Големина на текста:
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Зл. Драганска
I.ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ. СИСТЕМА НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ.
Вещите са особени предмети от природната дейност на човека, които имат корпоративен /телесен/
характер.
-убиквитет – лат. Термин, едно нематериално благо може да бъде по едно и също време на
различни места.
Признаци на нематериални блага:
1.Те удовлетворяват човешките /духовни/ потребности.
2.Нямат корпоративен /телесен/ характер.
3.Имат икономическа значимост за обществото.
1464 г. Събитието на Хилядолетието.
Йоан Гутенберг създава първата печатна машина и издава Библията – начало на правото на
интелектуална собственост.
През 17 век феодалите започват за издават привилегиите на хората издаващи блага. През 1709 г. се
издава първият закон за авторско право – Кралица Анна във Великобритания.
Система на правото на интелектуалната собственост се състои от две подсистеми –
Англоамериканска и Френска континентална.
Разликата м/у двете е в понятието за отчуждаемост на авторското право.
1897г. – издава се първият търговски закон.
1921г. подписване на Ньойския мирен договор, според който страната е задължена да приеме
закона за авторското право.
Национална система на правото на интелектуална собственост
Тази система е съобразена с действащите вя момента м/ународни актове свързани с
интелектуалната собственост.
Световната организация за интелектуална собственост в Женева, която е най-голяма и стои
в основата на действащото законодателство в България /СОИС/.
I.Дял Авторско право и сродни права срещу творческите произведения на литературата,
изкуството и науката.
II.Дял - Право на интелектуална собственост – ПИС.
Основен нормативен акт е Законът за авторското право и неговите сродни права от 1993г.
Обектите на ПИС са:
1) Изобретения и полезни модели.
2) Марки и географски означения /наименования за произход и географски указания/.
3) Промишлен дизайн.
4) Защитата от нелоялна конкуренция.
1
II.ОБЕКТИВНО ПРАВО НА ИС. ИЗТОЧНИЦИ НА ОБЕКТИВНОТО ПРАВО НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ.
Под обективни право на ИС се разбира съвкупността от правни норми, които държавата в
лицето на законодателната и изпълнителната власт е приела, за да регламентира създаването,
използването и разпореждането на обектите на ИС.
Основни /специални/ нормативни актове на ИС:
1.Закон за авторското право и сродните му права. – 1993г.
2.Закон за патентите – 1993г.
3.Закон за марките и географските означения – 1999г.
4.Закон за типологията на интегралните схеми.
5.Закон за защита на конкуренцията – вътрешен нормативен акт.
Сродните права на правата на продуцентите /т.нар. малки авторски права/, на артистите,
звукозаписите, радиотелевизионните организации и др.
III.СУБЕКТИВНО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СЪДЪРЖАНИЕ
И ВЪЗНИКВАНЕ. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ИС.
Под субективно право на ИС се разбира признатата и гарантирана от закона възможност за
носителя му да използва в определени граници и да се разпорежда със създаденото от него
нематериално благо. Носител на субективно право може да бъде всяко физическо лице и неговите
наследници. Юридическите лица също могат да бъдат носители, но в определени случаи:
собствени периодични издания, собственици на компютърни програми в рамките на служебните
задължения.
Абсолютността на ПИС се свързва със задължението на всички останали трети лица да се
въздържат от действия нарушаващи правомощията на носителя на правото. ПИС има смесен вид.
То съдържа правомощия и с материален имуществен характер и с неимуществен характер, т.нар.
право на име, марка има неимуществен характер, а правото на използване на дадена марка има
имуществен характер. Възникването на субективното ПИС е различно за различните обекти от 2-
та основни дяла. Юридическият факт, който поражда правото върху творческите произведения на
литературата, изкуството и науката е тяхното военно обективиране за разликата от субективното
право върху обектите на ИС. Субектното право върху тези обекти възниква след издаването на
специален защитен документ /патент или удостоверение за регистрация/.
По нашето законодателство субектното право на първия дял възниква с обективирането им
пред неограничен кръг лица, продължава през цялото времетраене на живота им и се прекратява
70 след смъртта им.
Изключение има във втория дял, където възниква субектното право възниква с издаването на
защитен документ и има максимална продължителност 20 години от подаването на заявлението в
ПВ; за полезните модели максималния срок на валидност е 10 години; за марките – 10 години.
IV.ОБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ВИДОВЕ.
Изобретението /урежда се в закона за патентите/ е тяхното решение на задачата в която и да е
област на икономиката на една страна. Разликата м/у изобретението и откритието, се състои в
това, че откритието е обект на авторско право. То представлява установяване на съществуващи
явления, закономерности в природната действителност, които не са били известни по-рано, т.е. не
се създава нищо ново. Известни са 6 бълг. Открития – 1937г. в Париж – фотоелектролитно
състояние на веществата на Георги Наджаков.
2
Съществуват 3 критерия за регистрация на патент.
Патент се издава за техническо решение, което е ново, притежава изобретателска стъпка и е
промишлено приложимо. Тези 3 критерия трябва да са налице.
Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката. При това на световната
техника. Състоянието на техниката включва всички, което е станало общо достъпно посредством
устно или писмено описание, използване или разгласяване по какъвто и да било начин където и да
е по света. Тук се включват и направените заявки, независимо че за тях все още няма решение
дали е изобретение.
Изобретателска стъпка е налице, когато изобретението не произтича от очевиден начин, от
състоянието на техниката за специалиста в областта към датата на подаване на заявление към
съответното ведомство. Това е един абсолютно субективен критерий. Преценката за
неочевидността на изобретението, която трябва да произтича от състоянието на техниката се
извършва на базата в съответната област. Промишлено приложимо е изобретение, чиито предмет
може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността
и селското стопанство.
В закона има изключения за отказ за издаване на защитен документ:
1) Изобретения, които нарушават обществения ред и добрите нрави;
2) Технически решения, които дават възможност за диагностициране и лечение на
болести в/у хора и животни;
3) Защитата на определени сортове семена и породи животни.
Патентът е акт на обвързана администрация, който удостоверява наличие на патента
способност, изобретения, изобретателя, приоритета и изключителното право на патенто
притежателя върху изобретението.
Приоритет – предимство на дата. Това е датата, на която е подадена заявката с изискваните
от закона документи в ПВ. Срокът на защита започва да тече не от датата на подаване на
заявление, а се връща назад от датата на подаване на заявката /приоритетната дата/.
Изключителното право на патентопритежателя му дава възможност да използува по всички
допустими от закона начини да се разпорежда с него както намери за добре, както и да забранява
на всички останали трети лица да използуват изобретението без неговото съгласие. Създава се
юридическа отговорност. Всеки патентопритежател заплаща годишна такса – за 1 календарна
година, която започва да тече от подаването на заявката в ПВ. Не внасянето на време на
годишната такса в рамките на календарната година води до прекратяване на действието на
патента. Патентопритежателят може да поднови това действие и да съживи угасналия патент, ако
в 6 месечен срок от прекратяване действието на патента внесе годишната патентна такса в двоен
размер /период на угаснал патент/.
Изобретателския принцип гласи, че заявителят в ПВ, който е приложил всички изисквания
от закона документи и е подал декларация за авторско право е автор на произведението и на
негово име следва да бъде издаден патента. Изключение е служебното изобретение – това е
изобретение създадено в изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или граждански
правоотношения на изобретателя, ако в самия договор не е предвидено друго. Работодателят има 3
месечен срок, в който да подаде заявление за регистрация на изобретението:
1) Служителят е изпълнявал присъщите му задължения за длъжността;
2) Изобретателят е изпълнявал неприсъщи за длъжността задължения, но те са му били
специално възложени и от това се е очаквало създаването на изобретение;
3) Изобретателят е използвал материални или финансови ресурси на работодателя, или
знания и опит станали му известни от работодателя. Истинският изобретател има
право на т.нар справедливо възнаграждение за своя труд. То може да се договаря с
работодателя още със сключването на договора, но няма пречка да се договаря или
актуализира в един по-късен период на приложение на изобретението. Това
справедливо възнаграждение може да се определи и по съдебен ред, ако
изобретателят счете, че не може да го постигне доброволно. Допустими са
доказателствени средства удостоверяващи размера на ефективността на
изобретението.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Право на интелектуална собственост

Oбекти на правото на интелектуална собственост - марка, промишлен дизайн, изобретение, географски означения (наименование за произход и географски указания)...
Изпратен от:
m_j_filina
на 2006-11-27
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
1,002 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банково право

11 дек 2007
·
158
·
11
·
5,348
·
59

Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т.е. това е предметът (този вид правоотношения) на банковото право...
 

Изпълнение на наказанията

12 ное 2008
·
222
·
17
·
3,007
·
224

Кратък набор за подготовка за изпит по Изпълнение на наказанията. В него са засегнати: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ВИДОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО,ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ и т.н.
 

Устройство на територията

12 сеп 2010
·
263
·
9
·
3,258
·
314

Лекции по устройство на територията предназначени за студенти от втори курс...
 

Търговско право

18 дек 2007
·
501
·
3
·
1,380

1. Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е...
 

Лекции по търговско право

27 мар 2008
·
507
·
7
·
2,430
·
154
·
2

Търговското право е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност.ТП като клон на правната система е самостоятелно. Исторически то се е обособило от гражданското право...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
3
1
18 мин
20.08.2019
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
2
13 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по право

Право на интелектуална собственост

Материал № 10321, от 27 ное 2006
Свален: 1,002 пъти
Прегледан: 189 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 3,465
Брой символи: 31,684

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на интелектуална собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения