Големина на текста:
МАКРОИКОНОМИКА
І. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСОБЕНОСТИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА.
ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И КЕЙНСИАНСТВО. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА
ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.
І. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИКАТА
Икономиката възниква като наука преди два века.
Първият икономически модел е създаден от меркантилистите.
Меркантилистите поставят въпроса къде се създава печалбата и твърдят,
че богатството се създава в търговията – произвеждаш, продаваш и реализираш
печалба. Те виждат само външната страна на нещата.
През ХVІІІ век във Франция възниква втория модел, който обаче е
първият макроикономически модел – икономически таблици на Франсоа Кене –
физиократ в началото на ХХ век.
Руският учен Василий Леонтиев прави на базата на тези таблици
макроикономически модели и става лауреат на Нобелова награда по икономика.
Смисълът е, че за да се произведе, колкото ни трябва, без да има недостиг и без
излишък, това става само математически, но практически не може да се получи. По
време на социализма се е правел такъв баланс. Физиократите казват, че
богатството се създава в производството, но за тях това е само селското
стопанство, защото тогава земята е основен източник на блага. Те също не виждат
цялата истина.
ІІІ-ти модел – класицизъм - в Англия се проявява през ХVІІІ и края на ХІХ
век.
Ученият Ксенофон събира две понятия – ойкос – означава дом,
стопанство, домакинство и номос – означава закон и оттам възниква понятието
ойкономос - икономика.
1. Първи промишлен преврат първа научно-техническа революция.
Откриваме едросерийно производство и Англия е първа.
2. Велики географски открития и започва точенето на колониите към
майката.
3. С буржоазните революции освобождаваме крепостния селянин, защото
като свободен човек той е по-голяма сила.
Първата буржоазна революция е в Холандия, но Холандия е малка
държава и процесите не могат да се разгърнат, и след това веднага в Англия - ХVІІ
век (1642г.), а Френската е чак през 1789 г., т.е. те закъсняват.
Класицизмът прави икономиката наука. През 1615 г. един изявен
французин меркантилист – Антоан дьо Монкретиен прибавя към ойкос и номос
думата полис и пише трактат по политическа икономия, т.е. се прави за първи път
опит да се обхване цялата икономика като един икономически механизъм: какви
закони и икономически процеси текат. Затова класиците Дейвид Рикардо, Уилям
Пети и Адам Смит – изчистват икономическите механизми и първи посочват какво е
стойността и че цената се различава и отклонява от стойността, извеждат
основните икономически закони за търсенето, предлагането, пазарното равновесие
и неравновесие. Нещата стават по-ясни и по значими.
Класиците създават модел, на който стъпва Европа и става първа
икономическа сила. Те казват: производството е първично, произвеждам, което
мога, продавам това, което съм произвел, т.е. предлагането определя
търсенето - това твърди класицизмът. Според тях равновесието на пазара може
да е динамично, но се постига, т. е. гъвкавите цени винаги ще изравнят пазара.
1
През 1925 г. в Англия е първата икономическа криза и възниква въпросът:
защо, въпреки че има предлагане, няма търсене - кризата е свръх предлагане.
Класиците казват: след време пазарът ще се уравновеси, което става, и Англия
излиза от кризата.
През 1857 г. светът изпада в първата световна икономическа криза, в
която влизат всички страни и се вижда, че класическият модел не функционира.
Тогава се налага нова теория и се появява бащата на съвременната икономика
Джон Кейнс, който след депресията от 1929-33 г. със своята книга „Обща теория за
заетостта, лихвата и парите” от 1936 г. – тласка човечеството в нова орбита
(книгата на Адам Смит е „Богатството на народите”).
Кейнс оборва 3-те основни принципа на класицизма, защото има примери,
когато пада търсенето, но цената не пада, а се качва – І-ви стълб на класицизма.
ІІ-ри стълб - гъвкав лихвен процент. Според класицизма няма криза,
когато се изравняват спестявания и инвестиции в икономиката, а лихвеният процент
определя цената на парите. Но върху двата елемента влияят още N на брой
фактори и лихвеният процент е много по-важен от инвестициите. Други фактори
дават отражение и затова никога спестяванията не са равни на инвестициите.
Покупката е равна на продажбата – класическа постановка – щом има спестявания,
значи част от дохода остава и щом този ресурс не се насочва към финансовите
пазари, ще има винаги разминаване между потреблението и покупката и никога
покупката не е равна на продажбата – само при бартер равенството е вярно или при
хипернива на инфлация, когато се преминава към бартер и никой тогава не ги иска
парите.
Неравновесията съществуват и тогава Кейнс казва, че не предлагането
определя търсенето, а търсенето определя предлагането. Търси ли се нещо, ще се
произведе. САЩ веднага започнаха да реализират модела на Кейнс и станаха
първа икономическа сила. Това беше до 80-те години. Тогава има икономическа
криза - има търсене, няма предлагане – трябваше нов модел и тогава в САЩ се яви
нова школа и модел - така наречените монетаристи с водач Чикагската школа и
монетаристът Милтън Фридман. Монетаристите твърдят и връщат някои
параметри донякъде на класицизма, но при тях парите са решаващ фактор. Парите
се огледален образ на произведения продукт. Съществува основно монетарно
уравнение: масата пари по скоростта на обръщението им трябва да бъде равен на
брутния вътрешен продукт.
М.V=БВП
Като пример може да се посочи, че ако имаме 1 млн. лв. и ги завъртим
веднъж на една година, ще се изпълни равенството, но е друго, ако имаме 500 хил.
лв. и ги завъртим 2 пъти за една година.
Така се получава една спирала, но чрез масата и скоростта се получава
леко прегряване на парите от 2 пункта, парите на икономическите субекти –
домакинства, фирми се увеличават, създава се добавъчно търсене и
производството произвежда повече.
Това се нарича макроикономически растеж. Това дава добри резултати
в Америка, но съвременната криза, която е изключително финансова - изгърмяха
фондови борси, ипотечни и по формулата на доминото и други, и зад масата пари,
които печата Федералната резервна система на Щатите - единствената страна в
света, в която емитира и печата парите частна институция, е САЩ и зад всеки
отпечатан долар не стои нищо.
През 1971 г. американците едностранно обявиха край на златнодоларовия
еквивалент и сега доларът не е обменяем срещу злато, защото парите са повече от
златото. Стана девалвиране и светът се задръсти с хартийки. Когато парите
2
прегреят, т.е. се получи неравенство, става обезценяване на пари и се стига до
хипернива на инфлация, т.е. М.V>БВП.
САЩ продават злато, китайците купуват злато, никой не е повярвал, че
китайците бурат кюлчето и установяват, че отвън е злато, а вътре е волфрам, който
е най-близък по тегло със златото. Тук започва най-голямата фалшификация в
света - подмяна на златото от резерва на САЩ от злато във волфрам. Това започва
при Буш старши. Но след това бързо се потушава и в момента се мълчи.
Монетаристите с прегряването на масата пари сега предизвикаха
глобална икономическа криза, която по дълбочина и времетраене ще засенчи
всичко, видяно от човечеството досега. Тази криза ще продължи повече от 20
години и човечеството ще намалее наполовина.
ІІ. МАКРОИКОНОМИКА
Макроикономиката е наука за производството, размяната и
потреблението. Благата са ограничени. Икономика има там, където благата са
ограничени. Макроикономиката е наука, която изследва как да изразходва
ограничените блага, за да се произведе повече и как оптимално и ефективно
това да се разпредели между членовете на обществото. Един акцентува, че е
наука за избора, друг, че е наука за алтернативата.
Основен метод на макроикономиката – метод на научната абстракция.
Ние създаваме хипотези. Хипотезата във времето може да се видоизменя, да се
отрече напълно или да се препотвърди.
Хипотезите могат да бъдат темпорални – хипотезата В е по-късно във
времето от А.
Статистико-вероятностна хипотеза – след А вероятно следва В, защото
може да следва С, Д и т.н.
Друг метод - Анализ и синтез.
Индукция и дедукция - от единицата към общото и от общото към
единицата.
Ползват се методите на икономическите науки – статистика, финанси,
регионалната икономика производствена мощ къде точно да се построи,
философия, психология.
ІІІ. ФУНКЦИИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА
Първа функция - теоретико-познавателна
Втора функция - практико-приложна
Трета функция - мирогледна функция
Четвърта функция – методологична
ІV. СТРУКТУРА НА МАКРОИКОНОМИКАТА
Отначало е била единна наука, като се е смятало, че може да обхване
нещата и даде анализ на всички нива, но преди един век се установява, че
вземането на икономическо решение на микро-, макро- и меганиво са различни и
законите се проявяват различно, т.е. и анализът е различен. В момента се твърди,
че икономиксът са две части, други твърдят, че са три, а те са 4.
Първо – микроикономикс - изследва икономическите явления, процеси и
закони на микрониво, индивидуалните решения на малките икономически субекти –
фирмата, домакинството или търсеното на стоката Х, предлагането на стоката У,
равновесие, неравновесие.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 юни 2020 в 18:44 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - икономика на човешките ресурси, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2020
22 юни 2020 в 16:57 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2016
11 юни 2020 в 23:39 студентка на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международни магистърски програми, специалност - Международен маркетинг, випуск 2012
30 май 2020 в 08:44 ученичка на 29 години от Сливен - ПГХТ, випуск 2011
10 май 2020 в 11:16 студент на 19 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
28 апр 2020 в 22:33 студент на 55 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и преучилищна педагогика, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2015
05 апр 2020 в 09:51 в момента не учи на 28 години от Бургас
20 мар 2020 в 09:37 ученичка на 20 години от Пловдив - СОУ "Цар Симеон Велики", випуск 2019
25 фев 2020 в 17:54 студентка на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг (реклама и PR), випуск 2020
20 фев 2020 в 17:46 студент на 43 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Бизнес администрация, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
хипотезата на Милтън Фридмън
добавена от mitrofanova.svetli 09.03.2016
1
15
Инфлация - определение и измерване. Видове инфлация. Инфлацията в България 2000-2010
добавена от maria.stavreva1209 06.03.2016
2
26
Подобни материали
 

Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България 1990-2004 г.

13 дек 2007
·
343
·
7
·
1,190
·
126

В статията се анализира връзката между размера на държавните разходи и темпа на икономически растеж в България за периода 1990-2004 година.
 

Макроикономическа политика

19 юни 2008
·
153
·
7
·
1,436
·
62

Всекидневният икономически живот на страната зависи от многобройните действия на домакинствата и фирмите, правителствените и здравни институций от които макроикономиката извежда съвкупният резултат.
 

Рамка на макроикономическата политика

21 мар 2008
·
97
·
7
·
1,273
·
46

Рамката на избраната макроикономическа политика следва да отговори преди всичко на въпроса за ролята на държавата при осъществяване на една нова стратегия за икономическо развитие до 2010 година...
 

Фискална политика и макроикономическо регулиране

11 яну 2007
·
1,877
·
2
·
285
·
211

Фискалната политика е държавна политика за макроикономическо регулиране. Това е икономическата политика, провеждана от правителството чрез разработване на държавния бюджет и контрол върху данъците...
 

Макроикономическа политика - цели, проблеми и инструменти

07 апр 2007
·
854
·
8
·
1,117
·
266

Макроикономиката е наука за икономиката на страната като цяло. Тя изучава сбора от новосъздадените стоки и услуги, дохода на населението, нивото на безработица сред търсещите работа и принципите, определящи движението на цените.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за 2-ри курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
79
28
1
5 мин
06.09.2018
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
1
1
1 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Макроикономика - лекции

Материал № 1027365, от 14 окт 2013
Свален: 312 пъти
Прегледан: 366 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 17,138
Брой символи: 101,724

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Макроикономика - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала