Големина на текста:
ОНЛАЙН БАЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Доц. д-р Теодора Вълова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Педагогически колеж, Плевен
Някои основни предизвикателства пред четивната грамотност днес
В епохата на дигиталното общество, когато огромни количества от цифрова информация
и изображения ежедневно достигат до учениците, като фундаментална се оценява способността
да се намира, да се филтрира, да се разбира, да се анализира и да се тълкува нарастващия поток
от информация. С развитието на социалните мрежи вече са необходими само минути, за да се
достигне до необходимата информация, което като резултат поражда понякога повърхностност
и липса на аналитичност. Определяни спрямо променящите се социални изисквания, уменията
за отделяне на фактите от становището за тях в голяма степен се обуславят от равнището на
развитие на четивните умения. В този смисъл четивната грамотност (като част от
функционалната грамотност) се разглежда като необходима във всяка човешка дейност - в
играта, в ученето, в трудовата дейност, без значение дали се извършва в офис, на строителна
площадка, на открито или в класната стая.
Последните анализи на резултатите от изследванията на грамотността (Международно
изследване на уменията за четене PIRLS 2001, 2006, 2011 на учениците от 4. клас; PISA 2006,
2009, 2012), съвместните доклади на Съвета на Европа, както и публикуваните доклади на
МОМН, ЕСФ и ОИСР, насочени към професионална квалификация на учителите (TALIS 2009),
показват обезпокоителни тенденции относно спада на равнището на грамотност, които в
особено силна степен са валидни за България. „Свидетели сме на парадокс: докато в контекста
на цифровия свят, в който живеем, четенето и писането са по-важни и значими от всякога,
грамотността ни не е необходимото ниво.“(9) Ето защо въпросите относно развитието на
началната грамотност придобиват все по-голямо значение. В този ред на мисли,
предизвикателствата пред учителите и възпитателите от второто десетилетие на 21. век се
свързват с адаптацията на едни изостанали или традиционни форми на работа и
осъществяването на значителни промени в подхода, по който грамотността се разглежда и се
преподава. В контекста на динамичните образователни реформи, препятствията пред
развитието на грамотността като базисна компетентност биха могли да се обобщят в няколко
насоки.
Една част от тях са обусловени от бурното развитие на технологиите и свързаните с тях
нови канали за достъп и обмяна на знания.
Други се отнасят до социалната фрагментация и изолация, които предизвикват
отчуждение, водят до намаляване на желанието за общуване и задълбочават апатията сред
подрастващите. По същия начин продължаващото разделение на социалната тъкан на елит и на
ниски социални нива се идентифицира като една от основните причините за ранно отпадане от
училище и за понижен интерес към ученето.
Трети се появяват в резултат от изчезването на "традиционните" общности в епохата на
глобализацията, която поражда нови форми на социално изключване, например цифрово. То се
проявява на фона на засилващата се конкуренция между Facebook, Twitter, LinkedIn или други
социални мрежи и класната стая, която в недостатъчна степен задава условия за пълноценно,
активно общуване и поради това все още се възприема като „бавна медия“.
Биха могли да се добавят още фактори, които се отнасят към предизвикателствата пред
учителския състав. Те са свързани с готовността на началните учители да използват дигитални
средства в учебния процес, с методическата подготовка, с избора на подходящи учебни
помагала, с недостатъчното все още компютърно обезпечаване в училищата, с недостига на
време за провеждане учебни часове в оборудвани за това кабинети. Когато към всичко това се
добавят противоречията, предизвикани от промяната на традиционните роли и функции,
изпълнявани от учителите, към техните нови роли, свързани с модериране на различни
общности в и извън училищната институция, то философията на обучение по българския език и
литература би следвало да се насочи към използване на междупредметни връзки и
интерактивни (взаимодействени) формати.
За справяне с тези съвременни тенденции е важно да се извърши промяна в технологията
на преподаване, като вниманието се насочи към преподреждане на съществуващите и
разработване и апробиране на нови дейности и практики в класната стая.
Актуалността и важността на проблема за влиянието на онлайн базираните проекти върху
изучаването на езика в началното училище като единство на език и реч, т.е. усвояване на
езиковите знания и на езика като средство за общуване, се обуславя от:
Първо, необходимостта от адекватно, с оглед на комуникативната й насоченост, развитие
на речта на учениците от наблюдаваната възраст.
Второ, неизследваните възможности на онлайн проекто-базираното обучение за
въздействие върху речевото развитие с оглед усъвършенстване на комуникативната му
насоченост.
Изложените основания се обединяват в идеята за интеграция на тези дейности, за да се
потърсят възможностите за въздействие на онлайн проекто-базираното обучение в две насоки –
освен в тази, която му е присъща, специфична (има се предвид обучение и развитие на
дигитални умения), така и за влиянието му върху речевото развитие като предпоставка за
повишаване на равнището на грамотност. 1
Посочените съображения и анализът на съвременната ситуация са основен мотив за по-
задълбочено изследване на възможностите и значението на онлайн проекто-базираното
обучение за развитие на познавателно-практическата и речевата компетентност в ранната
училищна възраст.
Това определя целта на настоящия доклад - да представи модел на обучение, който
обединява специфичната дейност за развитие на комуникативноречевите умения с онлайн
проектна дейност. С оглед на поставената тема приоритетно значение придобива изясняването
на няколко подтеми:
Грамотността като инструмент за социална интеграция
Съвременни тенденции за повишаване на мотивацията за четене
Интегриране на онлайн проектни модули в уроците по български език и литература
Реализиране на онлайн проекти в културно-образователната степен „Български език и
литература“
От стратегията на проекто-базираното обучение към националната стратегия
Грамотността като инструмент за социална интеграция
Съдържанието на понятието грамотност търпи значителни промени през последните
десетилетия. Определяно най-често като „умение да се чете и пише“, а в някои общества - и
като умение да се смята, понятието се обогатява с нови социални характеристики, провокирани
от бързото развитие на технологиите. Под грамотност днес се разбира: способността да се чете
и пише, да се осъзнава смисълът на прочетеното и написаното и да се развива такава
идентичност у подрастващите, която да им позволи да решават проблемите самостоятелно, да
проумеят кои са, какъв е пътят да успяват в училище и как могат да направят живота си по-
добър. Може да се каже, че тази способност представлява мощен инструмент, чрез който се
реализира социално-икономическият просперитет на общността, към която индивидите
принадлежат. Грамотният човек е много по-вероятно да продължи обучението си, да постигне
академичен успех и да се реализира като продуктивен член на обществото. Ето защо
грамотността е от изключително значение за социалната интеграция на човешките същества и
за техните успехи. Важността на темата се определя от необходимостта да се намери работещ
подход, който да помогне за намаляване на процента от ученици с понижени читателски
компетенции и все по-задълбочаващо се нежелание за четене в българските училища. Предвид
ерозията на грамотността, изразяваща се в увеличаване на броя на застрашените от различен
вид социално изключване, то все по-актуална става идеята учебната програма и подходите за
преподаване на родния език в началното училище да бъдат структурирани по начин, който да
подготвя децата за справяне с предизвикателствата на 21. век. "Пробният камък на отличната
учебна програма е, че тя внушава на децата любов към ученето заради самото учене. Това
означава, че учениците в начален етап не само трябва да се научат какво да учат, те трябва да се
_________________________________
1 Предложената разработка е част от пилотно изследване на екип, подкрепено от НЗК по програма
eTwinning към ЦРЧР. Авторът е член на екипа. Представените резултати са част от това изследване и
обслужват тясно поставената тема. Ето защо не са използвани всички данни от анкетите, както и не са
показани всички теоретични интерпретации и заключения.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
Подобни материали
 

Последната учебна година в училище

28 фев 2008
·
65
·
2
·
380
·
45
·
1

Отново е 15 септември и за пореден път стоя с цвете в ръка пред родното училище. Днес обаче не е както преди. Какво е различното? Та нали хората са същите и мястото не се е променило?...
 

Тест по езикова култура

24 дек 2006
·
4,494
·
2
·
145
·
13

Тест по езикова култура от девет въпроса. Запишете в редовете след всяко изречение думата "да" или "не".
 

Какво ни събира в училище

02 ное 2007
·
335
·
2
·
201
·
44
·
1

В училище ние влизаме деца, а излизаме хора. Тук усъвършенстваме, формираме и изграждаме характера си.
 

Училището (есе)

28 ное 2007
·
468
·
1
·
230
·
124
·
3

Училище... училище. Какво обширно понятие свързано с какви ли не възможности и опасности. Кой ли първи се е сетил за обучаване на децата и за тази сграда наречена училище, в което прекарваме поне една трета от живота си?! ...
 

Моето училище

01 апр 2008
·
290
·
2
·
299
·
315
·
1

Още от малка аз си мечтаех да ходя на училище.Това в което уча се казва СОУ ”Любен Каравелов”.И до днес си споням как престъпихме прага на училището засмени в очакване да видим нашата първа учителка.След като влязохме в класната стая за първи път всички..
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Онлайн базирани проекти в обучението по български език и литература в начална училищна възраст

Материал № 1037952, от 11 ное 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 233 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 13
Брой думи: 4,779
Брой символи: 31,118
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
186 34

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
78 34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала