Големина на текста:
Планиране и прогнозиране
Изпит: 06.05.2012 10:00часа
I.Планирането и прогнозирането в системата на управлението
Процесът на управление на всяка организация обхваща много функции по основните от които 
сапланиранеорганизиранеконтролрегулиране и другиВсяка от функциите се 
характеризира със специфични процеси на обработка на информацията и специфични 
способи на въздействие в/у управляемия обектВъпреки тези различия всички функции са 
насочени към постигане целите на организациятаа целите от своя страна се формулират в 
рамките на функцията планиранеТова дава основание да се заключиче именно планирането 
стой в основата на управлениетоТрябва да се прави разграничение м/у понятията планиране 
и прогнозиранеПланирането стой в основата на изработването на управленските решения и 
представлява дейност чрез която се изработват  целите и задачите на организацията
Прогнозирането предшества планирането на управленския цикъл и се определя като научно 
предвиждане на оптималното развитие на организациятаПланирането се осъществява с цел 
определяне и контролиране развитието на организацията в перспективаПоради това 
надеждността на плана зависи от фактическите данни за изминалите периодиВъпреки това 
във всяка организация планирането се извършва на базата на непълни данниТези 
неточности са следствие от факта че някои аспекти от функциониране на икономическите 
системи не се поддават на оценкаНапример действие на конкурентитеразвитие на 
технологиитеполитическа обстановка и много другиВ нито една организация няма цялата 
необходима информация за съставянето на надежден планТова обуславя вероятностния 
характер на планирането от една странаа от друга налага изискването за голяма 
компетентност и професионално равнище на плановите работнициМоже да се заключи че 
системата за планиране в организацията трябва да е структурирана по такъв начин че да се 
използват и управленските инструменти и опита и знанията на сътрудниците
Процесът на планиране има своите характерни особености:
1.планирането има две страни – организационно техническасоциално икономическа
Първата зависи от равнището на развитие на методите и средствата на планиранеа втората е 
свързана с обществените условияСъщността на планирането винаги трябва да се разглежда 
от тези две гледни точкиВ противен случай една част от причинно следствените връзки и 
взаимозависимости ще останат неотчетени в планът
2.Има информационен характер – което предполага използването на строго определена 
информацияа не на произволни бази от данни
Планирането помага на мениджърите при отговорите на 3 ключови въпроса:
1.Къде се намира организацията в настоящия моментИли това е текущото състояние
2.На къде се движи организациятаИли това е желаното състояние
3.Как и с помощта на какви ресурси могат да бъдат достигнати поставените целиИли 
това е най – ефективния начинизработването на планови решения винаги е свързано с 
използването на ресурси и именно те са основния проект на планиране в организацията с цел 
оптимизацията на тяхното използванеКласификацията на ресурсите е различна от гледна 
точка на планирането се групират по следния начин:
1.Трудови ресурси – те имат количествена и качествена оценкаКоличествената се 
изразява чрез показателите за численоста качествения състав се характеризира със степен 
на здравен статус образователно и квалификационно равнищевъзрастова структура и други
В предприятието пред на планиране на трудовите ресурси най – често могат да бъдат 
численост и структурапроизводителност на трудапотребности от работна силасъкращаване 
на работна силанякои норми и други
2.Производствени фондове – представляват стойностно изражение на средствата 
(машини оборудванеи предметите на труда(суровини и т.н.)с които разполага предприятието
Разделят се на основни и оборотни фондове в зависимост от 
1начина по които пренасят стойността си в стойността на готовия продукт
2.начина на функциониране в процеса на производство 
3.характера на възпроизводството им
Основните производствени фондове участват в производствения процес продължително 
време като запазват своята първична натурална формаСтойността им се пренася в 
стойността на готовия продукт постепенно и на части според степента им на използване
Възпроизвеждат се за сметка на капитални вложения.  
Основните производствени фондове съставляват материално техническата база на 
предприятието и това може би ги прави най – важния обект от гледна точка на планирането
От техния размер зависи производствената мощност и технологичното равнище на 
производствените процесиПредмет на планиране на основните производствени фондовите в 
предприятието саСтепен на използванеРазмер и структураПроизводствена мощност
Въвеждане в и извеждане от експлоатация производствените мощностиРежим на работа и 
други
Оборотните фондове се употребяват изцяло във всеки производствен цикъл променяйки 
своята материално веществена формаСтойността им се пренася изцяло в стойността на 
готовия продукт в продължение на един производствен периодОборотните фондове 
представляват интерес за планирането от гледна точка на следните показатели:
­номенклатура и размер на запасите
­ефективност на използването на материални ресурси
­потребност от оборотни средства и други
3.инвестиции  ­ основен интерес представляват 3 типа инвестиции материални 
финансови и интелектуални
Един от основните проблеми на плановата работа е необходимостта от допълнителни разходи 
за изследванеорганизация на плановата дейност дори и за допълнителни хораМащабите на 
организацията ограничават или разширяват възможностите за планиранеЛогично е по – 
големите организации които имат и по големи финансови възможности да поддържат в 
структурата си специални планови подразделенияДокато по малките организации трудно 
осъществяват широко мащабна планова работаЗа тях е по – характерно да използват само 
някои форми на планиране като например оперативно планиране и да възприемат готови 
модели за стратегии създадени от други организацииВ заключение можем да обобщим че 
планирането като функция на управлението е процес насочен към създаване на едно или 
няколко бъдещи състояния на организациятакато се отчитат колко е възможно по голям брой 
вътрешни и външни фактори имащи отношение към развитието и функционирането на 
предприятиетоИзразява се в изработката на комплекс от мероприятия определящи 
последователността на достигане на конкретните цели с отчитане на възможно най – 
ефективното използване на ресурсите.
II. Основна характеристика на прогнозирането
В основата на всеки план стой прогнозатаПрогнозирането представлява метод на научно 
обосновано предвиждане на направленията на развитие и бъдещо състояние на 
организацията и нейното обкръжениеВ най – опростения случай прогнозата представлява 
утвърждаване на възможността или на не възможността за сбъдване на едно или друго 
събитиеВ основата на прогнозите стоят специални изследвания математически анализ
статистически анализмнения на специалисти и другиРазграничават се следните видове 
прогнози:
1.Според функционалното си предназначение биват:
Прогноза за бъдещето на организацията при различни варианти на външни 
въздействия или прогнозиране на проблемни ситуацииили прогнозиране на възможни 
последствия от вземането на конкретни управленски решенияпрогнозиране състоянието на 
средата и други.
Според своето съдържание прогнозите биват научнитехнически икономически
политическивоенни и т.н.
2.според периода за които се отнасят:
­Оперативни до 1 месец
­Краткосрочни до 1 година
­Средносрочни до 5 години
­Дългосрочни над – 5 години
Най – широко разпространените прогнози в практиката са икономическите ­ те са по общи 
описват състоянието на икономиката като цяло или на отделен бранш като цяло или на 
организацията КАТО ЦЯЛО
Прогноза за развитието на конкуренцията – при тях акцента е поставен в/у възможните 
стратегия и тактика на основни конкуренти
Прогноза за развитието на технологиите – основно към перспективите за развитие на 
технологиите в дадена област
Прогноза за състоянието на пазара – акцента е поставен в/у очакванията за променицели
пазари и т.н.
Прогноза за социална прогноза – социалното прогнозиране излиза извън рамките на чисто 
икономическата насоченостРазглеждат отношението на хората към едни или други 
обществени явленияСамия процес на прогнозиране преминава през няколко етапа:
1.определяне на потребностите от прогноза и нейните цели
2.уточняване на характеристиките на обекта на прогнозиране
3.установяване и анализ на активните фактори в прогнозата
4.формиране на информационна база
5.избор на модели и методи на прогнозиране
6.формулиране и оценка на вариантите
7.разработка на препоръки които имат пряко отношение към процеса на изработване на 
управленско решение
В съвременната практика на изработване на прогнози се опира на широк спектър от 
използвани методи които се представят в следните основни групи:
1.статистически методи – в рамките на тези методи има следните подходи
­построяване и анализ на динамични (времевиредовеМетодът анализира 
последователност от множество числа които характеризират във времето и изменението на 
величаната на изследваното явление
­екстраполация – представлява планиране на бъдещо развитие на базата на 
фактически резултати достигнати в миналото
­причинно следствено моделиране – в основата му стоят корелационен и 
регрисионен анализ.
2.логически методи – 
­метод на аналогията – чрез него се установява подобие м/у обекти което 
позволява на базата на информация за поведението на единия да се прогнозира поведението 
на другия
­метод на морфологията – позволява разработването на оценка на вариантите на 
съчетаване м/у различните фактори
3.Качествени методи – организацията на винаги разполага с достатъчно информация 
необходима за използването на количествените методиВ тези случай управлението се 
обръща към качествените методи на прогнозиранеРазграничават се в няколко под групи:
­мнение на журито – свежда се до обобщаване на мнението на няколко експерти
Например мозъчна атака делфиринки и други.
­модел на очакванията на потребителите – свежда се до обобщаване мнението на 
клиентите в чиито интереси попада изследвания продуктпроцесявление и т.н.
­метод на експертната оценка – при него участват подбрани и ползващите се с 
доверие експерти
По настояще в практиката съществуват повече от 150 метода за прогнозиране като никои от 
тях не е универсаленПодробното описание на последователните събития водещи към 
предсказаното състояние на обекта се нарича прогнозен сценарииТой се съставя от 
миналото към бъдещето и показва как от съществуващото ситуация стъпка по стъпка може да 
се постигне до желаното състояние на обекта вероятността за сбъдване на прогнозите 
изисква разработване на 2­3 варианта на сценарииНапример оптимистичен на базата на 
благоприятни прогнозипесимистичен на базата на най – неблагоприятните прогнози и 
реалистичен – на базата на осребрени условияКрайните резултати на сценария и на 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране и прогнозиране

Процесът на управление на всяка организация обхваща много функции по основните от които са: планиране, организиране, контрол, регулиране и други...
Изпратен от:
мая
на 2014-01-04
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
2 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Изследване чрез метод Делфи
добавена от desi.ivanova_5965 23.01.2017
1
15
Подобни материали
 

Видове планиране и принципи на планирането


Процесът на развитие на фирменото планиране преминава през няколко етапа, всеки един от които се отличава с определен тип планиране.
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Планиране и прогнозиране - лекции


Лекции по планиране и прогнозиране, четени от доцент Кадинова + пищови...
 

Прогнозиране и планиране


Стопанските субекти в условията на пазарното стопанство функционират като автономни единици, които са равнопоставени и действат при еднакви икономически условия и се конкурират свободно...
 

Планирането – първостепенна нужда или излишен лукс


Още от най-ранна древност хората се опитват да оценяват събитията и на тази база да правят анализи, които да им помогнат при планирането на техните бъдещи действия.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
11 мин
01.11.2016
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 1057701, от 04 яну 2014
Свален: 2 пъти
Прегледан: 317 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 6,439
Брой символи: 42,400
Цена: 1.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала