Големина на текста:
К У Р С О В А Р А Б О Т А
тема: АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА И ЛИКВИДНОСТТА
Предмет: Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия
Финансовото състояние на едно предприятие характеризира способността му да
носи доходи в резултат от дейността си, с които да покрива задълженията си и да
реализира печалба. В този смисъл финансовото състояние може да се определи, като
критерий за ефективност, тъй като изразява ефективността от оперирането на фирмата.
Оценката на финансовото състояние се извършва в следните аспекти:
съпоставяне на резултатите от дейността на предприятието като се
изследват определени съотношения на показатели, отнасящи се за един и същи период
изследване тенденциите в развитието й за минали и бъдещи периоди чрез
сравняване на данните от годиштине финансови отчети
съпоставяне на резултатите от дейността със сродни предприятия от
отрасъла
Съгласно Закона за счетоводството всяко търговско дружество е длъжно на базата
на счетоводни данни да изготвя финансов отчет към 31 декември всяка година. За целите
на ръководството на ТД такъв отчет може да се изготвя и на по-кратки периоди. Освен
споменатите три отчетни форми, към годишния отчет се включват отчет за собствения
капитал, оповестяване на счетоводната политика, други справки като: справка за
вземанията, задълженията и провизиите, справка за ценните книжа, справка за участията
в капиталите на други предприятия, справка за приходите и разходите от лихви, справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци и др. бележки към горните отчети
Предприятията изготвят финансовите си отчети на база на счетоводните данни.
Финансовите отчети трябва да да представят вярно и честно и в съответствие с
общоприетите счетоводни принципи финансовото състояние на предприятието,
промените, които са настъпили в него , както и резултатите от дейността му. Те трябва да
съзържат надеждна информация за икономическите ресурси и задълженията на
предприятието. Понякога е препоръчително използването не само на годишните
счетоводни отчети, а и на финансовите отчети, свързани с периодичното счетоводно
приключване – обикновено на полугодие или тримесечие.
Основната цел на изготвянате на финансовите отчети е да предоставят информация
на интересуващите се от финансовото и икономическо състояние на фирмата, на базата
на която да вземат своите икономически решения. Тази информация най-общо е
предназначено за директно заинтересованите от състоянието на предприятието -
собствениците/акционерита на АД, ръководството, персоналът на ТД, инвеститорите,
кредитори, банките, доставчиците и други кредитори на предприятието, клиентите,
данъчните органи. т.
Повечето от тези лица, като инвеститори, банки, доставчици, клиенти, нямат
директен достъп до цялата информацията за предприятието и разчитат единствено на
финансовия му отчет. Например на база на информацията за икономическите ресурси,
задълженията на предприятието, на съотношенията в неговата капиталова структура,
инвеститорите и кредиторите се опитват да прогнозират неговата рентабилност,
бъдещата капиталова възвръщаемост и да оценят бъдещите натрупвания и парични
потоци. От там и да разберат дали си струва да работят с това предприятие. Сами по
себе си цифрите от финансовите отчети на предприятията съдържат много информация,
но тя не се вижда така директно. Просто тези отчети трябва да се "прочетат" по различен.
Цифри трябва не само да се сравнят със съответните от предишната година (т.н.
хоризонтално сравняване), а и да се съпоставят с други цифри от отчетитe (вертикално),
да се пресметнат и анализират определени съотношения.
2
Тълкуването на данните от финансивите отчети се прави именно с апарата на
финансово-счетоводния анализи на предприятията.Този анализ всъщност е един процес,
при който на базата на специални познания се изследват и оценяват резултатите от
дейността на предприятието с цел да се разкрие тенденцията на развитие. Това е
специализирана икономическа наука, свързана с разработването на методи и модели за
анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансова дейност на
стопанските субекти. Анализът е естествена основа на финансовият мениджмънт на
предприятието. На базата на системата за икономическа информация финансовият
анализ предлага практическа методика на мениджмънта на предприятието да може да
измери влиянията на различни фактори върху постигнатите резултати и да вземе
оптимални управленски решения. Другите заинтересовани лица също могат на базата на
този анализ да изградят стратегията си за работа с това предприятие.
Сред големия брой икономически показатели на микрониво, характеризиращи една
или друга страна от финансово-икономическото състояние на предприятието или
неговата дейност, водещо място заемат показаелите за рентабилност и ликвидност.
В курсовата работа се използват данни от финансовия отчат за 2005 г на
предприятието "ВИШ" ООД, произвеждащо инсталации за отопление.
Анализ на ликвидността на предприятието
Под ликвидност следва да са разбира способността на предприятието да обслужва
текущите си задължения (плащания) към кредиторите с разполагаемите краткосрочни
активи. Под текущи плащания се има предвид сумата на краткосрочните задължения и
дела на дългосрочните задължения, дължими през съответната година. Важен момент в
дефинирането на тази способност е изясняването на въпроса “Кога предприятието може
да обърне тези активи в пари?” или това е изясняването на степента на ликвидност на
отделните елементи на активите.
Така че ликвидността на предприятието е предпоставка за платежоспособността на
придприятието, т.е. възможността му да покрива своите задължения навреме. Тя се
дефинира като количествена характеристика на способността му да изплаща текущите си
задължения с наличните краткотрайни активи, което е равносилно на способността на
активите на предприятието да се обръщат в налични пари. Т.е. ликвидността е показател
за финансовото равновесие между активите и задълженията.
За анализ и оценка на ликвидността на предприятието могат да се използват редица
показатели. В краткосрочните активи не се включват разходите за бъдещи периоди.
Текущите задължения се определат от сумата на група ІІ ”задължения” от раздел Б
“привлечен капитал” на пасива на счетоводния баланс + платимата сума през годината по
издължаване на дългосрочните и облигационните заеми, и по издължаване на други
заеми и дългове.
Очевидно състоянието на краткотрайните активи и краткосрочни пасиви
непрекъснато се променя. По тази причина за да се съди за готовността на
предприятието да посреща предстоящите си плащания в оперативен порядък,
ликвидността на предприятието би трябвало да се следи непрекъснато, като се използват
оперативни счетоводни данни. Точното определяне, анализ и оценка на ликвидността
изисква прецизиране на сроковете, в които различните видове краткотрайни активи могат
да се превърнат в пари, както и сроковете за погасяване на различните задължения. На
дадени краткотрайни активи със съответен срок за ликвидност следва да се
противопоставят текущи задължения със същия срок на погасяване.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на рентабилността и ликвидността

Финансовото състояние на едно предприятие характеризира способността му да носи доходи в резултат от дейността си, с които да покрива задълженията си и да реализира печалба. В този смисъл финансовото състояние може да се определи, като критерий за...
Изпратен от:
a
a на 2008-03-02
Добавен в:
Курсови работи
по Финанси
Статистика:
650 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност, функция и роля на финансите. Възникване на финансите

06 юни 2008
·
491
·
40
·
15,040
·
201

Това разпределение се извършва с цел да се съсредоточат и акумулират парични средства в бюджета, за да могат да се покрият държавните разходи...
 

Финансов анализ на фирма

27 ное 2007
·
3,086
·
9
·
475
·
684

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение.
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
293
·
11
·
1,957
·
298
·
3

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 

Финансово планиране във фирмата

12 юни 2011
·
271
·
9
·
1,324
·
355
·
1

1. Същност на финансовото планиране във фирмата. Обща характеристика. По своята същност финансовото планиране представлява процес, при който се извършват прогнозни изчисления на...
 

Характеристики на финансите

27 ное 2007
·
430
·
10
·
884
·
53

Същността на финансите може да се разглежда в етимологичен и в икономически аспект. Първата същност на финансите се разкрива с анализиране на понятието „финанси”- парични сделки, парични плащания, държавни приходи....
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
18
1
5 мин
08.08.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Анализ на рентабилността и ликвидността

Материал № 103033, от 02 мар 2008
Свален: 650 пъти
Прегледан: 373 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 21
Брой думи: 3,470
Брой символи: 32,113

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на рентабилността и ликвидността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения