Големина на текста:
ДОГОВОРЗАНАЕМ
, ..................... ……….. ............................, 228 . 239 Днес годинаввъзоснованачлендочлотЗакона
, :зазадължениятаидоговорите между
1. ...................................... ....................................., : ....................., .....................,ЕГН личнакарта№
..................... . . ……………., , издаденанаготМВРгрнаричанизакраткостНАЕМОДАТЕЛотедна
:, 1. ...................................... ........................................, : ....................., странаиотдруга ЕГН лична
....................., ..................... . . ……………… карта№ издаденанаготМВРгр наричанзакраткост
НАЕМАТЕЛ
C .есключинастоящиятДоговор
I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
1. НАЕМОДАТЕЛЯТпредоставянаНАЕМАТЕЛЯзавременноивъзмездноползванеследниясвой
, : . …………………………………. . ....................., .собственнедвижимимотнаходящсенаадрес гркв ул
..........................................................., ....................., ....................., апартамент№ жилищенетажсъс
..................... . ., ....................., застроенаплощквмсъстоящсеот притежаванснотариаленакт
....................., ....................., ....................., , том дело№свързанкъмстуденаитоплавода
, , , , ,отопление електричество кактоисфункциониращиводопроводна отоплителна електрическа
.отходнаиканализационна
2. НАЕМОДАТЕЛЯТотдаваподнаемнаНАЕМАТЕЛЯ тозиимотза да бъде използван
................................. за НАЕМАТЕЛЯТнямадаползваимотазанезаконницелиищеизпълнява
, всичкидействащии бъдещинорминацентралнатаи местнатавласти регулиращинаемните
.отношения
3. - , Предаването наимота сеизвършвасдвустраненПриемо предавателен протоколкойтовключва
.списъкнаинвентараиописаниенасъстояниетонаимота
II. ЦЕНАИНАЧИННАПЛАЩАНЕ
1. НАЕМАТЕЛЯТ заплащанаНАЕМОДАТЕЛЯилинаупълномощеноотнеголицемесеченнаемв
размерна ..................... (.........................................................................................................).
2. ..................... ………..Месечнатанаемнаценаедължимаотг
3. ПриподписваненанастоящиятдоговорНАЕМАТЕЛЯТ заплащанаНАЕМОДАТЕЛЯмесечният
.наемзапървиянаеменмесец
4. Следизтичане напредплатенияпериодНАЕМАТЕЛЯТ щезаплащаавансовонаНАЕМОДАТЕЛЯ
II. 1. .....................- .....................- .посочениявнаемот водоточислонамесеца
5. .Месечнатанаемна ценаетвърда и неподлежи напромяна засрокананастоящиядоговор
6. За да гарантираредовнотоисвоевременно плащаненаконсумативнитеидругиразходи
, възникващивъввръзкасползванетонанаетитепомещения НАЕМАТЕЛЯщедепозирау
( ) .....................НАЕМОДАТЕЛЯ дадържизасроканадействиенатозидоговор сумавразмерна
(............................................................). Припрекратяване нанаемниядоговор и вмоментана
, ,урежданеназадължениятанаНАЕМАТЕЛЯ произтичащиотнаемнитеотношения
...........................НАЕМОДАТЕЛЯТсезадължавадавърненаНАЕМАТЕЛЯсуматавразмерна
(............................................). , В случайчеНАЕМАТЕЛЯТ незаплати някоиотконсумативните
, разходивсрокНАЕМОДАТЕЛЯТимаправодаудържисъответнатасумаоттозидепозитида
.върнеостатъка
III. ПРАВАИЗАДЪЛЖЕНИЯНАНАЕМОДАТЕЛЯ
1. , НАЕМОДАТЕЛЯТедлъжен дапредаденаетия имотвсъстояние вкоето да изпълнява
.предназначениетоси
2. -НАЕМОДАТЕЛЯТсезадължавада предадезаползваненаетия имотнаНАЕМАТЕЛЯ непо
..................... .късноотдата г
3. .НАЕМОДАТЕЛЯТима правода получава уговорения наемпридоговоренитеусловия
4. НАЕМОДАТЕЛЯТосигурява наНАЕМАТЕЛЯТ засроканатозидоговорспокойнои
.необезпокояваноползваненаимота
5. /НАЕМОДАТЕЛЯТносипълна и единственаотговорност за плащанетонавсичкиданъциданък
“”, “”/, , .смет данъксгради коитомогатда бъдат определениза имотапредмет натозидоговор
6. , НАЕМОДАТЕЛЯТщеподдържаимотавдобросъстояние катоотстранявавъзникналитеповреди
, повременацелиянаеменпериод освенповредитеврезултатнанебрежностотстранана
. , /, , , ./ НАЕМАТЕЛЯОсвентова аконякояотинсталациите ВиК отопление вода ел ектричествои дрв
,сградатасеповредиилипонякаквапричинапрестанедафункционираправилно
,НАЕМОДАТЕЛЯТщепоправитоваилиНАЕМАТЕЛЯТможедаотстраниповредатазасвоясметка
, катонаправенитеразходисеприспаднатотнаемаследпредставяненадокументдоказващ
.размеранаразноските
7. , НАЕМОДАТЕЛЯТдекларира чекъмдатата наподписваненанастоящиядоговоресобственик
нанедвижимияимотичезанегонямапречкидаотдадеподнаемимотазацелияпериодна
.договора
IV. ПРАВАИЗАДЪЛЖЕНИЯНАНАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТедлъжен дазаплащавсрокуговорения месеченнаемиконсумативнитеразходи
, . , , , зателефон ел енергия отопление топлаистуденавода засигналноохранителнасистемаиза
, .кабелнателевизия поусловиятаиреданасъответнитеслужби
2. , НАЕМАТЕЛЯТ се задължавада заплативсичкищетивъзникнали врезултатнанеговата
, , небрежностсизключениенаонези причинениотнормалнотоиобикновеноизносванеилиот
, .обстоятелства надкоитотойнямаконтрол
3. НАЕМАТЕЛЯТ има правода извършватрайниподобренияи реконструкции внаетия имотсамо
.следизричнотописменосъгласиенаНАЕМОДАТЕЛЯ
4. .НАЕМАТЕЛЯТ нямаправода преотдаваимотаподнаемнатретилица
5. , НАЕМАТЕЛЯТ неносиотговорност запосегателства извършенивърхунаетия имотисе
.задължавадасъобщаванезабавнонаНАЕМОДАТЕЛЯ
6. , НАЕМАТЕЛЯТ едлъжен да полагагрижитенадобърстопанинсъобразявайки сесдобрите
, , , нравииспокойствиетонаживущите вътрешнияредвсградата противопожарните хигиенни
. .правилаи изискваниятанаобщинскитеидр служби
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИСРОКНАДОГОВОРА
1. Настоящиятдоговор сесключизасрок ..................... /...................../ , от месеца считано
..................... .отгодина
2. .Настоящиятдоговор сепрекратяваприизтичане надоговорния срок
3. Следизтичане нанаемния срокдоговорътможе да бъде продълженприсъщите илидруги
.условиясизричнотописменосъгласиенастранитеединмесецпредиизтичанетонасрока
4. . Настоящиятдоговор може да бъде прекратенповзаимно съгласиевписменвидВ тозислучай
.странитедопълнителноуговарятначинанапрекратяваненавзаимоотношениятаим
5. Дветестраниимат правоедностраннода прекратят настоящияДоговорседномесечно
.предизвестияотправенодонасрещнатастрана
6. , 10 // . 1. В случайчедодесетдниследкрайниясрокзаплащаненанаемнатаценапоІІот
,настоящиядоговорНАЕМАТЕЛЯнееизплатилнаНАЕМОДАТЕЛЯдължимиямесеченнаем
, договорасесчитазаавтоматичнопрекратен освенаконямасключеномеждустраните
.допълнителнописменоспоразумение
7. Припрекратяване надоговора ипринапускане НАЕМАТЕЛЯТ предаваимотавсъстоянието
– , описановдвустраннияПриемно предавател енпротокол катосевземепредвидестественото
, , IV.износване ипредставядокументизаплатениконсумативи съгласнораздел
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИУСЛОВИЯ
1. , Всякакви уведомления коитощебъдат отправяни потозидоговоротНАЕМАТЕЛЯ илиот
, НАЕМОДАТЕЛЯщебъдатвалидни акосавписменвидисапредаденисрещуподписили
:изпратениспрепоръчанапощаиобратнаразписканаследнитеадреси
: .....................Наемодател
: .....................Наемател
2. .Всякаотстраните сезадължавадауведомявадругата припромяна наадреса
3. Къмнастоящиятдоговор дветестранимогатда прилагат допълнителниусловия испоразумения
. .повзаимносъгласиевписменвид Приложенитеспоразумениясанеделимачастотдоговора
4. Страните понастоящиядоговоррешават
възникналитемеждутях , , спорове повзаимно съгласие аакотовасеокаженевъзможнопо
.съдебенред
5. За неуреденитепонастоящиядоговорвъпроси сеприлагат разпоредбите надействащата
.законодателнауредбанаРепубликаБългария
- .Настоящиятдоговореизготвендваеднообразниекземпляра поеднокопиезавсякаотстраните
, , НАЕМОДАТЕЛЯТи НАЕМАТЕЛЯТкоитоподписаханастоящиядоговор сасъгласнисвсички
.условияиизискванияупоменативклаузитему
: .....................НАЕМОДАТЕЛ : .....................НАЕМАТЕЛ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 апр 2021 в 10:43 в момента не учи на 44 години
24 мар 2021 в 11:29 в момента не учи на 21 години
 
Подобни материали
 

Казус по Търговско право

17 ное 2008
·
207
·
4
·
629
·
154

Дали може да се иска обявяване на търговско дружество за недействително по реда на Закона за задълженията и договорите?
 

Договори - същност

31 май 2007
·
858
·
1
·
258
·
295
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
111
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Същност на договорите. Видове договори

29 яну 2008
·
167
·
7
·
1,595
·
48
·
2

Преди да се заселят на Б-я полуостров,славяните живеели в условията на натурално самозадоволяващо се стопанство. Независимо от вида на производството,то имало потребителен характер и не било предназначено за пазара.
 

Придобиване на обекти в жилищна сграда чрез договор за групов строеж

06 юли 2007
·
160
·
3
·
699
·
72

Целта на сключването на договор за групов строеж е изграждането на сграда в завършен вид и трансформирането на създадените правоотношения в право на собственост върху конкретен обект или конкретни обекти...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
9
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за отдаване под наем

Материал № 1026828, от 11 окт 2013
Свален: 49 пъти
Прегледан: 133 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 931
Брой символи: 5,659

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за отдаване под наем"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала