Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
Големина на текста:
РЕФЕРАТ
тема
Религиозните общности на Балканския полуостров
ИЗГОТВИЛ:
Радослава Цветанова Смиленова
Спец. География, редовно обучение, ІІІ курс
Фак. № 360211
БЛАГОЕВГРАД 2000 г.
Религията като форма на обществено съзнание е играла и продължава да играе важна роля върху
общественоикономическото развитие на Балканския полуостров. Тя е един от основните фактори,
въздействащи силно върху културното развитие на народите, етническото им самоопределяне и поведение
(включително и репродуктивното). Думата религия е от латински произход и означава благочестие,
набожност, святост.
Днес населението на Балканския полуостров изповядва три основни религии: християнство, ислям и
юдейство. В последните години (след 1989 година) в страните от полуострова навлязоха и т.нар.
нетрадиционни религии (секти). Някои от тези религии са производни на християнството.
Християнството е най-широко разпространената религия на Балканския полуостров. Християнството
възниква през І в.пр.н.е. в източните провинции на Римската империя. След разпадането на Римската
империя през 393 година се извършва първото разделение на християнството на две основни направления
– католици и православни християни. Тяхното разпределение по територията на Балканския полуостров е
неравномерно. Католиците заемат западните територии на полуострова, а православните християни
заемат източната част на полуострова.
Двете форми на християнството се разграничават по някои несъществени признаци. През
Средновековието католиците се свързват с институцията на Инквизицията. Поради тази причина през ХVІ
в. от католиците се отделят протестантите. Те заемат главно западните части на Европа, но отделни
представители на това движение се наблюдават и по територията на Балканския полуостров.
Ислямът е другата широко разпространена на Балканския полуостров. Тя възниква през VІІ в. Ислямът
също се характеризира с две основни направления – сунизъм, което се явява ортодоксално направление,
към което принадлежат 92% от мюсюлманите в света. Те са основната част от изповядващото исляма
население на Балканския полуостров. Другото направление е шиизма, което днес е разпространено в
страните от Близкия изток. Ислямската религия въздейства много силно както върху етническото
самосъзнание на изповядващите го, така и върху тяхното репродуктивно поведение. Това намира ярко
изражение и на Балканите, където мюсюлманската общност нараства с най-бързи темпове.
Юдеизмът е една от националните религии разпространени на Балканския полуостров. Броят на нейните
последователи не е много голям, но това е свързано с тяхното избиване и изселване по време на Втората
световна война.
Разпространението на религиозни общности на Балканския полуостров е много разнообразно в различните
страни. Различията в религиозно отношение се дължат главно на етническите различия и историческото
минало на отделните страни.
Най-голямо е етническото разнообразие в Съюзна Република Югославия. Тази разнородност е породена
от факта, че в територията й се включваха всички страни от западната част на Балканския полуостров.
Сега Съюзна Република Югославия е населена от: сърби, албанци, черногорци, мюсюлмани, цигани и
други. Въпреки голямото разнообразие на етническите групи се открояват две основни религиозни
общности – християнска общност и ислямска общност.
Християнската общност е представена от православни християни и католици. Православните християни са
с определено превъзходство, което се обуславя от факта, че сръбският етнос е доминиращ в страната.
Католици са предимно унгарците, населяващи областта Войводина с етнически малцинства. Другата е
1
областта Косово, която е заселена предимно от етнически албанци (изповядват исляма). Числеността на
албанците в Косово нараства с бързи темпове, като само за около 20 години от малцинство в области
станаха доминиращи – сега от близо 2 млн. души в Косово ¼ са албанци, което стана причина за
възникване на военни конфликти. С тях се “отвори” още едно огнище на военни действия водени между
християни и мюсюлмани.
Албанското население успя да извоюва полагащите му се права, получи по-големи правомощия и се
превърна не само от малцинство в мнозинство, но и от управлявани в управляващи.
Освен етнически албанци, които изповядват исляма, съществува и коренно сръбско население, което е
било помохамеданчено през годините на турското иго. Така ислямската общност в Република Югославия
представлява около 20% от населението на страната. Представителите на други религии съставляват
около 0.5% от населението на Съюзна Република Югославия като превес имат представителите на
юдеизма.
Република Македония е страна, в която е широко разпространено християнството и по-точно
православното християнство. В Република Македония преобладава т.нар. македонско население (етнос),
което заедно със сърбите и циганите (по-голямата част от тях) образуват християнската общност в
страната. Те представляват около 72 % от цялото население и в териториално отношение са равномерно
разпределени по територията на страната. За разлика от християните ислямската общност е
съсредоточена главно в югозападните части на Република Македония по границата с Република Албания.
Тази общност е представена предимно от етнически албанци, които съставляват 21% от населението на
страната. Техният брой обаче се увеличи значително по време на военните действия на територията на
вече автономната област Косово. От нея дойдоха много бежанци, голяма част от които след прекратяване
на войната не се завърнаха в областта. Мюсюлманското население не се увеличава само от големия
приток на бежанци, но и от големия естествен прираст на изповядващите тази религия. Към тази общност
се включва и местното турско население, останало от турското робство на територията на Македония. То
съставлява около 5-6%. Това представлява доста висок процент на мюсюлманите в републиката, което се
обуславя от нейното географско положение и от позицията й на спорна територия в продължение на
десетилетия.
Друга бивша Югославска република с нееднородно по отношение на религиите население е Босна и
Херцеговина. В нея християнската общност има сравнително малък превес над ислямската, като
съотношението е 56% към 42% в полза на християните. Християнската общност е представена от сърби и
хървати, като първите са източноправословни, а вторите – католици. Големият брой на сърбите се
обуславя от факта, че Босна и Херцеговина е бивша югорепублика и че сърбите участват в етническия
състав на почти всички свои републики. И в тази република се водеха военни действия по политически
причини, които преминаха и на религиозна основа между сърби (християни и мюсюлмани). Военните
действия се прекратиха и сега тези две общности живеят в една обща държава.
За разлика от Босна и Херцеговина Румъния е еднородна държава в религиозно отношение. Преобладава
християнската религиозна общност, която е представена в трите си форми – православни християни,
католици и протестанти. Православната религия се изповядва от приблизително 99% от населението на
страната. Делът на изповядващите исляма е много малък – под 0.5%. това се дължи на малкия брой на
турското малцинство в Република Румъния, което заема предимно земите на Северна Добруджа. Румъния
е единствена от балканските страни, в която е регистриран брой на протестантите. Те представляват около
1% от населението на страната. Това се дължи на германското малцинство, населяващо западната част на
страната.
България е страна със сравнително голямо разнообразие на религиозните общности. Това се обуславя от
голямата етническа пъстрота в страната. Официална религия в страната е християнството.
Християнството, което е представено от източноправославното си течение. Малък е дела на християните
католици. Християнската общност е представена от 87% от населението. Сравнително висок е делът на
изповядващи юдейската религия. Те са около 1% - България е единствената страна, която спасява своите
евреи по време на Втората световна война. Делът на изповядващото исляма население не е голям. Те
съставляват 12% от населението на страната. Ниският дял на мюсюлманското население се дължи на
т.нар. възродителен процес проведен през 80-те години. Характерна е тенденция за увеличаване на дела
му поради високия естествен прираст.
Западната част на Балканския полуостров или по-точно територията на Република Хърватска и Република
Словения се населява предимно от християни (католици). Делът им е над 98% от населението на тези
държави. Това се обуславя главно от факта, че са били по-изолирани от турската инвазия през
Средновековието. Предимно католическата ориентация на населението се дължи на близостта на тези
държави до Западна Европа и Ватикана.
Пълна противоположност на западни (или по-горе споменатите държави) се явява Албания, където почти
99% от населението изповядва исляма. До не отдавна тя беше единствената страна в Европа, чиято
национална религия беше ислямската (с изключение на Турция). Малкият процент християни е представен
предимно от гръцкия етнос. В страната има и малка група етнически българи, които изповядват предимно
исляма. Представителите на православното течение на християнската религиозна общност населяват
предимно югоизточните части на страната, а католиците – северозападната част. Това се обуславя от
наличието на силни християнски общност по нейните гранични райони.
2
Такава силна християнска общност се намира на територията на Република Гърция. Християнската
общност в Гърция е наследник на Древна Византия – люлката на православното християнство. Днес в
Гърция 97% от населението изповядват православното християнство. Гръцката църква е първата
самостоятелна църква отделена от Ватикана. Години наред гърците са се опитвали да завземат съседни
територии като България и да наложат гръцкия модел на тази религия. Наличието на толкова висок
процент на християните се дължи главно на силната националистическа политика, която провежда Гърция.
Тя не признава малцинства и етнически групи в нейната територия. По официални данни гръцкото
население съставлява над 95% от населението на страната. От малцинствата признават предимно
турското. В близкото минало Гърция водеше политика на създаване на нова етническа група, т.нар.
помаци. Тази политика се водеше с цел премахване на етническото българско население в Егейска Тракия.
Вземайки в предвид особеностите на религиозните общности на Балканския полуостров можем да
направим следното заключение: на Балканския полуостров преобладава християнското население
представено от източноправославното течение на тази религия. То е съсредоточено в източните и
централни части на полуострова, а католиците са съсредоточени в западните части. Делът на
християнската религиозна общност ще се запазва, дори в някои страни се наблюдава тенденция на
намаляване на дела и поради ниския естествен принос на населението. Ислямската общност се увеличава
с бързи темпове, поради високата им репродуктивност, налагана от тяхната религия. Увеличава се броя на
страните, в които официалната религия е исляма. За съжаление се наблюдава и една негативна тенденция
на увеличаване броя на т.нар. нетрадиционни религии (секти). Това стана възможно в следствие на
“отварянето” на духовния живот на населението на страните от Балканския полуостров след 1989 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Религиозните общности на Балканския полуостров

Религиозните общности на Балканския полуостров - реферат.
Изпратен от:

на 2006-03-16
Добавен в:
Реферати
по Религия
Статистика:
1,254 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Какви са основните различия от религията на юдаизма, откроени в евангелския текст?
добавена от malka_maimumka 11.03.2012
1
14
Подобни материали
 

Историята на Йосиф и неговите братя

09 мар 2008
·
289
·
4
·
442
·
242

Чрез сънищата си Йосиф предсказва какво ще се случи т.е. сънищата му са гадателски. Той веднага разбира тайното им послание...
 

Обща характеристика на история на религиите

10 яну 2009
·
67
·
5
·
838
·
100

Откакто Ф. Макс Мюлер публикува първите се големи трудове – се говори за история на религиите или за сравнителна история на религиите като за една от многото научни дисциплини...
 

Десетте Божи заповеди – път към изграждане на един по-справедлив и щастлив свят

13 дек 2007
·
995
·
2
·
396
·
739
·
6

Сменяли са се през вековете естетическите, нравствените и етичните ценностни скали на хората.Но времето е отредило на заложените в Библията Божии заповеди да станат основа за ценностната система на човечеството през последните две хилядолетия.
 

Мойсей и десетте божи заповеди

16 дек 2007
·
651
·
4
·
519
·
636

Десетте божи заповеди целят да се утвърди вярата в Бог сред множеството измамни кумири и да се съхрани живота, като се предпазват устоите на общността...
 

Бог е обич

29 фев 2008
·
126
·
1
·
179
·
91
·
2

Бог е онова неизмеримото, необятното, което витае из въздуха, което съществува и ще съществува преди и след нас.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Религия
Тест по религия за 9-ти клас на тема:Библия (Нов и Стар завет)
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Изходен тест по религия за ученици от 9-клас на тема - Библия (Стар и Нов завет). Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
12
737
1
26.07.2012
Библията
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Обобщаващ тест по темата "Библията - религиозен и културен феномен". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
17
7
1
6 мин
19.09.2019
» виж всички онлайн тестове по религия

Религиозните общности на Балканския полуостров

Материал № 1034, от 16 мар 2006
Свален: 1,254 пъти
Прегледан: 121 пъти
Предмет: Религия
Тип: Реферат
Брой страници: 3
Брой думи: 1,045
Брой символи: 9,292

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Религиозните общности на Балканския полуостров"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Религия
в град София
с опит от  21 години
1 292

Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
с опит от  1 години
1 387 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения