Големина на текста:
Сага за древните българи
Прародина и странствания
Петър Добрев
Увод
Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен
народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат
няколко редки исторически рекорда. Първото и най-удивително нещо в неговата история е, че по
волята на своята трудна историческа съдба той се е придвижил на огромни разстояния от своята
прародина и при все това не е изгубил името си сред многобройните чужди народи и племена, а
след всяко свое ново голямо преселение е възкръсвал под своето прастаро и изначално име
„българи". Изминатите от този народ разстояния през огромния Евразийски материк далеч
надхвърлят прочутите морски пътешествия на древните гърци, а териториите, на които той е
оставил следи се простират от запад на Изток на повече от 6 хил. километра, а от север на юг на
близо 5 хиляди километра разстояние. Въпреки това древните българи не се споменават сред
имената на народите-пътешественици, а на тяхната необикновена устойчивост не е обърнато
никакво внимание досега.
Географските пространства, които е прекосил по своите пътища този народ, са многократно
по-големи от тези, които някога са били пребродени от древните елини или от знаменитите
скандинавски викинги. Но светът благоговее пред митовете на елините и сагите на викингите, а
името на древните българи тъне дори до днес в пълен мрак. Техните пътешествия и преселения на
запад и север през Евразия остават неописани, а още по-малко се знае за техните многобройни
пътешествия към Индия, започнали още по времето на прочутия цар Кардама, както и за
пътешествията и преселенията към Армения, а оттам и към планината Булгар в Мала Азия.
Причината за тази празнота е, че на древните българи у нас дълго време се гледаше не като на
главни творци на българската история, а по-скоро като на неудобни и нежелани гости, които едва ли
не случайно се намесили в живота на подчинените на Византия славянски племена. Стана така, че
незрелите български политици за почти половин век практически изхвърлиха древните българи зад
борда на българската история, подобно на това, както други крайни политици днес са готови да из-
хвърлят от българската история всяка славянска следа. Люшкането от крайност в крайност рискува
да превърне българската историческа наука в клон от политическата метеорология. Затова време е
да се намери равновесната научна позиция и да се поднесе на българския народ чисто познание
както за древните българи, така и за техните главни исторически спътници в балканските земи -
славяните от българската група.
Същевременно постиженията на древните българи са от такива мащаби, че не е нужно особено
красноречие, за да бъдат описани. Трудно може да бъде открит в Европа или някъде другаде по
света дори и един народ, който да е създал на четири различни места четири големи свои държави,
1
при това не държави с различни имена, а наречени по неговото собствено име. Тези държави, които,
намирайки се на хиляди километра една от друга, са носили името България, са четири огромни
златни стълба, оставени, за да напомнят на чужди и свои що за народ са били нашите древни
български предци и каква огромна съзидателна енергия са притежавали. А ако трябва днес да се
разкаже съвсем накратко цялата българска история, това може да стане само с четири думи - и те са
имената на четирите български държави: първата и най-стара държава - в подножията на Памир и
Хинду-куш, от която са водили произхода си множество знаменити герои и царе, които дори след
преселението си в Индия са наричали себе си с името БАЛХАРА /българи/; втората държава - при
Кавказ, наричана от византийците Старата Велика България, за която днес напомнят широките шест
метра стени на крепостта Хумар, по които подобно на стените на Вавилон е можело да мине
запретната колесница; третата държава - край Волга, наричана от русите също с името Велики
Болгар; и четвъртата - край Дунав - последната по време, но не и по ранг, България на света, защото
на нея се е паднала честта да изгради като своя столица огромната Плиска - един град с над 23 кв.
км. площ, който по единодушното мнение на археолозите е бил през IX - Х в. най-големият град не
само на Балканите, но и в цяла Европа.
Тази именно мощна държава наскоро след своето създаване е препънала буйно настъпващия
към Византия Арабски халифат и е отбила неговите атаки, без да даде дори педя своя земя, за
разлика от франките, които са успели да го спрат, след като изгубили почти половината от днешна
Франция.
Такива победи се открояват завинаги като хилядометрови жалони, ето защо днес няма нищо
по-лесно от това да се опишат подвизите на онези епични древни българи. Много по-трудно е да се
опише това, което стана с България през XX в. и особено към неговия край, но и премеждията си
като народ ще можем да разберем по-добре, ако познаваме уменията и държавните достояния на
древните български векове, трагично потъпкани от чужди насилия, а след това и от наивни
политически и идеологически подражателства.
Ако речем да опишем съвсем накратко българската история, можем да си послужим освен с
четирите имена на български държави и с четири всеизвестни имена на български планини. Първа
от тях е планината Булгар в далечния Памир, спомената от арабите в Х век. Втора - планината
Булгар в централен Кавказ, от името на която произлиза названието на съвременната област
Балкария. Трета - планината Булгар в древната област Киликия Трахея /Суровата Киликия/ в Мала
Азия. И четвъртата - планината Булгария /дн. Булгерия/ на юг от Неапол, най-западното планинско
гнездо на древните българи. Тези четири планини сочат не само пътя на българите по света, но на-
помнят и това, че през целия свой хилядолетен исторически живот този древен народ, който в
днешните учебници е обрисуван като обитател на номадските степи, всъщност се е стремял винаги
да има до себе си някоя висока планина, в която в случай на бедствие да спасява род и чест. На тази
особеност се дължи най-вероятно и необикновената устойчивост и жилавост на нашите древни
български предци - тяхната способност да оцеляват като българи и да възкръсват наново дори след
най-жестоките исторически беди.
Безбрежното минало зад нас може да се опише и с други четири думи - имената на няколко
велики градове. Първият от тях е древният град Балх край Памир - столицата на Балхара, която като
цяло е била наричана още в древни времена с името. „Страната на хилядата градове" и „Перлата на
Ариана" Вторият - градът, наричан от арабите Булкар Балк /Българският Балх/ в Кавказ, ехо от
чието име е запазено в названието на днешното селище Балхар - прочуто със своите изкусни майс-
тори - златари и медникари. Третият - град Велики Болгар край Волга - столица на някогашната
Волжка България. И четвърти - някогашният град Бълград /Български Белград/ на север от Дунава -
един от големите градове на Аспарухова България, наричан по-късно от унгарците Болгарфейервар
и Дюлафейервар. Същият град днес се казва Алба Юлия.
Великото българско минало личи дори само от имената на реките, край които са обитавали
нашите древни български предци - като се почне от далечните реки Балхаб и Куб /дн. р. Кабул/ в
древна Балхара и се премине край втората река Куб - днешния Кубан в Кавказ, а също край
Великата Волга и Великия Дунав, край които българите са живели след преселението си от Кавказ.
А можем да опишем българската история и с четири велики имена на герои. С името на
Авитохол, споменат в една стара българска легенда редом с прочутите Ромул и Рем - основателите
на Рим. С името на втория легендарен български владетел - Ирник, пред когото са тръпнели някога
2
две големи империи - Византия и Сасанидска Персия. С името на Аспарух, който не само лишил
Византия от властта й над славяните, но я накарал дори да му плаща данък. Или и с името на един
несправедливо забравен български духовник - Петър Българина от Булгаро Верчели, получил още
през шести век кардиналски сан от римския папа.
Наистина, трудно може да се открие някой друг народ, който да може да каже всичко за себе
си само в пет поредици от по четири кратки думи. Толкова много велики спомени са ни оставили
древните българи, че тези златни нанизи от по четири думи ще блестят над тях като техен вечен
ореол.
Но трудно може да се открие и народ, чиято история да се дели на два незабелязани до днес,
но крайно контрастни и пресечени като с меч периода, каквато е нашата българска история -период
на велик възход, продължил, въпреки всички удари на съдбата, в течение на почти цяло хилядолетие
и период на слабеене и упадък, започнал точно преди хиляда години и продължил с малки
прекъсвания и временни възкресения чак до наши дни.
Историята на древните българи ни е потребна, за да разберем както причините за някогашния
наш неотразим възход като народ, така и причините за невидимия, но неизкореним упадък, който
неведнъж е довеждал нашия народ през последните 1000 години до плачевно състояние. Тя ни е
нужна днес повече от всякога, за да можем да си възвърнем отново онези светли сили, чрез които
България някога се е сдобила със славата не само на една от най-големите, но и на най-справедливо
управлявани държави в цяла Европа.
Хилядолетната епопея на древните българи е всъщност епопея на тези светли и неотразими
сили. Те чакат своето възкресяване и в нашата наглед безкрайно усложнена, но всъщност твърде
обедняла откъм духовно съдържание епоха.
Първа част
НАРОДЪТ, ПРЕД КОЙТО БЕ ОТКРИТ СВЕТЪТ
Глава I
Българите при тяхната поява в Европа
Името на българите става широко известно в Европа през далечния V век, когато те се
появяват в съседство с двете най-големи някогашни империи - Византия и превзетия от готите Рим.
Тогава се появява и първата характеристика на българите като народ, написана от епископ Енодий,
придворен историк на готския крал Теодорих. Ако искаме да разберем най-съкровените особености
на българите, трябва непременно да надникнем в тази първа и най-ранна характеристика, защото в
нея са отбелязани национални черти, които дори до днес остават присъщи на българския характер.
Затова нека да започнем своето пътешествие по далечните български следи с това ранно и твърде
ценно описание.
„Това е народът - съобщава Енодий на своя крал - който преди тебе имаше всичко, което е
пожелавал. Народ, придобиващ титли за благородство само чрез пролята неприятелска кръв, за
който бойното поле прославя рода, понеже според него несъмнено по-благороден е оня, чието
оръжие е било повече окървавено в сражение. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е
случвало да срещне противник, който да му устои и народ, който дълго време е извършвал войните
си само с набези... По-рано вярваха, че светът е открит за тях, сега вярват, че за тях е затворена само
тази част от земята, която ти пазиш."
Мисленият събеседник, към когото се обръща епископ Енодий в тези свои редове, е прочутият
готски крал Теодорих, а приведеният пасаж е част от известното „Похвално слово", написано в
негова чест и предназначено за прочитане пред най-високите дворцови кръгове. Това показва, че
споменатите редове са писани твърде внимателно и грижливо и всяка дума, съдържаща се в тях, е
добре претеглена. Ето защо, ако епископът подчертава в едно дворцово слово, че българите са били
един от най-силните народи в края на Античността, който е печелил победите си в доблестни и
открити двубои със своите врагове, това сигурно е било така. Този съвременник на някогашните
българи, по всичко личи, ги е познавал доста добре, за да си позволи да ги представи пред очите на
своя крал като „народът, който е имал всичко, което е пожелавал", макар днес българите да
изглеждат твърде далеч от това.
Но не е ли допуснал все пак епископ Енодий, някакво неволно преувеличение, когато рисува
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
Изпратен от:
Даниел Петровалиев
на 2008-03-03
Добавен в:
Общи материали
по История
Статистика:
192 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
на кое природно явление древният египет дължал своето благополучие
добавена от gabiradi1998 04.11.2014
2
11
Един ден от живота на Клавдий в Древен Рим
добавена от juliana_iscrova 15.02.2012
1
18
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
279
·
15
·
3,439
·
425

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
302
·
26
·
6,100
·
362
·
1

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
568
·
26
·
6,983
·
669

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 

Питагор и неговата школа

04 дек 2006
·
599
·
5
·
935
·
126
·
1

Питагор приемал своите ученици с изпит. Той се състоял в следното: участниците преминавали през определен изпитателен срок, те трябвало да имат интереси към математиката, музиката и гимнастиката.
 

Комунистически режим в България

29 май 2007
·
696
·
20
·
4,226
·
443
·
1

След края на Втората световна война СССР установява военнополитически контрол над страните от централна Европа и Балканите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация за 7-ми клас
входен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на входното ниво на учениците в 7-ми клас, но може да се ползва и при проверка на изходното ниво в 6-ти клас. Включва въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
19
153
1
18.09.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
12
1
2 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

Материал № 103401, от 03 мар 2008
Свален: 192 пъти
Прегледан: 457 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Общ материал
Брой страници: 60
Брой думи: 27,404
Брой символи: 208,974

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Сага за древните българи - прародина и странст ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
132

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
143 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения