Големина на текста:
1.Увод в ОИТ - Раждането на
иконом. наука е времето на
първоначално натрупване на
капитали и утвърждаването на
национ. Икономики. I-та проява на
икономическата теория е
меркантилизмът.Възниква през
15-16в.През 18в. във Франция се
появява физиократизма.
Предмет на ОИТ – изучаване на
поведението на иконом.субекти в
ситуация на ограниченост на
ресурсите и взаимозависимост м/у
цели и алтернативи за тяхното
реализиране.ОИТ е наука за
избора.Има задача да разработи
теоретичните модели на
иконом.избор на хората
предизвикан от оскъдността на
благата. Функции – теоретико-
познавателна; практико-
приложна(емпирична);
методологическа; мирогледна;
Структура – микроикономика –
изучава поведението на
индивидуалните иконом. субекти
и взаимодействието м/у тях;
макроикономика – изследва
функционирането на иконом.с-ма
в нейната цялост и др.;
мезоикономика изучава крупните
микроеденици, което я прави
микроикономика на
макроедениците; макроикономика
– изучава световната икономика и
въздействието м/у националните
стопанства ОИТ заема
основно място в с-мата на
иконом.наука.Тази роля изпълнява
с теоретико-методологическата си
функция.
Позитивна иконом.мисъл
констатира иконом.явления и
процеси,интересува се от
обективната истина
Нормативна икон.мисъл
формира отношение и оценка към
иконом.явления Методи на
икон.познание емпирично-
индуктивен; хипотетично-
дедуктивен; анализ;синтез;научна
абстракция;исторически и
логически подход; математически
методи Инструменти на
иконом. познание –
икон.категории;
принципът;иконом.закони;
иконом.хипотеза;иконом.
модел;графики
2.Иконом.организация на
обществотоФорми на
иконом.организация – натурално
и стоково стопанство; 1-
продуктите се произвеждат за
потребление на
производителите,пазара
отсъства.2-продуктите се
произвеждат от обособени,
специализирали се производители
за задоволяване на чуждите
потребности.Заражда се в недрата
на натуралното. Основен
икон.проблем – м/у човешките
потребности и ресурсите
съществува
противоречие,формиращо
основния иконом.проблем –
неограничените потребности и
ограничените ресурси, с които
могат да бъдат задоволени.
Проблемът е валиден за всяко
общество. Потребност
състояние на човек,в което той
осъзнава и обективира нуждите
си.Тя е строго индивидуална.
Законите на Госен – 1-ако
задоволяването на една
потребност е процес,в него
потребността губи своята
интензивност,намалява до
пълното си насищане. 2- ако се
задоволяват няколко потребности
с ограничени ресурси,стремежът е
в момента на тяхното
изчерпване,потребностите да
бъдат задоволени на относително
еднакво
равнище.Неограниченост –
Разбира се не неограниченост на
конкретна потребност,а
неограниченост на потребността –
„чувство на липса“
Блага – всичко,с което се
задоволяват потребностите. Те
биват:свободни,
икономически(веществени,
дълготрайни,частни,
обществени,потребителни),
Ресурси – капитал,земя,
труд,предприемачески
ресурси,технология, информация,
ограниченост на ресурсите.
Алтернативни разходи –
пропуснатите възможности
Граница на производствените
възможности – инструмент за
изследване на алтернативния
избор и иконом.ефективност.
Закон за намаляваща
възвращаемост – когато към
фиксирани ресурси се прибавят
нови променливи, производството
се насища и резултата започва да
намалява.
3.Пазар и механизъм на
пазарното равновесие –
Същност – съвкупност от
иконом,отношения, с-ма от връзки
м/у купувачи и продавачи по
повод покупко-продажба на стоки
и услуги. Функции –
комуникативна, селективна,
алукативна, дистрибутивна,
информационна и синтетична.
Пазарна структура –
конкуренция, съвършен
пазар(нито един продавач не е в
състояние да оказва влияние в/у
пазара и цената);несъвършен
пазар (монопол,монополистическа
конкуренция,олигопол), пазар на
производствените фактори,пазар
на продукти Видове пазари-
според обекта на покупко-
продажба (на стоки,на услуги,на
труда,на информация,на
финансови активи); в зависимост
от географските
граници(местен,регионален,
национален,световен); от позиция
на иконом. отношения(пазар на
купувачи и продавачи)
Търсене-проявява
потребностите.То е в резултат не
само на желанията,но и на
възможностите на хората да
закупуват стоки и услуги.
Търсенето (D) -изразява различните
количества от дадена стока,които
биха се закупили при различна
цена. Търсеното количество (QD)
количеството стока,която
потребителите желаят и имат
възможността да закупят при
конкретна цена Функция на
търсенето- QD=f(P,P1…
Pn,Y,T,E,N…) Закон на
търсенето-Увеличаването на
цента води до намаляване на
количеството търсена стока и
обратното.Обратната зависимост
м/у цената и търсеното количество
е трайна и постоянно повтаряща
се. Крива на търсене-илюстрира
функционалната зависимост м/у
движението на цената и търсеното
количество стока, връзката „цена-
количество“. Предлагане-
отразява производството и
поведението на производителите и
доставчиците на пазара .Изразява
количествата от дадена
стока,които производителите имат
възможността да произвеждат и
желаят да доставят на пазара,при
определена ниво на цената.
Предлагането (S) -изразява всички
количества от дадена стока,които
фирмите желаят и могат да
предложат на пазара.
Предлагането количество (Qs) -
изразява конкретното количество
стока,което се предлага на пазара
при конкретна цена. Закон на
предлагане-Qs=f(P) При
нарастване на
цената,предлаганото количество
нараства и обратно.Когато цената
на стоката нараства,при
непроменени разходи на
производство,печалбата на
производителя се увеличава,
поради което той увеличава
предлагането. Пазарен
механизъм-осъществява
движение на цената около
равновесното й състояние-
механизъм на образуване на
цените. Равновесие-
състояние,при което не
съществуват обстоятелства за
промяна в поведението на
иконом.субекти. Пазарно
равновесие-за купувачите и
продавачите липсват мотиви,които
променят пазарната им позиция
(състояние на балансираност м/у
търсене и предлагане).
Моментно-производителите не
могат да реагират на промененото
търсене. Предлагането е
съвършено нееластично.
Краткосрочно-производителите
имат възможност да отговарят на
увеличеното търсене,чрез по-
пълно натоварване на
производствените
мощности.Предлагането става
нееластично. Дългосрочно-
осъществява се в период от
време,в който производителите
реагират на увеличеното търсене с
изменение в технологиите.
Предлагането става еластично.
4.Потребителско поведение и
потребителски избор-
Полезност(U)-способността на
едно благо да задоволява
потребност. Обща полезност(TU)
общото удовлетворение,което се
получава от потреблението на
дадено благо за определен период
от време.Носи се от цялото
употребявано количество благо.
Пределна(MU)-допълнително
удовлетворение,което се получава
от допълнително потребената
единица благо.Дава оценка на
части от благото. Закон за
намаляваща пределна
полезност-колкото по-голям обем
на дадено благо се потребява,
допълнителното удовлетворение
от допълнително консумирана
единица намалява.Благото
получава от потребителя все по-
малка цена. Максимизиране на
претеглена пределна полезност-
Потребителят ще се намира в
равновесие и ще максимизира
полезността,когато претеглените
пределни полезности на благата се
изравняват. А=Б=С=….
Закон за еднаква пределна
полезност—при фиксиран доход
и ори дадени цени,всяка
допълнително изразходвана
парична единица носи еднаква
пределна полезност на всяко
благо.Еднаквата пределна
полезност от всяка изразходване
единица доход е условие за
равновесие на потребителя и
условие за максимизиране на
печалбата,при фиксиран доход и
дадени пазарни цени. Криви на
безразличие-комбинация м/у 2
блага,които носят една и съща
полезност.На потребителя му е
безразлично в коя точка ще се
намира,тъй като полезността е
една и съща. Равновесие на
потребителя—определя се от
потребителските предпочитания,
целта за максимална полезност и
бюджетното ограничение.
Крива“доход-потребление“-
показва реакцията на
потреблението при промяна на
дохода и постоянните цени.При
последователно увеличаване на
дохода,бюджетната линия се
допира до нови криви на
безразличие и определя нови
равновесни точки. Крива“цена-
потребление“-демонстрира
реакцията на потреблението при
промяна в цените на стоките и
фиксиран доход.Промяната на
цените измества бюджетната
линия,променя нейния наклон и
определя нови равновесни точки.
Потребителски излишък-
полезност,която потребителите
получават над направените
разходи за стока,(полезност),която
те не заплащат.При намаляване на
цената потребителският излишък
нараства.
5.Производство,разходи и
приходи на фирмата-
Производство-поредица от
операции,определени от
технологията. Производствена
функция-показва максималното
количество продукт,което може да
се произведе при дадена
комбинация на производствените
фактори,при дадени-техника,
технологии и организация на
производство. Краткосрочен
производствен процес-фирмата
може да променя величината на
всички използвани от нея
производствени фактори.Поне 1
от факторите остава постоянен.
Дългосрочен-фирмата може да
променя количеството на всички
производствени ресурси.Няма
постоянни фактори. Общ
продукт(ТР)-цялото количество
продукция,произведена от всички
производствени фактори за даден
период от време.Среден(АР)-
количеството продукция,
произведено с единица
променливи фактори.
Пределен(МР)-допълнителния
продукт получен от увеличението
на променливия фактор с единица.
Изразява пределната
производителност на променливия
фактор. Зависимостта м/у
общия,средния и пределния
продукт демонстрира закона за
намаляващата
възвръщаемост.Законът се появява
само в краткосрочен период,когато
единия от факторите е постоянен.
Изокванта- крива,показваща
различни комбинации на
производствените фактори, които
произвеждат едно и също
количество продукт.Колкото е по-
далече от началото на
координатната с-ма,обема
продукция е по-голям. Разходи на
фирмата-постоянни(FC)-не
зависят от обема на производство.
Променливи(VC)-променят се с
промяната на обема на
произвежданата продукция.
Общи(ТС)-всички разходи,
вложени за производството на
целия обем продукция.
Съвкупност от FC u VC.
Средни(АС); пределни(МС);
алтернативни и действителни.
Изокоста- права на еднаквите
разходи.Изобразява всички
комбинации от капитал и труд,
които фирмата може да закупи при
дадени цени на факторите и
равнище на доходите. Приходи на
фирмата-парични
постъпления,които фирмата
получава при реализиране на
продукцията за определен период
от време.Биват-общ(TR)-цялата
сума парични постъпления от
продадения обем продукция за
определено време; среден(AR)-
носи единица продукция;
пределен (MR)-допълнителния
приход,който фирмата получава
при продажбата на допълнителна
единица продукция.
6.Организация на бизнеса—
Фирмата-основен иконом.субект.
Обособена стопанска единица.
Произвежда стоки,предназначени
да задоволяват нуждите на хората.
Фирмата участва във факторните
пазари, организира
производството на стоки и услуги,
участва на продуктовите пазари.
Видове фирми-според предмета
на дейност-промишлени,
строителни, транспортни. Според
формата на собственост-частни,
публични,кооперативни. Според
територията-национални,
регионални,международни.
Според размера-малки,средни и
големи. Основната цел на
фирмата е максимизиране на
печалбата.Тя се определя като
разлика м/у общите приходи и
общите разходи.Крайната цел на
фирмата е максимална печалба.
Форми на фирмата-едноличен
търговец(ЕТ)-най-разпространена
Основава се на индивидуалната
собственост,на личния риск и
неограничената отговорност на
собственика.Търговски
дружества-обединяване на 2 или
повече лица за осъществяване на
някаква стопанска дейност,
Съществуват като юридически
лица.(събирателни,с ограничена
отговорност).Акционерни
дружества АД-организационна
форма на едрия бизнес.Капитала
им е разделен на акции.
Притежаването на акции дава
право на собствениците да
участват в управлението и
разпределението на печалбата.
7.Фирмата в условия на
съвършена конкуренция-
Съвършена конкуренция-
пазарна структура,при която няма
индивидуален производител,който
може да влияе в/у пазара и
конкретно да определя цената.
Има пълна свобода.Признаци-
голям брой купувачи и продавачи,
еднакво достъпна информация,
еднороден продукт,единна пазарна
цена.Предимства-цената се
определя от търсенето и
предлагането,производствена
ефективност,понижаване на
цената,по-малки обществени
разходи.Недостатъци-
ограничаване на техническия
прогрес и потребителския избор.
Фирмата съвършен конкурент не
може да влияе в/у параметрите на
търсенето.За индивидуалната
фирма търсенето има съвършена
еластичност. Целта на фирмата е
да максимизира печалбата.
Печалбата е максимална,когато
разликата м/у общите приходи и
общите разходи е максимална
TR-TC->max. Приходите,които
последната единица продукт носи
се изравняват с разходите за
неговото производство.Това е
„златното правило“ за бизнеса,
което максимизира печалбата.
8.Фирмата в условия на
несъвършена конкуренция-
Несъвършена конкуренция-
пазарна структура,на която
индивидуални участници могат да
оказват влияние в/у предлагането,
търсенето и чрез тях в/у цената.
Появява се когато трайно и
продължително се нарушат
условията за съвършена
конкуренция. Форми-монопол,
монопсон, монополистическа
конкуренция,олигопол, олигопсон
Чист монопол-противоположна
пазарна структура на съвършена
конкуренция.Функционира една
фирма,произвеждаща продукт,за
който не съществуват близки
заместители.(естествен и
институционален). Общият
приход е функция на обема на
продадена продукция и нейна
цена.С всяко допълнително
продадена продукция общият
приход на фирмата нараства
дотогава, докато пределния е
положителна величина.Когато
търсенето е еластично,пределния
приход е положителна величина.
Максимизиране на печалбата-
При монополната пазарна
структура важи правилото,че
печалбата се максимизира с обем
продукция,при който пределните
пригоди се изравняват с
пределните разходи.Пределния
приход може да е отрицателен, но
пределния разход не може.
Монополистическа
конкуренция-пазарна
структура,при която много фирми,
с различен,но малък пазарен дял
произвеждат диференциран
продукт.Характеристики-голям
брой продавачи,диференциран
продукт,свободно влизане и
излизане от отрасъла. Олигопол-
несъвършен пазар,с не много на
брой големи продавачи.Те
доминират на пазара,но запазват
конкуренцията по между си.
Олигополният пазар съчетава
конкуренцията и монопола.
Видове олигополни струкрури- в
зависимост от продукта-
диференцирани и хомогенни.
Според броя на фирмите-с много
малък брой фирми, с относително
голям брой фирми, олигопол със
съгласувано и несъгласувано
поведение.Според типа
конкуренция-флуиден и вискозен.
9.Капитал,печалба и лихва-
Ценообразуването на съвършен
факторен пазар възпроизвежда
общата теория за пазарното
равновесие и пазарния механизъм.
При несъвършени фактори,
фирмата може да влияе в/у цената.
Разделение на доходите-
функционално-доходът е функция
на услугата на фактора и се
определя чрез факторното
ценообразуване.Персонално-
доходът реализира собствеността
в/у фактора на производство и
собственика на капитал получава
печалба. Капитал-Предпоставка и
резултат на производствения
процес.Той е текущо вложени
ресурси,за да се получи продукт и
стойност,която носи доходи.
Възвръщаемост на капитала-
чистият доход,получен от него за
определен период от време,
разглеждан като цена за
производствена услуга на капитал
Брутна-разликата м/у приходите и
разходите от капитала;Нетна-от
брутната изваждаме
амортизациите.Текуща стойност
на капитала-показва колко струва
бъдещо парично постъпление в
настоящия момент. Дисконтиране-
процес,при който бъдещите
доходи се превръщат в тяхната
сегашна стойност. Нетна
стойност-от дисконтираната
извадим стойността на
инвестицията.Тя е печалбения
ефект реализиран над(под)
лихвения доход,който би се
получил при алтернативното
депозиране на паричната сума.
Търсене на капитал-при него
фирмата се съобразява с
изискването за пределната му
производителност.Когато
капиталовите стоки се наемат,
пределния разход за капитала е
наеманата му цена.Когато стоките
се закупуват,фирмата заплаща по-
висока цена,отколкото при
наемането му.Предлагане на
капитал-за отделна фирма се
определя от пределните разходи за
капитала.За фирмата при дадена
цена,предлагането на капитал е
безкрайно еластично. Търсене на
заемен капитал- определя се от
лихвен %, инфлацията,очакваната
възвръщаемост на капитала и др.
Лихва-парична сума,която
заемополучателя изплаща на
заемодателя,за временно ползване
на заетите средства.Разглежда се
като продукт на капитала и част от
печалбата.Лихвен %-пазарна
цена на капитала.Определя се от
търсенето и предлагането на
капитал.Нормален-при него се
сключва кредитна или депозитна
сделка.Реален-отчита
покупателната способност на
парите. Първичен производствен
фактор-земята е естествена
даденост и не е резултат от
човешкия труд.Земята е
неповторимо средство за
производство-фактор на
селскостопанско производство,
осигуряващ биологичния
възпроизводствен процес. Земята
е количествено ограничен
производствен ресурс-площта на
планетата не може да се промени
и това определя абсолютната и
ограниченост. Икономическа
рента-доходът,който се получава,
когато търсените на пазар стоки са
произведени с оскъден фактор на
производство,който има
съвършено нееластично
предлагане спрямо цената си.
Трансферен доход-нормалната
печалба,получена за
предприемаческите и
мениджърските умения на
фермера.Получава се от
обработващия земята,а рентата от
поземления собственик.
10.Пазар на труда и работна
заплата-Труд-производствен
фактор,източник на доход,
възпроизвеждащ работника и
семейството му. Пазар на труда-
посредническа структура м/у
купувачите и продавачите на труд,
посредством която се формира
цената на труда. Работна заплата-
възнаграждение за вложения в
производствения процес труд на
работника. Функции на
работната заплата-
възпроизводствена;измерително-
разпределителна; стимулираща
Фактори-определя се то
съотношението м/у търсенето и
предлагането на труд и
конкуренцията на пазара. Изпитва
влияние на възможността един
вид труд да се замества с друг.
Форми на работна заплата-
номинална-трудово
възнаграждение изразено в пари;
Реална-количеството блага,които
могат да се закупят с номиналната
Повременна-изплаща се за
отработено време(час,ден… )
Сделната- определя се на основата
на произведеното количество
продукция или извършена услуга.
11.БВП-включва
производствените крайни стоки и
услуги за даден период от време,
които са резултат от национално
разположените производствени
фактори,независимо чия
собственост са. БНП-изразява в
парична форма общата пазарна
стойност на произведената в
икономиката крайна продукция за
определен период от време.
Междинни стоки-в резултат от
производствения процес,но не
попадат в потреблението. Крайни
стоки-за определен период от
време,не се връщат отново в
производството. Номинален
БВП-продукт,изчислен по текущи
за годината цени.Реален БВП-
стойностната величина на
продукта,изчислена по цени за
определен базисен период.
Потенциален БВП-оптималното
равнище на обществения продукт,
получен при пълно и ефективно
използване на наличните
производствени ресурси.
12.Макроикономическо
равновесие - Съвкупно търсене-
общото количество стоки и
услуги,които домакинствата
желаят да закупят при дадено
равнище на цените.Търсенето
представлява търсеният от
икономическите агенти реален
БВП при всяко равнище на цените
Съвкупно предлагане-реалният
БВП,който фирмите са готови да
предложат при всяко равнище на
цените.Съвкупното предлагано
количество е общия обем на
произведената продукция,който
фирмите са готови да предложат
при дадено равнище на цените.
Макроикономическо
равновесия-състояние на
икономиката,при което
съвкупното предлагано
количество стоки и услуги е равно
на съвкупното търсено количество
търсеният реален БВП е равен на
предлагания реален БВП.
Класически подход-2 допускания
1-не е възможно съвкупните
разходи да се окажат
недостатъчни за реализацията на
производствения реален БВП
(закон на Сей); 2-Вярва се в
гъвкавостта на цените,работните
заплати и лихвените %.Според
закона на Сей всеки акт на
производство създава доход,равен
на стойността на произведените
стоки и услуги. Кейнсиански
подход-според Кейнс цените и
работните заплати могат да
останат на едно и също равнище,
значителен период от време,
особено при висока безработица.
13.Циклично развитие на
икономиката.Конюнктура-
съвкупност от обстоятелства и
условия,влияещи в/у цялостния
живот на дадена държава.
Отразява постоянните колебания
на иконом.живот. Има 4 фази:
криза,депресия,оживление и
подем. Екзогенни фактори
(външни)-извън иконом,с-ма
Ендогенни(вътрешни)-свързани
със съвкупното търсене и
съвкупното предлагане. Заетост-
показател за използването на
всички природно иконом,ресурси
Това понятие се използва като
работна сила. Трудови ресурси-
всички хора,които са жители на
държавата,независимо от
възрастовата и етносната им
принадлежност. Работна сила-
обхваща населението на една
страна в трудоспособна възраст,
неработещи инвалиди и
пенсионери в рамиките на
трудоспособната възраст и
работещите под и над тази възраст
Безработица- недоизползване на
способностите и готови да бъдат
използвани иконом,ресурси, чиито
притежатели активно търсят
възможности за тяхното
включване в стопанския оборот.
Форми на безработица-циклична,
текуща(фрикционна),структурна
Естествено равнище на
безработица-когато пазара на
труда и факторите,влияещи в/у
повишаване или намаляване на
работната заплата се намират в
равновесие-когато пазара е
балансиран.
14.Инфлация-процес на
повишаване на общото равнище
на цените,при което парите се
обезценяват по отношение на
създадените стоки и услуги. Ако
цените се снижават е Дефлация.
Видове инфлация-явна,скрита,
неочаквана,очаквана,умерена,
галопираща,хиперинфлация,
фискална,банкова,импортна.
Ценово равнище- претеглената
средна величина на цените на
благата,произведени в
икономиката. Имплицитен
дефлатор- измерва промяната на
цените по отношение на всички
производствени блага,които се
включват в състава на БВП.
Индекс на потребителски
цени(CPI)-интегрира цените на
многобройните стоки и услуги,
които домакинствата потребяват.
Годишен темп на инфлация-
определя се като разлика м/у
ценовия индекс през текущата и
базисната година се отнесе към
ценовия индекс от базисната
година. Последици от
инфлацията-при ниско равнище
на инфлацията общото повишение
на цените може да има
положително въздействие в/у
структурното усъвършенстване на
икономиката.Високата инфлация
винаги има отрицателен ефект в/у
реалната икономика и
благосъстоянието на хората.
15.Данъчно-бюджетна система и
фискална политика- Данъци
-невъзвръщаемо и безвъзмездно
плащане,наложено едностранно
или по общ ред от държавата.
Елемент от бюджетния приход,
който в едно с другите приходи се
разпределя за посрещане на
обществените потребности. Първи
опит за формулирането на
данъчното облагане прави Смит-
равномерност,определеност,
удобство и необремененост-
единни и валидни за всеки
данъкоплатец.Данъчна основа-
доходът или онази част от него,
подлежаща на облагане. Данъчна
норма-величината,с която се
облага частната от данъчната
основа приета за 1.Данъчно
задължение-сумата на данъка,
определен чрез отнасяне не
данъчната основа към данъчната
норма. Видове данъци-косвени,
регресивен,прогресивен,всеобщи,
пропорционален,лични,преки и др
Крива на Лафер- съвместимостта
м/у по-ниските данъчни ставки и
по-големи данъчни постъпления.
Кривата изразява зависимостта
м/у размера на данъчните приходи
Основава се на идеята,че при
високи данъчни ставки данъчната
база се стеснява и събираемостта
на данъците е по-малка.
Държавен бюджет-основния
финансов план на правителството
където се отразяват очакваните
приходи на държавата и се
определят необходимите разходи
за съответната финансова година.
Фискална политика-политика,
която се заключва в използването
на промените в държавните
разходи,данъците и трансферите
за въздействие и регулиране на
макроикономическото поведение
и равнището на производство,
заетостта и цените в икономиката.
16.Пари и банки-Пари-
универсално и общоприето
средство на стокова размяна.
Видове пари-стокови,книжни,
кредитни,електронни. Парите
имат 4 основни функции-
средство за размяна,мярка на
стойността,платежно средство,
средство за натрупване.
„Парично търсене“-количеството
пари,което икономическите
субекти в една национална
икономика желаят да притежават в
даден момент. Номинално търсене
на пари е абсолютната парична
сума,с която пазарните индивиди
желаят да разполагат.Реалното
търсене се изразява чрез
действителната маса от
стоки,услуги и други активи,
които могат да бъдат закупени със
съответната номинална парична
сума. Банкова с-ма-съвкупност от
банките на страната в тяхната
взаимна обвързаност,подчиненост
и законова регламентация.Видове
банки-търговски,емисионни ,
ипотечни,инвестиционни. Видове
банкови операции-пасивни,
активни,посреднически. Банкова
печалба-разликата м/у
получените приходи от лихви,
такси и др. приходи от активните
операции и разходите по
привличане на средства,свързани
с пасивните операции на банката.
Централна банка-посредник м/у
държавата и банките в дадена
държава.Регулира количеството
пари в икономиката.
Самостоятелна и независима
институция,не функционира с цел
печалба.Работи само с търговски
банки,частни депозити и
правителството. Монетарна
политика- чрез нея
правителството и Централната
банка на държавата контролират
предлагането,наличността,
стойността на парите,както и
лихвения %. Тя може да бъде
еспанзивна и рестриктивна, като
първо увеличава предлагането на
пари в икономиката, а след това го
свива.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по обща икономическа теория

Пищови по обща икономическа теория, направени лично от мен. Дано да са ви от полза...
Изпратен от:
Mimi Dimitrova
на 2013-10-31
Добавен в:
Пищови
по Икономически теории
Статистика:
296 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Обща икономическа теория (106 страници)

25 мар 2008
·
1,958
·
117
·
23,066
·
1,333
·
6
·

Икономическото мислене вероятно е природна същност на човека, първоначално необособено от другите форми на мислене и неосъзнато. Но разграничаването на желанието му да размени кожи срещу лъкове от стремежа да рисува с гуано рисунки по стените на пещерата
 

Производствени възможности и сравнителни предимства

19 ное 2008
·
143
·
27
·
4,931
·
110

Техническите революции от последните столетия и особено научно-техническата революция от средата на миналия век променят неузнаваемо живота на хората.
 

Обхват, структура и основни проблеми на икономическата теория

21 дек 2006
·
304
·
7
·
1,408

- Обхват на икономикса - Икономическа наука и икономическа теория - Макроикономикс и микроикономикс - Методология на икономикса - Предмет - Крива, граница на производствени възможности - Закон за намаляващата възвръщаемост
 

Икономическа теория

07 ное 2008
·
1,493
·
283
·
35,696
·
1,486

Събрани теми по икономическа теория.
 

Предмет и функции на икономическата теория

03 дек 2007
·
185
·
11
·
2,924

Целта на преподаване на курса КСЕ е да бъдат запознати студентите с авангардни концепции в съвременното естествознание.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
57
1
2 мин
30.07.2018
Тест по икономически теории: Неокласицизъм
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
20
193
1
05.06.2013
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Пищови по обща икономическа теория

Материал № 1034084, от 31 окт 2013
Свален: 296 пъти
Прегледан: 345 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 3,134
Брой символи: 21,353

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по обща икономическа теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения