Големина на текста:
СЪЩНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ
ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ
Явлението „анимация” (А.) е една от най-типичните характеристики на съвременния
туристически процес, основната идея на новите ваканционни концепции, способ за повишаване
полезността на туристическия продукт, начин за постигане максимална степен на доволство от
туристическите услуги.
А. в туризма е онази иновация, която внася най-значителни промени в този отрасъл на световната
икономика, защото засяга както „технологията”, така и цялостния „производствен” процес.
А. допринася съществено за развитието на кадрите в туристическата практика. Към тях се
предявяват повече изисквания, разширява се обучението, променя се техният начин на мислене, стилът
на професионално поведение.
Удовлетворяването на човешките потребности в действителност никога не се е изчерпвало със
създаването на необходимите материални условия за това. Не всички потребности винаги намират
конкретен израз и формулировка във всекидневното съзнание. За някои от тях не е намерен подходящия
начин за задоволяването им. Други потребности остават нерешени поради различни задръжки в
поведението на отделните хора. Липсата на опит също затруднява процеса, тъй като създаването на
определени стереотипи и модели изисква време.
Същото важи и за потребностите и мотивите за предприемане на туристическо пътуване. Някои
от тях съществуват като импулси за действие в определена посока, но докато не се посочи конкретна
форма за реализирането им, остават в съзнанието като неопределена неудовлетвореност. Други хора се
нуждаят от помощ в избора на начин за решаване на проблемите си. Много често е необходим и
посредник, чрез който да се „усвои” новата среда и да се намери новото решение на възникващите
потребности. Например всеки съвременен човек страда от обездвижването, но не всички се заемат с
намаляване на отрицателното му въздействие, дори и по време на отпуск. Малко хора могат да посочат
точно какви развлечения и игри биха искали да намерят в туристическото място. Голяма част от
туристите посочват, че биха искали да осъществят контакти помежду си и с местните хора, но рядко са
инициатори на подобни начинания и сами трудно преодоляват бариерите на общуване. В чужда страна и
без необходимия опит и достатъчно информация човек трудно би задоволил културните си интереси и
попълнил липсващите му знания. Без създаването на специални условия и съответната организация
туристите не биха могли да реализират своите потребности от творчески занимания.
И тук като свързващо звено, като трансмисия между потребности и подходящо поведение за
тяхното задоволяване, се явява А. Намерила израз в в съответните концепции и програми, в
материалните предпоставки за провеждането й, в управленсите структури за организирането и
безпрепятственото реализиране, в уменията и знанията на аниматорите, тя дава идея и подтик за
реализиране на специфичните цели на туристическото пътуване.
Проявите от анимационната програма провокират съзнанието и въображението на туристите,
събуждат техния интерес и любопитство, предизвикват любознателността им. Тяхната реализация се
съпровожда от особени психични състояния като емоционална зараза, подражание, внушение,
съпреживяване и др., които увличат за участие, съдейсттват за по-пълното удовлетворение от резултата.
Много често „ползите” от участието в анимационните прояви са толкова значими,че пораждат нови
мотиви за включване в предложената програма.
А. помага на туристите да преодолеят несигурността и страха от новата обстановка, от езиковите
затруднения, от липсата на инициатива или от неумението да се установяват контакти. Достатъчно е
туристите да вземат участие в А., която им предлага туристическото място, за да се окажат те в „центъра
на събитията”, за да станат съпричастни на живота в хотела, заведението за развлечение или спортната
площадка.
Една правилно изградена анимационна програма, съобразена с конкретните потребности,
интереси и желания на туристите допринася изключително много за формиране висока степен на
доволство от туристическия продукт. Тя постига ефект на „надминаване на очакванията”, защото
предлага условия за изява на склонности, за решаване на отложени проблеми, за преодоляване на
бариери и комплекси.
І. Поява и развитие на А.
Началото на А. можем да търсим в установените в античния свят закони за проява на
гостоприемство към пътуващите, в грижата за свободното време на гостите и празничните традиции,
ритуали, церемонии на много човешки цивилизации.
Предпоставките за появата на А. са много близки до тези на туризма. А. се развива в тясна връзка
и взаимодействие с другите услуги, които се предоставят по време на пътуване (нощувка, хранене,
развлечения). В Древна Гърция Олимпиадите не били само спортни прояви, а и благородно
съревнование между философи, историци, поети, музиканти, астрономи – развлечение за хилядите
посетители. В Древния Рим се провеждат множество обществени и религиозни празници, придружавани
от големи процесии, маскаради, игри, танци, състезания. В циркус Максумус (VІ в.пр.н.е.) и
Флавиановия театър (І в.пр.н.е.), наречен по-късно Колизей, артисти демонстрирали упражнения за сила
и ловкост. По-късно там се появяват и гладиаторските битки. Броят на дните за зрелища в една година
достига 175.
Социалните дейности, свързани с гостприемството и с даването на подслон, винаги са били
насочени и към създаване на разнообразие по време на престоя, към осигуряване на развлечения и
приятни преживявания за гостите. Още през епохата на „елитарния” туризъм в курортите на Централна
Европа за знатните и богати клиенти са били организирани развлекателни програми, съдържащи балове,
вечеринки, градински увеселения, срещи–концерти с известни музиканти и певци, спортни прояви. (вж.
„Трима мъже в снега” на Ерих Кестнер)
През 1841 г. Томас Кук предлага първото организирано туристическо пътуване, включващо
нощувки, транспорт, развлекателни програми, посещение на културни забележителности.
И все пак за явлението „анимация” се говори едва след демократизирането на туристическия
процес, след превръщането му в най-популярния начин за отдих и рекреация. За начало на А. е прието да
се смятат 60-те години на ХХ век. Тогава се полагат основите на на организиране на свободното време
на т.нар. „масов” турист, на активизиране поведението му за удовлетворяване на основните потребности
от неговите ваканционни мотиви.
Голямото търсене на туристически услуги след Втората световна война довежда до бурно
изграждане на МТБ за тази индустрия. По това време производството на туристически услуги се
обуславя от едни и същи фактори – схващания и възгледи за същността и целите на туризма, достижения
в областта на архитектурата и строителството, мода във формите на предлагане, възприемане на
европейската кухня като най-подходящия начин за изхранване на основния поток от туристи и др. Това
довежда до т.нар. универсализация на туристическия продукт през 60-те години. Единствен пазарен
аргумент за реализация на взаимозаменяемите пакети-услуги е бил изгодата, т.е. ниската цена.
Появилата се потребност от придаване на атрактивност и уникалност на продукта насочва
туроператорите към включване на допълнителни дейности, занимания и развлечения в своите оферти.
Като резултат от усилията за увеличаване на конкурентноспособността на различните туристически
продукти се появяват нови ваканционни концепции и програми, формира се нова пазарна политика.
„Новото” в предлагането на съвременния туристически продукт е неговата социална насоченост.
На туриста се гледа като на човек, който за краткото време на ваканцията желае да се почувства щастлив
по един нов начин, но не може да го постигне сам в новата среда поради езикови затруднения,
несигурност и страх, липса на опит и инициатива, неспособност за установяване на контакти и др.
причини.
Мерките и действията за организиране на свободното време на туристите, за активизиране на
поведението им за участие в различни развлекателни програми през 70-те години започват да се наричат
анимация. Тогава и в научните среди се проявява интересът към дефиниране на понятието. На семинар в
Германия през 1975 г. се обобщават мненията на специалистите от теорията и практиката и
публикуваният сборник може да се приеме като азбука на А., ако не в международен мащаб, то при
всички случаи за българския туризъм.
Безспорен основоположник на туристическата А. е клубният туризъм и по-конкретно клуб
Медитеране. За първи път се предлага анимационната концепция като форма за активна почивка и
възстановяване. В нея се „проповядва” връщане към природата, свобода и непринуденост, приятелско
общуване и развлекателни активности. Белгиецът Жерар Блитц и французинът Жерар Тригано през 1950
г. купуват няколко войнишки палатки и ги опъват на малко познат плаж. Мотото на тази идея е
продиктувано от следвоенната обстановака и гласи: „Отново да се радваш на слънцето, да се къпеш и
ловиш риба”. Идеята бързо печели успех и създаденият клуб Медитеране се разраства в една от най-
големите хотелски вериги в света. Дълго време девизът на клуба е „Създадетели на щастието”, което се
постига с минимални разходи за приема, общуване и спорт в естествена среда, включване в пакетната
цена на всички услуги в т.ч. и развлеченията. Клуб Медитеране дава ново определение за свободното
време и неговото изживяване като превръща гостите в приятели, а ваканционното място – в селище.
Гостите играели волейбол на плажа, ловяли риба, плували, пеели, танцували. По този начин се формира
една нова общност и селище като екзотична вселена, освободена от правилата на всекидневния живот.
През 70-те години започва германската експанзия. Гигантът ТУИ основава свои ваканционни
селища, първото с името Робинзон. Следват клуб Алдиана, клуб Валтер и редица други. С немска
педантичност се обръща внимание и на най-малките подробности в облужването. След прецизни
проучвания се преценява целесъобразността от включване или отпаданена на някои скъпи спортове като
езда, гмуркане, ветроходство. Политиката на клубовете е непрекъсната А., разнообразие от занимания с
най-популярните видове хоби. Девизът е „На всекиго според вкуса”.
През 80-те години започва предлагане на анимационни програми и извън клубовете – в хотели,
къмпинги, а днес вече и при селския туризъм
В България туристическата А. като практика става известна през 80-те години на миналия век
първоначално от чуждестранни фирми, които работят на черноморските курорти (Медитеране, Туризм е
Травай, ФРАМ, ТУИ, Воайяж консей и др.) Те работят със собствени екипи от аниматори, но през някои
от сезоните наемат и българи. През същия период и на Дунавските круизи се назначавани аниматори.
Същевременно туристите имат вече опит от други курорти, показват очаквания за инициатива и по-
високи изисквания към съдържанието на ваканцията си. Двете най-големи предприятия за
международен туризъм – „Балкантурист” и „Орбита”, включват в пазарната си политика по-голям брой
развлечения. Те се предлагат като допълнителни услуги и се възлагат на звената Екскурзоводско
обслужване, Мероприятия, Спортни дейности, Дирекция „Музика”, Културно-информационни дейности.
Липсата на единна концепция за организация на свободното време, отговаряща на потребностите на
туристите, предоставя развлеченията на личната инициатива на специалистите в туристическите
комплекси.
Натрупаният опит в практиката и нарастналото предлагане на анимационни програми в
европейските морски курорти, предизвикват силна потребност от систематизирана подготовка на кадри.
През 1981 г. в ЦУРК гр. Бургас се организират курсове, първоначално с експерти–преподаватели от
Швейцария. За 9 години в ЦУРК са организирани курсове за екскурзоводи, управители на хотели и ЗХР,
специалисти от отделите „Спорт и музика”. Около 700 работещи в туризма получават познания и умения
за прилагане на анимационни програми. Силната централизация при формиране на туристическия
продукт обаче ограничава инициативата на подготвените кадри.
През 90-те години А. се предлага в голям брой морски и планински туристически комплекси.
Първенството традиционно се поддържа от ваканционните селища, следвани от франшизираните от
чуждестранни фирми хотели.
ІІ. Предпоставки за поява и развитие на анимацията.
1. Актуални дефицити на жизнената среда (трудова и битова), породени най-вече от
индустриализацията и урбанизацията.
А) Обездвижване – един от най-големите недостатъци на съвременния трудов процес. Това
състояние противоречи на човешката природа, тъй като формирането на всяка биологична формация се
дължи на физическата активност. Недостатъчното натоварване на костната, мускулната, сърдечно-
съдовата и др. системи водят до редица смущения и заболявания.
Поражда се потребността от повече физическа активност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 сеп 2020 в 19:41 студентка на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Културология, випуск 2010
05 сеп 2020 в 15:14 в момента не учи на 51 години
24 авг 2020 в 09:18 студент на 40 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Туризъм, випуск 2020
20 май 2020 в 07:11 потребител на 29 години
05 яну 2020 в 10:10 студентка на 23 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Кинезитерапия, Спортна анимация и туризъм, випуск 2020
12 дек 2019 в 12:44 в момента не учи на 41 години
14 ное 2019 в 21:36 в момента не учи на 32 години
25 сеп 2019 в 14:33 потребител
20 мар 2019 в 19:34 потребител
 
Подобни материали
 

Организация и управление на туристическата анимация

18 ное 2009
·
76
·
1
·
197

Ценовата политика определя възможният относителен дял на разходите за анимация в пакетна цена...
 

Лекция по анимация

Материал № 1054012, от 16 дек 2013
Свален: 141 пъти
Прегледан: 171 пъти
Предмет: Анимация
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 6,832
Брой символи: 45,058

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекция по анимация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала