Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
Избор на целевия пазар
Привлекателност на сегмента
Привлекателност на сегмента
Размер
Динамика
Конкурентна структура
Потребители
Мрежа от маркетингови посредници
Ключови фактори за успех
Бариери за навлизане
Потенциал за печалба
ИЗБОР НА ПАЗАР
Способност на фирмата да обслужва адекватно целевия пазар
Фирмени цели
Стратегия за пазарен обхват
Фирмен капацитет и ресурси
Специфични фирмени компетенции
Синергия с друг фирмен бизнес
Силни и слаби страни на фирмата
Фактори, влияещи върху привлекателността на пазарния сегмент
темп на нарастване на сегмента;
сезонност на търсенето;
цикличност на търсенето;
ценова чувствителност;
свобода на действие;
конкурентна структура;
бариери на входа и изхода на сегмента (бариери на мобилност);
степен на интеграция;
степен на концентрация;
сила на доставчиците при преговори;
сила на купувачите при преговори;
степен на натоварване на мощностите;
наличие на суровини;
уязвимост от инфлация;
фактори от макросредата;
средна рентабилност;
заплаха от заместители;
технологични изисквания;
маржове;
степен на икономия от мащаба;
патенти и авторски права;
закони и държавно регулиране;
влияние на обществените групи
Определяне на пазарния обхват - стратегии
Да не се навлиза на никой от идентифицираните пазарни сегменти
Ниска привлекателност
Липса на необходимите условия за неговото добро обслужване
Недиференциран маркетинг
Констатация: сегментирането на пазара не е целесъобразно
Решение: насочване на предложението (марката) към всички потребители от базовия
пазар
Фокусира се върху общото в нуждите на потребителите
Изхожда се от допускането, че потребителите се нуждаят от сходни продукти
Целта е максимизиране на продажбите чрез постигане на пазарен обхват с едно
предложение
Предлагат се серийни продукти и относително къси продуктови линии
Разходите за проучвания и маркетинг (промоция) са относително ниски
Създават се условия за икономия от мащаба
Създават се условия за конкуриране чрез по-ниски цени
условия на прилагане
Пазарът е относително малък и “накъсването” му би било нерентабилно
“Тежките” купувачи заемат преобладаващата част от стокооборота, т.е. превръщат
се в единствен релативен пазар
Марката е доминираща на пазара и неговото раздробяване би имало негативно
влияние върху продажбите
Търсенето е хомогенно (стандартен, недиференциран продукт)
Концентриран маркетинг - същност
Съсредоточаване на вниманието и усилията върху малка група от потребители със
сходни потребности (един единствен пазарен сегмент) чрез разработване на единна
маркетингова стратегия
Цел: Заемане на стабилна / доминираща позиция в сегмента
Решение: фокусиране върху един единствен пазарен сегмент
условия на прилагане
Фирмата е сравнително малка и капацитетът й не позволява голям пазарен обхват
Фирмата е новосъздадена
Фирмата се е специализирала в обслужването на пазарния сегмент (за
предпочитане- потребители с относително високи доходи)
Пазарният сегмент осигурява висока рентабилност
Конкуренцията в обслужвания сегмент е ограничена или липсва
Пазарният сегмент е естествена изходна позиция за експанзия в други сегменти
предимства
Привличане на основната част от потребителите в сегмента
По-добро познаване на потребителите в сегмента- наблюдение на промените в
поведението им и адаптиране към тях
Реализиране на конкурентни предимства
Икономия на основата на специализацията
Ниша
Максимизиране на печалбата от единица продукция
рискове
Риск от насочване на ресурсите само към един сегмент – висока зависимост
“Опразване” на сегмента поради непредвидена промяна на потребителите,
технологични промени, конкурентни атаки и т.н.
Заплаха от навлизане на конкуренти, осъществяващи пазарно развитие
Извод: струва си да се насочиш към един –единствен пазарен сегмент, ако той:
Има потенциал за нарастване
Дава възможност за създаване и поддържане на КП
Дава възможност за доминиране в него
Диференциран маркетинг - същност
Констатация: съществуват различия в предпочитанията на потребителите на даден
пазар
Решение: фирмата се насочва към обслужването на повече от един пазарен сегмент,
разработвайки различни маркетингови стратегии, съобразени с особеностите на
сегмента
Цел: по-добро задоволяване на потребностите във всеки сегмент и постигане на по-
висока печалба и рентабилност
условия на прилагане
Ресурсите на фирмата са напълно достатъчни
Възможност за задълбочени пазарни проучвания на сегментите и пазара като цяло
Фирмата да е в състояние да поддържа диференциация между марките и
стратегиите за всеки сегмент
Накои компоненти от стратегията да могат да се използват за повече от един
сегмент
предимства
Максимизиране на продажбите в резултат на обхвата
Диверсифициране на риска- елиминира се зависимостта само от един сегмент
Нарастване на общата фирмена печалба
Висока печалба за единица – “специален” за дадения сегмент продукт
рискове
Обективно се появяват допълнителни разходи: за модификация на продукта; за
създаване на нови продукти; за налагане на нови марки; за разработване на
дистрибуционни канали; за използване на разнообразни комуникационни средства и
канали
Високи изисквания към мениджърските и маркетинговите умения
варианти
Селективна специализация- насочване към няколко пазарни сегмента (между тях
може да няма връзка). Редуцира се рискът
Продуктова специализация- предлагане на даден продукт на различни сегменти.
Изгражда се фирмена репутация и стабилни позиции
Пазарна специализация- задоволяване на множество нужди на потребителите от
един и същ пазарен сегмент
Пълен пазарен обхват- пълно доминиране на пазара
Фактори, влияещи върху избора на целевия пазар
Фирмените цели и визия за дългосрочното развитие
Фирмените ресурси и капацитет
При значителни ресурси: широк кръг стратегии
При ограничени ресурси: концентриран маркетинг; продуктова
специализация
Структурата на конкуренцията
Сходството в нуждите на потребителите
Фазата от продуктово-пазарната зрелост
При въвеждане на нов продукт- концентриран
Зрелост – диференциран маркетинг
Пазарната позиция на фирмата
Фирми с нисък пазарен дял – ниши; концентриран маркетинг
Фирми с висок пазарен дял- диференциран маркетинг; пълен пазарен обхват
Икономията от мащаба- недиференциран маркетинг или при диференциран с пълен
(почти) пазарен обхват
Възможностите за експанзия в нови сегменти
Поведението на потребителите

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Избор на целевия пазар

Избор на целевия пазар. Привлекателност на сегмента. Способност на фирмата да обслужва адекватно целевия пазар. Фактори, влияещи върху привлекателността на пазарния сегмент...
Изпратен от:
mariana369
на 2013-12-19
Добавен в:
Лекции
по Маркетинг
Статистика:
12 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Маркетинг от Благоевград за Студенти в ЮЗУ факултет Правно-источически специалност ВО несваляни с 4 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Сегментиране на пазара. Критерии и методи за сегментиране. Избор на целеви пазари. Позициониране на стоките

17 юли 2007
·
1,902
·
2
·
421
·
423
·
2

Маркетинговото разбиране за пазара е, че той е хетерогенен т.е. се сътои от потребители с различни характеристики. Поради тази прична маркетолозите след детайлно изучаване на потрбителит трябва да взема решение...
 

Средства на международния маркетинг

12 апр 2007
·
1,015
·
3
·
290
·
174

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци...
 

Маркетингова система

20 апр 2007
·
2,207
·
2
·
247
·
1

Маркетинговата ситема е най- общото понятие в маркетинга. включва бизнес организацията, пазара, връзките между тях, елементите на маркетинга, обкръжаващата среда. в центъра на маркетинговата система е купувачът....
 

Разработванe на маркетингова стратегия на фирма „Офисите”-ООД, гр.Първомай

20 яну 2010
·
293
·
19
·
3,019
·
279
·
1

Избраната маркетингова стратегия е подбрана според характеристиките на фирмата, но подлежи на промяна в зависимост от променящите се условия на външната и вътрешната среда...
 

Маркетингова стратегия на фирма „ЕСЕ” – ООД

03 яну 2008
·
3,137
·
89
·
8,689
·
1,706
·
1
·
5
·

Проблемите на разработване, изпълнение и контролиране на маркетинговата стратегия на фирма „ЕСЕ” – ООД са разгледани и представени в следните глави...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
9
1
3 мин
03.08.2018
Тест по Маркетинг за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест по Маркетинг, които покрива основни теми от материала. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
60
2
1 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Избор на целевия пазар

Материал № 1054966, от 19 дек 2013
Свален: 12 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 843
Брой символи: 5,782

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Избор на целевия пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
7

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 342

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения