Големина на текста:
Международните счетоводни стандарти (МСС) са набор от счетоводни принципи, правила и
методи, общоприети от професионалните счетоводители. Те изискват високо качество,
прозрачност и сравнимост на информацията във финансовите отчети.
Международните счетоводни стандарти (МСС) са приети от Европейската комисия, съгласно
Регламент №1606/2002 г. на Европейския парламент и на Съвета от 19.06.2002 г. През 2003 г.
ЕС преминава към МСС. ЕС преразглежда МСС и ги утвърждава с някои условности. През
2003 г. публичните предприятия преминават към МСС, а през 2005 г. и големите предприятия.
Под Национални счетоводни стандарти (НСС) се имат предвид Национални стандарти за
финансови отчети на малки и средни предприятия. Те са приети от Министерския съвет и са в
съответствие с актовете на Европейския съюз и националните особености. Приети са с
Постановление на МС №251 от 17.10.2007 г / ДВ бр. 86 от 26.10.2007 г/.
Двете групи стандарти са едновременно много близки и различни. Националните счетоводни
стандарти са разработени на основата на международните като са взети предвид и някои
национални особености. Различията могат да се обособят в следните две основни насоки:
по начина на оценяване на елементите, представени във финансовия отчет - част от
оценките ще се различават ако са направени на основата на Националните или
Международните счетоводни стандарти;
в начина на представяне на информацията - Международните счетоводни стандарти
дават много по-голяма свобода на предприятията при избора на начин за представяне на
информацията, като се спазват само някои принципни изисквания. При Националните
счетоводни стандарти необходимата информация и начина на представяне са в много
голяма степен предварително регламентирани и схематизирани. Формата на представяне
е точно определена.
Съществен въпрос в българската счетоводна практика е изборът на счетоводна база –
приложението на Националните или Международните счетоводни стандарти. Този въпрос е
регламентиран нормативно в Закона за счетоводството. Предприятията в България се разделят
на:
предприятия, които могат да избират приложими стандарти
предприятия, които нямат право на избор на приложими стандарти
Предприятията, които нямат право на избор са:
1. Бюджетните предприятия – за тях министърът на финансите утвърждава счетоводни
стандарти и сметкоплан;
2. Предприятия в несъстоятелност или ликвидация – те представят годишния си финансов
отчет на база на стандарт, приет от министерския съвет без да имат право на избор.
3. Задължително изготвят и представят годишния си финансов отчет на база
Международните счетоводни стандарти:
предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа;
1 | Page
кредитните институции (банки, застрахователни, пенсионно осигурителни и
инвестиционни дружества);
предприятия, за които това изискване е установено със закон;
големи предприятия, които в поне една от предходните си две години отговарят на
следните критерии:
- балансова стойност на активите да надхвърля 8 млн. лв.;
- приходите от продажби да надхвърлят 15 млн. лв.;
- средната численост на персонала да надхвърля 250 души.
Предприятия, които могат да избират приложими стандарти – всички предприятия, които не
попадат в горните групи, имат право да избират:
1. Предприятия, които за една от двете предходни години не надвишават горните
критерии.
2. Новообразуваните предприятия изготвят и представят отчетите си на база на на
Националните счетоводни стандарти.
По-особено е положението на предприятията, чиито отчети подлежат на консолидация, тъйкато
в групата едновременно може да съществуват предприятия, използващи като база
Международните, а други - Националните счетоводни стандарти. Законът за счетоводството
регламентира кои предприятия изготвят консолидирани финансови отчети – а именно
предприятията „майки”. Консолидираните финансови отчети се изготвят и представят на база
на счетоводните стандари, на основата на които се изготва годишния финансов отчет на
предприятието „майка”.
Ако конкретно предприятие е преминало по някаква причина на база Международни
счетоводни стандарти, а същевременно отговаря на критериите за право на избор, то не може да
се върне към прилагане на база Национални счетоводни стандарти.
Сравнителен анализ на НСС 1 и МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Тези стандарти (МСС 1 и НСС 1) предписват правилата за изготвяне и предоставяне на
информацията във финансовите отчети с общо предназначение. В МСС 1 са регламентирани
процедурите по разработване, съдържанието и структурата на консолидираните финансови
отчети. Важна особеност на финансовите отчети изготвяни според МСС е наличието на
подробна информация в пояснителни положения. По смисъла на МСС 1 понятието
„оповестяване” означава представянето на информацията както на лицевата страна на
отделните компоненти на финансовите отчети, така и в пояснителните приложения. МСС 1
изисква всяка позиция на лицевата страна на който и да е от елементите да има препращата
референция към съответната информация предоставена в пояснителните приложения. Такова
изискване в НСС 1 няма.
Съгласно МСС 1 във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:
2 | Page
а) активите;
б) пасивите;
в) собствения капитал;
г) приходите и разходите, включително печалби и загуби;
д) вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на такива;
е) паричните потоци,
докато съгласно НСС 1 във финансовите отчети се представя информация за:
а) активи;
б) пасиви;
в) собствен капитал;
г) приходи;
д) разходи;
е) парични потоци.
Според МСС 1 пълният комплект на финансовите отчети включва следните
компоненти:
а) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
г) отчет за паричните потоци за периода;
д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните
счетоводни политики и друга пояснителна информация; и
е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен
период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или
прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или
когато прекласифицира статии в своите финансови отчети,
докато според НСС1 съставни части на финансовия отчет:
3 | Page

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнение между НСС и МСС

В курсовата работа е изготвен сравнителен анализ на НСС 1 и МСС 1 - Представяне на финансови отчети, както и на НСС 2 – Отчитане на стоково – материалните запаси и МСС 2 – Материални запаси...
Изпратен от:
tinka_maneva
на 2013-12-10
Добавен в:
Курсови работи
по Международни счетоводни стандарти
Статистика:
326 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Счетоводна политика, приблизителни счетоводни оценки и грешки
добавена от streli.may 20.01.2016
3
8
Подобни материали
 

Счетоводни стандарти


МСФО (международни стандарти за финансово отчитане)- приети от Мин. съвет с постановление 207 от 07.08.2006, одобрени от комитета на ЕС в редакцията им към 01.01.2005. Те са изготвени от СМСС (съвета по международни счетоводни стандарти)....
 

Международни Стандарти за Финансови Отчети


Определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия...
 
Онлайн тестове по Международни счетоводни стандарти
Тест по международни счетоводни стандарти
изпитен тест по Международни счетоводни стандарти за Студенти
Тестът съдържа 13 въпроса като някои от тях могат да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
13
96
1
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по международни счетоводни стандарти

Сравнение между НСС и МСС

Материал № 1051444, от 10 дек 2013
Свален: 326 пъти
Прегледан: 413 пъти
Предмет: Международни счетоводни стандарти
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,943
Брой символи: 24,892

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнение между НСС и МСС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала