Големина на текста:
1
Глава 1
Теория на предприемачеството
Учебни цели
След изучаването на настоящата глава, вие ще:
се запознаете със съществуващите определения, теоретични постановки, анализи и
основни характеристики, касаещи предприемачеството и предприемачите;
придобиете представа за развитието на понятията предприемач и предприемачество
в исторически аспакт;
навлезете в теоретичните основи на предприемачеството.
Предприемачеството е социална и икономическа дейност, осъществявана от предприемачи.
Те са хора, вземащи решения в пазарната икономическа система на новото хилядолетие, с
цел да откриват уникалните пазарни възможности. Съществуват примери на
предприемаческа дейност, базирана не на открити, но на създадени пазарни възможности и
потребителско търсене. Предприемачите основават фирми, които да използват създадените
възможности и да задоволяват породеното търсене. Голяма част от промените, иновациите
и прогреса в икономиката се генерират от предприемачите, които поемат риск и стимулират
икономическия ръст.
Съществуват много теоретични школи, стараещи се да систематизират знанията и
анализират емпириката, свързана с предприемачеството и предприемачите. Твърде
противоречиви са анализите и заключенията на някои от тях. Съществуват автори,
ограничаващи предприемачите само до хора, които организират дейността на собствени
малки фирми. Други твърде много разширяват сферата на предприемаческата дейност, като
я прехвърлят и в културната, образователната, спортната, корпоративната и дори
държавната дейности. Историческото развитие на предприемачеството и етимологията на
терминапредприемачсъщо не са еднозначни и праволинейни по своята същност.
В настоящата глава се прави опит да бъдат систематизирани съществуващите определения,
анализи и заключения, касаещи предприемачите и предприемачеството.
1. Въведение
Значението на думатапредприемаче тясно свързано с предприемането, със започването
на нещо ново, с организирането на това ново начало по най-ефективен начин.
Самостоятелното поемане на рисковете от крайните резултатите на предприетата стопанска
дейност също е свързано с посочения термин. Предприемачът е едновременно и иноватор,
и създател. Той открива възможностите, които превръща в работещи и продаващи се идеи.
Той създава нови продукти и услуги чрез труд, вложено време, усилия, пари, знания и
умения. Поема рисковете от прилагането на идеите в живота или на пазара. Най-накрая
предприемачът получава и реализира "наградите" от положените усилия и вложените
ресурси под формата на печалба и признание.
2
Предприемачите са активни катализатори на промените в световния бизнес. Те са
независими мислители, които се осмеляват да бъдат по-различни от останалите. Те са
личности, предприемащи индивидуална инициатива и консолидиращи наличните ресурси.
Те са мениджъри с опит, стремящи се към самостоятелен проспериращ бизнес. Това са
личности, които поемат рискове, но те са винаги премерени. Съществуват и други ключови
определения за предприемача, като агресивен, конкурентоспособен, целенасочен,
надежден. Освен всичко това предприемачът е реален човек, използващ изключително
често своята интуитивност и усет. Той се учи понякога от грешките си и разчита много
често на чисто човешките взаимоотношения.
2. Развитие на предприемачеството
Що е предприемачество? Кой е предприемач? Какво е предприемаческа кариера? Задавали
ли сте си някога тези въпроси? Не сте ли се питали защо толкова дълго време у нас за
предприемач се говореше само като за човек, който се занимава, както се казва, с
нечистоплътни "афери" и "гешефти". Спомен от близкото ни минало е и "строителният
предприемач", макар той да не отговаряше на истинския смисъл на понятието
предприемач”. Как при това наследство днес да си отговорим на въпросите - Кой е
предприемач? Що е предприемачество? За по-голяма точност и обективност ще изясним
тези въпроси като се обърнем към икономическата наука.
а) Терминология
Произходът на термините "предприемачество" и "предприемач" следва да се търси в
етимологията на френската дума "еntrepreneur", чийто превод означававземане от
междините”. Някои автори цитират в превод думата като посредник или откривател на
възможности за някаква обществена дейност. Терминът "предприемач" се появява във
френския език през ХVI век , далече след като предприемачите са осъществявали дейности
в определени области, но и преди да се е оформила някаква ясна научна представа за
предприемачеството.
При английската транскрипция тълкуването се свежда до личност, осигуряваща връзка
между отделните етапи и участници в различни дейности. Оказва се, че преводът на
български език на понятието до голяма степен отразява същността на личността и нейната
творческа активност.
Терминътпредприемачв българския език е съставен от представката "пред" и глагола
"приемам". Историческите корени на термина явно имат отношение към дейности в
социалната или икономическата сфера, които предхождат други подобни или към
личности, които осъществяват тези дейности преди други сходни икономически или
социални субекти. Каквито и да са основните етимологични черти и терминологичните
смислови характеристики на думатапредприемач”, исторически тя е обременена с
немалко негативни наслоения. Те са в основата и на различната трактовка на понятието,
според контекста на неговото използване. Независимо от трактовката на превода и
етимологичните корени на термина, предприемачът може да бъде определен като личност
или икономически субект, които поемат различни рискове и прилагат уникални подходи,
като това са най-важните и най-съществените техни характеристики.
б) Определения на понятиетопредприемач
3
В това отношение има три вида концепции: икономическа, психологическа и управленска:
икономическо определение - в микроикономическите модели предприемачеството е
четвъртият фактор на производството, организиращ останалите три (природните ресурси,
капиталовте ресурси и трудовите ресурси), чрез осъществяването на една иновативна,
създаваща и добавяща стойности икономическа дейност;
психологическо определение - според социалните психолози предприемачите са
особен тип личности, отличаващи се от останалите хора с присъщите за тях: стремеж към
постижения и независимост; готовност за поемане на рискове и експериментиране;
целерационално и иновативно поведение с цел постигането на значими положителни
резултати; психическа и емоционална устойчивост при осъществяване на дейност в силно
рискова и неустановена обкръжаваща среда;
управленско определение - според експертите в областта на управлението
предприемачите са личности, които предприемат икономическа инициатива и чрез отдаване
на необходимите знания, опит и умения, осъществяват дейности в социално-
икономическата област, като създават фирми и осъществяват дейности за постигане на по-
висока ефективност, производителност и печалба.
в) Еволюция на понятиетопредприемачество
В самото начало предприемачи са наричани водачите на военни експедиции. После е
станало твърде лесно предприемачите да се отъждествяват с авантюристи от всякакъв вид,
които са се захващали с дейност, чийто успех е крайно несигурен. Този смисъл се използва
при обяснението на ролята и поведението на първите по-значими предприемачи в
историята.
Предприемач и посредник е например известният пътешественик Марко Поло, който в
опитите си да открие търговски път между Европа и Далечния Изток, междувременно
продава и стоки на търговци срещу отстъпка за себе си на основата на сключен договор. В
съответствие със съществуващите обичаи той сключва договор за паричен заем срещу
22.5% лихва, включително и застраховката. В този случай заемодателят представлява
пасивната страна при поемането на риска, докато търговецът-мореплавател понася както
физическия, така и емоционалния риск. След приключването на пътуването собственикът
на паричния заем като финансиращ има право на по-голямата част от печалбата.
Значими наченки на предприемаческа дейност могат да се видят по време и след
околосветските пътешествия на португалци и испанци. Забележителен е
предприемаческият пример със създаването и дейността на Остиндийската компания,
доставяща ценни суровини и материали за европейските производители и продаваща
европейски продукти на новооткритите източни пазари.
Общото между тези ранни предприемачески дейности и предприемачи е търсенето на
новото и поемането на твърде висок риск при реализирането на съответните намерения.
През средните векове във Франция терминът "предприемач" се отнася първоначално за
организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като катедрали, базилики,
укрепления, градски обществени сгради, пътища, мостове и пристанища по договор с
държавата. За негов създател се смята френският учен икономист Ришар Кантилион, който
приема "поемането на риск" от страна на предприемача като най-важна и съществена
негова характеристика. В началото на 19-ти век Жан Баптист Сей въвежда ново тълкуване
на предприемачеството като функция на тези, които имат нужда от капитал, в отличие от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на предприемачеството

След изучаването на настоящата глава, вие ще се запознаете със съществуващите определения, теоретични постановки, анализи и основни характеристики, касаещи предприемачеството и предприемачите...
Изпратен от:
marianna777
на 2013-12-19
Добавен в:
Лекции
по Предприемачество
Статистика:
114 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Предприемачество от София за Студенти в Нов български университет от факултет Икономика специалност Икономика несваляни с 11 - 20 страници от Студенти
 
Домашни по темата на материала
Идеен вариант на ситуация - СПЕШНО!
добавена от iiivka3934 05.04.2020
0
7
"Еволюция на теорията на предприемачеството"
добавена от st_199o 22.03.2020
0
19
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
8
1
1 мин
14.10.2016
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 11 клас
Изходно ниво по предприемачество за ЗИП в 11. клас по старата учебна програма. Може да се ползва и по новата програма. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
4
1
3 мин
20.08.2020
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Теория на предприемачеството

Материал № 1055195, от 19 дек 2013
Свален: 114 пъти
Прегледан: 175 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 7,480
Брой символи: 50,635

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на предприемачеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 394

виж още преподаватели...
Последно видяха материала