Големина на текста:
ТЕМА 1 Същност на социалната работа.
Социалната работа е една от най-разпространените професии на 20 век. Тя има комплексен характер, тя съдържа знания от различни
науки- психология, социология, право, педагогика, социална медицина, философия, икономика и др.
Социалната работа е системен и целенасочен процес на взаимодействие м/у нуждаещият се клиент и социалната система
(семейство, училище, социални служби) социалният работник е посредник м/у човека и социалната система. Тя има много творчески
характер, който се изразява в изпълнение превантивна, санкционираща, възпитателна, организационна, координираща роля,
включваща различни нормативни документи, прилагането на правата им (закони, правилници, инструкции, наредби и др.) При
реализиране на преди всичко защитните функции свързани с здраве опазващи, професионални, финансови и др. права на хората.
Теоретико-приложен характер предполага разработване на теория и методология на социалната дейност, както и нейното
организационно, методическо, прогнозно и ресурсно осигуряване. Тя служи на принципи като хуманизъм, убеждения че всеки човек
има социални нужди и право да реши какви са неговите потребности, вяра във възможностите на всеки човек да използва собственият
си капацитет, зачитане на правата на човека, работа в мулти-професионален екип.
Първите опити на социалните работници могат да бъдат открити в доброволните движения на хора ръководени от вътрешното си
призвание да оказват помощ на социално слаби хора, с увреждания, жертви на природни бедствия, насилие и др. Като тези доброволни
действия постепенно се национализират, чрез създаването на множество социални организации. През 1898 г. се създава училище за
филантропия в Ню Йорк , а през 1905 г. в болницата Идаканан в Масачузетс се създава първата в САЩ катедра по медицинска
социална работа.
Ранните опити да се опише социалната работа прави Мери Ричманд 1917 г. в класическата и книга ,,социална диагностика’’, тя се
опитва да даде най- точна дефиниция за ситуацията и личността на даден човек в дадена социална нужда, но социалната работа се
определя като психиатър или обществен организатор. Заемайки се с тази задача американската асоциация на американската работеща
организация среща на ръководителите на социалните институции и организации в Милан Форд Пенсилвания през 1923 г. с основна цел
да се дефинира понятието социална работа с отделен случай. Понеже не успяват да разрешат проблема веднага се налага
провеждането на още четири срещи на Милфордската конференция, като с всяка среща общите елементи се открояват все по-ясно,
нейните цели и задачи, но не се оформя ясна концепция за социалната работа отнасяща се до всички нейни свери и обясняваща цялата
и разностранна практика. Петдесетте години на 20 век засилват интереса към развитие и ясна концепция за социалната работа. През
1955 г. става сливане на няколко специализирани в практиката на социалната работа организации в САЩ ( американска организация на
болничната социална работа , американска организация на психиатричната соц. работа и др. в национална организация на социалните
организации – NASW)
Тя полага огромни усилия да формира подходящо определение за практиката на социалният работник през 1958 г., но те са
безуспешни.
Усилията на асоциацията поставят значима основа за следващи определения и дефиниции чрез идентифициране на общи сфери,
значими за цялата практика.
1.Да се помага на индивидите, групите и общностите да разрешават или да свеждат до минимум влиянието на проблеми
възникнали поради не равновесие м/у тях и тяхната среда.
2.Да се установят потенциалните сфери на не равновесие м/у индивидите, групите и средата с оглед предотвратяване случая на не
равновесие.
3.Допълнение на тези терапевтични, правни действия и цели да се търси, установява и укрепва максималният вътрешен потенциал
на индивидите, групите и общностите в периода 1970-1980 г. асоциацията на социалната работа публикува три издания за
социална работа представляваща дебати и дискусии но не изводи и заключения за същността на социалната работа.
Официалната дефиниция на социалната работа е дадена 1970 г. от NASW
Гласи- социалната работа е професионална дейност насочена към подпомагане на индивиди, групи и общности с цел увеличаване или
възстановяване на способността за социално функциониране, взаимодействие и създаване на социални условия подходящи за тази цел.
Тоест тя е професионална дейност изискваща система от различни ценности, знания и умения. Освен като специфична професионална
дейност в документите си съветът на Европа разкрива значението на социалната работа и като специфична помагаща дейност за лица,
институции и организации осъществявана в публичния и в частният не правителствен сектор насочен към решаване на социалните
проблеми на лица, групи и общности които са уязвими и в не равностойно социално положение.
Според Моралес и Шийфър социалната работа е професия ангажирана с усъвършенстване начина на живот на хората.
Основната цел на социалната работа е за подпомагане или възстановяване взаимодействието м/у индивида и обществото с оглед да се
подобри качеството на живот на човека.
-Принципни положения.
1.Помощ за само-помощ. ( да се помогне на клиента така че да може да си помогне сам)
2.Клиентът има право на услуги и помощ, той не е в позицията на просител.
3.Клиентът не е обект а субект със своите индивидуални чувства, потребности и емоции.
През 2000 г. в Монреал Канада се дава следното определение за социална работа – професията социален работник съдейства за
социална промяна, за разрешаване на проблеми в човешките взаимоотношения, овластяване и либерализация на хората за повишаване
на тяхното благосъстояние. Използвайки теориите за човешкото развитие и социалните системи социалната работа насочва своите
интервенции в случаите в които хората взаимодействат със своето обкръжение. Принципите свързани с човешките права и социална
справедливост са основни за социалната работа, следователно по своята същност социалната работа е специфична, хуманистично
ориентирана, дейност насочена към балансиране на м/у личностните отношения в обществото чрез изграждане на алтруистични
чувства, нагласи и стереотипи на поведение, както от страна на нуждаещите се така и от страна на предлагащия помощ. Според Ц.
Стойков социалната работа може да се разглежда като изкуство за взаимодействието и посредничеството на хора, задоволяването на
чиито нужди е застрашено и изисква специална подкрепа и подпомагане.
ТЕМА 2 Подходи в социалната работа.
1- Основни подходи: рефлексивно терапевтичен подход, чиито представители определят социалната работа като социална
интервенция, чиято основна цел е да подтикне всяка от социалните институции да отделя внимание на отделният клиент , на
качествата и способностите на всекиго и като зачита неговите права и достойнства, да насърчава стремежите му към реализация и
изява.
Основна задача на социалният работник е да разкрива личните качества на всекиго и въз-основа на тяхното стимулиране и изграждане
на позитивна оценка и само-оценка , всеки да развие умения за ефективност, общуване и пълноценна реализация.
2- Индивидуално-реформаторски подход, според който социалната работа е алтруистична дейност, насочена към подпомагане на
клиента и усилието му за по успешна адаптация и реализация. Представителите му я определят като професионална дейност която
осигурява на отделния клиент, семейство и група възможност да идентифицират своите лични и социални проблем. Социалната работа
им помага те да се справят с различните трудности чрез рехабилитационни, корекционни или защитни действия.
3- Социалистическо-радикален подход. Основната цел на представителите му е да постигат не толкова личностен растеж или терапия,
рехабилитация, компенсация на клиента колкото базисни социални промени в обществото с траен проективен в бъдещето ефект на
социума , насочен към стимулиране пълноценна социална интеграция на клиента.
ТЕМА 3 Модели на социалната работа.
Известният иследовател на социална работа от бостанския университет Лоране Шуулман определя модели за социална работа , които
са в основата на подхода характерен на социален работник.
1.Интеракционен модел- Описан е от Шварц за първи път през 1961 г. Според представянето на този модел човекът който се
нуждае от помощ се приема като личност със собствен енергиен ресурс, приема собствени задачи и се приема като субект в
общият подпомагащ субект. Социалният работник се оценява като субект със собствен характер, като своя индивидуална
компетентност. Двата субекта в подпомагащ процес са взаимно свързани и зависими в рамките на специфичната реципрочна
система. Резултатът съвместните усилия е както рехабилитация и интеграция на клиента така и професионалната реализация на
клиента. Грижите на социалният работник имат характер на подкрепящи грижи и целта е според Корсини (да се максимализира
удоволствието и да минимизират болката и дискомфорта)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пълни лекции по основи на социалната работа

Социалната работа е една от най-разпространените професии на 20 век. Тя има комплексен характер, тя съдържа знания от различни науки- психология, социология, право, педагогика, социална медицина, философия, икономика и др....
Изпратен от:
Силвия Михайлова
на 2013-11-13
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
404 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
764
·
18
·
5,674
·
1
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
809
·
1
·
289
·
325
·
2

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Професията социален работник е/не е мое призвание

28 мар 2008
·
436
·
3
·
378
·
398
·
1

Началото на социалната работа се появява у нас със закона на хан Крум, който регламентира позицията на просяците...
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,024
·
10
·
1,236
·
2

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Предмет и метод на социалната политика

06 мар 2008
·
519
·
3
·
458
·
133
·
2

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОСНОВНИ ВЪПРОСИ: Макроикономическа концепция за държавната социалната политика Социална държава и социална политика Фискално регулиране на социалните процеси Социални програми...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Пълни лекции по основи на социалната работа

Материал № 1039222, от 13 ное 2013
Свален: 404 пъти
Прегледан: 538 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 11,785
Брой символи: 75,149

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пълни лекции по основи на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала