Големина на текста:
УВОД
Семейното право се намира в контакт и взаимодействие и с другите
правни клонове. Семейството и семейните връзки имат много страни и
различни проявления. Тяхното функциониране и закрила се обезпечават чрез
система от правни средства. Въпроси на семейството се уреждат от
разнообразни правни норми. Но не всяка правна норма, засягаща такива
въпроси, е семейно-правна. Разграничителния критерий за характера на
нормата е предметът на регулиране, естеството на урежданите отношения. Не
е меродавен и нормативен акт, в който нормата е поместена. Често
нормативен акт от дадена правна област съдържа другоотраслови норми.
Това произтича от необходимостта за единна нормировка на единните
явления, която трябва да бъде разположена систематически според
определящата им същност. Затова и семейния закон съдържа определени
процесуалноправни, административноправни, гражданскоправни норми. А
семейно правни норми могат да бъдат открити в други нормативни актове.
Непосредствена е връзката на семейното право с държавното и
административното право. Особено тясна е неговата връзка с гражданско-
процесуалното и международно частното право. Съществува връзка и с
трудовото право, наказателното право и др.
Семейното право се намира във контакт с наказателното право, което
регулира обществените отношения, свързани с извършването на
престъплението и налагане на наказание на престъпния деец. Израз на
взаимодействието е обособената група “Престъпления против брака,
семейството и младежта” (чл.176-186 НК). Редица деяния с висока
обществена опасност, застрашаващи или увреждащи семейните отношения,
са издигнати в престъпления. В това качество те са свързани с наказателната
отговорност. Същевременно тези деяния представляват нарушения на
семейни задължения. В това качество те са свързани с неблагоприятни
семейноправни последици. Например: извършването на двубрачие,
неполагане грижи за дете, недоставяне на издръжка и пр. Санкционирайки
този род деяния, наказателното право оперира с понятия и институти ю, заети
като предварително дадени от семейното право: сключване на брак, пречка за
брак, издръжка, възходящи, низходящи и пр.
Всички тези връзки и сходства не накърняват разграничението между
двата правни клона и между съставляващите ги норми, което се обуславя от
посочените предмети за регулиране.
1
§ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО
І.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.Действащото законодателство отдава голямо значение на защитата на
семейството и подрастващото поколение.
Не случайно посегателствата са обединени в една глава на Наказателния
кодекс, първият раздел от който престъпленията против брака и семейството
– като предпоставка за създаване на среда и условия за възпитание на децата,
а вторият - Престъпления против младежта – като посегателство върху
нормалното развитие и формиране личността на подрастващите.
Мястото на тези престъпления в НК след престъпленията против
личността и правата на гражданите показва насоките на наказателната
политика на държавата. Семейството като основна клетка на обществото е
под конституционна закрила. Според чл. 14 от Конституцията на Република
България - семейството, майчинството и децата са под закрилата на
държавата и обществото. Закрилата на брака е очертано в чл.чл. 46 и 47.
В международните актове също е прокламирана такава закрила. Според
чл.23 на Международния пакт за гражданските и политическите права:
/1/. Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право
на закрила от обществото и държавата.
/2/. Правото на мъжа и жената да встъпват в брак и да образуват семейство
се признава след навършване на брачната възраст.
/3/. Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно
съгласие на бъдещите съпрузи.
В Семейния кодекс са очертани насоките на закрила на семейството
чл.5: обществото и държавата осигуряват условия за развитие на
семейството, насърчават раждаемостта,защитават и насърчават майчинство
от и подпомагат родителите в отглеждането и възпитанието на децата.
Раздел І – ви на глава ІV обхваща и престъпленията против гражданското
състояние – чл.184-186.
Те могат да бъдат включени и в главата за престъпления против правата
на гражданите или както беше в предишното ни законодателство в тази за
престъпление против реда на управление.
2. Включените в раздел І – ви състави можем да подразделим в три групи:
а/. Престъпни посегателства срещу законните изисквания за сключване на
брак и моногамия;
б/. Престъпни посегателства против изпълнение на семейните и
родителските задължения;
в/. Престъпления против гражданското състояние на личността.
3. Обект на тези престъпления е правилното сключване на брака и
основите на брачния режим, но тук са включени и състави, които засягат
гражданското състояние.
Касае се за посегателства, които засяган непосредствено брака, а не
породените на тази основа семейни отношения – между съпрузи, между
родители и деца и т.н.
2
Обаче сега са включени и състави, които засягат определени страни на
тези отношения- даването на издръжка, грижи за възпитанието на децата,
осъществяване изпълнението на решение за упражняване на родителските
права.
4. Относно възможните субекти може да се каже, че освен един от
съставите / чл. 176 ал.2 /, който изисква качеството длъжностно лице, в
повечето случай се има в предвид особено отношение между извършител и
пострадал - родител, настойник, лице да полага грижи и т.н.
ІІ.ОТДЕЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
5. Престъпленията, които засягат специално брака, биха могли да бъдат
подразделени на две групи:
а/. Престъпления, свързани със сключване на брака;
б/. Засягани основите на брачния режим.
Самите престъпления, свързани със сключването на брака, включват два
вида прояви:
а/. Насочени против свободното волеизявление на лицата които сключват
брак – различни форми на принуда;
б/. Получаване на откуп за разрешаване сключването на брака;
в/. скриване на законни пречки за сключване на брака.
Според чл. 177- престъпление е насилственото склоняване на лицето да
сключи брак.
Бракът по нашето законодателство е свободен съюз между мъж и жена:
“бракът се сключва по взаимно съгласие на мъж и жена, дадени лично и
едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние чл.7
от СК, а според чл. 46 ал.1 от Конституцията бракът е доброволен съюз
между мъж и жена.
В това отношение всяко насилие или изобщо липсата на свободно
волеизлияние прави брака недействителен.
В закона е казано “склони някого по насилствен начин”.
Вследствие на упражненото насилие следва да е сключен брака. Тук обаче
се изисква и нещо друго – този насилствен начин да е бил причина за
обявяване на брака за недействителен.
Обявяването на брака за недействителен е конститутивен признак на
състава. Без това не би могла да се търси наказателно отговорност, т.е. касае
се до обективно условие на наказателна отговорност. Следователно въпреки
упражненото насилие, няма да се накаже извършителя, ако бракът не е обявен
за недействителен. Обявяване на брака за недействителен може да се иска в
едногодишен срок.
6. Изпълненото деяние се изразява в насилствено попречване на някой да
встъпи в брак, т.е. трябва да бъде упражнена принуда, за да се даде съгласие
за сключване на брак – може да се касае за физическо насилие или заплаха за
тежко посегателство върху него, неговата чест, живота и здравето на
неговите близки. Като последица се сломява съпротивата на лицето да
сключи такъв брак, т.е. няма да е налице свободно волеявление за встъпване в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Престъпление против брака и семейството. Престъпления против младежта.

Действащото законодателство отдава голямо значение на защитата на семейството и подрастващото поколение. Не случайно посегателствата са обединени в една глава на Наказателния кодекс, първият раздел от който престъпленията против брака и семейството...
Изпратен от:
m_valkanova
на 2008-03-05
Добавен в:
Реферати
по Право
Статистика:
281 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Семейно право

11 мар 2009
·
113
·
3
·
527
·
123

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
489
·
3
·
464
·
105

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Право на собственост

16 яну 2008
·
271
·
16
·
5,054
·
182

Какво представляват правата на собственост? Какво прави тези права по-силни или по-слаби?
 

Видове право на собственост

21 юли 2008
·
338
·
4
·
1,082
·
141

Нормативната уредба на правото на държавна собственост се разграничава на основна, обща и специална. Основната нормативна уредба се съдържа в ЗДС и ППЗДС. Общата нормативна уредба се съдържа в ЗС, а специалната - в специални закони...
 

Изпълнение на наказанията

12 ное 2008
·
222
·
17
·
3,007
·
224

Кратък набор за подготовка за изпит по Изпълнение на наказанията. В него са засегнати: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ВИДОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО,ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ и т.н.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
3
6 мин
24.07.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
35
5
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Престъпление против брака и семейството. Престъпления против младежта.

Материал № 105582, от 05 мар 2008
Свален: 281 пъти
Прегледан: 198 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Реферат
Брой страници: 21
Брой думи: 4,945
Брой символи: 43,020

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Престъпление против брака и семейството. Престъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения