Снежана Димитрова
преподава по Немски
в град Видин
Големина на текста:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ-ТЕОРИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Изпитна тема №1.Планиране и организиране на туристически пътуване с обща цена.
План-тезис:
-Същност на туроператорската дейност.
-Проучване на туристическия пазар/търсене, предлагане, конкуренция/.
-Проучване на ресурсите с цел избор на дестинация и вид на пътуването.
-Договаряна с транспортъори и хотелиери.
-Формиране на цена на паушално пътуване.
-Изготвяне и реклама на програмата на туристически пакети.
№Критерии за оценяванеМах.брой
точки
1Познава правно-нормативните документи, регламентиращи дейността на
туристическите агенции.
10
2Познава елементите и спецификата на туристическия пазар.30
3Обяснява видовете ресурси и влиянието им при формиране на туристическия
продукт.
10
4Познава специфичните особености на хотелиерския продукт и продукта на
транспортната фирма при договарянето./варианти на договаряне на легловия
контингент/
20
5Познава принципите и методите на ценообразуване и калкулиране.20
6Познава и прилага основните принципи на рекламата и рекламните средства10
Същност на туроператорската дейност.
Туроператорите се обособяват като самостоятелен вид пътнически агенции още през втората
половина на 19 век. Тяхното истинско развитие обаче започва в началото на 60-те години на нашия век
и е резултат от : чувствителните количествени изменения в търсенето на организирани туристически
пътувания; масовото навлизане на въздушния транспорт в системата на туристическото обслужване.
Понастоящем това са най-мощните предприятия на туристическия пазар, които чрез своята дейност
оказват чувствително влияние върху неговото формиране и функциониране. Едно от най-утвърдените
и разпространени в литературата дефиниции за понятието “туроператор” е тази на Дитер Хебещрайт,
която гласи:”…предприятие, което осъществява своята дейност в обособени организационни рамки
във връзка със задоволяване на туристически и свързани с тях потребности чрез обвързване на чужди
услуги в своеобразна комбинация и предлагането им на пазара от свое име и за своя сметка”.
Туроператорска или турагентска дейност на територията на Р.България съгласно ЗТ се извършва само
от регистрирани по този закон лица. Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в
Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.
По своята същност туроператорът е вид пътническа агенция, чиято дейност е насочена към
пазара на ОТПОЦ и задоволяване на потребността от пътуване с цел туризъм, чрез предлагане на
комплект от туристически услуги под формата на туристически пакет. Туроператорската дейност се
изразява в осъществяване на връзката между търсенето и предлагането на туристическия пазар
посредством създаване на собствен продукт – ОТПОЦ, неговото предлагане и реализацията му. Този
продукт ТО предлага от свое име, поемайки финансов риск и отговорност. В този случай
туристическата агенция осъществява в по- висока степен производствена дейност, създавайки
собствен продукт, чрез подбор, съчетаване и трансформиране на чужди продукти под формата на
туристически пакет, който тя предлага на пазара срещу обща цена. Посредническата функция в този
1
случай се осъществява по схемата : Туристическо търсене<-> ТА-продавач <–>ТА-производител<–>
Първично туристическо предлагане.Реализирането на собствения продукт ТО осъществява пряко или
чрез посредник. Той извършва дейността си на основата на договорни отношения с клиенти ,
агенти и доставчици.
Водеща и най-характерна за ТО е производствената функция, която може да се дефинира като
“синхронизация на услуги във времето и пространството,съобразно обективните условия за
осъществяване на пътуването, изискванията на туриста и заплатената от него цена”.Продукта на ТО се
предлага на пазара като организирано цяло, а не като обикновен сбор от отделни услуги. В този
смисъл той може да се дефинира и анализира в неговите пет основни характеристики”
-собствени услуги под формата на управленски опит в процеса на планиране, организация и
провеждане на туристическото пътуване;
-интегриран пакет от чужди услуги от първичното и вторичното туристическо предлагане;
-обща цена, която се формира върху основата на очакваните потребителски нужди и фиктивния брой
участници в пътуването;
-поет от туроператора риск;
-компетенции и възможности на туроператора за решаване на всички проблеми, които възникват в
процеса на организиране и провеждане на туристическото пътуване.
Проучване на туристическия пазар/търсене, предлагане, конкуренция/.
Организирането на туристическо пътуване с обща цена, независимо от неговия характер и
разновидност, се осъществява на няколко етапа. Първият етап включва проучвателна работа относно
туристическото търсене, туристическото предлагане и конкуренция. Тя трябва да съдейства за
определянето на :
-характера и профила на предлагането на туроператора;
-обхвата на продукта по отношение на неговия вид, количествени, пространствени и времеви граници;
-асортиментната структура и качествените характеристики на продукта;
-конкретните доставчици на съставните услуги и др.
Проучването на търсенето има приоритетен характер и в технологичен порядък следва да предшества
останалите. Това е така, тъй като резултатите от това проучване могат да насочат, ограничат,
конкретизират или рационализират по-нататъшната проучвателна работа на туроператора.
1.Проучването на търсенето се разграничава по отношение на потенциалната клиентела
и тази част от нея, която вече е ползвала услугите на туроператора.Значение има и обстоятелството,
дали организаторът е познат на съответния пазар или е нов за този пазар. За различните случаи
проучванията могат да се различават по обхват, направление, обем и др., но не и по методика. Те са
насочени предимно към :
-мотивацията или водещите потребителски мотиви за предприемане на туристическо пътуване ;
-обективните условия и ограничители, които могат да повлияят върху решението за
потребление:финансови възможности, свободно време и режим на ползването
му;професионална,възрастова, образователна и полова структура на потребителите; икономически и
политически фактори; правна уредба; култура; традиции при пътуване и др.;
-предпочитанията на потенциалните или действителните клиенти по отношение на : вид и начин на
ползване на транспортните средства; характер на дестинацията; вид и категория на заведенията за
пребиваване и хранене; допълнителни възможности и форми за разнообразяване на престоя и др.
-конкретизиране на организационно-техническите параметри на туристическото пътуване :
продължителност на пътуването ;съотношение между пътуване и престой; качество на транспортното
обслужване и др.
Проучвателната работа на туроператора подпомага разработката на концепцията или идейния проект
за организираното от него туристическо пътуване. В технологичен аспект тя може да се извърши чрез
събиране на информация от различни източници и с приложение на разнообразни методи.
2.Проучване на предлагането се осъществява с цел издирване и подбор на подходящи
транспортни средства, туристически дестинации, места, обекти и контрагенти-доставчици на
съставните услуги за пътуването. По-конкретно обект на внимание при тези проучвания са:
2
-туристическата привлекателност на дестинацията, района, мястото или обекта:наличие на
атрактивни природни и антропогенни дадености, особени събития, постижения на материалната и
духовната култура, екология;
-транспортна достъпност – количествени и качествени характеристики на транспортните средства,
пътна мрежа, стационарни-технически транспортни, съоръжения;
-туристическа инфраструктура – количествени и качествени характеристики на специализираната
туристическа материална база : заведения за пребиваване, хранене и развлечение; съоръжения за
спорт, атракции и забавни игри; специализирани съоръжения при конкретните видове туризъм;
вътрешен специализират туристически транспорт и др.;
-качествено равнище на предлагането и обслужването : категория на обектите, функционалност,
квалификация на персонала, качество на единичните услуги и стоки, съотношение между основни и
допълнителни услуги и др.
-традиции на обслужващия персонал при обслужване на нашия тип туристи;
-степен на сигурност на госта/ опасност от въоръжени конфликти, терористични актове и др./
След приключване на проучванията относно предлагането се пристъпва към сравняване на
резултатите от тях с тези от проучванията на търсенето.
3.Проучване на конкуренцията относно нейното актуално състояние и поведение са от
голямо значение. Те подпомагат вземането на конкретни решения от страна на туроператора във
връзка с процеса на проектиране на неговия продукт, по определяне на неговите оптимални параметри
и ограничаването на рисковете, свързани с реализацията му. Точната и обективна информация в това
направление допринася за намаляване на разходите, увеличаване на оборота и обема на продажбите
чрез управление на цените, влияние върху търсенето,усъвършенстване отношенията с контрагентите и
др. Те включват : продуктите/силните и слабите им страни/; положението на пазара/сегменти , които
обслужват/; имидж;партньори;ценова политика;реклама; начин на разпространение на продукта.
Само големите ТО могат да си позволят самостоятелни проучвания, а по-малките ползват подходящи
източници.
Проучване на ресурсите с цел избор на дестинация и вид на пътуването.Рекреационно-
туристическите ресурси са всички природни и антропогенни дадености на една страна, абсолютно
необходими за развитието на туризъм в нея.Те са реализационните фактори, съществуващи като:
-запаси с потенциална атрактивност, към чието нагаждане към нуждите на туризма са необходими
значителни парични средства;
-ресурсен фонд, включващ забележителностите, в които са вложени средства и са придобили
туристическа известност. Най-често природните и антропогенни ресурси в дадено туристическо място
се допълват, като преобладават едните или другите. Те определят степента на атрактивност на
туристическата дестинация и се използват многократно. Природните ресурси се самовъзстановяват, но
антропогенните нямат тази способност, затова се нуждаят от опазване, поддържане и коригиране ,с
помощта на технически средства. Усвояването на туристическите ресурси не изисква твърде високи
капиталовложения. Винаги може да се направи оценка на тях и да се преосмисли тяхното използване с
цел постигане на по-висока ефективност от него.
Природните туристически ресурси имат оздравителен и възстановителен ефект върху
туристите. С най-голямо значение у нас за туризма са : релеф, климат, растителност,води, животински
свят. В планините има условия за ски-спорт, алпийски преходи, алпинизъм, климатологичен отдих,
екскурзии, пешеходен туризъм, възстановителен отдих, велотуризъм, конен спорт и др.Черноморското
крайбрежие образува дълга и широка плажна ивица с източно изложение и пясъчни дюни със ситен
златист пясък, благоприятен микроклимат, съчетание на море, планина и растителност, приятна
температура на морската вода, плитко и гладко крайбрежно дъно, липса на хищници. Климатът оказва
най-пряко въздействие върху туризма като влияе чрез температурата и влажността на въздуха,
ветровете, атмосферното налягане, слънчевото греене, дъждовете. Тези елементи образуват
биоклимата. Водите са повърхностно-течащи и подпочвени. За туризма имат рекреативно значение
предимно откритите водоеми – сладки и солени и техните крайбрежни акватории и плажове.
Водопадите и гейзерите имат познавателна атрактивност. От подпочвените води най-голямо значение
за развитието на туризма имат минералните води и калища с различен състав и минерали. В България
има около 2254 находища на минерални извори. Подпочвените питейни води осигуряват
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2021 в 21:52 в момента не учи на 46 години
 
Подобни материали
 

Туристически пазар

19 мар 2006
·
3,361
·
63
·
8,416
·
729
·
2

Определение и особености на пазара като икономическа категория..собености на туристическия пазар...Функции на туристическия пазар....Туристическо търсене..
 

Устойчиво развитие на туризма в България

18 юни 2011
·
680
·
21
·
5,387
·
1,103
·
2

В началото на 21-ви век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като най- бързо разрастващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване на нови работни места...
 

Качество и конкурентно-способност на туристическия продукт

18 май 2009
·
165
·
20
·
1,885
·
122

Качеството на туристическия продукт е най-често обсъждания проблем в туризма през последните няколко десетилетия. Практиката показва, че различни аспекти на качеството ще бъдат ключови фактори за конкурентното предимство и икономическите успехи. Сравнени
 

Проект за развитие на туризма в община Попово

19 фев 2008
·
515
·
15
·
1,305
·
303

Проектът цели развитието на туризма в община Попово и стимулиране на устойчивото развитие на региона и разнообразяване на предлагането, като се създаде един оригинален туристически продукт на територията на общината...
 

Тенденции и прогнози эа международния туризъм

08 юни 2006
·
2,232
·
6
·
593
·
155

Тенденции и прогнози за международния туризъм Прогнози на СОТ за международния туризъм Прогнозни тенденции в стратегиите за туристическо развитие; по-конкурентно съотношение качество-цена и по-висока продуктивност
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
20
1
5 мин
30.09.2013
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти
изпитен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 50 въпроса. Всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават Туризъм. Може да е полезен и на ученици, както и на хора, които се интересуват или работят в сферата на туризма.
(Лесен)
50
17
1
12 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Изпитни теми по туризъм

Материал № 1048238, от 03 дек 2013
Свален: 402 пъти
Прегледан: 611 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 65
Брой думи: 30,271
Брой символи: 203,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изпитни теми по туризъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,610 445

Снежана Димитрова
преподава по Немски
в град Видин
с опит от  21 години
42 445

виж още преподаватели...
Последно видяха материала