Големина на текста:
9В за Дър.из. - Основни методи за събиране на данни и организация на работата
при маркетингови проучвания.
Ефекта на всяко маркетинг решение, както и на всяко управленско решение се обуславя
от качеството, обема, конкретността и съдържанието на набраната и обработена
информация за целта.Набираната информация за целта на едно конкретно
маркетингово проучване може да бъде различна и се разграничава в зависимост от
избраните критерии.
Така например се разграничават два типа източници на информация, използвани от
всяко предприятие-неформални и формални.А данните,които постъпват от различните
видове информационни източници биват първични и вторични.Първична е
информацията,събирана от мястото на събитието, т.е. търсена и набирана за
конкретната цел, там където тя непосредствено се формира-в магазини, на улицата в
производственото предприятие и т.н.Вторична информация борави с обработени данни,
по правило събирани за различни цели-например счетоводни документи, статистически
обзори и бюлетини и др.На тази база в маркетинг теорията и практиката се
разграничават различни видове проучвания:
маркетинг проучвания, почиващи на първична информация, наричани още
полеви проучвания или проучване на място;
маркетинг проучвания, почиващи върху вторична информация, наричани още
кабинетно проучване или проучване от място.
Първичните данни се събират и осъществяват с познатите от социологическите
изследвания методи на наблюдението, качествени, експеримента и допитване, защото
обекта на проучване е потребителя, индивида.
Наблюдението е метод, който се използва за събиране на първични данни за настоящо
или минало поведение на хората.От технико-технологична гледна точка наблюдението
върху поведението на потребителите е напълно достъпно за всяка фирма, но за да се
състави приблизително вярно поведенческата характеристика на клиентите,се изисква
професионално определена представителна извадка.Или най-точно казано наблюдение
осигурява данни за реалното поведение на различни икономически субекти упувачи,
потребители, търговски персонал, конкуренти и т. н. )То може да бъде: обикновено
наблюдение; включено наблюдение; тайно наблюдение;самонаблюдение; наблюдение "по
записи" и др. ;
Качествените методи се отличават от ниска степен на структурираност и голям
интензивност.Като при тях получаваните данни не се подлагат на математико-
статистическа обработка.При тези методи имаме свободна и сравнително
продължително взаимодействие с респондентите, при което се отразява по-дълбоко
тяхната специфика и индивидуалността, която води до разкриване на нови аспекти,
алтернативи гледни точки и т.н.
Поради това че броят на респондентите е ограничен, получените данни рядко са
представителни,така че те практически не заместват по-мащабните представителни
проучвания, а по-скоро могат да ги предшестват.
Качествени методи са използувани обикновено за генериране на идеи и хипотези найече при
проучвателните изследвания:неструктурирано (дълбочинно) интервю, дискусии във фокус
групите, проективни методи, експертно оценяване, изследвания на отделни случаи и др.
Експерименталният метод се използва и прилага най-често при въвеждането на нов
продукт на пазара.Неговата същност може да бъде дефинирана като процедура,при която
маркетинг изследователя наблюдава и преценява измененията,които търпи една величина,
наречена зависима променлива, под влиянието на други величини,наречени независими
променливи.За целта експериментиращия постепенно въвежда в действие независимите
променливи-например как се възприема от потребителя продуктът във определена
1
разфасовка и какво влияние оказват върху потреблението промените този фактор,като
др.независими променливи (опаковка,цветно оформление и т.н.) остават константни
величини до установяване на ефекта от първия фактор-разфасовката.По същия начин се
въвеждат в действие останалите фактори, за да се оцени съвкупния резултат от
експеримента.
Допитването е метод който е разчетен главно на интервюирането на клиентите и на
възможностите,които предлагат пощата и телефона за контакти.Или този вид изследване
има за цел по пътя на различните варианти на допитването до потребителите да бъде
събрана и обработена голяма информация за целите на маркетинг проучването.
Средствата, прилагани в хода на маркетинг проучването,могат да бъдат анкетирането и
различните варианти на технически устройства, използвани за целта.Методите за
установяване на контакт с изследваните субекти се свеждат до пощата, телефона или
интервю.
Анкетирането притежава богата история като средство за маркетинг проучване.От
практическа гледна точка то следва да се осъществи посредством
въпросници,ориентирани към конкретните цели – доказване или отхвърляне на работни
хипотези и създаване на условия за вземане на решение.С цел да се отговори вярно и
изчерпателно на поставените въпроси маркетинг екипа или отделния маркетолог отделя
основно внимание на следните условия или предпоставки за успех:
-избор на подходящи въпроси от позицията на поставените цели и конкретните условия за
анкетирането;
-отстраняване на типични грешки при съставянето на въпросниците (анкетите);
-прецизност при формулиране на въпросите;
-последователност при поставянето на въпросите;
-избор на начина на формулиране на въпросите(форма на въпросите).
Според критерия предварителна формулировка на отговорите или предоставянето на
изследваните лица сами да изразят мнение и оценки, въпросниците се подразделят на –
открити (отворени); закрити (затворени) и полузакрити (полуотворени).
При откритите въпроси, запитваните свободно формулират отговорите си.Откритите
въпроси предоставят по-богата и следователно по-ценна информация, но създават
повече проблеми при обобщаването й и са база за пристрастен анализ и оценка от
маркетинг екипа.
А при закритите или затворените въпроси , всички варианти на отговори са
дефинирани и отговарящия прави своя избор между тях.Закритите въпроси
предоставят благоприятна възможност за бърза и качествена обработка на получената
информация, но оставят скрити ценна информация извън обсега на поставените
въпроси.
Полузакрити въпроси са тези при които наред със изредените възможности за отговор
в включена и допълнителна възможност от рода на „друго, посочете какво?”
Съществуват различни разновидности на анкетата, всяко от които има своите силни и
слаби страни-анкета в жилището или на работното място на респондента;пощенска
анкета;анкета на улицата.
Най-висока степен на универсална приложимост има интервюто, тъй като при него
интервюиращия притежава най-богати възможности за извличане на информация, при
условие че притежава необходимата подготовка и опит.Интервюто е начин за
допитване, при който по определен план се провежда разговор между проучвателя и
респондента, въз основа на който се дават отговори на интересуващите проучвателя
въпроси.
В зависимост от комуникацията съществуват три вида интервюта- персонално (лице в
лице), групово и телефонно.
2
Основните категории данни, които се използват за маркетинговите проучвания, по
принцип могат да бъдат събирани с помощта на въпросници.Една от най-отговорните
дейности на всяко проучване е разработването на съответния въпросник.Като неговото
разработване е определен етап от проучвателния процес, поради което той трябва да е в
логическа връзка както с предходните така и със следващите го етапи.
Въпросника трябва да осигурява само необходимите данни и нищо друго.
Вторичните данни,използвани за целите на маркетинг проучването, представляват
факти, цифри, постановки, изводи и др.,по съществено събрани или получени преди
началото на проучването. Независимо че са събирани с друга цел, те могат да бъдат
използувани и с оглед решаването на конкретния актуално възникнал
проблем..Източниците на подобна информация съществуват във всяка фирма независимо
от нейната величина и естество на дейност.По правило като начало се оценява
възможността за използване на вторични данни по понятни причини: по-малко разходи,
по-висока степен на обработка на данните, респ. Коректност, точност, изчерпателност,
ускоряване на процеса на проучването и т.н., но невинаги е възможно и целесъобразно
маркетинг екипа да се задоволи единствено със вторични данни.
Маркетинговото проучване е инициирано от определена потребност.Всяка нова
потребност може да бъде идентифицирана от клиент, от маркетингов отдел или друг
елемент на организацията.Когато ръководството се обеди, че тази потребност е
действителна, се дефинират целите, подбира се организационната структура за
провеждане,акумулират се ресурси и се определя екип от специалисти за постигането на
тези цели.Основните фази в процеса на маркетинг проучването са следните:
-идентифициране на потребността от маркетинг проучване, като се разкрие
маркетинговия проблем;
-определяне на целите на тяхното съгласуване;
-разработване на концептуална основа(технологична концепция,бюджетна и план-
програма на маркетинг проучване);
-реализиране на маркетинговото проучване;
-контрол в/у дейностите по провеждането на маркетинг проучването;
-оценка на крайния успех или неуспех на маркетинговото проучване.
Разнообразието на обектите, целите и сложността на маркетинговото проучване изисква
добра организационна структура за изпълнението им със съответния квалификационен
персонал.Съществуват два основни подхода които се различават по организация на
работа.
Първия подход е използване на външна организация, специализирана за маркетингови
проучвания.Този подход има много големи предимства, защото изследването остава
анонимно, като се провежда обективно и безпристрастно.Има високо качество на
маркетингов доклад, основан на достоверността на използваните данни, прилаганите
изследователски методи, изводи, заключения и предложения.
Втория подход е провеждане на маркетингово проучване със собствени ресурси.Тогава
съществува набор от алтернативни структури за избор в организацията на провеждане
именно:
-Функционална организация на провеждане – това ще рече, че фирмите които имат
обособено функционално звено „Маркетинг” и са специализирани в маркетинговата
дейност са вътрешно структурирани по извършване на маркетингови функции, по
продукти, по-пазари или на смесен принцип.При това състояние маркетинговото
проучване се финансира и ръководи по съществена управленска йерархия.
-Ръководител на маркетинговото проучване – даденото маркетингово проучване може да
се осъществи по-същия начин, но със специално определен ръководител, който да
координира и ръководи дейността. Тука също така маркетинговото проучване се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни методи за събиране на данни и организация на работата при маркетингови проучвания

Набираната информация за целта на едно конкретно маркетингово проучване може да бъде различна и се разграничава в зависимост от избраните критерии.
Изпратен от:
ariadna
на 2008-03-06
Добавен в:
Теми
по Маркетинг
Статистика:
538 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Проблеми на формирането на проектен екип -курсова
добавена от renkata_9876 19.06.2013
1
11
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
652
·
4
·
4,768
·
322

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,889
·
8
·
2,755
·
1,253
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
335
·
4
·
788
·
434
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Разработване на маркетингово проучване

11 май 2011
·
458
·
14
·
2,477
·
838
·
2
·

Разработване на маркетингово проучване за "Мото-Пфое България"...
 

Казус по маркетинг и реклама на малката фирма

30 ное 2008
·
373
·
15
·
2,394
·
263
·
1

За маркетинг в сферата на туризма се говори от средата на 50-те години, когато възниква и маркетинговата концепция като цяло. В началото е свързан основно с продажбите на туристически услуги (например нощувки).
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Основни методи за събиране на данни и организация на работата при маркетингови проучвания

Материал № 105681, от 06 мар 2008
Свален: 538 пъти
Прегледан: 118 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,150
Брой символи: 10,602

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни методи за събиране на данни и организац ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
284

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
полеви проучваниякачествени количествени методин за събиранер на първична информация етапи на процеса на проучване основни методи за събиране на данни и организация на работата при марк вторична информация обработка на данни при маркетингови проучвания източници на информация провеждане на маркетингово проучване алгоритъм за извършване на маркетингови проучвания маркетинови проучвания маркетингово проучване ас марги данчева източници на информация матрична методи на наблюдението проективни методи първични и вторични изсточници на информацията методи за самонаблюдение основни методи за събиране на данни при маркетинговите проучвания теренен изследовател за маркетинг проучвания дискриптивни методи за събиране на данни kakvo dikeuva neobhodimostta ot specializirani marketing prouchvaniq предназначение и типология на формулативнните методи за събиране на данни изследвания върху вторични