определяне на мястото на бюджетното управление в организационната и
производствената структура на фирмата ДА
7. IRR и MIRR (при 2.51 % реинвестиционен процент) на проект със следните парични потоци То -2360;
Т1 561; Т2 788; Т3 778; Т4 455; Т5 668; Т6 568, са:
16.17% и 9.53 % ДА
8. Методът на сезонната проекция е модел :
За прогнозиране на времеви редове ДА
9. Ограничение на модела на Баумол е:
Допускане за регулярен характер на приходите във времето ДА
10. От гледна точка на бюджетното управление, финансовите проблеми на фирмата могат да бъдат
изследвани в следният аспект:
в последващ и предварителен аспект ДА
Тест 6
1. Какъв е коефициента БЕТА на регресионната зависимост между следните времеви редове: независима
променлива – 23,32,38,27,29,41,38;зависима променлива -12,11,19,17,15,11,19
0.11129 ДА
2. От съвкупността на фрагментарните бюджети се формира:
генералния бюджет на фирмата ДА
3. Материално веществените фактори на производството са:
машините и съоръженията ДА
4. Индекса на рентабилност на проект със следните парични потоци То -125000; Т1 36511; Т2 24667; Т3
31789; Т4 44566 Т5 88777 и 17 % дисконтова норма е:
0.985 ДА/ системата приема като верен и грешен, но след изчисленията това е отговора
5. Кое от посочените по-долу явление или факт не потвърждава или обезсилва предвижданията във
връзка с изготвянето на бюджета на снабдяването?
осигуряването на собствен транспорт за осъществяване на доставките и намирането по изгодно
финансово решение за доставките ДА
6. Изразът “превизионно управление” се свързва с:
предварително констатиране на факти и ситуации от финансовото управление ДА
7. Бързоликвидни активи са :
______________________________________
Отговор 1 и 3
Отговор 2 и 4
Парите в наличност и по банкови сметки НЕ, в учебника пише ДА и според мен е ДА
Запаси
Вземания
8. При характеризирането на продажбата като елемент на финансовото управление, кое от посочените
твърдения има най-маловажно значение:
________________________________________
определянето на продажбата и продажбените цени
- определянето на движещата сила на продажбата
нито едно от посочените
кредитната и валутната политика на фирмата НЕ един път ДА един път НЕ, по скоро ДА
9. По своята същност продажбените разходи са:
променливи разходи ДА
10. Отчитането на резултатите в процеса на бюджетния контрол е:
Втори етап в процеса на бюджетен контрол ДА
Тест 9
1. Изготвянето на бюджета на снабдяването трябва да започне с :
________________________________________
определяне на вида на стоките и услугите, които ще предлага фирмата
определяне на цените на стоките и услугите, които ще предлага фирмата
определяне на характера и особеностите на производствения процес – прекъснатост, непрекъснатост,
ритъм и т.н
2. По своята същност продажбените разходи са:
________________________________________
случайни разходи
съвкупни разходи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Тестове по капиталово бюджетиране

Това са отговори на онлайн тестовете, засягат бързоликвидните активи, бюджетни разходи, коефициенти и др....
Изпратен от:
Iva Nikolova
на 2014-01-05
Добавен в:
Домашните работи
по Финанси
Статистика:
75 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Домашните работи по Финанси за Студенти несваляни с 11 - 20 страници от Студенти
 
Подобни материали
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
583

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Система за управление на “ПроСофт”- АД

18 мар 2006
·
633
·
14
·
1,274
·
61

По своята същност процесът на управление се свежда до процес на въздействие на субекта върху обекта за постигане на предварително поставени цели
 

Регулиране и контрол върху цените

25 мар 2006
·
816
·
2
·
456
·
114

Регулиране и контрол върху цените - определение, микроконтрол и видове регулиране - същност и особености, и др.
 

Финансов контрол

19 май 2008
·
305
·
4
·
592
·
46
·
2

Финансовия контрол е тясно свързан с развитието на обществото в държавата. Контролът е средство в ръцете на държавата за ръководство и управление...
 

Данъчен контрол

16 дек 2007
·
571
·
2
·
859

Това е процес на установяване на степените за съответствието между данъчно правните норми от една страна и действителните параметри за поведението на данъчните власти и данъкоплатците...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
5
1
7 мин
07.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Тестове по капиталово бюджетиране

Материал № 1058329, от 05 яну 2014
Свален: 75 пъти
Прегледан: 96 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 14
Брой думи: 5,343
Брой символи: 34,475

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тестове по капиталово бюджетиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения