Големина на текста:
1.Увод в ОИТ - Раждането на
иконом. наука е времето на
първоначално натрупване на
капитали и утвърждаването на
национ. Икономики. I-та проява на
икономическата теория е
меркантилизмът.Възниква през
15-16в.През 18в. във Франция се
появява физиократизма.
Предмет на ОИТ – изучаване на
поведението на иконом.субекти в
ситуация на ограниченост на
ресурсите и взаимозависимост м/у
цели и алтернативи за тяхното
реализиране.ОИТ е наука за
избора.Има задача да разработи
теоретичните модели на
иконом.избор на хората
предизвикан от оскъдността на
благата. Функции – теоретико-
познавателна; практико-
приложна(емпирична);
методологическа; мирогледна;
Структура – микроикономика –
изучава поведението на
индивидуалните иконом. субекти
и взаимодействието м/у тях;
макроикономика – изследва
функционирането на иконом.с-ма
в нейната цялост и др.;
мезоикономика изучава крупните
микроеденици, което я прави
микроикономика на
макроедениците; макроикономика
– изучава световната икономика и
въздействието м/у националните
стопанства ОИТ заема
основно място в с-мата на
иконом.наука.Тази роля изпълнява
с теоретико-методологическата си
функция.
Позитивна иконом.мисъл
констатира иконом.явления и
процеси,интересува се от
обективната истина
Нормативна икон.мисъл
формира отношение и оценка към
иконом.явления Методи на
икон.познание емпирично-
индуктивен; хипотетично-
дедуктивен; анализ;синтез;научна
абстракция;исторически и
логически подход; математически
методи Инструменти на
иконом. познание –
икон.категории;
принципът;иконом.закони;
иконом.хипотеза;иконом.
модел;графики
2.Иконом.организация на
обществотоФорми на
иконом.организация – натурално
и стоково стопанство; 1-
продуктите се произвеждат за
потребление на
производителите,пазара
отсъства.2-продуктите се
произвеждат от обособени,
специализирали се производители
за задоволяване на чуждите
потребности.Заражда се в недрата
на натуралното. Основен
икон.проблем – м/у човешките
потребности и ресурсите
съществува
противоречие,формиращо
основния иконом.проблем –
неограничените потребности и
ограничените ресурси, с които
могат да бъдат задоволени.
Проблемът е валиден за всяко
общество. Потребност
състояние на човек,в което той
осъзнава и обективира нуждите
си.Тя е строго индивидуална.
Законите на Госен – 1-ако
задоволяването на една
потребност е процес,в него
потребността губи своята
интензивност,намалява до
пълното си насищане. 2- ако се
задоволяват няколко потребности
с ограничени ресурси,стремежът е
в момента на тяхното
изчерпване,потребностите да
бъдат задоволени на относително
еднакво
равнище.Неограниченост –
Разбира се не неограниченост на
конкретна потребност,а
неограниченост на потребността –
„чувство на липса“
Блага – всичко,с което се
задоволяват потребностите. Те
биват:свободни,
икономически(веществени,
дълготрайни,частни,
обществени,потребителни),
Ресурси – капитал,земя,
труд,предприемачески
ресурси,технология, информация,
ограниченост на ресурсите.
Алтернативни разходи –
пропуснатите възможности
Граница на производствените
възможности – инструмент за
изследване на алтернативния
избор и иконом.ефективност.
Закон за намаляваща
възвращаемост – когато към
фиксирани ресурси се прибавят
нови променливи, производството
се насища и резултата започва да
намалява.
3.Пазар и механизъм на
пазарното равновесие –
Същност – съвкупност от
иконом,отношения, с-ма от връзки
м/у купувачи и продавачи по
повод покупко-продажба на стоки
и услуги. Функции –
комуникативна, селективна,
алукативна, дистрибутивна,
информационна и синтетична.
Пазарна структура –
конкуренция, съвършен
пазар(нито един продавач не е в
състояние да оказва влияние в/у
пазара и цената);несъвършен
пазар (монопол,монополистическа
конкуренция,олигопол), пазар на
производствените фактори,пазар
на продукти Видове пазари-
според обекта на покупко-
продажба (на стоки,на услуги,на
труда,на информация,на
финансови активи); в зависимост
от географските
граници(местен,регионален,
национален,световен); от позиция
на иконом. отношения(пазар на
купувачи и продавачи)
Търсене-проявява
потребностите.То е в резултат не
само на желанията,но и на
възможностите на хората да
закупуват стоки и услуги.
Търсенето (D) -изразява различните
количества от дадена стока,които
биха се закупили при различна
цена. Търсеното количество (QD)
количеството стока,която
