Големина на текста:
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА – 1тема
Стратегиите се използват най-напред във военното дело.Това понятие е
въведено най-напред от древните гърци.Стратегията е словосъчетание от две
думи – армия и водя. Стратегът е лицето което води армията. Счита се, че
понятието стратег е в обръщение повече от 2500 години и макар в началото да
се свързва с военните, не всички стратези са изпълнявали военни функции.
Едно от първите съчинения по военна стратегия е на китайския философ Сун
Цзъ. На един по-късен етап по-известните имена упражнили силно влияние в/у
военната стратегия са Карл Клаузериц, Хелмут Молтке и др.- 1780-1850г.
Военната стратегия се приема като изкуство за прилагане на военните средства
насочени към изпълнение на задачи, определени от политиката. Свързва се с
масово движение, разгръщане на сили, наличие на противник и др.
Първият логически компонент на военната стратегия е уточняване на цели и
задачи и тъй като стратегията се проектира с/у противник е необходимо
съчетание от няколко цели а не само една. По нататък военната стратегия
уточнява подходи, като най-общо се разделят на директни и индиректни и
обичайни и неочаквани. Теорията на военната стратегия отделя голямо
внимание на изучаване на принципи и практически правила, като например:
изненада, концентрация на ресурси, координация, комуникативност и др.
Стратегиите излизат извън рамките на военното дело. Социалния живот също
се превръща в поле за прилагане на стратегии. Страт.в стопанските с-ми
започват да се прилагат доста по-късно. Те активно навлизат в стопанския
живот през 50г. на мин.век. Към края на 60 и началото на 70г.на мин.век
излизат доста трудове и съчинения посветени на стопански стратегии. В едни
от тях се взаимстват идеи от воен.страт.и се адаптират към природата на
стопанските системи. В др.се обобщава стопанската практика, в трети случаи
се предлагат частни разработки, четвърти са свързани с приложението на нови
научни резултати на управленската теория. Интересът става толкова голям, че
всеки автор който пише по въпроси на стопан.управление, се чувства задължен
да засегне и темата за стратегиите. От всички автори обаче, някои упражняват
значително влияние в/у схващанията и практиката на стоп.стратегии. Такива
са: Ан-Соф, Стайлер, Делитъл, Портър и др. Големият брой литературни
източници постоянно обогатява и развива знанието за стратегиите. Стига се
дотам, че се оформя ново учение. Характерни за него са разнообразни
виждания за същността и предназначението на стоп.стратегии, също така
прави впечатление и голямото разнообразие в използваните наименования.
Наред със стратегия се използват понятията корпоративна стратегия,
ръководна стратегия, големи проекти, висша стратегия, програмна страт.и др.
Трябва да се отбележи, че понятията не са еднозначни. В литературата по
стопан.управление всеки автор се стреми към свое определение. Обобщението
на тези мнения се извежда като едно общо определение на стопанската
стратегия.
Обобщението на авторовите мнения се разделя на следните основни
части:
1.За всяка стоп.страт.е присъщо наличието на цели и задачи, към които
стоп.единица се ориентира с действие и активност. Едни автори използват
термина цели, др.използват показатели, трети използват задачи. Някои автори
ги разграничават, други ги използват като синоними. Независимо от
наименованието, може да се обобщи, че е налице целева уредба, към която се
ориентират и на която се посвещават усилията. Изборът или разработването на
тази целева уредба е съществен елемент на всяка стратегия.
2.Друга важна съставка на стоп.страт.е стратегическият анализ. Той
обхваща както оценката на околната среда, така и анализът на вътрешните
фактори. Тук има една особеност – анализът не обхваща само икон.сфера,
задължително се включва и анализ на социалната, политич., техническата и
природната среда. Всички с-ми, които формират обкръжение на стопанска
организация се изучават на различни нива: национално, регионално,
международно. Оценката на вътрешните фактори също изисква всестранност,
като се започне от мощностите и капацитета и се стигне до историята на
предприятието. В крайна сметка анализът е насочен към преценяване на
предимствата и слабите страни на организацията, спрямо сходни с-ми и
организации. Анализът е по достоверен ако предвижда определен риск.
3.Трета важна част на стопанската стратегия е програмната част или
планът за действие. Той представлява организация на ресурсите, които ще се
въвлекат за достигане на предвидените цели във времето. Важна
характеристика на програмната част, е координацията и съгласуемостта.
Според обстоятелствата могат да се включат доставка на машини, инсталации,
координация на инвестиции, координация на продажби, на експлоатацията,
координация в управлението и др. Повечето от стоп.страт.предполагат
наличие на противник. Противника е всяко препятствие, което трябва да се
преодолява по пътя към постигане на целите и намеренията. За
стоп.организации, като противник могат да се възприемат: конкурентна
организация, техническия прогрес, природната среда и др. Разработването на
стратегия е организационен процес, при който всички компоненти, се
уточняват във взаимодействие. Стоп.страт.може да бъде представена
различно. В по-ранните периоди е предпочитан вербалният (устният) начин на
представяне. По-късно се налага разработването на писмени стратегии.
Писмената стратегия дава граници за обмисленост и прецизност.
Обхващането на всички видове възможни стратегии води до следната
категоризация:
1.Според обхвата страт.могат да бъдат:глобални, блокови, регионални и по
отделни държави.
2.Според обекта биват: генерални, социални, икономически, военни.
3.Според етапа на изпълнение могат да бъдат: концептуални, операционни,
реализационни.
4.В зависимост от отношението към останалите участници, могат да
бъдат: конкурентни и неконкурентни.
5.Според поводите за разработването им могат да бъдат: на икономически
растеж, на организация във затруднение, на възстановяването, офанзивни и
дефанзивни.
6.Според йерархичното ниво на с-мата за която се разработват могат да
бъдат: фирмени и корпоративни.
7.Според сферата на дейностите за които се отнасят могат да бъдат: бизнес
страт.и функционални стратегии.
8.Според обекта за който са разработвани са: производствени, пазарни,
структурна и организационна.
9.Според начина на действие страт.се разделят на:
-свързани с промяната на организацията
-свързани с общи действия
-динамични стратегии и др.
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ – 2 тема
Стратегическия анализ синтезира идеи на комплексния и диагностичния
анализ. Трябва да се отбележи, че няма общоприето разбиране нито за мястото
на стратегическия анализ, нито за неговото съдържание и обхват. Въпреки
това повечето автори изтъкват, че в рамките на страт.анализ се открояват три
основни компонента:
-анализ на околната среда
-анализ на вътрешно-фирмените измерения
-изучаване на взаимното влияние и взаимодействията м/у околна среда и
вътрешно-фирмените условия.
I .Анализ на околната среда – тя е многопрофилно явление за което са
характерни разнородност и сложност. Състав.части на околната среда са
неизброими. Окол.среда на икономическите с-ми е динамична. Това позволява
тя да бъде наблюдавана в няколко различни профила:
1. Според съдържанието и тя бива: социална, политическа, икономическа,
природна, технологична.
2. Според характера на компонентите, които формират околната среда тя
се определя като: хомогенна и хетерогенна.
3. Според изменчивостта си тя се дели на: стабилна и динамична.
4. Според насоките на влияние се разделя на: положителна, благоприятна и
пораждаща заплахи.
5. Според характера на факторите които действат в околната среда и
упражняват влияние се разделя на: универсална и специфична.
6. По географски признак се разделя на: интернационална, регионална и
национална.
7. В йерархическо отношение с-мите, които формират околната среда,
дават основание тя да се раздели на: интернационална, макро среда, мезо
среда, микро среда
7.1.От позициите на страт.управление, интернационалната околна среда
се разглежда диференцирано по региони и държави. На оценка се
подлагат:
1.Правната среда.
-ефективност на правната с-ма
-правни традиции
-патенти и търговски закони
-договори с чужди държави
-закони свързани с фирмения бизнес и др
2.Икономическа околна среда.
-ниво на икономическото развитие
-население
-национален доход
-ниво на грамотност
-соц.инфраструктура
-природни ресурси
-членуване в икономически съюзи
-инфлация
-данъчна с-ма, лихви, доходи, заплати и др.
3.Културна околна среда.
-потребление
-мотивация
-поведение
-норми и ценности и др.
4.Политическа среда.
-форма на управление
-политическа идеология
-стабилност на правителството и опозиционните партии
-социални вълнения
-отношение на държавата към чуждестр.фирми и др.
7.2.В макросредата на едно стопанско предприятие се различават няколко
компонента и те са: държавно-политически, социален, икономически,
технологичен и природен компонент.
1.Държавно-политическия компонент има основно значение. От него
зависят измененията в национ.стратегия и проекти, системата на
икономическите регулатори, външноикономическите отношения, отношенията
м/у държава, стопанство и прочие.
2.Социалните компоненти също имат сериозно значение, т.к.в крайна сметка
резултатите от дейността на фирмата имат социална цена и отражение.
3.Икономическият компонент оказва влияние чрез ниво на безработица,
данъчна политика, национален доход, потребление, производителност на
труда, работна заплата и др.
4.Технологическият компонент влияе чрез трансфера на нови технологии,
разходи за изследване и развитие, организиране на нови производства,
патентна защита и др.
5.Природният компонент оказва влияние чрез замърсяване, разход и
качество на природните ресурси, недостиг на енергия и др.
7.3.Мезооколна среда – тя се формира от отрасловата, регионалната и
институционалната околна среда. При изучаването и се акцентира в/у
стадия на иконом.развитие и конкурентната обстановка.
1.Стадия на икономическо развитие в който се намира отрасъла може да
бъде:
-криза (характеризира се с намаляване на производството, увелич.броя на
фалиращите предприятия, нарастване на безработицата и др.)
-депресия (характеризира се нито с нарастване, нито с падане на основните
политически показатели).
-оживление (свързва се с нарастване нарастване на производството,
намаляване на безработицата, наличия на нововъведения и обновления).
-подем (наблюдава се при надминаване на достигнатите нива преди кризата.
2.Конкурентната обстановка зависи от положението, размерите и
взаимоотношенията м/у отделните участници в бизнеса. От тази гледна
точка конкурентн.среда се разграничава на:
-спокойна или равномерна – при нея отделните бизнес единици не се
различават и не се наблюдават големи размествания.
-клъстерна – при нея се наблюдава тенденция към формиране на клъстери, на
базата на множество единици.
-олигополна околна среда – при нея наред с многобройните малки
предприятия, се наблюдават големи организации, които се конкурират
ожесточено, при голяма неяснота за бъдещето. За подобна среда са характерни
размествания с разстройващо влияние. За предприятието конкурентната
отраслова среда се разглежда като съвкупност от стопански субекти,
предлагащи сравними продукти, използващи сходни схеми за разпределение и
разчитащи на общи клиенти или на еднакви потребителски групи.
-важна характеристика на отрасловата околна среда е кривата на опита.
Изследванията са установили, че съществува зависимост м/у напредването в
опита при производството на даден продукт и разходите, които се правят за
него. Опитът в случая се разбира като опит на работниците, като сумарни
резултати, различни усъвършенствания, като ефекти от стандартизация, от
обема на партидите и др. Пресмятанията се правят за отраженията в/у
разходите при всяко удвояване на производството.
-регионална околна среда – при нея вниманието се насочва към изясняване
специализацията на района, определяне степента на концентрация на
производството и др.
7.4.Микро среда – обхваща онези елементи, от които зависи
непосредствено развитието и функционирането на фирмата. Това са
компоненти, клиенти, доставчици и потенциални бъдещи участници в
производствената стопанска дейност.
При проучване на конкурентите от отрасъла се събира информация не само
за положението им, но и за намеренията им, за техните цели, за плановете им
по реализация и т.н. Фирмите от своя страна пазят в тайна част от своите
стратегически цели, което налага използването на стопански (промишлен)
шпионаж.
При набиране информация за конкуренцията, може да се използва
следния модел:
-общи сведения – тук се обхваща информацията за: патенти, човешки
ресурси, използване на външни консултантски групи, капиталова структура и
др.
-Физически ресурси – обхващат информация за: мощности и капацитет,
оборудване, гъвкавост на процесите, степен на интеграция, материални и
производствени разходи и др.
-информация свързана с маркетинга и по-конкретно: мрежа за
разпределение, пазарен дял, рекламна политика, цена и
конкурентноспособност, имидж и др.
-информация свързана с финансите на конкурентите: тип на задължението,
съотношение м/у дългове и активи, цена на капитала, парични потоци и др.
-информация относно управлението и по конкретно: схеми на заплащане,
основни приоритети в управлението, процесите на изработване на решения,
процеси на планиране, фирмена култура, ценности и текучество.
Клиенти – изучават се за да се характеризира търсенето и измененията в
тяхната покупателна способност. Това е важно условие за изясняване
възможностите за разширяване участието на фирмата на пазара. Важно е да се
очертае т.н.перспективен облик на клиента. Представлява събирателен образ
на потенциалния клиент, разработен на базата на характеристики от няколко
профила:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2021 в 10:39 студент на 37 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
04 юни 2021 в 09:32 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2023
12 май 2021 в 16:09 студент на 37 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - икономика и бизнес, випуск 2018
03 апр 2021 в 10:02 потребител
02 апр 2021 в 23:02 ученичка на 30 години от Перник - ГПЧЕ "С. РАДЕВ"
12 дек 2020 в 12:00 учител на 61 години от Пловдив - СОУ "Любен Каравелов", випуск 2024
28 май 2020 в 00:31 студент на 32 години от Плевен - vishe u4ili6te po agrobiznes, специалност - Аграрна икономика и Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Стратегическо управление

06 юни 2009
·
95
·
4
·
991
·
221

Единица за такъв анализ е стратегическата зона на действие, в която фирмата действа или иска да се настани да действа...
 

Решени тестове


от 2 до 6 тест по стратегическо управление...
 

Стратегическо управление

07 ное 2009
·
295
·
12
·
2,207
·
409

Фирмата ни произвежда всички видове шоколадови и сладкарски изделия, които са специално разработени и съобразени със здравословния начин на живот на хората...
 

Лекции по стратегическо управление

13 фев 2010
·
674
·
36
·
12,256
·
641

Лекции по стратегическо управление при Доц. д-р Милчева...
 

Стратегическо управление


За развитието, успеха и просперитета на една фирма най-важно е нейното управление, управление базирано на ефективно разработена стратегия и виждане, включващи анализиране на ресурсите и възможностите, оценка на алтернативните пътища ...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Управление на маркетинга в туризма - тест 2
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
3
1
9 мин
27.05.2015
Управление на маркетинга в туризма - тест 3
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
7
1
4 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Пищови по стратегическо управление

Материал № 1047628, от 02 дек 2013
Свален: 198 пъти
Прегледан: 234 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 6,086
Брой символи: 39,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по стратегическо управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала