Големина на текста:
20.02.13г.
Земята – фактор на производство и актив в аграрната сфера
1.Същност на понятието земя и функции на земята
Земята може да се разглежда както като актив, така и като производствен фактор.При
отделните видове производства производствените фактори се съчетават по различен
начин.Земята в най-висока степен се влияе от природните дадености като географско
положение, надморска височина, почвено плодородие, климат, води, полезни изкопаеми и
др.
Земята е пространството, в което протича производствената дейност на хората.ФАО
разграничава основни функции на земята, който са :
- Продуктова
- Биотична
- Климато-регулативна
- Хидрологична
- Съхранителна
- Регулираща замърсяванията
- Пространство за живот на хората
- Архивна и наследствена
Земята притежава множество специфики, които я разграничават от останалите стоки и
услуги, които се търгуват на пазара.
- Незаменимо средство за производство
- Пространствено ограничена
- Немобилна
- Невъзобновима
- Използва се сезонно в селското стопанство
- Природо-климатичния фактор влияе върху отглеждането на отделните култури
- В едни случаи земята е предмет на труда, а в други – средство на труда
- Има хетерогенен характер (всеки имот е уникален, в т. ч. хетерогенността произтича
от наклона на земята, отдалеченост от път и др.)
- Търсенето на земя се определя от продукта, произведен от земята
Специфики като актив:
- Земята не се амортизира
- Земята е скъпо струваща инвестиция и са нужни последващи разходи
- Дава сигурност и защита на собственика
- Служи за съхранение на богатството при инфлация
- Може да бъде отдадена под наем или да се продаде (ликвидност на земята)
- Служи като източник на заетост при стагниране на трудовия пазар
- Служи като източник на храна при стагниране на пазара на храна
- По-лесен достъп до субсидии в земеделието
- Притежава спекулативна стойност при повишаване търсенето на урбанизирана земя
- Осигурява политически и социален капитал в общества, където достъпът до други
активи е ограничен
В допълнение на характеристиките:
Немобилността на земята води до позитивни или негативни последствия за собственика,
породени от некомпенсирани действия от страна на държавата или трети лица.
Проявлението е в две направления:
Увеличаване на приходите и печалбата на собственика. При повторно класифициране на
земята от земеползване е по-ниска в земеползване с по-висока стойност и обратното, при
промяна в регулацията, водещи до редуциране на стойността, приходите и/или
ограничаване ползването на земята.
Отрицателните последствия от немобилността на земята и хетерогенния и характер могат
да бъдат ограничени чрез конституционна защита на собствеността, дефиниране по
законодателен път на правата и задълженията на поземления собственик, разработване на
информационни системи за земята.
Законово дефиниране на земеделската земя и правата върху земята
Съществува разлика между пониятията земя и земеделска земя от гледна точка на техния
обхват.По смисъла на ЗСПЗЗ – земеделски са земите предназначени за земеделското
производство които:
- Не се намират в границите на населените места и селищните образувания
- Не са включени в горския фонд
- Не са застроени със сгради на промишлени и стопански предприятия, почивни бази
и др.нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради
- Не са заети от открити мини, кариери, енергийни, напоителни, транспортни или др.
съоръжения за общо ползване.
В редица случаи за осъществяване на своята дейност аграрното предприятие стопанисва
земи като стопански дворове, животновъдни комплески, ферми и др. които по смисъла на
ЗСПЗЗ не са земеделски.Възстановяването на собствеността върху земеделскта земя в
България обхваща приблизително периода 1992-2000 г.,като общия размер на земята
подлежаща на възтановяване е 5,6 мин/ха.Провежда се по метод различен от прилагания в
промишлеността, а именно чрез реституция.Съгласно ЗСПЗЗ земята се възтановява на
бившите и собственици по 2 начина:
- Стари реални граници в случаите в които те съществуват и при представяне на
необходимите документи доказващи правото на собственост и старите граници.
- Е в рамките на съответното землище, съгласно плана за земеразделяне чрез
еквивалетна по размер и качество земя.Нарича се възтановяване в идеални
граници.Според специалисти основните прични довели до затруднения при
възстановяване на земята в началото на 90-те години са многобройните изменения и
допълнения в закона за земеползване на земеделската земя.Съгласно ЗСПЗЗ
уредбата на правото на собственост има по-скоро общ характер.Реализацията на
собствеността се урежда със закона за собствеността от 1951г.който се конкретизира
с 2 отделни закона: Закон за държавната собственост и закон за общинската
собственост приети през 1996г.Съгласно българското законодателство
собствеността може да принадлежи на : отделните граждани, държавата, общините,
кооперациите и юредическите лица.Същевременно се разграничават 2 основни
форми на собствеността : частна и публична.Субекти на частна собственост могат
да бъдат отделното физическо или юридическо лице, държавата или общините.При

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 апр 2018 в 15:37 в момента не учи на 42 години от Омуртаг
26 окт 2016 в 00:10 студент на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2016
02 май 2016 в 18:34 потребител на 27 години
12 дек 2014 в 21:55 в момента не учи на 62 години
21 май 2014 в 17:16 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Аграрен бизнес, випуск 2014
18 май 2014 в 15:15 студент на 30 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по изчислителна техника и автоматизация, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2013
14 яну 2014 в 21:30 студентка на 35 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Маркетинг, випуск 2011
03 дек 2013 в 23:19 студентка от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов"
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Управление на поземлените ресурси

Материал № 1028757, от 18 окт 2013
Свален: 2 пъти
Прегледан: 225 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 6,439
Брой символи: 40,536
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала