Големина на текста:
1
Глава 1
Теория на предприемачеството
Учебни цели
След изучаването на настоящата глава, вие ще:
се запознаете със съществуващите определения, теоретични постановки, анализи и
основни характеристики, касаещи предприемачеството и предприемачите;
придобиете представа за развитието на понятията предприемач и предприемачество
в исторически аспакт;
навлезете в теоретичните основи на предприемачеството.
Предприемачеството е социална и икономическа дейност, осъществявана от предприемачи.
Те са хора, вземащи решения в пазарната икономическа система на новото хилядолетие, с
цел да откриват уникалните пазарни възможности. Съществуват примери на
предприемаческа дейност, базирана не на открити, но на създадени пазарни възможности и
потребителско търсене. Предприемачите основават фирми, които да използват създадените
възможности и да задоволяват породеното търсене. Голяма част от промените, иновациите
и прогреса в икономиката се генерират от предприемачите, които поемат риск и стимулират
икономическия ръст.
Съществуват много теоретични школи, стараещи се да систематизират знанията и
анализират емпириката, свързана с предприемачеството и предприемачите. Твърде
противоречиви са анализите и заключенията на някои от тях. Съществуват автори,
ограничаващи предприемачите само до хора, които организират дейността на собствени
малки фирми. Други твърде много разширяват сферата на предприемаческата дейност, като
я прехвърлят и в културната, образователната, спортната, корпоративната и дори
държавната дейности. Историческото развитие на предприемачеството и етимологията на
терминапредприемачсъщо не са еднозначни и праволинейни по своята същност.
В настоящата глава се прави опит да бъдат систематизирани съществуващите определения,
анализи и заключения, касаещи предприемачите и предприемачеството.
1. Въведение
Значението на думатапредприемаче тясно свързано с предприемането, със започването
на нещо ново, с организирането на това ново начало по най-ефективен начин.
Самостоятелното поемане на рисковете от крайните резултатите на предприетата стопанска
дейност също е свързано с посочения термин. Предприемачът е едновременно и иноватор,
и създател. Той открива възможностите, които превръща в работещи и продаващи се идеи.
Той създава нови продукти и услуги чрез труд, вложено време, усилия, пари, знания и
умения. Поема рисковете от прилагането на идеите в живота или на пазара. Най-накрая
предприемачът получава и реализира "наградите" от положените усилия и вложените
ресурси под формата на печалба и признание.
2
Предприемачите са активни катализатори на промените в световния бизнес. Те са
независими мислители, които се осмеляват да бъдат по-различни от останалите. Те са
личности, предприемащи индивидуална инициатива и консолидиращи наличните ресурси.
Те са мениджъри с опит, стремящи се към самостоятелен проспериращ бизнес. Това са
личности, които поемат рискове, но те са винаги премерени. Съществуват и други ключови
определения за предприемача, като агресивен, конкурентоспособен, целенасочен,
надежден. Освен всичко това предприемачът е реален човек, използващ изключително
често своята интуитивност и усет. Той се учи понякога от грешките си и разчита много
често на чисто човешките взаимоотношения.
2. Развитие на предприемачеството
Що е предприемачество? Кой е предприемач? Какво е предприемаческа кариера? Задавали
ли сте си някога тези въпроси? Не сте ли се питали защо толкова дълго време у нас за
предприемач се говореше само като за човек, който се занимава, както се казва, с
нечистоплътни "афери" и "гешефти". Спомен от близкото ни минало е и "строителният
предприемач", макар той да не отговаряше на истинския смисъл на понятието
предприемач”. Как при това наследство днес да си отговорим на въпросите - Кой е
предприемач? Що е предприемачество? За по-голяма точност и обективност ще изясним
тези въпроси като се обърнем към икономическата наука.
а) Терминология
Произходът на термините "предприемачество" и "предприемач" следва да се търси в
етимологията на френската дума "еntrepreneur", чийто превод означававземане от
междините”. Някои автори цитират в превод думата като посредник или откривател на
възможности за някаква обществена дейност. Терминът "предприемач" се появява във
френския език през ХVI век , далече след като предприемачите са осъществявали дейности
в определени области, но и преди да се е оформила някаква ясна научна представа за
предприемачеството.
При английската транскрипция тълкуването се свежда до личност, осигуряваща връзка
между отделните етапи и участници в различни дейности. Оказва се, че преводът на
български език на понятието до голяма степен отразява същността на личността и нейната
творческа активност.
Терминътпредприемачв българския език е съставен от представката "пред" и глагола
"приемам". Историческите корени на термина явно имат отношение към дейности в
социалната или икономическата сфера, които предхождат други подобни или към
личности, които осъществяват тези дейности преди други сходни икономически или
социални субекти. Каквито и да са основните етимологични черти и терминологичните
смислови характеристики на думатапредприемач”, исторически тя е обременена с
немалко негативни наслоения. Те са в основата и на различната трактовка на понятието,
според контекста на неговото използване. Независимо от трактовката на превода и
етимологичните корени на термина, предприемачът може да бъде определен като личност
или икономически субект, които поемат различни рискове и прилагат уникални подходи,
като това са най-важните и най-съществените техни характеристики.
б) Определения на понятиетопредприемач
3
В това отношение има три вида концепции: икономическа, психологическа и управленска:
икономическо определение - в микроикономическите модели предприемачеството е
четвъртият фактор на производството, организиращ останалите три (природните ресурси,
капиталовте ресурси и трудовите ресурси), чрез осъществяването на една иновативна,
създаваща и добавяща стойности икономическа дейност;
психологическо определение - според социалните психолози предприемачите са
особен тип личности, отличаващи се от останалите хора с присъщите за тях: стремеж към
постижения и независимост; готовност за поемане на рискове и експериментиране;
целерационално и иновативно поведение с цел постигането на значими положителни
резултати; психическа и емоционална устойчивост при осъществяване на дейност в силно
рискова и неустановена обкръжаваща среда;
управленско определение - според експертите в областта на управлението
предприемачите са личности, които предприемат икономическа инициатива и чрез отдаване
на необходимите знания, опит и умения, осъществяват дейности в социално-
икономическата област, като създават фирми и осъществяват дейности за постигане на по-
висока ефективност, производителност и печалба.
в) Еволюция на понятиетопредприемачество
В самото начало предприемачи са наричани водачите на военни експедиции. После е
станало твърде лесно предприемачите да се отъждествяват с авантюристи от всякакъв вид,
които са се захващали с дейност, чийто успех е крайно несигурен. Този смисъл се използва
при обяснението на ролята и поведението на първите по-значими предприемачи в
историята.
Предприемач и посредник е например известният пътешественик Марко Поло, който в
опитите си да открие търговски път между Европа и Далечния Изток, междувременно
продава и стоки на търговци срещу отстъпка за себе си на основата на сключен договор. В
съответствие със съществуващите обичаи той сключва договор за паричен заем срещу
22.5% лихва, включително и застраховката. В този случай заемодателят представлява
пасивната страна при поемането на риска, докато търговецът-мореплавател понася както
физическия, така и емоционалния риск. След приключването на пътуването собственикът
на паричния заем като финансиращ има право на по-голямата част от печалбата.
Значими наченки на предприемаческа дейност могат да се видят по време и след
околосветските пътешествия на португалци и испанци. Забележителен е
предприемаческият пример със създаването и дейността на Остиндийската компания,
доставяща ценни суровини и материали за европейските производители и продаваща
европейски продукти на новооткритите източни пазари.
Общото между тези ранни предприемачески дейности и предприемачи е търсенето на
новото и поемането на твърде висок риск при реализирането на съответните намерения.
През средните векове във Франция терминът "предприемач" се отнася първоначално за
организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като катедрали, базилики,
укрепления, градски обществени сгради, пътища, мостове и пристанища по договор с
държавата. За негов създател се смята френският учен икономист Ришар Кантилион, който
приема "поемането на риск" от страна на предприемача като най-важна и съществена
негова характеристика. В началото на 19-ти век Жан Баптист Сей въвежда ново тълкуване
на предприемачеството като функция на тези, които имат нужда от капитал, в отличие от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2021 в 06:26 в момента не учи на 28 години
 
Домашни по темата на материала
Идеен вариант на ситуация - СПЕШНО!
добавена от iiivka3934 05.04.2020
0
7
"Еволюция на теорията на предприемачеството"
добавена от st_199o 22.03.2020
0
19
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
1 мин
29.07.2013
Тест по Предприемачество за студенти от 2-ри курс. Изготвяне на предприемачески план
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Чрез този изпитен тест се оценява степента на усвояване на основните стъпки при изготвянето на първия предприемачески план и за анализ на възможностите за реализиране на бизнес идея чрез отговор на 11 затворени въпроса и избор на един верен отговор. Тестът е предназначен както за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината, така и за всички, на които им се налага да съставят подобни планове.
(Лесен)
11
55
1
1 мин
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Теория на предприемачеството

Материал № 1055195, от 19 дек 2013
Свален: 114 пъти
Прегледан: 175 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 7,480
Брой символи: 50,635

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на предприемачеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 394

виж още преподаватели...
Последно видяха материала