потребителите желаят и имат
възможността да закупят при
конкретна цена Функция на
търсенето- QD=f(P,P1…
Pn,Y,T,E,N…) Закон на
търсенето-Увеличаването на
цента води до намаляване на
количеството търсена стока и
обратното.Обратната зависимост
м/у цената и търсеното количество
е трайна и постоянно повтаряща
се. Крива на търсене-илюстрира
функционалната зависимост м/у
движението на цената и търсеното
количество стока, връзката „цена-
количество“. Предлагане-
отразява производството и
поведението на производителите и
доставчиците на пазара .Изразява
количествата от дадена
стока,които производителите имат
възможността да произвеждат и
желаят да доставят на пазара,при
определена ниво на цената.
Предлагането (S) -изразява всички
количества от дадена стока,които
фирмите желаят и могат да
предложат на пазара.
Предлагането количество (Qs) -
изразява конкретното количество
стока,което се предлага на пазара
при конкретна цена. Закон на
предлагане-Qs=f(P) При
нарастване на
цената,предлаганото количество
нараства и обратно.Когато цената
на стоката нараства,при
непроменени разходи на
производство,печалбата на
производителя се увеличава,
поради което той увеличава
предлагането. Пазарен
механизъм-осъществява
движение на цената около
равновесното й състояние-
механизъм на образуване на
цените. Равновесие-
състояние,при което не
съществуват обстоятелства за
промяна в поведението на
иконом.субекти. Пазарно
равновесие-за купувачите и
продавачите липсват мотиви,които
променят пазарната им позиция
(състояние на балансираност м/у
търсене и предлагане).
Моментно-производителите не
могат да реагират на промененото
търсене. Предлагането е
съвършено нееластично.
Краткосрочно-производителите
имат възможност да отговарят на
увеличеното търсене,чрез по-
пълно натоварване на
производствените
мощности.Предлагането става
нееластично. Дългосрочно-
осъществява се в период от
време,в който производителите
реагират на увеличеното търсене с
изменение в технологиите.
Предлагането става еластично.
4.Потребителско поведение и
потребителски избор-
Полезност(U)-способността на
едно благо да задоволява
потребност. Обща полезност(TU)
общото удовлетворение,което се
получава от потреблението на
дадено благо за определен период
от време.Носи се от цялото
употребявано количество благо.
Пределна(MU)-допълнително
удовлетворение,което се получава
от допълнително потребената
единица благо.Дава оценка на
части от благото. Закон за
намаляваща пределна
полезност-колкото по-голям обем
на дадено благо се потребява,
допълнителното удовлетворение
от допълнително консумирана
единица намалява.Благото
получава от потребителя все по-
малка цена. Максимизиране на
претеглена пределна полезност-
Потребителят ще се намира в
равновесие и ще максимизира
полезността,когато претеглените
пределни полезности на благата се
изравняват. А=Б=С=….
Закон за еднаква пределна
полезност—при фиксиран доход
и ори дадени цени,всяка
допълнително изразходвана
парична единица носи еднаква
пределна полезност на всяко
благо.Еднаквата пределна
полезност от всяка изразходване
единица доход е условие за
равновесие на потребителя и
условие за максимизиране на
печалбата,при фиксиран доход и
дадени пазарни цени. Криви на
безразличие-комбинация м/у 2
блага,които носят една и съща
полезност.На потребителя му е
безразлично в коя точка ще се
намира,тъй като полезността е
една и съща. Равновесие на
потребителя—определя се от
потребителските предпочитания,
целта за максимална полезност и
бюджетното ограничение.
Крива“доход-потребление“-
показва реакцията на
потреблението при промяна на
дохода и постоянните цени.При
последователно увеличаване на
дохода,бюджетната линия се
допира до нови криви на
безразличие и определя нови
равновесни точки. Крива“цена-
потребление“-демонстрира
реакцията на потреблението при
промяна в цените на стоките и
фиксиран доход.Промяната на
цените измества бюджетната
линия,променя нейния наклон и
определя нови равновесни точки.
Потребителски излишък-
полезност,която потребителите
получават над направените
разходи за стока,(полезност),която
те не заплащат.При намаляване на
цената потребителският излишък
нараства.
5.Производство,разходи и
приходи на фирмата-
Производство-поредица от
операции,определени от
технологията. Производствена
функция-показва максималното
количество продукт,което може да
се произведе при дадена
комбинация на производствените
фактори,при дадени-техника,
технологии и организация на
производство. Краткосрочен
производствен процес-фирмата
може да променя величината на
всички използвани от нея
производствени фактори.Поне 1
от факторите остава постоянен.
Дългосрочен-фирмата може да
променя количеството на всички
производствени ресурси.Няма
постоянни фактори. Общ
продукт(ТР)-цялото количество
продукция,произведена от всички
производствени фактори за даден
период от време.Среден(АР)-
количеството продукция,
произведено с единица
променливи фактори.
Пределен(МР)-допълнителния
продукт получен от увеличението
на променливия фактор с единица.
Изразява пределната
производителност на променливия
фактор. Зависимостта м/у
общия,средния и пределния
продукт демонстрира закона за
намаляващата
възвръщаемост.Законът се появява
само в краткосрочен период,когато
единия от факторите е постоянен.
Изокванта- крива,показваща
различни комбинации на
производствените фактори, които
произвеждат едно и също
количество продукт.Колкото е по-
далече от началото на
координатната с-ма,обема
продукция е по-голям. Разходи на
фирмата-постоянни(FC)-не
зависят от обема на производство.
Променливи(VC)-променят се с
промяната на обема на
произвежданата продукция.
Общи(ТС)-всички разходи,
вложени за производството на
целия обем продукция.
Съвкупност от FC u VC.
Средни(АС); пределни(МС);
алтернативни и действителни.
Изокоста- права на еднаквите
разходи.Изобразява всички
комбинации от капитал и труд,
които фирмата може да закупи при
дадени цени на факторите и
равнище на доходите. Приходи на
фирмата-парични
постъпления,които фирмата
получава при реализиране на
продукцията за определен период
от време.Биват-общ(TR)-цялата
сума парични постъпления от
продадения обем продукция за
определено време; среден(AR)-
носи единица продукция;
пределен (MR)-допълнителния
приход,който фирмата получава
при продажбата на допълнителна
единица продукция.
6.Организация на бизнеса—
Фирмата-основен иконом.субект.
Обособена стопанска единица.
Произвежда стоки,предназначени
да задоволяват нуждите на хората.
Фирмата участва във факторните
пазари, организира
производството на стоки и услуги,
участва на продуктовите пазари.
Видове фирми-според предмета
на дейност-промишлени,
строителни, транспортни. Според
формата на собственост-частни,
публични,кооперативни. Според
територията-национални,
регионални,международни.
Според размера-малки,средни и
големи. Основната цел на
фирмата е максимизиране на
печалбата.Тя се определя като
разлика м/у общите приходи и
общите разходи.Крайната цел на
фирмата е максимална печалба.
Форми на фирмата-едноличен
търговец(ЕТ)-най-разпространена
Основава се на индивидуалната
собственост,на личния риск и
неограничената отговорност на
собственика.Търговски
дружества-обединяване на 2 или
повече лица за осъществяване на
някаква стопанска дейност,
Съществуват като юридически
лица.(събирателни,с ограничена
отговорност).Акционерни
дружества АД-организационна
форма на едрия бизнес.Капитала
им е разделен на акции.
Притежаването на акции дава
право на собствениците да
участват в управлението и
разпределението на печалбата.
7.Фирмата в условия на
съвършена конкуренция-
Съвършена конкуренция-
пазарна структура,при която няма
индивидуален производител,който
може да влияе в/у пазара и
конкретно да определя цената.
Има пълна свобода.Признаци-
голям брой купувачи и продавачи,
еднакво достъпна информация,
еднороден продукт,единна пазарна
цена.Предимства-цената се
определя от търсенето и
предлагането,производствена
ефективност,понижаване на
цената,по-малки обществени
разходи.Недостатъци-
ограничаване на техническия
прогрес и потребителския избор.
Фирмата съвършен конкурент не
може да влияе в/у параметрите на
търсенето.За индивидуалната
фирма търсенето има съвършена
еластичност. Целта на фирмата е
да максимизира печалбата.
Печалбата е максимална,когато
разликата м/у общите приходи и
общите разходи е максимална
TR-TC->max. Приходите,които
последната единица продукт носи
се изравняват с разходите за
неговото производство.Това е
„златното правило“ за бизнеса,
което максимизира печалбата.
8.Фирмата в условия на
несъвършена конкуренция-
Несъвършена конкуренция-
пазарна структура,на която
индивидуални участници могат да
оказват влияние в/у предлагането,
търсенето и чрез тях в/у цената.
Появява се когато трайно и
продължително се нарушат
условията за съвършена
конкуренция. Форми-монопол,
монопсон, монополистическа
конкуренция,олигопол, олигопсон
Чист монопол-противоположна
пазарна структура на съвършена
конкуренция.Функционира една
фирма,произвеждаща продукт,за
който не съществуват близки
заместители.(естествен и
институционален). Общият
приход е функция на обема на
продадена продукция и нейна
цена.С всяко допълнително
продадена продукция общият
приход на фирмата нараства
дотогава, докато пределния е
положителна величина.Когато
търсенето е еластично,пределния
приход е положителна величина.
Максимизиране на печалбата-
При монополната пазарна
структура важи правилото,че
печалбата се максимизира с обем
продукция,при който пределните
пригоди се изравняват с
пределните разходи.Пределния
приход може да е отрицателен, но
пределния разход не може.
Монополистическа
конкуренция-пазарна
структура,при която много фирми,
с различен,но малък пазарен дял
произвеждат диференциран
продукт.Характеристики-голям
брой продавачи,диференциран
продукт,свободно влизане и
излизане от отрасъла. Олигопол-
несъвършен пазар,с не много на
брой големи продавачи.Те
доминират на пазара,но запазват
конкуренцията по между си.
Олигополният пазар съчетава
конкуренцията и монопола.
Видове олигополни струкрури- в
зависимост от продукта-
диференцирани и хомогенни.
Според броя на фирмите-с много
малък брой фирми, с относително
голям брой фирми, олигопол със
съгласувано и несъгласувано
поведение.Според типа
конкуренция-флуиден и вискозен.
9.Капитал,печалба и лихва-
Ценообразуването на съвършен
факторен пазар възпроизвежда
общата теория за пазарното
равновесие и пазарния механизъм.
При несъвършени фактори,
фирмата може да влияе в/у цената.
Разделение на доходите-
функционално-доходът е функция
на услугата на фактора и се
определя чрез факторното
ценообразуване.Персонално-
доходът реализира собствеността
в/у фактора на производство и
собственика на капитал получава
печалба. Капитал-Предпоставка и
резултат на производствения
процес.Той е текущо вложени
ресурси,за да се получи продукт и
стойност,която носи доходи.
Възвръщаемост на капитала-
чистият доход,получен от него за
определен период от време,
разглеждан като цена за
производствена услуга на капитал
Брутна-разликата м/у приходите и
разходите от капитала;Нетна-от
брутната изваждаме
амортизациите.Текуща стойност
на капитала-показва колко струва
бъдещо парично постъпление в
настоящия момент. Дисконтиране-
процес,при който бъдещите
доходи се превръщат в тяхната
сегашна стойност. Нетна
стойност-от дисконтираната
извадим стойността на
инвестицията.Тя е печалбения
ефект реализиран над(под)
лихвения доход,който би се
получил при алтернативното
депозиране на паричната сума.
Търсене на капитал-при него
фирмата се съобразява с
изискването за пределната му
производителност.Когато
капиталовите стоки се наемат,
пределния разход за капитала е
наеманата му цена.Когато стоките
се закупуват,фирмата заплаща по-
висока цена,отколкото при
наемането му.Предлагане на
капитал-за отделна фирма се
определя от пределните разходи за
капитала.За фирмата при дадена
цена,предлагането на капитал е
безкрайно еластично. Търсене на
заемен капитал- определя се от
лихвен %, инфлацията,очакваната
възвръщаемост на капитала и др.
Лихва-парична сума,която
заемополучателя изплаща на
заемодателя,за временно ползване
на заетите средства.Разглежда се
като продукт на капитала и част от
печалбата.Лихвен %-пазарна
цена на капитала.Определя се от
търсенето и предлагането на
капитал.Нормален-при него се
сключва кредитна или депозитна
сделка.Реален-отчита
покупателната способност на
парите. Първичен производствен
фактор-земята е естествена
даденост и не е резултат от
човешкия труд.Земята е
неповторимо средство за
производство-фактор на
селскостопанско производство,
осигуряващ биологичния
възпроизводствен процес. Земята
е количествено ограничен
производствен ресурс-площта на
планетата не може да се промени
и това определя абсолютната и
ограниченост. Икономическа
рента-доходът,който се получава,
когато търсените на пазар стоки са
произведени с оскъден фактор на
производство,който има
съвършено нееластично
предлагане спрямо цената си.
Трансферен доход-нормалната
печалба,получена за
предприемаческите и
мениджърските умения на
фермера.Получава се от
обработващия земята,а рентата от
поземления собственик.
10.Пазар на труда и работна
заплата-Труд-производствен
фактор,източник на доход,
възпроизвеждащ работника и
семейството му. Пазар на труда-
посредническа структура м/у
купувачите и продавачите на труд,
посредством която се формира
цената на труда. Работна заплата-
възнаграждение за вложения в
производствения процес труд на
работника. Функции на
работната заплата-
възпроизводствена;измерително-
разпределителна; стимулираща
Фактори-определя се то
съотношението м/у търсенето и
предлагането на труд и
конкуренцията на пазара. Изпитва
влияние на възможността един
вид труд да се замества с друг.
Форми на работна заплата-
номинална-трудово
възнаграждение изразено в пари;
Реална-количеството блага,които
могат да се закупят с номиналната
Повременна-изплаща се за
отработено време(час,ден… )
Сделната- определя се на основата
на произведеното количество
продукция или извършена услуга.
11.БВП-включва
производствените крайни стоки и
услуги за даден период от време,
които са резултат от национално
разположените производствени
фактори,независимо чия
собственост са. БНП-изразява в
парична форма общата пазарна
стойност на произведената в
икономиката крайна продукция за
определен период от време.
Междинни стоки-в резултат от
производствения процес,но не
попадат в потреблението. Крайни
стоки-за определен период от
време,не се връщат отново в
производството. Номинален
БВП-продукт,изчислен по текущи
за годината цени.Реален БВП-
стойностната величина на
продукта,изчислена по цени за
определен базисен период.
Потенциален БВП-оптималното
равнище на обществения продукт,
получен при пълно и ефективно
използване на наличните
производствени ресурси.
12.Макроикономическо
равновесие - Съвкупно търсене-
общото количество стоки и
услуги,които домакинствата
желаят да закупят при дадено
равнище на цените.Търсенето
представлява търсеният от
икономическите агенти реален
БВП при всяко равнище на цените
Съвкупно предлагане-реалният
БВП,който фирмите са готови да
предложат при всяко равнище на
цените.Съвкупното предлагано
количество е общия обем на
произведената продукция,който
фирмите са готови да предложат
при дадено равнище на цените.
Макроикономическо
равновесия-състояние на
икономиката,при което
съвкупното предлагано
количество стоки и услуги е равно
на съвкупното търсено количество
търсеният реален БВП е равен на
предлагания реален БВП.
Класически подход-2 допускания
1-не е възможно съвкупните
разходи да се окажат
недостатъчни за реализацията на
производствения реален БВП
(закон на Сей); 2-Вярва се в
гъвкавостта на цените,работните
заплати и лихвените %.Според
закона на Сей всеки акт на
производство създава доход,равен
на стойността на произведените
стоки и услуги. Кейнсиански
подход-според Кейнс цените и
работните заплати могат да
останат на едно и също равнище,
значителен период от време,
особено при висока безработица.
13.Циклично развитие на
икономиката.Конюнктура-
съвкупност от обстоятелства и
условия,влияещи в/у цялостния
живот на дадена държава.
Отразява постоянните колебания
на иконом.живот. Има 4 фази:
криза,депресия,оживление и
подем. Екзогенни фактори
(външни)-извън иконом,с-ма
Ендогенни(вътрешни)-свързани
със съвкупното търсене и
съвкупното предлагане. Заетост-
показател за използването на
всички природно иконом,ресурси
Това понятие се използва като
работна сила. Трудови ресурси-
всички хора,които са жители на
държавата,независимо от
възрастовата и етносната им
принадлежност. Работна сила-
обхваща населението на една
страна в трудоспособна възраст,
неработещи инвалиди и
пенсионери в рамиките на
трудоспособната възраст и
работещите под и над тази възраст
Безработица- недоизползване на
способностите и готови да бъдат
използвани иконом,ресурси, чиито
притежатели активно търсят
възможности за тяхното
включване в стопанския оборот.
Форми на безработица-циклична,
текуща(фрикционна),структурна
Естествено равнище на
безработица-когато пазара на
труда и факторите,влияещи в/у
повишаване или намаляване на
работната заплата се намират в
равновесие-когато пазара е
балансиран.
14.Инфлация-процес на
повишаване на общото равнище
на цените,при което парите се
обезценяват по отношение на
създадените стоки и услуги. Ако
цените се снижават е Дефлация.
Видове инфлация-явна,скрита,
неочаквана,очаквана,умерена,
галопираща,хиперинфлация,
фискална,банкова,импортна.
Ценово равнище- претеглената
средна величина на цените на
благата,произведени в
икономиката. Имплицитен
дефлатор- измерва промяната на
цените по отношение на всички
производствени блага,които се
включват в състава на БВП.
Индекс на потребителски
цени(CPI)-интегрира цените на
многобройните стоки и услуги,
които домакинствата потребяват.
Годишен темп на инфлация-
определя се като разлика м/у
ценовия индекс през текущата и
базисната година се отнесе към
ценовия индекс от базисната
година. Последици от
инфлацията-при ниско равнище
на инфлацията общото повишение
на цените може да има
положително въздействие в/у
структурното усъвършенстване на
икономиката.Високата инфлация
винаги има отрицателен ефект в/у
реалната икономика и
благосъстоянието на хората.
15.Данъчно-бюджетна система и
фискална политика- Данъци
-невъзвръщаемо и безвъзмездно
плащане,наложено едностранно
или по общ ред от държавата.
Елемент от бюджетния приход,
който в едно с другите приходи се
разпределя за посрещане на
обществените потребности. Първи
опит за формулирането на
данъчното облагане прави Смит-
равномерност,определеност,
удобство и необремененост-
единни и валидни за всеки
данъкоплатец.Данъчна основа-
доходът или онази част от него,
подлежаща на облагане. Данъчна
норма-величината,с която се
облага частната от данъчната
основа приета за 1.Данъчно
задължение-сумата на данъка,
определен чрез отнасяне не
данъчната основа към данъчната
норма. Видове данъци-косвени,
регресивен,прогресивен,всеобщи,
пропорционален,лични,преки и др
Крива на Лафер- съвместимостта
м/у по-ниските данъчни ставки и
по-големи данъчни постъпления.
Кривата изразява зависимостта
м/у размера на данъчните приходи
Основава се на идеята,че при
високи данъчни ставки данъчната
база се стеснява и събираемостта
на данъците е по-малка.
Държавен бюджет-основния
финансов план на правителството
където се отразяват очакваните
приходи на държавата и се
определят необходимите разходи
за съответната финансова година.
Фискална политика-политика,
която се заключва в използването
на промените в държавните
разходи,данъците и трансферите
за въздействие и регулиране на
макроикономическото поведение
и равнището на производство,
заетостта и цените в икономиката.
16.Пари и банки-Пари-
универсално и общоприето
средство на стокова размяна.
Видове пари-стокови,книжни,
кредитни,електронни. Парите
имат 4 основни функции-
средство за размяна,мярка на
стойността,платежно средство,
средство за натрупване.
„Парично търсене“-количеството
пари,което икономическите
субекти в една национална
икономика желаят да притежават в
даден момент. Номинално търсене
на пари е абсолютната парична
сума,с която пазарните индивиди
желаят да разполагат.Реалното
търсене се изразява чрез
действителната маса от
стоки,услуги и други активи,
които могат да бъдат закупени със
съответната номинална парична
сума. Банкова с-ма-съвкупност от
банките на страната в тяхната
взаимна обвързаност,подчиненост
и законова регламентация.Видове
банки-търговски,емисионни ,
ипотечни,инвестиционни. Видове
банкови операции-пасивни,
активни,посреднически. Банкова
печалба-разликата м/у
получените приходи от лихви,
такси и др. приходи от активните
операции и разходите по
привличане на средства,свързани
с пасивните операции на банката.
Централна банка-посредник м/у
държавата и банките в дадена
държава.Регулира количеството
пари в икономиката.
Самостоятелна и независима
институция,не функционира с цел
печалба.Работи само с търговски
банки,частни депозити и
правителството. Монетарна
политика- чрез нея
правителството и Централната
банка на държавата контролират
предлагането,наличността,
стойността на парите,както и
лихвения %. Тя може да бъде
еспанзивна и рестриктивна, като
първо увеличава предлагането на
пари в икономиката, а след това го
свива.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 мар 2020 в 22:31 студент на 27 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - Футбол, випуск 2022
12 фев 2020 в 15:10 ученик на 19 години от Пловдив - ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" (бившето "Димитър Благоев"), випуск 2019
31 яну 2020 в 19:25 потребител
28 яну 2020 в 11:25 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
22 яну 2020 в 05:56 ученик на 19 години от Велико Търново - Старопрестолна гимназия по икономика, випуск 2019
21 яну 2020 в 22:53 потребител
 
Подобни материали
 

Обща икономическа теория (106 страници)

25 мар 2008
·
1,958
·
117
·
23,066
·
1,333
·
6
·

Икономическото мислене вероятно е природна същност на човека, първоначално необособено от другите форми на мислене и неосъзнато. Но разграничаването на желанието му да размени кожи срещу лъкове от стремежа да рисува с гуано рисунки по стените на пещерата
 

Производствени възможности и сравнителни предимства

19 ное 2008
·
143
·
27
·
4,931
·
110

Техническите революции от последните столетия и особено научно-техническата революция от средата на миналия век променят неузнаваемо живота на хората.
 

Обхват, структура и основни проблеми на икономическата теория

21 дек 2006
·
304
·
7
·
1,408

- Обхват на икономикса - Икономическа наука и икономическа теория - Макроикономикс и микроикономикс - Методология на икономикса - Предмет - Крива, граница на производствени възможности - Закон за намаляващата възвръщаемост
 

Икономическа теория

07 ное 2008
·
1,493
·
283
·
35,696
·
1,486

Събрани теми по икономическа теория.
 

Предмет и функции на икономическата теория

03 дек 2007
·
185
·
11
·
2,924
·
103

Целта на преподаване на курса КСЕ е да бъдат запознати студентите с авангардни концепции в съвременното естествознание.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
205
1
09.04.2014
Тест икономически теории за студенти
изходен тест по Икономически теории за Студенти от 4 курс
Тест по икономически теории, необходим за редовен изпит. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
30
861
1
03.07.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Пищови по обща икономическа теория

Материал № 1034084, от 31 окт 2013
Свален: 296 пъти
Прегледан: 345 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 3,134
Брой символи: 21,353

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по обща икономическа теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения