Големина на текста:
ТЕМА 2
СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО
В основата на разработването на всеки план стои прогнозата. Описанието или
обяснението на много икономически явления представлява процес на изработване на решение
на базата на непълна информация и в различна степен на субективна оценка. И наистина, ако
един производствен процес може с доста голяма точност да се опише с помощта на
математически формули, с които дори да се отчитат периодичните промени в него, то при
планирането на стопанската дейност на предприятието подобен подход не дава достатъчно
надеждни резултати, т.е. няма необходимата точност. В този, а и в много други случаи няма
обективен критерий, който да позволява да се правят надеждни прогнози. Проблеми от подобен
характер се приемат за нормални, защото ако се разполагаше с пълната информация,
икономиката нямаше да има нужда от мениджъри и от специалисти от много други области. В
работата на организациите наред с обективните данни винаги се налага използването на
субективна информация. Именно поради тази причина възниква потребността от сериозна
методологическа обработка на събраните данни. По този начин необходимостта от знанията,
опита и интуицията на мениджърите стават важни за тези направления на дейността, които най-
малко се поддават на формализация. Сред тях са планирането и прогнозирането.
Прогнозирането най-общо е система от аргументирано представяне на направленията на
развитие и бъдещото състояние на организацията и нейното обкръжение. В най-опростения
случай прогнозата представлява потвърждаване на възможността или невъзможността за
сбъдване на едно или друго събитие. В основата на прогнозите стоят специални изследвания,
други прогнози, вероятностен математически анализ, анализ на временни редове, мнения на
специалисти и пр.
Или с други думи казано, прогнозирането е метод на научно обосновано предвиждане на
направленията на бъдещо развитие, в който се описват възможни ситуации в бъдещето, базиран
на налични практически данни и ориентиран към текущо предвиждане на относителната
динамика на развитие на обекти или процеси. Това са дейностите по научното предвиждане на
бъдещето на социално-икономическите системи и съставянето на прогнози.
Произхода на самата дума прогноза е от гръцкия език и означава предвиждане и въобще
всяко конкретно предсказване на състоянието на някакво явление в бъдещето на основата на
специални научни изследвания.
Възможните разновидности на прогнозирането могат да се представят във вид на
направления като трябва да се отбележи, че всяко от тях предполага прогнозирането на редица
параметри, а не само на един или два. Могат да се разграничат следните видове прогнози:
1. Според функционалното си предназначение биват:
- прогноза за бъдещето на организацията при различни варианти на външни въздействия;
- прогнозиране на пътя за достигане на целта;
- прогнозиране на проблемни ситуации, които могат да възникнат;
- прогнозиране на възможните последствия от вземането на конкретно управленско
решение;
- прогнозиране състоянието на средата и др.
2. Според съдържанието си прогнозите биват:
- научно-технически;
- икономически;
- военно-политически;
- политически и др.
3. Според периода биват:
- оперативни – до един месец;
- краткосрочни – до една година;
- средносрочни – до пет години;
- дългосрочни – над пет години.
1
4. Според степента на надеждност или вероятност от настъпване на предсказаното
събитие, при зададените условия и в рамките на установените допускания, прогнозите зависят
от сроковете, новонастъпилите събития или новините, темповете на изменение на системата и
др. Например допустимата грешка в рамките на една година не трябва да надхвърля 3-5%, а в
рамките на 10-15 години – 40-60%.
5. Според формата на представяне на резултатите се разграничават:
- качествени прогнози;- количествени прогнози;
Колкото е по-дълъг срока на прогнозата, толкова в по-голяма степен тя е ориентирана
към качествените характеристики на обекта.
6. Според степента на обхват биват:
- локални; - комплексни.
Най-широко разпространените прогнози са: икономическите, за развитието на
конкуренцията, за развитието на технологиите, за състоянието на пазара и социалните. Нека ги
характеризираме накратко.
Икономическите прогнози имат по-общ характер и служат за описание на състоянието
на икономиката като цяло по отделни организации или по конкретни изделия.
Прогнозите за развитието на конкуренцията характеризират възможните стратегия и
тактика на основните конкуренти, техният пазарен дял, ориентацията им към производството на
едни или други изделия и пр.
Прогнозите за развитието на технологиите ориентират относно перспективите за
развитие на технологиите в дадена област, изборът на най-целесъобразните от гледна точка на
икономичност и пр. решения.
Прогнозите за състоянието на пазара се използват за анализ на пазара, оценяван при
отчитане на текущото състояние и перспективите за развитие на икономиката като цяло,
политическата ситуация, цени на използваните суровини, изискванията за защита на околната
среда и т.н.
Социалното прогнозиране излиза извън рамките на чисто икономическата насоченост,
като изследва въпроси, свързани с отношението на хората към едни или други обществени
явления, които безусловно могат да се използват за чисто икономически цели, например за
прогнозиране на оборота и пр.
Основни предпоставки за стартирането на процеси на прогнозиране са:
- възможност за анализ на икономическите, социалните, техническите процеси,
протичащи в организацията, нейното обкръжение и връзката между тях;
- формиране на визия за бъдещето и определяне на проблемите и практическите задачи,
които ще трябва да се решат;
- възможност за разработване на различни варианти относно измененията на потенциала
(кадрови, производствен, научно-технически) на организацията и възможните стратегии.
Прогнозирането, както и повечето процеси, протичащи в социално-икономическите
системи, се реализира на базата на определени принципи. По-важните сред тях са: научност,
системност, комплексност, адекватност, многовариантност, приемственост, обвързаност с други
прогнози, непрекъснатост, разглеждане на обекта в динамика и пр.
Самият процес на прогнозиране преминава през няколко етапа:
1. Определяне на потребностите от прогноза и нейните цели.
2. Уточнение на характеристиките на обекта на прогнозиране.
3. Установяване и анализ на активните фактори в прогнозата.
4. Формиране на информационна база.
5. Избор на модели и методи на прогнозиране.
6. Формулиране и оценка на вариантите.
7. Разработка на препоръки, които имат пряко отношение към процеса на
изработване на управленско решение.
2
Съвременната практика на изработване на прогнози се опира на доста широк спектър от
използвани методи, които могат да бъдат представени по следния начин:
1. Според характера на използваната информация могат да се разделят на:
- факто-графични – базират се сведения за миналото и настоящето на субекта;
- изпреварващи – базират се на анализа на динамиката на отрития, изобретения, патенти;
2. Според способа на обработка и анализ на информацията се разграничават:
2.1. Статистически методи:
а) построяване и анализ на динамични редове (разгледан в следващата част). Методът
най-общо представлява последователност от множество числа, които характеризират
изменението във времето на величината на изследваното явление. Описанието на процеса на
развитие на явлението, основния път, тенденции и темпове в резултат на изглаждането на
кривата на временния ред и привеждането й към определена математическа функция се нарича
анализ на времеви (динамични) редове.
б) екстраполация. Най-общо може да се представи като предложение за повторение в
бъдещето на тенденции, имащи място в миналото. Използва се само когато е възможно е да се
предположи, че съответната тенденция, отразяваща дейността в миналото, със сигурност може
да се очаква и в перспектива. Основно изискване за използването на този метод е наличието на
достатъчно информация за внасяне на възможни корекции и посочване на статистически
достоверни зависимости. Може да се приеме само ако системата е стабилна, явленията са
устойчиви, динамиката на процесите и показателите в перспектива се определя от тенденциите
на тяхното изменение в миналите периоди. Предполага се, че развитието е непрекъснато и
гладко и че силите, които контролират миналото състояние ще влияят по същия начин и на
бъдещото. Прогнозата представлява проекция на миналото в бъдещето.
в) причинно-следствено моделиране (разгледан в следващата част). Това е най-сложния
метод. Използва се за прогнозиране на явления с няколко (най-малко две) променливи. В
основата му стоят корелационни и регресионни зависимости и анализ. Най-често срещаните
методи от тази група са:
- регресионни модели. Същността им се състои в решение на уравнение, чрез което се
определят стойностите на разглежданите променливи и тяхното влияние върху изследваното
явление;
- иконометрични модели. Същността им се състои в статистическа оценка на система
регресионни уравнения, използвани за характеризиране на икономиката и основните
икономически тенденции.
- иконометрични индикатори. Представляват регулярно повтаряща се регресионна
оценка, насочена към прогнозиране на основните икономически показатели.
2.2. Логически методи.
а) аналогия – установяване на подобие между обекти, което позволява на базата на
информация за поведението на единия да се прогнозира поведението на другия;
б) построяване на параметрични редове;
в) морфология – оценка на вариантите на съчетаване между различните фактори;
г) матрични модели;
д) причинно-следствен анализ и др.
2.3. Качествени методи. Разглеждайки дейността на цялата организация и съставяйки
прогноза за нейното функциониране, аналитиците не винаги разполагат с достатъчно
информация, необходима за използването на количествените методи. Преодоляването на този
проблем изисква обръщането към качествените методи на прогнозиране. Те предполагат
използването на мнението на експерти, компетентни по изследваните въпроси. Към тази група
методи на прогнозиране се отнасят:
а) „мнение на журито” – свежда се обобщаването на мнението на няколко експерти.
Такива методи са „Мозъчна атака”, „Делфи”, „Рингис” и др.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и характеристика на прогнозирането

В основата на разработването на всеки план стои прогнозата...
Изпратен от:
Даниела Иванова
на 2013-11-18
Добавен в:
Теми
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
15 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разработване,анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект


Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност.
 

Прогнозиране и планиране


Стопанските субекти в условията на пазарното стопанство функционират като автономни единици, които са равнопоставени и действат при еднакви икономически условия и се конкурират свободно...
 

Методологически основи и обща характеристика на прогнозирането

17 фев 2008
·
265
·
18
·
3,907
·
1

Процесът на управление е съзнателната дейност на хората, с която те привеждат националното стопанство от едно състояние в друго съобразно целите за достигане. Този процес предполага опазване на бъдещето...
 

Планиране и анализиране на търговската дейност


Планиране и анализиране на търговската дейност. Стратегическо и оперативно планиране на търговската фирма. Методология на планирането и анализ на търговската дейност. Класификация на показателите.
 

Икономически и финансов анализ. Прогнозиране и планиране в управлението на финансовите и стопански дейности


В условията на пазарна икономика развитието на дейностите на кооперацията се определят от възможноста на ръководителя да познава пазара. Той е обективна категория и налага съотношение между производството, реализацията и потребителите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
7 мин
20.08.2020
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Същност и характеристика на прогнозирането

Материал № 1041388, от 18 ное 2013
Свален: 15 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,794
Брой символи: 11,911

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и характеристика на прогнозирането"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала