Големина на текста:
Глава 2
Същност на предприемачеството
Учебни цели
След изучаването на настоящата глава, вие ще:
се запознаете със същността на предприемачеството и на предприемаческата дейност,
както и с терминологическите особености на понятието предприемач;
придобиете представа за характеристиките, типологията, основните елементи и
фазите на развитие на предприемачите;
навлезете в теоретичните основи на същността на термина предприемач;
разберете какви са подходите в предприемаческата дейност и кои са основните
грешни представи за предприемачите.
Икономическата теория признава, че предприемачеството реално съществува и играе
значителна роля за икономическото и социалното развитие. Не всички икономисти обаче са
на единно мнение по този въпрос. Все още съществуват и различни определения за
предприемач и предприемачество.
1. Въведение
Както стана ясно от предишната глава, теорията на предприемачеството е част от
икономическата теория. Ролята на предприемачеството в икономиката е изявена в по-голяма
степен от икономическата и социалната практика, отколкото от икономическата теория.
Предприемаческата практика показва несъстоятелността на твърденията на някои
икономисти от времето на Шумпетер, че предприемачеството е квазиикономическа дейност,
че може да бъде оприличено на климата - днес вали, утре грее слънце, и няма точно
обяснение защо е така.
Съществуват икономически научни течения, които поставят под съмнение необходимостта
да се подкрепя и насърчава икономическата инициатива на предприемачите, с аргументите,
че резултатите от тази дейност не е съизмерима с разхода на социална енергия, материални и
капиталови ресурси. Според тях ефективността на предприемаческата дейност от
икономическа гледна точка е твърде малка, но в същото време признават социалната му
роля. Противоречията по отношение на предприемачеството в икономическите кръгове
съществуват, и причината за това се корени главно в два основни фактора. Първо, това е
интердисциплинарността на предприемаческата дейност и широкия спектър практически
области, които то покрива. Второ, множествеността на определенията за предприемач и
предприемачество, което до известна степен създава неяснота по отношение на неговата
същност.
Причината да фокусираме вниманието си върху същността на предприемачеството и върху
съществуващите определения за това кой е предприемач, е главно ориентирана към това, да
бъде направен опит за тяхното систематизиране. По този начин ще бъдат създадени
предпоставки за доказване на важната роля, която предприемачите и тяхната дейност имат в
икономическо и социално отношение. От практическа гледна точка е важно да бъдат
идентифицирани и подходите, съществуващи в предприемаческата дейност, както и
реалната практика на предприемачеството у нас.
2. Определение за предприемач и предприемачество
Сложно е да се дефинират точно понятиятапредприемачипредприемачествопри
толкова противоречиви, макар и допълващи се теоретични позиции, емпирични натрупвания
и практически резултати. Определението трябва да бъде едновременно наукообразно
формулирано и системно организирано, но в същото време и достатъчно достъпно и ясно.
а) Терминологични особености на определението за предприемач и предприемаческа
дейност
Терминътпредприемаче свързан - с индивиди, които упражняват изцяло или частично
функциите за:
поемане на инициатива, осъществяване на координация, контрол и представителство
в институционализираните разменни процеси на търговско предприятие, осъществяващо
дейност в рамките на пазарна икономическа система;
приемане на рисковете от осъществени действия, като естествено следствие от
динамичната природа на обществото, несигурността в развитието на икономическата
система и недостатъчните познания за бъдещото икономическо и социално развитие.
Пълното покриване на предприемача със собственика и неотчитането на иновационния
аспект на дейността водят до погрешното разбиране на понятието, характерно не само за
редица автори, но и за някои икономически течения. Това разбиране на същността на
предприемачеството е масово разпространено и у нас. Не е възможно да се изключва
наличието на предприемачески подходи и звена в една вече създадена и разраснала се
организация.
Уилиям Б. Гартнър твърди, че при създаването на организации се осъществява процес на
отличаване на предприемача от непредприемача. Други автори, като Иваничевич, считат, че
предприемачи са и мениджърите, които са високо иновативни, създават нови продукти и
пазари и прилагат съзидателни стратегии и управленски методи. В този случай акцентът
пада върху стремежа за растеж. Именно този стремеж отличава предприемачите- мениджъри
от всеки един собственик на малка фирма. Посоченият елемент от същността на
предприемачеството е важно да бъде отбелязан, защото делът на големите предприятия в
България е все още относително по-голям от този в останалите европейски страни. След
осъществяване на процесите на преструктуриране и реорганизации, в рамките на тези
предприятия е необходимо да бъде осъществен и един "елегантен" преход на мениджърите
към предприемачи, които най-често в литературата се представят като "интрапреньори" или
"вътрешни предприемачи".
При изясняване същността на предприемачеството важно е да се отчита факта, че както
мениджърът, така и предприемачът не се покриват изцяло с понятиетособственик”. И в
двата случая системно се прилагат принципите на мениджмънта. Разликата е, че макар
предприемачът също да участва в управлението, при него това се осъществява в началния
стадий на бизнеса. Мениджърът-предприемач се отличава от предприемача-основател на
малка фирма по типа на използваните иновации. Иновативният мотив, който е движещ за
предприемача-основател, е в поемането на риска на съзидаването. Иновацията, прилагана от
предприемача-мениджър, е свързана със стремежа за растеж.
б) Личностни елементи на предприемаческата дейност, формиращи същността на понятието
предприемач
На основа на горепосочените разсъждения може да направим извода, че е удачно при
изясняване същността на предприемачеството да бъде ползвано определението за
предприемач, включващо индивида с уникалните му личностни характеристики и
способности. От друга страна е необходимо да се отчитат икономическият и социалният
контекст, в който тази личност е поставена, както и средата, в чието обкръжение
осъществява дейността си. Личността, която поема рискове и инвестира ресурси, за да се
създаде нещо ново - нов продукт, техническа система, технология или нов начин за
производство на нещо, което вече съществува, или да формира нов пазар.
Сред по-важните характеристики на личността на предприемача са:
Висок творчески потенциал. Предприемачът притежава вътрешна потребност постоянно да
създава нещо ново, да променя нещата около себе си. В този случай не бива да се
припокриват понятиятапредприемачиизобретател”. Основният мотив на предприемача
е да осигурява непрекъснато оцеляване и просперитет на своята фирма, като реализира
печалба от нововъведения. Целта на изобретателя е да финализира дейността си по една
иновация;
Необходимост от автономност и независимост. Много често това се посочва и като един от
основните движещи мотиви на предприемача;
Склонност към поемане на риск в различните му форми - управленски, финансов,
социален. Рискът трябва да бъде добре обмислен и точно премерен;
Склонност към постоянен, упорит труд и пълно себеотдаване;
Висока "чувствителност" и готовност за бързи действия при вземане на решения. Важно е
да бъде отбелязано, че предприемачът осъществява дейността си в условията на
неопределеност и недостатъчно налична информация;
Бързо стабилизиране при стопански неуспех. Разбира се, в това отношение има някои
особености. В развития индустриален свят (в частност в САЩ), преодоленият неуспех се
счита за един добър атестат за предприемача. У нас неуспелият предприемач едамгосанв
бизнеса;
Оптимизъм. Предприемачите са оптимисти, те притежават самоувереност и вяра в успеха
на съответното стопанско начинание. В развитите пазарни икономики всяко ново
предприятие е доказателство за предприемаческата вяра в бъдещето. Процесите, развиващи
се в условията на преход у нас, поставят на сериозно изпитание оптимизма на българските
предприемачи. Независимо от това, макар и консервативен по природа, българският
предприемач остава оптимист.
От гледна точка на личността е удачно да се зададе въпроса - "ражда ли се или се създава
предприемачът?", т.е. качествата на предприемача наследяват ли се или предприемаческите
умения и знания могат и да се изграждат и изучават. Като цяло, дълго време е съществувало
убеждението, че твърде малко може да бъдат променяни уменията на предприемача. В тази
връзка се твърди, че университетското образование дава прекрасни шансове преди всичко за
кариера в големите организации и администрацията, където и качеството на мениджърските
позиции и заплащането е по-високо, отколкото за предприемаческа кариера.
Навсякъде в развития индустриален свят измерител на резултатите от предприемаческата
активност е размерът на създаденото лично и обществено богатство. Това с особена сила
важи за САЩ. Всяка година списание "Форбс" прави класация на най-богатите американци.
На 19 септември 2003 г. списанието за пореден път публикува списъка на богатите
предприемачи на Америка, като в първата десетка само Уорън Едуард Бъфет, вторият по
богатство в света, е магистър от Колумбийския университет. Всички останали са или
представители на характерния за САЩ семеен бизнес на богатите фамилии (в случая между
четвърто и осмо място са представени 84 -годишната вдовица и трите деца на основателя на
търговската верига Wall-Mart - Сам Уолтън), или незавършили университетското си
образование предприемачи от високотехнологичния компютърен бизнес.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 яну 2022 в 15:39 студент на 26 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2023
 
Домашни по темата на материала
"Еволюция на теорията на предприемачеството"
добавена от st_199o 22.03.2020
0
19
отговорете на въпросите
добавена от genimexchooo 30.12.2018
1
23
предприемачество основни групи процеси
добавена от malka.feq 14.02.2018
2
14
Подобни материали
 

Същност на предприемачеството

13 дек 2010
·
368
·
12
·
3,309
·
489

Предприемаческата дейност (предприемачеството) представлява инициативна, самостоятелна дейност на гражданите и техните обединения....
 

Работна среда на предприемача

28 фев 2012
·
62
·
9
·
2,262
·
183
·
1

Външната среда, като фактор и влияние за успешна предприемаческа дейност...
 

Терминът предприемачество

18 апр 2012
·
149
·
10
·
265
·
1

Терминът предприемач идва от френски и означава посредник или откривател на възможност. Сериозна роля в разбирането на предприемачеството и ролята на предприемача дава австрийският учен икономист Йозеф Шумпетер. Той извежда на преден план предприемачът...
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
47
1
1 мин
12.09.2013
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 11 клас
Изходно ниво по предприемачество за ЗИП в 11. клас по старата учебна програма. Може да се ползва и по новата програма. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
4
1
1 мин
20.08.2020
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Същност на предприемачеството

Материал № 1055196, от 19 дек 2013
Свален: 203 пъти
Прегледан: 344 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 8,164
Брой символи: 53,360

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на предприемачеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала