Големина на текста:
Специалност: Мениджмънт на обществения ред
КУРСОВА РАБОТА
ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРИТЕ ЗА СИГУРНОСТ
ТЕМА:НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА
СЛУЖБА
СЪЩНОСТ И БЪДЕЩЕ
Изготвил: Венцислав Русев проверил:доц.д-р Н.Стефанов
Факултетен номер:1169005 (…………………….)
Гр.ПЛОВДИВ
Дата: 11.02.2012г.
1
„Да знаеш предварително намеренията на противника,означава
всъщност да действаш като Бог!”- Сун Дзъ
Ако тръгнем да търсим корените на разузнаването в най-ранните стадий на историята на
човечеството,то ние ще ги открием в генетичните заложби на човека да оцелява сред суровата
природа в битката с другите човеци,с животните и природните явления.Опасностите,които го
дебнат на всяка крачка,раждат в него естествени заложби да бъде предпазлив и да разузнае
мястото,където ще ловува,животните,които се намират там,има ли други съперници за
плячката.По-късно,когато в борбата за оцеляване се появяват противоречията между отделните
родове и племена,възниква естествената необходимост племето да разузнае къде се намира
враждебното племе,какви са евентуалните му намерения,къде крие своята храна,къде ще
ловува.Появява се фигурата на съгледвача,който е измежду най-добрите ловци на племето.
Исторически факт е ,че са просперирали тези народи,които са умеели да използват най-
ефективно предимствата на разузнаването и успешно да се противопоставят на разузнаването
на другите народи.Запазените до днес данни за утвърждаването и упадъка на държавите и
империите през древността,на техните военни походи и завоевания показват,че събирането на
информацията за противника и лишаването му от възможността да получава такава
информация играе важна роля в осъществяването на тяхната външна политика и в тогавашните
международни отношения.Това се потвърждава от историята на древните велики държави-
Египет,Персия,Римската империя.В зората на 20 век по време на Първата световна война(1914-
1918)двубоят на тайния фронт между шпионите на противниковите държави достига
невиждани дотогава размери.А през Втората световна война (1939-1945)-най-големият световен
конфликт довежда до изключително развитие на разузнаването.Както и през Първата световна
война,основен фактор в разузнаването остава човешкия фактор.Вербуването на агенти от
средата на противника и внедряването на собствена агентура в нея е основното средство в
разузнаването.Това е период на изключителни разузнавачи.
Къде е мястото на България в разузнавателното дело?Старите хроники показват,че още в
древността прабългарите владеят на завидно ниво изкуството на шпионажа.Преди и по време
на битки те използват съгледвачи и разузнавателни конни отряди.Имат специални отряди от
разузнавачи-багатури ,обучени за такава дейност.При основаването на българската държава
хан Аспарух дължи победата си на византийската армия и на доброто разузнаване.По време на
Първата и Втората Българска държава българските ханове и царе и особено хан Телериг,хан
Крум,царете Симеон,Калоян,Иван-Асен умело използват разузнаването в техните стремежи за
защита и увеличаване мощта на държавата.По време на Османското робство прийомите на
шпионажа се използват в хайдушкото и четническо движение,а също са заложени и в
програмите и дейността на идеолозите на национал-революционното движение Г.С.Раковски и
Васил Левски.След Освобождението независима България изгражда свои специални
служби.Първо възниква военното разузнаване,което официално води своето начало от
създаденото през 1903г. Информационно бюро към Щаба на армията и се дооформя в рамките
на създадената през 1908г.Разузнавателна секция.То започва да събира информация чрез
военни аташета и секретари,консулските представителства,търговските агентства,граничните
дружини и агентурни източници.За възможностите на това разузнаване говори признанието на
зам.ръководителя на германското военно разузнаване по време на Първата световна война
Фридрих Гемп,който казва:”На Солунския фронт българското разузнаване много добре познава
врага и разполага с постоянно действаща агентурна мрежа”.Въз основа решенията на Ньойския
договор за около 20 години военното разузнаване официално не съществува и е въстановено
като Разузнавателен отдел едва през 1940г.В първите десетилетия на българската държава
политическото разузнаване реално не съществува,а контраразузнаването се изгражда в рамките
на полицията,като първата официална структура възниква през 1906г.,когато към столичната
полиция се изгражда отделение Обществена безопастност,а през 1925г.се изгражда отдел
Държавна сигурност към Дирекция на полицията.Основна негова задача е поддържа
установената политическа система в страната и да неутрализира опозиционните прояви,като
острието на дейността му е насочено главно срещу Българската комунистическа
2
партия.Същевременно се стреми да разкрива и неутрализира разузнавателно-информационната
дейност на съседните страни и европейските страни,с които влиза в противоборство.Историята
на Отдела е изпълнена с професионално осъществени агентурно-оперативни операции,с
разкриването на множество шпионски резидентурни групи,на нелегални
конспирации.Политическите промени,настъпили на 9 септември 1944г.,довеждат до структурни
и функционални промени в специалните служби на новата власт.Отдел Държавна сигурност
прераства през 197г. в Дирекция Държавна сигурност,а през 1950г. в Държавна сигурност към
МВР(и като Комитет за държавна сигурност),която обединява в себе си всички специални
служби.Историята от този период ни дава много примери за висок професионализъм в
дейността на Държавна сигурност.Второ главно управление разкрива стотици случаи на
шпионаж,извършван от чужди разузнавателни служби.Управление 6 неутрализира множество
опити за терористични актове.Политическото разузнаване- Първо главно управление, и
военното разузнаване-Разузнавателно управление, постигат значителни успехи в агентурното
проникване и събиране на информация за противниковите страни,а Научно-техническото
разузнаване подпомага икономическото развитие на страната.Десетоноемврийските промени от
1989г.довеждат до нови структурни промени в системата на специалните служби и до промяна
в задачите и насоките на дейност.На мястото на Държавна сигурност се създават нови
поделения- Национална Разузнавателна Служба и Национална служба „Сигурност”
Националната разузнавателна служба е създадена с Указ № 152 от 05.02.1990 г. на
Държавния съвет на Народна република България. Съдържанието на разпореденото с този указ
е следното: "Създава Национална разузнавателна служба при Държавния съвет на Народна
република България. Функциите, задачите и структурата на Национална разузнавателна служба
се определят от Държавния съвет на Народна република България." До издаването на указа
външнополитическото разузнаване се осъществява от структура на Министерство на
вътрешните работи, а по силата на указа тази разузнавателна дейност на държавата се възлага
на самостоятелно ведомство. С Указ № 17 от 08.05.1990 г. на Президента на Републиката е
постановено прилагане на Закона за всеобщата военна служба в Народна република
България /Отм., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., в сила от 27.02.1996 г./ спрямо Националната
разузнавателна служба. С този указ са възложени правомощия спрямо службата на директора
на Националната разузнавателна служба и на министъра на народната отбрана. С издаването на
този указ се урежда статута на службата като военизирано ведомство и на служителите като
военнослужещи. Приетата Конституция на Република България, обнародвана в Държавен
вестник, бр. 56 от 13.07.1991г., и влязла в сила от 13.07.1991 г., закрепвайки принципите на
демократичната и правова държава, урежда държавното управление с ясно разграничаване на
функциите на отделните власти и осъществяващите ги органи, като върховенството
принадлежи на Народното събрание. Поставена е нова конституционна основа за
взаимодействието на висшите държавни органи с Националната разузнавателна служба -
административна субординация по отношение на Президента на Републиката и на
Министерския съвет и контрол, осъществяван от Народното събрание. С Постановление №
216 на Министерския съвет от 4.11.1991 г. за регламентиране изпълнението на някои
специфични дейности на Националната разузнавателна служба / Обн., ДВ, бр. 93 от 12.11.1991
г./ е установено, че Националната разузнавателна служба е юридическо лице на бюджетна
издръжка. Със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обнародван в
Държавен вестник, бр. 112 от 27.12.1995 г. и влязъл в сила на 27.02.1996 г., Националната
разузнавателна служба е включена в състава на въоръжените сили и е регламентирано
изискването, че устройството, ръководството, управлението и дейността на службата се
уреждат със закон. Националната разузнавателна служба получава законова уредба като
юридическо лице на бюджетна издръжка и на директора на службата са предоставени
конкретни правомощия като на ръководител на ведомство, регламентирано от закона. С
Концепцията за националната сигурност на Република България, приета с Решение на 38-о
Народно събрание от 16.04.1998 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 46 от 22.04.1998 г. са
определени целите и задачите, свързани с националната сигурност като част от колективната
система за евроатлантическа и европейска сигурност и функциите и приоритетите на органите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 май 2019 в 16:27 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Философия, випуск 2019
14 апр 2019 в 23:03 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Национална и международна сигурнот, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2020
07 апр 2019 в 20:54 в момента не учи на 31 години
24 мар 2019 в 22:21 студентка на 35 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - национална сгурност, специалност - НСАД, випуск 2020
26 яну 2019 в 11:41 студентка на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2016
22 яну 2019 в 20:06 студент на 31 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2010
05 яну 2019 в 11:13 в момента не учи на 41 години
09 юни 2018 в 18:50 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Национална и регионална сигурност, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2018
 
Подобни материали
 

История на “Държавна сигурност” в България

03 дек 2007
·
511
·
6
·
731
·
228

За първи път “Държавна сигурност” се споменава в Закона за защита на държавата, публикуван през 1924 г. Тогава тя е само отдел към Дирекция на полицията и има основно контраразузнавателни функции.
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Държавна и служебна тайна


Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана информация.
 

Функциониране на специалните служби


Формулирането и реализирането на новите принципи на функциониране и управление на системите за сигурност и гражданския контрол върху тях за изминалите дванадесет години бе сложен и противоречив процес...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Тест по международна сигурност
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Изпитен тест по "Международна сигурност" в Софийския университет. Преподаватели: проф. П. Пантев, проф. Г. Стефанов. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
131
1
1 мин
15.06.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Национална разузнавателна служба

Материал № 1028001, от 16 окт 2013
Свален: 122 пъти
Прегледан: 176 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 4,878
Брой символи: 33,420

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Национална разузнавателна служба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения