Големина на текста:
1. ТемаНаученстатутна теорията на възпитанието
, Теорията навъзпитанието представляванаучендялотпедагогическатанаукакойто е
.ангажиранс наблюдение навъзпитателнияфакт
, Теоретическипостановкикоитосанасочени към оптималнотопротичане навъзпитателното
.взаимодействие
Предметътопределенизакономерностинавъзпитателнитефактори
: - Обектвъзпитателен факторОбекта серазглеждав потесен ипо широксмисълна
.думата
, .. ПотесниясмисълТВизучававъзпитателния фактор врамкитена училището те при
.специалноподготвенииорганизираниусловия
- ,Поширокоразглеждане наТВсеразбира несамо възпитателното взаимодействие вучилище
, .ноитакивакоитосаизвъннегоиимат случаен характер
? Същносттана възпитанието
, Процесна предаванесъхраняванеиразвитиена определениценностиот поколениена
, . – поколениеиформиранена умениякоитодасъответстватнатези ценности важна за
обществото
? Основнипонятия и категориина ТВ
– : IV :Понятиядуми съссъдържателнинаучникатегорииосновнипонятиянива
I 3 изходни категории
- развитие
- - Глобален биопсихо социаленпроцеснаизменение
- социализация
, Изразяваприобщаванена индивидакъм ценноститекоитосавъзприетивдадено общество в
.съответнатаисторическаепоха
- ; енкултурациявкултуряване
Приобщаванекъм ценностиотвисшпорядъкизкуство
II възпитние
III ( , )паралелните навъзпитаниетопонятия от педагогическияспектъробразованиеобучение
Възпитаниеценности
( )Обучениезнания итяхнотоучене чрез усвояване
Образованиесъвкупностотвъзпитниетоиобучението
IV производнипонятия
.Категориявъзпитаниеипроизлизащите от него
( – , )възпитателен идеалсъвършенобразкойто е достигнатчрезвъзпитанието
- възпитателна цел
. Практическиизраз иотправнаточканавъзпитателнивзаимодействия Постиганетой
.представлявамаксималноприближаване довъзпитателния идеал
Христос е идеалзахристияни
- възпитателнизадачи
, .Конкретните стъпкикоитоводятдопостигане навъзпитателнатацел
.Айверонско диваче
- Функциина ТВ
1. Светогледнометодологичека
, , , ТВспособства за формулиране наидеинатеории които обясняватявлениятакоито саот
. , реалнатаиотвиртуалнатареалност Съдействазаформулиране напътищакоитопомагат
.тези идеиитеориидасереализиратвпрактиката
1. Прогностичноуправленска
ТВсеизползвазаочертаваненавъзможни вариантизаразвитиенавъзпитателни
.взаимодействияитяхнотонаправляванесогледпостиганенавъзпитателнацел
1. Активнопреобразуваща
.Чрезцелиянаборотинструменти
, ТВсъдействазапромянана природатанадететоприкоятосеотчитатотвърденитев
.социума нормииспецифичнитеособеностинадетето
1.Комплексно интегративната
ТВпомага за обосноваваненапътища заобединяванеи синхронновъзпитателни
взаимодействия
1.-Теоритикоекспликативна
.Теоризиранена възпитателния фактор и обяванетому
Периодивразвитиетонатеориянавъзпитанието
1. – XVII Древносттавек
, , , , Различниидеиотопределенихорафилосифиполитицирелигиознидейциноняма
.цялостнообоснованатеория
1. XVII XIXОтсредатанавекдосредатана
.Свързвасес появатана педагогикатакатонаука изанейнбащасесчитаЯнКаменски
Научнатасиоснованавъзпитанието тойпоставяв своето съчинениеВеликаДидактика
1. XIX XX .Средатанадо средатана век
Презтозипериодсепостигадобронивона обособяваненаТВпознаниякатонаучно
. , ..направлениевпедагогикатаПрез тозипериоде ключовмоментраждането на дететоте
.тогава започва да севъзприемакатодете
1. XX 80- .Вторатаполовина навекдо края на те години
.Идеите сасилноидеологизирани
1.80- те години до нашидни
: . Характерно Демократизиранена педагогическататеорияУтвърждаваненаидеитеза
.глобализъмимултикултурализъм
:Връзки наТВс останалитесфери наживота
- Биология
- Социална сфера
- Политика
2. Тема Методология
Изследваявления
.ТВима центъранасвоето съществуванеиизползваметодологиязадасеизследва
. Използва сеосновнофилософскатаметодология Използват сеидеиотфилософиятасоглед
.създаваненаединтеоретичекимоделнличността ипътищатазанейнотовъзпитаване
- Втеориятана възпитаниетоосновно сеизползвафилософска методологияизползватсе
идеиотфилософиятасогледсъздаванена единтеоретичен моделналичността ипътищата
.занейноторазвитие
, Философскишколиот които севзиматидеи в методологиятанаТВ
1. ( , ) ,ПрагматизъмДжонДроу Чарлз ПиърсСпоредтази школасевъзпитвапоначин
.който щее полезен заживота
2.Неопозитивизма
, ОгюстКон Карл Попър
: .. .ТезаНе трябвадасеидеологизиравъзпитанието те водещое научното познаване
Сциентизма
(- ) ЕкзистенциализъмЖанПол Сартр Камиосмисълнасъществуването
1. Неотонизъм ТомаАквински СуманаТеологията
: Тезадуховнотоначало
1. МарксизъмКарлМаркс
: . : .ТезаЧовека представлявасъвкупностотобществениотношения Водещаидеясоциум
1. ФроитизъмЗигмундФройд
Сексуалноудовлетворение
: : ТезаВодеще индивидаВъзпитаниетосеосъществявавзависимостотособеноститена
.детето
/ ЕрихФром предлага дасеизползвавзаимодействиетомуМарксизма и Фроитизмакато
, - теорииишколикоитосас найвисокастепен наглобалност
, . .Аз свръхазитоФромпредлага единствонаплурализмаи монизма
:Според негоима три нива напознаниена човека
- Аз
- -Свръхаз
- Подсъзнание
3. ТемаЦел навъзпитанието
1. Същностизначение
. Ценностноориентиращ модел наповедениетоначовекаБезе невъзможно осъществяването
. .на възпитателенпроцесВцелта сесъдържаипредвиждане

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на възпитанието

Теорията на възпитанието представлява научен дял от педагогическата наука, който е ангажиран с наблюдение на възпитателния факт. Теоретически постановки, които са насочени към оптималното протичане на възпитателното взаимодействие...
Изпратен от:
Elena Qkimova
на 2013-12-04
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
теория на възпитанието
добавена от tatyana.georgieva.18 04.02.2019
3
17
Подобни материали
 

Възпитателни взаимодействия с децата на 21 век


Реферата е разработен по книгата на Г. Димитрова като по този начин темата е описана доста обширно....
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Детето, възпитанието и училището


Детето, училището и възпитанието като термини си имат индивидуално значение, но в конкретен период от човешкия живот значението им е силно свързано, защото тази верига, която образуват (дете-възпитание-училище) е наниз от събития...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
362
1
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
112
1
4 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория на възпитанието

Материал № 1048647, от 04 дек 2013
Свален: 148 пъти
Прегледан: 330 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 3,982
Брой символи: 25,787

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала