Големина на текста:
Същност на бизнес планирането
1. Връзка между мениджмънта на организацията и планирането
1.1. Място на планирането в управлението на организацията – планирането е
първа функция на управлението
1.2. Основна цел на планирането – да приспособи организацията към вътрешната
и външната среда и да определи какво трябва да се направи, от кого, кога и как.
1.3. Задачи на планирането – планът определя ориентира за движение на
организацията, пътя на движение към нейната цел, създава условия за самообучение на
фирмата. Роля на плана е да постигне поставените цели.
ROI = П / Пр * Пр / ИК
ROI – коефициент на възвръщаемост
П - печалба
Пр – приходи
ИК – инвестиционен капитал ( дълготрайни и краткотрайни активи )
Задачи на планирането
1.Разкриване на перспективите за развитието на предприятието, рисковете и
опасностите, които я заплашват.
2.Избор на път за развитие на предприятието, което включва определяне на
целите и избор на стратегиите за тяхното постигане.
3.Оценка, подготовка и осъществяване на необходимите промени и иновации.
4.Координиране на действията на отделните структурни подразделения, за
постигане на отделните организационни цели.
5.Определяне на критерии за контрол и оценка на работата на звената,
мениджърите и персонала.
6.Повишаване способностите на мениджмънта да взема управленски решения, в
условия на риск и неопределеност.
7.Осигуряване целенасочено развитие , разпределение, използване и контрол на
ресурсите на предприятието.
Особеност на планирането – Планирането трябва да е непрекъснат, последователен
процес, продължаващ с изпълнението на плана, измерването и анализа на
резултатите и коригирането, нанасянето на определени корекции.
2. Класификация на плановете
2.1. Комплексен критерии
2.1.1. Според нивото на управление на което се изработват
2.1.2.. Според обхвата
2.1.3.. Според предназначението:
- Стратегически
- Тактически
- Оперативни
Стратегически план- разработва се от висшето ръководство. Обхватът му е
дългосрочен. Предназначението му е да бъде инструмент за стратегическо управление.
Тактически план – според нивото, той се разработва от подразделенията на
организацията и от по – ниските нива на управление. Обхват – за по-кратки периоди от
време ( от 1 до 3 г. ) Предназначение- да детайлизира общите фирмени цели и да
определи дейността за тяхното постигане, изпълнителите и сроковете за изпълнение.
1
Оперативен план – разработва се на най- ниското ниво на управление .
Обхватът е за кратки периоди от време ( до 1 г. ). Предназначение – да определи
дейностите, структурните единици и работните места, като даде отговор на въпросите
какво трябва да се направи, от кого, как и кога да се направи.
2.2. Според обекта на управление:
2.2.1. Комплексни планове – разработват се за цялата организация и
обхващат нейната цялостна дейност, като съгласуват целите и задачите на трите
основни направления от дейността на организацията – маркетинг, производство и
финанси. Обикновено маркетингът се грижи за приходите, сегментира пазара и създава
възможно най – много различни продукти, но по този начин производството се
усложнява и така възниква конфликт между тях. Важно е да се намери балансът.
2.2.2. Функционални планове – разработват се за отделни функции на
предприятието. Произтичат от комплексния план. Конкретизират целите и задачите и
дейността на предприятието в отделните функции.
2.3. Според периода, който обхващат, плановете биват:
2.3.1. Дългосрочни ( 5 – 10 г. ) - разработват се с помощта на експерти
2.3.2. Средносрочни ( 1 – 3 г. ) – конкретизират дългосрочните планове и
използват анализираната информация и прогнози. Съдържат количествени параметри,
отнасящи се до отделни функции на управлението и посочват разпределението на
ресурсите.
2.3.3. Краткосрочни ( 1г. ) – обхваща дейности до най – ниските нива на
управление и чрез тях се планира текущата дейност – календарни графици, конкретни
задачи и програми. Краткосрочни планове са оперативните.
2.3.4. Пълзящи – съчетават средносрочния и краткосрочния план на
практика.
2.4. Според предназначението на бизнес плана:
Инвестиционен бизнес план - разработва се при искане на отпускане на кредит като
отговаря на изискванията на съответната банка. Основната му цел е да осигури
необходимите средства като докаже, че инвестицията е икономически целесъобразна.
- Информационен бизнес план – целта му е да се използва като източник на
информация. Разработва се в три разновидности, съобразно потребителите на тази
информация. Първата група потребите ли са инвеститорите. Посочва се нормата на
възвръщаемост на инвестирания капитал, степента на риск на инвестицията,
ликвидността на вложените средства. Бизнес партньори на входа на фирмата
(доставчици на организацията) – как се планират организацията и ресурсите.
Потребителите и клиентите – посочват се потребителските характеристики на
продукта, дистрибуторската мрежа, сервизното обслужване, ценовата политика.
- Оценъчен бизнес план – разработва се като съставна част на бизнес оценките при
сделки с организация като покупко – продажба, сливане, разделяне, емитиране на
ценни книжа, при приемане на нови съдружници или при напускане.
- Комплексен бизнес план – вътрешно – фирмен планов документ, който обхваща
цялостната дейност на организацията – да осигури най–благоприятно развитие на
фирмената дейност и максимални резултати.
3. Разновидности на плановете:
3.1. Проект – описва поредица от дейности, логически свързани помежду си,
извършвани в рамките на определен период от време, изискващи определени ресурси и
са насочени към постигане на крайни, точно определени крайни резултати. За разлика
от плановете, проектите разкриват и разрешават конкретни проблеми. Най-общо
проектът съдържа:
3.1.1. Същност на проекта – какво ще бъде направено
2
3.1.2. Необходими ресурси – колко ще струва реализацията, какви са
нейните продължителност и етапи.
3.1.3. Потребители и очаквани резултати – за кого е предназначен
крайният резултат.
3.2. Програма – Инструмент за координация на мрежа от дейности. Включва
основните задачи, които трябва да се изпълнят, за да се постигне дадена цел, съответно
действия, които трябва да се извършат, з да се изпълнят задачите, ресурсите,
изпълнителите и сроковете.
3.3. Бюджет – Инструмент за разпределение на ресурсите при изпълнението на
план, проект или програма. В бюджета се извършва съпоставка на постъпленията с
плащанията за определен период от време.
4. Принципи на планирането:
4.1. PLATO
Процес ( Р ) - планирането следва да бъде разглеждано като процес, да се обособят
отделните стъпки на планирането и тяхната логическа обвързаност. Също така да се
определят потоците от информация, необходими за отделните етапи на планиране
както и тяхното съдържание от отчетна, текуща и прогнозна информация.
- Връзка ( L ) – да се осигури обвързване между стратегическото и оперативното
планиране.
- Администриране ( А ) - изисква всички ръководители да имат активна роля при
разработката на плановете.
- Време ( Т ) - планът трябва да бъде разглеждан като направен от процес, ориентиран
във времето.
- Резултат ( О ) – планът трябва да бъде ориентиран към постигането на определени
резултати.
4.2. Принципи на участиетопри разработването на плана трябва да участват
всички, които ще бъдат засегнати от плана
4.2.1. Принципът на непрекъснатост – известно съвпадение с времето
( Т ), непрекъснато следене резултатите от изпълнението на плана и предпоставките и
условията на външната среда.
4.2.2. Принцип на цялостност – изисква отделните части на плана да
бъдат подчинени на целия план. Изразява се в това, че всички планове трябва да бъдат
координирани в хоризонтално равнище и интегриране на плановете по вертикала –
плановете на по ниските нива се получават от плановете на по-високите нива.
4.3. Принципи за последователност на планирането – отгоре надолу
( централизирано планиране ) плановете от по–ниското ниво се разработват от по-
високото ниво. Отдолу нагоре ( децентрализирано планиране ) - плановете на по-
горното ниво се получават от по долното . Смесено планиране – целите на дейността
--------------- се определят от висшето ръководство, а начините за тяхното постигане и
конкретните планове се разработват от поделението и отделните звена.
4.4. Принцип на оптималност – планът трябва да е оптимален. Съществуват два
критерия за оптималност:
- Да се получат максимум приходи с минимум разходи
- При точно определени ресурси да постигнем максимални резултати.
5. Принципи на всеобхватност – планирането да се реализира о да обхваща
цялостната дейност и всички звена в организацията
6. PDCA – планиране ( Р ), изпълнение ( D ), control ( C ), въздействие ( A ).
Plan Do, Control, Action.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2020 в 23:31 студент на 19 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2024
05 окт 2020 в 20:37 потребител
30 авг 2020 в 13:50 в момента не учи на 33 години
26 авг 2020 в 19:57 студент на 34 години от София - ЛТУ, факулетет - Горско стопанство, специалност - Горско стопанство, випуск 2022
07 юли 2020 в 11:58 потребител
02 юли 2020 в 16:50 студент на 44 години от Пловдив - Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, факулетет - Икономически факулте, специалност - всички, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Моля помощ за планиране и прогнозиране
добавена от antoanetasorokina 08.06.2013
0
24
Подобни материали
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
525
·
6
·
5,419
·
936
·
3

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
359
·
56
·
12,898
·
730

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
456

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
23.05.2015
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес Планиране

Материал № 105752, от 06 мар 2008
Свален: 1,034 пъти
Прегледан: 493 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 8,121
Брой символи: 54,549

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес Планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения