Големина на текста:
МАКРОИКОНОМИКА
І. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСОБЕНОСТИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА.
ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И КЕЙНСИАНСТВО. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА
ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.
І. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИКАТА
Икономиката възниква като наука преди два века.
Първият икономически модел е създаден от меркантилистите.
Меркантилистите поставят въпроса къде се създава печалбата и твърдят,
че богатството се създава в търговията – произвеждаш, продаваш и реализираш
печалба. Те виждат само външната страна на нещата.
През ХVІІІ век във Франция възниква втория модел, който обаче е
първият макроикономически модел – икономически таблици на Франсоа Кене –
физиократ в началото на ХХ век.
Руският учен Василий Леонтиев прави на базата на тези таблици
макроикономически модели и става лауреат на Нобелова награда по икономика.
Смисълът е, че за да се произведе, колкото ни трябва, без да има недостиг и без
излишък, това става само математически, но практически не може да се получи. По
време на социализма се е правел такъв баланс. Физиократите казват, че
богатството се създава в производството, но за тях това е само селското
стопанство, защото тогава земята е основен източник на блага. Те също не виждат
цялата истина.
ІІІ-ти модел – класицизъм - в Англия се проявява през ХVІІІ и края на ХІХ
век.
Ученият Ксенофон събира две понятия – ойкос – означава дом,
стопанство, домакинство и номос – означава закон и оттам възниква понятието
ойкономос - икономика.
1. Първи промишлен преврат първа научно-техническа революция.
Откриваме едросерийно производство и Англия е първа.
2. Велики географски открития и започва точенето на колониите към
майката.
3. С буржоазните революции освобождаваме крепостния селянин, защото
като свободен човек той е по-голяма сила.
Първата буржоазна революция е в Холандия, но Холандия е малка
държава и процесите не могат да се разгърнат, и след това веднага в Англия - ХVІІ
век (1642г.), а Френската е чак през 1789 г., т.е. те закъсняват.
Класицизмът прави икономиката наука. През 1615 г. един изявен
французин меркантилист – Антоан дьо Монкретиен прибавя към ойкос и номос
думата полис и пише трактат по политическа икономия, т.е. се прави за първи път
опит да се обхване цялата икономика като един икономически механизъм: какви
закони и икономически процеси текат. Затова класиците Дейвид Рикардо, Уилям
Пети и Адам Смит – изчистват икономическите механизми и първи посочват какво е
стойността и че цената се различава и отклонява от стойността, извеждат
основните икономически закони за търсенето, предлагането, пазарното равновесие
и неравновесие. Нещата стават по-ясни и по значими.
Класиците създават модел, на който стъпва Европа и става първа
икономическа сила. Те казват: производството е първично, произвеждам, което
мога, продавам това, което съм произвел, т.е. предлагането определя
търсенето - това твърди класицизмът. Според тях равновесието на пазара може
да е динамично, но се постига, т. е. гъвкавите цени винаги ще изравнят пазара.
1
През 1925 г. в Англия е първата икономическа криза и възниква въпросът:
защо, въпреки че има предлагане, няма търсене - кризата е свръх предлагане.
Класиците казват: след време пазарът ще се уравновеси, което става, и Англия
излиза от кризата.
През 1857 г. светът изпада в първата световна икономическа криза, в
която влизат всички страни и се вижда, че класическият модел не функционира.
Тогава се налага нова теория и се появява бащата на съвременната икономика
Джон Кейнс, който след депресията от 1929-33 г. със своята книга „Обща теория за
заетостта, лихвата и парите” от 1936 г. – тласка човечеството в нова орбита
(книгата на Адам Смит е „Богатството на народите”).
Кейнс оборва 3-те основни принципа на класицизма, защото има примери,
когато пада търсенето, но цената не пада, а се качва – І-ви стълб на класицизма.
ІІ-ри стълб - гъвкав лихвен процент. Според класицизма няма криза,
когато се изравняват спестявания и инвестиции в икономиката, а лихвеният процент
определя цената на парите. Но върху двата елемента влияят още N на брой
фактори и лихвеният процент е много по-важен от инвестициите. Други фактори
дават отражение и затова никога спестяванията не са равни на инвестициите.
Покупката е равна на продажбата – класическа постановка – щом има спестявания,
значи част от дохода остава и щом този ресурс не се насочва към финансовите
пазари, ще има винаги разминаване между потреблението и покупката и никога
покупката не е равна на продажбата – само при бартер равенството е вярно или при
хипернива на инфлация, когато се преминава към бартер и никой тогава не ги иска
парите.
Неравновесията съществуват и тогава Кейнс казва, че не предлагането
определя търсенето, а търсенето определя предлагането. Търси ли се нещо, ще се
произведе. САЩ веднага започнаха да реализират модела на Кейнс и станаха
първа икономическа сила. Това беше до 80-те години. Тогава има икономическа
криза - има търсене, няма предлагане – трябваше нов модел и тогава в САЩ се яви
нова школа и модел - така наречените монетаристи с водач Чикагската школа и
монетаристът Милтън Фридман. Монетаристите твърдят и връщат някои
параметри донякъде на класицизма, но при тях парите са решаващ фактор. Парите
се огледален образ на произведения продукт. Съществува основно монетарно
уравнение: масата пари по скоростта на обръщението им трябва да бъде равен на
брутния вътрешен продукт.
М.V=БВП
Като пример може да се посочи, че ако имаме 1 млн. лв. и ги завъртим
веднъж на една година, ще се изпълни равенството, но е друго, ако имаме 500 хил.
лв. и ги завъртим 2 пъти за една година.
Така се получава една спирала, но чрез масата и скоростта се получава
леко прегряване на парите от 2 пункта, парите на икономическите субекти –
домакинства, фирми се увеличават, създава се добавъчно търсене и
производството произвежда повече.
Това се нарича макроикономически растеж. Това дава добри резултати
в Америка, но съвременната криза, която е изключително финансова - изгърмяха
фондови борси, ипотечни и по формулата на доминото и други, и зад масата пари,
които печата Федералната резервна система на Щатите - единствената страна в
света, в която емитира и печата парите частна институция, е САЩ и зад всеки
отпечатан долар не стои нищо.
През 1971 г. американците едностранно обявиха край на златнодоларовия
еквивалент и сега доларът не е обменяем срещу злато, защото парите са повече от
златото. Стана девалвиране и светът се задръсти с хартийки. Когато парите
2
прегреят, т.е. се получи неравенство, става обезценяване на пари и се стига до
хипернива на инфлация, т.е. М.V>БВП.
САЩ продават злато, китайците купуват злато, никой не е повярвал, че
китайците бурат кюлчето и установяват, че отвън е злато, а вътре е волфрам, който
е най-близък по тегло със златото. Тук започва най-голямата фалшификация в
света - подмяна на златото от резерва на САЩ от злато във волфрам. Това започва
при Буш старши. Но след това бързо се потушава и в момента се мълчи.
Монетаристите с прегряването на масата пари сега предизвикаха
глобална икономическа криза, която по дълбочина и времетраене ще засенчи
всичко, видяно от човечеството досега. Тази криза ще продължи повече от 20
години и човечеството ще намалее наполовина.
ІІ. МАКРОИКОНОМИКА
Макроикономиката е наука за производството, размяната и
потреблението. Благата са ограничени. Икономика има там, където благата са
ограничени. Макроикономиката е наука, която изследва как да изразходва
ограничените блага, за да се произведе повече и как оптимално и ефективно
това да се разпредели между членовете на обществото. Един акцентува, че е
наука за избора, друг, че е наука за алтернативата.
Основен метод на макроикономиката – метод на научната абстракция.
Ние създаваме хипотези. Хипотезата във времето може да се видоизменя, да се
отрече напълно или да се препотвърди.
Хипотезите могат да бъдат темпорални – хипотезата В е по-късно във
времето от А.
Статистико-вероятностна хипотеза – след А вероятно следва В, защото
може да следва С, Д и т.н.
Друг метод - Анализ и синтез.
Индукция и дедукция - от единицата към общото и от общото към
единицата.
Ползват се методите на икономическите науки – статистика, финанси,
регионалната икономика производствена мощ къде точно да се построи,
философия, психология.
ІІІ. ФУНКЦИИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА
Първа функция - теоретико-познавателна
Втора функция - практико-приложна
Трета функция - мирогледна функция
Четвърта функция – методологична
ІV. СТРУКТУРА НА МАКРОИКОНОМИКАТА
Отначало е била единна наука, като се е смятало, че може да обхване
нещата и даде анализ на всички нива, но преди един век се установява, че
вземането на икономическо решение на микро-, макро- и меганиво са различни и
законите се проявяват различно, т.е. и анализът е различен. В момента се твърди,
че икономиксът са две части, други твърдят, че са три, а те са 4.
Първо – микроикономикс - изследва икономическите явления, процеси и
закони на микрониво, индивидуалните решения на малките икономически субекти –
фирмата, домакинството или търсеното на стоката Х, предлагането на стоката У,
равновесие, неравновесие.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Макроикономика - лекции

Събрани всички лекции по макроикономика от ПУ, първи курс, първи семестър...
Изпратен от:
Божидар Димитров
на 2013-10-14
Добавен в:
Лекции
по Макроикономика
Статистика:
312 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
хипотезата на Милтън Фридмън
добавена от mitrofanova.svetli 09.03.2016
1
15
Инфлация - определение и измерване. Видове инфлация. Инфлацията в България 2000-2010
добавена от maria.stavreva1209 06.03.2016
2
26
Подобни материали
 

Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България 1990-2004 г.

13 дек 2007
·
343
·
7
·
1,190
·
126

В статията се анализира връзката между размера на държавните разходи и темпа на икономически растеж в България за периода 1990-2004 година.
 

Макроикономическа политика

19 юни 2008
·
153
·
7
·
1,436
·
62

Всекидневният икономически живот на страната зависи от многобройните действия на домакинствата и фирмите, правителствените и здравни институций от които макроикономиката извежда съвкупният резултат.
 

Рамка на макроикономическата политика

21 мар 2008
·
97
·
7
·
1,273

Рамката на избраната макроикономическа политика следва да отговори преди всичко на въпроса за ролята на държавата при осъществяване на една нова стратегия за икономическо развитие до 2010 година...
 

Фискална политика и макроикономическо регулиране

11 яну 2007
·
1,877
·
2
·
285
·
211

Фискалната политика е държавна политика за макроикономическо регулиране. Това е икономическата политика, провеждана от правителството чрез разработване на държавния бюджет и контрол върху данъците...
 

Макроикономическа политика - цели, проблеми и инструменти

07 апр 2007
·
854
·
8
·
1,117

Макроикономиката е наука за икономиката на страната като цяло. Тя изучава сбора от новосъздадените стоки и услуги, дохода на населението, нивото на безработица сред търсещите работа и принципите, определящи движението на цените.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
88
1
05.10.2016
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
277
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Макроикономика - лекции

Материал № 1027365, от 14 окт 2013
Свален: 312 пъти
Прегледан: 366 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 17,138
Брой символи: 101,724

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Макроикономика - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала