Големина на текста:
1.Предметзадачизаражд.на 
ПП
ПП изучава психологическите 
закономерности на усвояването 
от децата на обществено­
исторически опит на 
човечеството в условията на 
учебно –възпитатП­сТова 
определение на предмета на ПП 
произтича от  няколко  осн
положения  ­  учебно­възп.п­с  се 
изгражда   на   осн.   на 
педагогическипсихологически
аксиологическиаргономически 
закономерности .  ПП  изучава 
само  психолог Закономерности 
уч­възпп­с на организационно – 
съдържателни и психологическа 
страна.   ПП   изучава   само 
педагогусловия за 
ефективността  на  учвъзпп­с
Може още да се каже ,че 
предметът  на ПП  се  х­ра  с 
двойнственост  съществува 
двустранна връзка м­у 
обучението и  възпитанието  и 
развитието на психикатаОт 
една  страна  ПП  осветлява 
педагогАспекти на 
психологическите п­
си,състояние св­ва и отношения
а от друга страна – условията за 
развитие на психологП­си и на 
личността на подрастващия в п­
са на обучениеУч­възпп­с вкл
2  технологиидидактическа   и 
технология на възпитаниетоПП 
изучава  условията   за тяхната 
ефективност в/у 
психологическото развитие на 
подрастващите . Задачи  на ПП
1) Разкрива  закономерностите 
на познавателните  психическа 
дейност на подрастващите в 
условията на педагогически п­с
2)Разкрива закономерностите на 
емоционално – волеви п­си в уч­
възпп­си. 3) Разкрива 
психологическите   условия  за 
развит на учвъзп.  п­си  и за 
повишаване на неговата 
ефективност.   Осн понятия
които се използват в ПП можем 
да  разделим  на 2   групи: ­  осн
понятияобщи за ПП и общата П 
  психика,   личност общуване
психическа дейност , 
самосъзнание
Оснпонятия на ППмотивация
целеобразуванерефлексия – 
осмисляне от  човека  на 
собственото поведение и 
дейност  ,интериоризация  и   др., 
учебна  дейност,   формиране  на 
личността . Исторически развой 
­могат да  се отделят  няколко 
етапа Предистория.  Отделна 
психолого педагогически  идеи 
могат да  се намерят още в 
трудовете на Сократ , Аристотел 
и  др.   В   техните  трудове се 
разработват идеи като 
разбиране на текста и влиянието 
в/у запомнянетоефективност на 
запомнянето   ролята на 
подражанието  и др Психолого­
педагогидеи също могат да се 
намерят в трудовете на Русо
Песталоции  и др.   Период  на 
възникването на ПП /2­ра 
половина  на   19век  /  През   този 
период  ,под влияние  на 
експерименталните 
психологични изследвания 
еволюционите идеи и изисквания 
на практиката се сформират 
някой  осн положения  педагог
психология През  този  период 
има пренасяне  на открити 
психологич.закономерност от 
общата  и  в  ПП  Появяват се 
книгите на Каптерев
Побликувани са книги и на 
Харбарт и др.  Период на 
обособяване   на   ПП   като 
самостоятелна наука със 
собствени експериментални 
изследвания  първата четварт 
на 20  век   През   този   период 
известните психолози са
Рубинщайн   ,Бине   и   др.   Период 
на  затвърждаване   и  вътрешно 
диферинциране   на   ПП   – 
Виготски ,  Пиаже ,Давидов  и 
др.Оснтенденции на ПП  са на 
продължаваща  диференциация 
и интеграцияхуманизация.
  2.Теории  за ученето
Психология на  обучението или 
психо­дидактиката   разглежда 
психологичоснови и 
закономерности на 
преподаването и ученетоТя не 
е конкретна методика,   не   дава 
рецепти за преподаване и учене
Смисъла на психо­дидактиката е 
в по –  доброто разбиране на 
подрастващия     и  учебния 
процес  .Съществуват  различни 
теории   /концепции за   ученето
Асоциативна   теория ­в   осн.   й 
стои образуването и 
проявяването   на  асоциации 
.Асоциациите са закономерни 
връзки м/у психическите явления 
.Появата на една от асоциациите 
води   до   появата  на 
други.Асоциациите могат да 
бъдат  прости   и  сложни
Съгласно   тази   концепция 
умствената  дейност  е  п­с  на 
образуване  на  сложни  с­ми  от 
асоциации и преминаване от 
механичните  към  смислови 
асоциации .Ученето  се 
разглежда   като   факт   на 
предмета , определен от външни 
въздействияПоради тази 
причина  ученето   всъщност се 
разглежда като  пасивен   п­с
Бихевиористична теория ­според 
нея  всички  форми  на поведени 
са   реакция  на   съответни 
стимули.П­сът  на  учене  е 
непрекъснато   изменен   на 
връзките м­у разнообразните 
стимули и предизвиканите от тях 
реакции.Това което учим са 
реакции  усилване  и 
затвърждаваите по пътя на 
повторението   .   Образуването   и 
укрепването   на нови връзки се 
подчинява  на  трите  закона на 
ученето на Торндай: ­ закон  за 
упражнението ,закон за ефекта , 
закон за готовноста .     
Гещалпсихологичтеория  ­ 
съгласно  неяученето  се  опр
като п­с на придобиване на 
знания и умения ч/з  правилно 
структуриране на  минали 
структури на опитаТя е п­с на 
изменение   на  двигателния
сензорния  опит  на  субекта
придобиване на нови знания във 
вид на понятия и начин  на 
прилагането им в логически 
разсъждения и при решаване на 
задачи  .  Осн.  е  проблемът  за 
преструктурирането Теория за 
поетапното  формиране    на   
умствените действия  ­ тя се 
изгражда на оснна теорията на 
интериоризациятаСъгласно 
тази теория  ,формиране  на 
умствени  действия  минава  през 
няколко етапа : ориентировъчен 
свърза с практически действия
Речеви   етапи    вербалинеция 
;умственидеален  план за 
действияСъгласно тази теория
моделът за учене вкл.  5 осн
компонентамотивационен
ориентировъчен
изпълнителскиценностно­
волеви  и  оценъчен.  Осн 
психологическо понятие 
,свързано със същността на 
ученето е понятието „усвояване”­
вграждане  на   придобитото 
знание в психическата структура 
на  личността Ученето също  се 
разглежда като  единство    на 
интериоризацията и 
екстиоризацията
Информационноконгнитивна 
теория ­ тя започва да се 
разработва  през  последните 
години на 20век . Като реакция 
на  бихивиористична  теория и 
психоанализатаСвързана е с 
теорията на познанието,в която 
се   изучава   преобразуването  на 
информацията на  оснНа 
аналогията  с   дейността  на 
компютара.Както в pc ,така и в 
човека  се  въвеждат   различни 
структури,съставящи блокове на 
познавателните  п­си.  Главно 
изучаването  и р­ето на 
умствените  п­си.  Развитие  на 
познавателни  възможности  на 
личността  .   Използват  се 
математически   модели   и 
ученикът се разглежда като 
субект  на познание  .  голямо 
значение  имат   проблемното 
обучение  и проблемите  на 
творчеството.
 3.  Учене и  обучение .Видове 
учене
В понятията на уч п­ссе 
оперира   със   с­ма   от   общи   и 
специфични понятияОбщи са 
напр.  знания,   развитие учебен 
п­суменияобучение
Специфични са : освояване
овладяванеразбиране
уч.дейност,  учебен   интерес
уч.мотивацияНай­общото и осн
понятие е  ученетозащото от 
раждането  до   смъртта  ние 
винаги учимпонятието е обект 
на анализ  на  различни 
дисциплини От гл.  точка  на 
физиолог.  на   висшата  нервна 
дейност ученето  е  п­с  на 
изграждане  информационен п­
с свързан  с  приемане  и 
съхранениеУченето може да се 
определи   като  осн,  устоичиво 
,системнопоследователно 
преустройство на вътрешната и 
външната   организация   на 
човешката индивидуалностВ 
резултат се изменят нейните 
качествени х­ки и 
взаимодействието й с околния 
святВ по­тесен смисъл на 
думата,  ученето  е   п­с  на 
възникване и разгръщане и 
развитие на познаватактивност 
на  ученика,  на  неговите 
познаватумения и умствени 
способностиОт психологическа 
гл.точка   ,той  е  п­с   на 
преобразуваща  дейност  под 
влияние на вътрешна активност 
и възрастово взаимодействие 
м/у външни и вътрешни условия . 
Осн вътрешни страни на п­са на 
ученето   са   потребност­
мотивационна  страна   ­ 
афективна –емоционална 
странаконгнитивна – 
познавателна станапрактическа 
– действена  страна 
/поведенческа/   Обучението е п­
с на  взаимодействие м/у 
обучавания  ,в  резултат  на 
което  у  обучавания  се   ф­рат 
знания,  умения и навици 
Специфичните особености на п­
са  на  обучение са  че е 
възпитателно­образувателен  
съобразен   с  възрастта  и 
културата  на учениците
логически структуриран
дидактически обработен;  ф­
рането  на   понятия  в уч.  п­с е 
предварително и точно 
определено и се осъщч/з 
принципи   и   методи  на 
обученито  . Видове  учене  – 
Класификацията на Клаус вкл. 7 
вида учене подредени от 
просто   към   сложно.   В   процеса 
на усвояване  на учебно 
съдържание ,има 2 типа учене . 
 І тип учене  при което 
опознаване на явленията се 
преминава   към   неговото 
обяснение  и   разкриване  на 
общите принципни положения.  ІІ 
тип учене –  от общото правило 
/принципа  конкретното  явление 
според ф­мата на преработка на 
информацияученето се дели на 
елементарно и комплексносъщо 
на  нисше  и  висше  ,на 
репродуктивно и 
творческо  .Елементарното  /по 
просто/   има  двигателен  х­р  , 
осъществява  се  ч/з  външна 
,предметна дейност
Сложното/по късновторичното 
е  свързано  с  операции Има 
мисловен х­р /абстрактно 
мислене осъществяван ч/з 
психическатавътрешна 
дейност В   началото  на   20  век 
Торндайх  формолира  т.нар
учене ч/з проби и грешки “­ при 
него   постепенно  угасват 
несполучливите  и се 
затвърждават успешните 
реакции.
  4.Психология  на   учебната 
дейност
 Учебната дейност е една от 3­те 
осн човешки  дейности.Тя е 
специфична с­ма  от  умствени 
практически  действия  за 
решаване  на специални 
уч.задачиОсн.цел на уч.дейност 
е не само изграждане на система 
от  научни   понятия а  и 
формирането на  ученическата 
личност  Като  сложна с­ма
учебна   дейност   има   своя 
структураМогат да се посочат 
различни структури на учебната 
дейност  ­потребност/мотиви/, 
целсредства и действия
Оценка на резултата  от учебни 
ситуация  е  осн.  единица     на 
структурата   на   учебната 
дейност.  В  тях  учениците 
усвояват   общи   начини   за 
отделяне   на свойствата на 
понятията или  решаване  на 
някакъв  клас  конкретни 
практически зад.В тях вклсъщо 
произведението  на  образци на 
тези начини чрез извършване на 
специални умствени действия 
.Подобни  разнообразни   задачи 
могат да се научат да се решават 
по пътя  на продължителна 
работа над всяка конкретна 
задачаТака  постепенно се 
натрупват знания за начините на 
ориентиране в условията на 
такива задача .
 Работата на  учениците  в 
училищни ситуации се 
осъществяват  от  действия  от 
различен тип  .Особено място 
заемат  сред   тях  ученическите 
действия ,посредством  тях 
учениците  възпроизвеждащи 
усвояват  образци и общи начини 
на  решения  на  задачи  и  общи 
начини за условията за  тяхното 
използване Съществува  голямо 
разнообразие от уч.действияТе 
могат да бъдат. ­ практически и 
мисловни; ­ общи,частни и 
единични ; ­  репродуктивни  и 
творчески  .  Особености   на 
учебенконтрол  ­ трябва да 
съотнесе  своите   учебни 
действия  и   техните   резултати 
със  зададените  образи  да 
свърже  резултатите с нивото и 
пълнотата   на   извършените 
учебни   действия   .Този 
съзнателен контрол ще отстрани 
неприличните действия и ще 
позволи да се подобрят резултат 
от  изпълнението.
    5.Сензорно познание на уч п­
с
Изучаванетоопознаването на 
природатаобществото и себе си 
психологията  обозначава  с 
термина познание.
Всяко  ново   човешко   поколение
за  да  продължи процеса  на 
натрупването на научно и 
художествено познани трябва да 
усвои създаденото преди него
Начинът  на това  усвояване  е 
известен вече от стотици години 
­ намерена е специална дейност 
/обучението/,  чрез  която   новото 
поколение по   съкратен   път 
изучава  обществено­
историческия опит на 
предходните поколения
Сензорното   познание  в 
обучението  е  научното   и 
учебното   познание като 
познавателни  процеси условно 
се разделят на две ­ сетивно и 
логическо познаниеПогрешно е 
да се смята че сетивното 
познание става без участието на 
логическото познание и обратно
С израстването на учениците все 
повече преобладава логическото 
познание,Сетивното  познание 
ученикът  получава   чрез 
усещане,   възприемане  и 
представаПрието е да се 
нарича  непосредствено 
познаниеза  разлика   от 
логическото което се  нарича 
опосредствано   познание за 
действителността.Значението на 
усещанията в обучението е много 
голямозащото те са основата на 
сетивното познание
Възприемането е  познавателен 
процес  за опознаване
обследване  на свойствата  на 
предметите и  явленията и 
изграждането на цялостен образ 
за тях.Когато ученикът 
възприема едно явление или 
предметтой съпоставя неговите 
качества и свойства с познатите 
си еталони
Психологическите условия за 
оптимално   възприемане   в 
обучението са:
1.Възприемането   е процес на 
опознаване на предметите и 
явленията  чрез съпоставяне  на 
техните качества със сензорни и 
мисловни еталони.
Наблюдението върху  предмета 
или явлението  следва да се 
осъществява чрез подходящо 
ориентиране.
2.  Наблюдението  върху 
предмети или явления ще бъде 
по­резултатноако добре се 
мотивира предварително.По този 
начин   се   осигурява 
избирателност  на 
възприеманетокоято осигурява 
съсредоточаване на вниманието 
на учениците,
3. Резултатите от наблюдението 
и от  възприемането на 
предметите и явленията зависят
до   голяма   степен   и   от 
специалните умения и навици на 
учениците за  наблюдение
умение за  анализ сравнение   и 
синтез
   6.Абстрактно познание в уч п­
сПсихология на разбирането.
Абстрактното  понятие   е 
познание   осъществено   на 
основата   на най­висшия 
познавателен  процес   ­ 
мисленето.   На основата  на 
опита(знания и  умения),чрез 
мисленето  се достига  до  ново 
знание.Абстрактното познание 
се възприема като втора степен 
на познанието чрез него на 
основата  на  септивнотао 
познание нашето познание става 
пълно и задълбочено.Във всяка 
мисловна дейност съшествува 
обектдадена задача и 
субект.Мисленето  притежава 
няколко функции.Чрез него  се 
планира  възможното  протичане 
на   различни   процеси;   дават   се 
предварителни  знания  и  се 
разкриват тенденции  за 
развитието на даден 
проблем.Творческата  му 
функция  е  откриване на  нещо 
ново,нещо  орогинално
Управническата   функция  е 
съзнателно ръководствот.е
контролира  и  стимулира 
мисловния процесСъществуват 
различни типове мисленекоито 
участват  в  познанието.Мислене 
според генезиса  ­  нагелдно 
действенонагледно образно
словесно логическо.В зависимост 
от типа мисленето може да бъде 
1теоретично(свързано  с 
познаването на  закони
2практическо(свързано   със 
прктическо преобразуване на 
обекта на познание)3Евриетично 
мислене­идва  решението   на 
задачатаВ зависимост от това 
до каква степен е нов получения 
резултат мисленето може да 
бъде три вида­Творческо ­ то е 
дивергентнос висока степен на 
обобщеност.;  Продуктивно  –   ч/з 
него  се  преоткриват обективно 
открити неща и  обекти  на 
познание;   Репродуктивно   ­то 
показва какво се прави,чрез него 
се   извършва  преобразуване   и 
реконстуиране  на изучаваната 
материя.Чрез него се 
осъществява РзбиранеЗа да се 
формира определен тип мислене 
в   педагогическата ситуация 
активно значение имат следните 
фактори:
1Характера на усвояване на 
учебен материал е образен или 
абстрактен 2Типъат на 
решаваните задачи 3Възрастово 
равнище на развитие на ученика 
4Начин и форма на сис­мата на 
обучение(какви методи 
изпозваме)
Мисловните операции  в 
обучението са  свързани  с 
участието  на мисловните 
операции: 1Анализ­при 
използване на анаклиза  в 
учебената  работа  трябва  да   се 
спазва едно  условно  правило д 
се  започва с  анализ  на 
предметите и   явленията и  на 
техните връзки и 
отнушения,които се 
различават.След това 
постепенно се преминава   към 
анализ   на  близките   и   трудно 
различими подробности
2Синтез­той протича ежечасно в 
учебния процес.Истинският 
синтез на учебното съдържание 
се  постига   при  обобщението 
което   се  извършва  след 
изучаване  на   дадена  тема   или 
раздел,чрез синтеза учениците 
свързват отделните факти и 
явления  които  изучават  в общи 
закономерности.За разлика  от 
анализа синтеза изисква повече 
знания и повече умения и по 
напредната  мисловна  дейност
3Абстракция­милено отделяне на 
качества   свойства   или 
взаимоотнушение на 
предметитите  и   явленията
Необходимо е да се формира у 
учениците умение да 
онагледяват   осн.   св­ва   и 
закономерности Има два вида 
нагледно и мисловно
4Обобщение ­  то  има  голямо 
значение при формирането  на 
понятието/Различни  видове 
обобщение­практическо 
действено­образно  и   словестно
5Конкретизация­при нея 
мисълта се връща  от 
абстрактното   към   неговото 
конкретно проявление  в 
единичното.
Разбирането е  осн  условие за 
усвояването на уч съдържание
Да   се   разбере   нещо   в 
психологичен план  значи д  се 
изградят  различни видове 
връзки  м/у вече наличните 
знания и новта инфо.За тези цел 
се  изисква анализ  и  синтз на 
усвоената инфо сравнение с 
абстрахиране   и   обобщение   на 
формулорането  на  определено 
понятиеЧчастието на мисленето 
и речта е процес както на 
сетивното,  така   и  на 
абстрактното.От анализа на 
разбирането се вижда,че то 
зависи от наличните знания без 
които  не   е  възможно  да  се 
формулират  въпроси  да   се 
поставят  проблемни  ситуации  и 
свързаните с тях проблемни 
здачи и тук стигаме до ролята на 
речта.Разбирането изисква ясно 
и точно поставяне на 
задачата,формулирането  на 
въпроси,обяснение  на 
предложената информацияВ 
този   смисъл   се   поставят 
определени изисквания  към 
речта на учителя и на учениците 
по всички учебни   дисциплини
Изискванията   от   страна   на 
учениците  е  свързано  с 
определени 
трудности,обективната сложност 
на учебния 
материал.Разбирането от страна 
на учениците е свързано с 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 апр 2019 в 17:37 студент на 42 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет по природни науки и образование, специалност - Български език и история, випуск 2020
19 мар 2019 в 10:30 студент на 30 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
19 мар 2019 в 06:50 студент на 20 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2021
17 мар 2019 в 18:58 студент на 33 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
11 мар 2019 в 07:11 студент на 32 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
20 фев 2019 в 20:15 студент на 39 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
07 фев 2019 в 08:48 студентка от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
13 ное 2018 в 23:19 в момента не учи на 34 години от Варна
11 ное 2018 в 17:24 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
04 мар 2018 в 18:43 родител
 
Подобни материали
 

Педагогическа психология

30 яну 2008
·
588
·
4
·
1,008
·
248

Педагогическата психология е наука, която изучава как хората се обучават в съответната учебна среда, ефективността от различните намеси в обучението, психологията на обучението и социалната психология на училищата и другите подобни организации...
 

Детска психология


Урока обхваща материали свързани с детската психология и по специално дефектологията.
 

Детските страхове

08 май 2007
·
712
·
2
·
754
·
68
·
1

Философията на психолога Фроид е основана на тезата, че повечето страхове на децата идват от възпитанието на родителите или са продиктувани от преживяванията им през първите три години от живота им...
 

Психология на конфликта

10 май 2008
·
294
·
12
·
1,065
·
121
·
2

Конфликтът е специфично проявление на взаимоотношения между субекти, формирано на базата на остри противоречия.
 

Закономерности при използване на подкрепленията в обучението възпитанието

07 май 2008
·
301
·
16
·
18,596
·
340

Липсата на подкрепление намалява активността на ученика, той става тревожен и пасивен. Необходимостта на ученика от подкрепа е толкова силна, че той прави всичко...
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Педагогогическа психология - пищови

Материал № 1038114, от 11 ное 2013
Свален: 83 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 5,359
Брой символи: 34,937

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогогическа психология - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения