Големина на текста:
Тема 1
Предмет, метод и система на трудовото право. Източници на трудовото право
Предмет на трудовото право – когато се изяснява предметът на
трудовото право, се уточнява кръгът на обществени отношения, които то
регулира като самостоятелен правен отрасъл. Предметът на трудовото
право са трудовите отношения.
Характеристика на трудовите отношения – от юридическа гледна точка
трудови са отношенията, възникващи между хората по повод
предоставянето на работна сила(т.нар. жив труд) от едно лице в полза на
друго.
Всички отношения, които възникват в непосредствена връзка с предоставянето
на работна сила, са трудови отношения. Това са отношенията между работника
и работодателя, които възникват във връзка с учредяването на трудово
правоотношение помежду им, отношенията във връзка с неговото изменение и
прекратяване, отношения във връзка с условията, при които се полага трудът:
работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение и т.н.
Съществуват и други отношения, които са предмет на трудовото право, но не
са трудови. Това са т.нар., отношения непосредствено свързани с трудовите, а
именно:
Право на професионално сдружаване;
Тристранно сътрудничество: осъществява се между държавата,
синдикалните и работодателски организации;
Право на професионална квалификация: уредбата на професионалната
квалификация се съдържа в две групи договори – договори, при които се
дължи само усвояване на определена професия, специалност или
квалификация и договори за ученичество, които са вид трудов договор;
Социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите
в предприятието: това са отношения по организиране на обществено
хранене, на транспортно обслужване на работниците, на изграждане на
жилища, бази за отдих, туризъм и т.н.;
Трудови спорове – отношенията, свързани с трудовото
правораздаване(т.е. решаване на трудови спорове и уреждането на
колективните трудови спорове);
Контрол за спазване на трудовото законодателство: по съществото си
това са административни отношения, свързани с административен
контрол и административно наказване за нарушения на трудовото
законодателство.
Система на трудовото право – самият отрасъл трудово право е
специфичен и се характеризира със самостоятелна правна система,
която се състои от две части:
Обща част – занимава се с въпросите на предмета, основните принципи,
методът и общото понятие трудово правоотношение. Тези правни норми
се съдържат в конституцията, общите положения на Кодекса на труда,
законът за уреждане на колективните трудови спорове, закон за
здравословни и безопасни условия на труд.
Специална част – включва изучаването на отделните правни институти –
два големи дяла, а именно:
Индивидуално – урежда отношенията между работник и работодател
и включва възникването и прекратяването на трудовото
правоотношение, работно време и почивки, професионална
квалификация, дисциплинарна отговорност на работника,
отговорност на работодателя при увреждане живота или здравето на
работника, трудова книжка и стаж, индивидуални трудови спорове.
колективно трудово правоотношение – занимава се със защитата на
колективният интерес. То включва институти, които обуславят
необходимостта от сдружаване на работници и работодатели,
тристранно сътрудничество, колективен трудов договор, колективни
трудови спорове и начини за разрешаването им.
В специалната част на трудовото право има част за контрол и спазване
на трудовото законодателство.
Метод на правно регулиране на трудовото право: той представлява
съвкупност от начини и способи, които се използват от законодателя за
регулиране на трудовите правоотношения. Методът, който трудовото
право използва е както императивен, така и диспозитивен:
А/ Императивно регулиране – постига се с повелителни правни норми и не се
допуска отклонение от тях
Б/ Диспозитивно регулиране – то е особено характерно за трудовото право и
позволява на страните да определят сами своето поведение чрез
споразумение или по друг начин.
Източници на трудовото право: има 2 големи групи – вътрешно правни и
международни(които са обнародвани и влезли в сила):
А/ Конституцията на Република България. В конституцията е установено
правото на труд, правото на възнаграждение, на свободен избор на професия и
място на работа. Забрана за принудителен труд, право на почивки, право на
сдружаване, право на стачка. Те не могат да се отменят или изменят със закон.
Законодателят е отредил, че трудовите права са сред основните и могат да се
защитават пред съд.
Б/ Международни актове – всеобща декларация за правата на човека;
европейска конвенция за правата на човека и основните свободи и други.
В/ Законите – това са Кодекса на Труда, Закон за уреждане на колективните
трудови спорове, Закон за насърчаване на заетостта и други.
Г/ Подзаконови нормативни актове(служат за допълване на празнини в
законите):
Пр. това е наредба за намаленото работно време, наредба за трудовата книжка
и трудовия стаж и т.н. тези наредби се издават от Министерския съвет.
Основни принципи на трудовото право:
Понятието „основен принцип” на правото означава основно ръководно начало
за изграждане на правна система.
Основни принципи на трудовото право:
Свобода на труда – всеки един гражданин на Република България може
да упражнява трудовата си дейност, както и където намери за добре, без
да е ограничаван от законови норми в широк смисъл.
Принцип на закрила на труда – установен в цялото ни трудово
законодателство. Осъществява се чрез установяване на минимум
условия, които не могат да бъдат преодолени дори при съгласие и на
двете страни(минимален размер на отпуската, майчинство, междудневна
и междуседмична почивка, минимален размер на заплащането,
основания за уволнение, възможност за защита чрез искове при
незаконосъобразно уволнение).
Принцип на равенство пред закона и забрана за дискриминация –
означава всички да имат еднаква възможност и средства за влизане в
трудови правоотношения. Има установена забрана да се използва
състоянието на лицето, половата принадлежност, семейното и
материално положение, и други.
Личен характер на трудовите права и задължения – трудовите права и
задължения са лични. Отказът от трудови права, както и прехвърлянето
на трудови права или задължения са недействителни. Придобитите
права и задължения са непрехвърлими, незаместими и ненаследими.
Тема 2
Трудово правоотношение. Индивидуално трудово правоотношение(ИТПО).
Трудово правоотношение – регулирано от правото обществено отношение
между работник и работодател при или по повод отдаването на работна сила.
Индивидуално трудово правоотношение – то е правоотношение между
работник и работодател, по силата на което работникът се задължава да
предостави на работодателя работната си сила като изпълнява работа от
определен характер в определено място на работа и спазва трудова
дисциплина, а работодателят се задължава да заплаща трудово
възнаграждение при здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ).
Трудовото правоотношение е двустранно. То е сложно, защото има повече от 1
право и 1 задължение. Трудовото правоотношение е лично. Работникът се
задължава да предостави своята работна сила не чрез представител, а лично.
Правата и задълженията са незаместими, непрехвърлими, ненаследими.
Трудовото правоотношение е винаги възмездно.
Работникът като субект на индивидуалното трудово правоотношение.
Изискванията за придобиване на качеството работник или служител обхваща
общите изисквания, на които трябва да отговарят лицата, за да станат
работници или служители, и специални изисквания, на които трябва да
отговарят лицата за заемането на конкретна работа или длъжност във всеки
отделен случай - професионална квалификация във всеки отделен случай, общ
и специален трудов стаж и други.
Общо изискване за придобиването на качеството работник или служител е
трудовата дееспособност на лицето. Трудовата дееспособност има редици
особености. Тя е признатата от кодекса на труда способност на физическите
лица да придобиват права и да поемат задължения, свързани с отдаването под
наем на работната сила за ползване от друго лице – работодателят. Трудовата
дееспособност има за свой предмет участието в труда. Последният се състои
само в конкретни лични действия, които не могат да бъдат извършвани от
другиго чрез представителство. Трудовата дееспособност възниква с
навършването на определена възраст. Тя се нарича още минимална възраст за
постъпване на работа. По българското трудово право тя е с навършването на
16 години(като задължително се иска разрешение от инспекцията по труда).
Съображенията за това произтичат от необходимостта да се осигури
нормалното развитие и съзряване на децата и юношите и тяхната закрила. По

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 май 2018 в 11:47 в момента не учи на 48 години от София
16 яну 2018 в 14:37 студентка на 42 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2016
06 яну 2018 в 15:04 в момента не учи от Благоевград
24 ное 2017 в 22:40 студент на 37 години от Сливен - Частен професионален колеж по мениджмънт, факулетет - мениджмънт, специалност - Предприемачество и мениджмънт, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Трудово право - лекции 2011

14 апр 2011
·
283
·
48
·
30,752
·
346

Лекции по трудово право на проф. д-р Никола Йосифов, по новия Кодекс на труда...
 

Трудово право

31 май 2007
·
1,596
·
1
·
226
·
109
·
6

Трудовото право е самостоятелен отрасъл, който се характеризира със свой предмет. Той обхваща специфичните отношения между хората и оръдията на труда. Те се казват още технически трудови отношения и остават извън трудовото право...
 

Трудово право

14 ное 2011
·
218
·
97
·
46,069
·
360

Лекции по "Трудово право" на проф. Никола Йосифов за студенти 3курс...
 

Трудово право

04 фев 2011
·
111
·
90
·
51,891
·
164

Лекции, разработени и допълнени...
 

Трудово право лекции

22 окт 2010
·
98
·
5
·
1,463
·
124

Предмет, система и функции на трудовото право. Методи за регулиране на трудовите отношения. Източници на трудовото право. Основни принципи на трудовото право. Трудово правоотношение....
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово-правно законодателство
изпитен тест по Трудово право за Ученици от 12 клас
Изпитен тест върху трудово-правното законодателство. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
17
1
1 мин
25.07.2013
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
84
1
25.04.2014
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Трудово право - лекции

Материал № 1028365, от 17 окт 2013
Свален: 34 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 32
Брой думи: 11,534
Брой символи: 73,363

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудово право - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения