Големина на текста:
1 . Основни понятия.Маркетинг-микс.
Зараждане: в нач,на 20ти век в САЩ,а в Европа
през 50-те год. Икономиките на държавите в
региона са вече възстановени, в резултат на което
вътрешния пазар се превръща от “пазар на
производителя” в “пазар на потребителя”
Етапи на развитие: 1)(20-30г в САЩ)-през този
етап М. се отделя от общата икономич.теория.
Основно направл.за М. обаче са рекламата и
средствата за насърч.на продажбите; 2)(50-60г)- В
резултат на нарастналото предлагане спрямо
търсенето се наложила необх.от провеждането на
маркетинг. Проучвания-преди разраб.на продукта и
по време на неговата реализация; 3)(80-90г)-
изучаване на мотивите,определящи поведението на
субектите в процеса на размяната.
Основни Маркетингови понятия:
1)Потребности-човешката потребност е състояние
на осъзната липса на някакво осн.удовлетворение.
2)Желание-това е нужда за специфично
удовлетворение на по-дълбоките потребности.
3)Търсене-желание за опред.продукти,подкрепен
от възможност и намерение за купуване им.
4)Продукт-това е всичко ,което може да се
предложи за задоволяване на потребност или
желание.Включва стоки,услуги и идеи.
5)Пазар-всички потенциални и реални клиенти,
които имат сходни потребности и желание за
определени продукти и са в състояние да
осъществят размяна за да задоволят тази
потребност и желание.
6)Маркетинг(Котлор)-Това е социален и
управленски процес в който отделните личности и
групи получават това от което се нуждаят и
желаят,като създават,предлагат и разменят с
другите хора продукти с определена стойност.
7)Маркетинг-Микс: Той представлява
съвкупността от маркетингови елементи и
дейности,чрез който може да се води активен
маркетинг в организациите.Тази концепция е
известна още като „Концепцията на 4те „P“
(Product,Place,Price,Promotion).Това са и осн.
елементи на Маркетинг-микса:Продукт,Цена,
Дистрибуция,Промоция,те формират основното
съдържание на маркетинговата програма и трябва
да се разглеждат като едно цяло,тъй като са
взаимно свързани и взаимно обусловени.
2.Основни Маркетингови концепции.
1)Производствена(20-30г)-Х.Форд- едросериино
масово производство.Фирма прилаг.тази концепц.
се стреми към снижаване на разх. чрез произв.на
голям обем продукти с унифиц.х-ки.По-ниските
разх.позволяват нам.на цената в рез.на което
фирмата може да разшири пазара и дори да заеме
доминираща позиция.Прил.на концепцията е
свързано с предв.проучвания и анализи в рез. на
които е ясно,че потребителя се интересува осн. от
по-ниската цена и достъпността на продукта.
2)Продуктова-Потребителите ще одобрят онези
продукти,които са снай-високо качество,богат
асортимент и новаторски характеристики.
Прилагането и е свързано със следните условия: а)
фирмата концентрира вниманието си върху
произв.на стоки с високо качество и умерена цена;
б) потребителите са заинт. от покупк.на тези стоки;
в) потреб-те знаят за налич. на изделия – аналози;
г) потреб-те осъществяват избора си, чрез сравн. с
качеството и цените на изделията – аналози.
3)Търговска-Ако на потребителите не се възд.
активно,те по принцип няма да купуват достатъчно
продукти от фирмата.Ето защо фирмата предпр.
агресивна промоция за предл. на своите продукти.
Тя основно се прилага в следните случаи:
1)Продажба на „нетърсени“ стоки; 2)Реализиране
на стоки при нал.на свръх капацитет; 3)Реал.на
стоки при наличие на свъх предлагане. Основна
цел на концепцията: реализ.на продукцията по-
най-бързия начин и в по-големи количества,но
удовлетвореността на клиента остава на зад.план.
4)Пазарна концепция: В осн.на концепцията е
проучв.на потребностите на пазара и предлагане
5.Маркетинг. инф.сист.Маркетингово
проучване
МИС е организирана система от хора, технически
средства, методи и процедури, създадена да
осигурява ръководството на организацията с
необходимата за управлението маркетингова
информация.Тя включва 4 подсистеми:
1)Вътрешната информация –чрез нея могат да се
констат. проблемите навреме, да анализ.
отражението им в/у пазара,както и да търсят
оптим.реш.
2)Външна информация- набавя се от средствата за
масова инф., интернет, статистиката, конференции,
симпозиуми, от панаири, каталози, реклами.
4)Маркетингови проучвания-процес на
систематично събиране,анализ и интерпретиране
на инф.
5)Управление на Маркетинга- Тя има за цел
създаването на модели за увеличаване
ефективността при реализация на маркетинговата
стратегия .
Маркетингови проучвания.Етапи(фази):
Видове Маркетингови проучвания:
1)Според целта на проучването:
-Конюнктурно проучване-цел на проучването е
развитието на стопанската конюнктура и
възможностите на фирмата за нови инвестиции
при съответните тенденции на пазара.
-Пазарни проучвания - Свързани са с навлизането
на съответни продукти на фирмата на нови пазари
-Маркетингово проучване -То е насочено към
решаването на конкретен, много тесен проблем,
свързан с маркетинг микса.
2)Според типа на получаваната информация:
-Количествени - при тези изследвания
информацията е под формата на числа,проучват се
големи извадки от хора, поддава се на статистич.
обраб.
-Качествени -при тях инф. е под формата на идеи,
мнения,преценки,нагласи,убеждения и се подлага
на логич. анализ.Проучват се по-малък брой хора.
3)Според типа на източниците:
абинетни проучвания- при тях се работи
изключително с т. нар. вторична информация.
звънкабинетни проучвания - свързват се с
набирането на първична информация.(по-скъпо е).
-Комбинирани проучвания(и двете).
6.Методи за набиране на първична информация
1)Качествени методи-ниска степен на
структуриранос;получ.данни не се подлагат на
матем.обраб
2)Наблюдение:чрез него се осигуряват данни за
реалното поведение на различни иконом.субекти.
С най-голямо приложение са така наречените
наблюдения “по записи“.Те се осъщ.с помощта на
писмена или ел. форма на запис на информацията.
-Наблюдение в/у потреблението на домакинствата
-Наблюдения върху продажбите
-Наблюдение върху зрителската аудитория
3)Експериментални методи: Осн.цел на тези
методи е да се потвърди или открие нал. на
причинно-следствена връзка между две или повече
променливи и да се измери колич. тази връзка.
-Лабораторни експерименти;
-Полеви експерименти-в реална обстановка.
4)Методи на допитване:
-Анкета: Нарича се още писмено допитване. Това
е особено популярен метод за събиране на данни.
Анкета в жилището и на работното място,
пощенска анкета,анкети на улицата .
-Интервю: Интервюто е метод, при който на базата
на разговор между респондента и интервюиращия
се проучва становището или реакцията по
отношение на даден въпрос или кръг от въпроси.
Приложение на Интернет при набиране на
данни.
Въпросникът предст. списък от въпроси, които
трябва да се поставят пред изследв. лица. Разраб.
му се прави със следните цели: 1/ осиг. на необх.
първ.инф.и изб. на ненужната такава; 2/ бързо и
точно отгов. на въпр. и отразяване на отг.; 3/ осиг.
на удачна форма за обраб. и анализ на данните; 4/
осиг. на достов. и безпр. инф-я от изследв. лица.
9.Методи за стратегически Маркетингов анализ
Метод за анализ на Бостънската консултантска
група: Метода се използва за анализ на отделните
продукти на фирмата.Основните критерии за
анализ са: Пазарен дял на продукта в % и
тенденцията за ръст на продажбите на такъв вид
продукти в %.Обособяват се четири групи
продукти:
1) Въпросителни знаци-Те се характеризират с
нисък пазарен дял,но с гол.възм.за нарастване.
2)Звезди- Тези стоки са с висок пазарен дял и
големи тенденции за нарастване на техните прод.
3)Дойни крави-Те се отличават с голям пазарен
дял, но с липса на възм.за нар.на техните прод.
4)Кучета-Те са с нисък пазарен дял и липса на
възможности за нарастване на продажбите им.
В зав. от мястото на стоките в матрицата към
тях могат да се приложат следните стратегии:
1) Стратегия на изграждане – Тя се прилага към
стоките звезди и стоките въпросителни знаци, ако
има тенденция да минат в групата на звездите.
Стратегията включва влагане на големи
инвестиции в производството и промоцията на
тези стоки.
2) Стратегия на поддържане – Тя се прилага към
стоките дойни крави. Тя включва напомняща
реклама, гъвкава ценова политика, използване на
средствата за насърчаване на продажбите.
3) Стратегия на жътва – Тя се прилага към
стоките кучета и въпросителните знаци, ако нямат
шанс да преминат в групата на звездите. Включва
набелязване на мерки за бърза реализация на
стоките.
Метод за анализ на продукт и пазари:Този метод
за анализ изисква разраб. на матрица с 4 сектора
въз основа на следните 2критерия-пазар и продукт
1)Стратегия за увеличаване на пазарния дял:
Тази страт.е по-евтина и лесно приложима.При нея
се изисква подобряване обслужването на
клиентите,маркетинга,качеството на продуктите,а
също и възползване от слабите места на конкур.
2)Стратегия на развитие на продукта – тя
включва предлагане на нови продукти на
досегашни пазарни сегменти.
3)Стратегия за развитие на пазара-При нея
фирмата се ориентира към нови пазарни
сегменти,като предварително трябва да проучи
техните изисквания към продукта и да го адаптира
към тях.
4)Диверсификация: представлява процес на
едновременно навлизане на нови пазари с нови
продукти.Целта е да се навлезе в нови стопански
сфери,които не са свързани с основната
дейност,така,че да се намали риска и да се
подсигурят допълнителни източници на приходи.
10.Стокова политика
СП представлява комплекс от действия при
производството и реализацията на стоките,които са
свързани с опред.и подд.на оптим. структура на
произвежданите и предлагани стоки.СП се
определя съобразно Отделните равнища на
стоката:
1во равнище(ядро на стоката) – То включва
всички свойтства и характеристики на стоката
които са предназначени да задоволят основната
потребност за която се създава тази стока.
2ро-Тук се включват характеристиките на стоката
която я определят като обект на купуване.
3то-На него се определят всички услуги(плат. или
безпл.) които съпътстват продажбата на стоката.
4то-Всички св-ва и х-ки на стоката,които носят
престиж и самочув.и принадл. към опред. класа.
Сток.полит. се разраб.съобр. вида на стоките. Осн.
стоките се делят на:потребителски и промишлени.
Видове потребителски стоки – Те се разделят
според отношението на потребителите към тях и
навиците при тяхната покупка:
А) Удобни стоки-Те се купуват често,бързо и с
миним. усилия:основни,импулсивни и спешни.
І ФАЗА
ПОДГОТОВКА НА МИ
ІІ ФАЗАСЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ
ІІІ ФАЗА ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ
ІV ФАЗА
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Б) Избираеми стоки – Те се купуват на основата
на сравнение м/у разл. продукти и марки. 2
осн.вида:
-хомогенни стоки – възпр. се от купувачите като
сходни или еднакво качество,но разл.по цена така
че купувачите търсят стоката с най-ниска цена.
-хетерогенни стоки –възприемат се от
потребителите като различни по-качество и избора
се нас.
то на продукт,който увовлетв.тези потребности по-
добре от конкур.фирми. Фирмата тр.да има
готовност да се променя съобр.променящите се
изискв. на пазара.Осн.цел е постигане на по-
висока степен на удовл.на потребителите,реализ.на
повторна покупка и благопр.обществено мнение.
5)Социална М.концепция-Целта и е да определи
потребностите и желанията на клиентите и съобр.
тях да им предложи продукти,които не са вредни
за тяхното здраве и не замърсяват околната среда.
3.Потребителско поведение:
Процес на вземане решение за покупка.Етапи:
1)Откриване на проблема: Този етап
представлява осъзнаване на разликата между
личното желание и действителното положение.
2)Търсене на информация: Два вида-вътрешно и
външно.През този етап на базата на събраната
информация клиента набелязва основните
критерии по които ще прави своя избор на
покупка.
3)Оценяване на алтернативите: Необходимо е
фирмите предв.да проучат кои критерии са важни
за потребителя и да ги заложат при разр.на
продукта и при начина на неговото предлагане.
4)Решение за покупка: след запознаване с
разл.варианти. Често реш.за пок.е импулсивно.
5)Поведение след покупката: Клиента срявнява
стоката със своите очаквания.В рез.на което той се
чувства удовлетворен или неудовлетворени.
Варианти на купуване в зав.от вида на продуктите.
1)Рутинно реш.на проблема-влагат малко усилия
за търсене на външна информация и оценка на
алтернативите; 2)Ограничено реш.на проблема-
оценяват се няколко марки продукти,като се
използват ограничен брой критерии; 3)Разширено
реш.на проблема- при този вариант се преминава и
през 5те етапа на процеса за взем.на реш.за пок.
4.Фактори,влияещи в/у потребителск.поведение
Разделят се в 4 групи: Маркетингови,ситуационни,
психологически,социално-културни.
1)Маркетингови ф-ри: продукт,цена,дистрибуция
и промоция(4-те P)
2)Ситуационни ф-ри- 5 вида ситуационни
влияния:
-Предназначение на стоката(за подарък или не);
-Социално обкръжение(останалите хора присъств.)
-Физическо обкръжение(обстановката и музиката)
-Време(в кое време от деня,колко време е отдел.)
-Първонач.съст.на купувача(финанс.възм,настрое)
3)Психологически ф-ри:
-Мотивация- силата, която обслужва определено
поведение, задоволяващо нуждите на потребит.;
-Физиологични нужди-те са основни за
оцеляването и трябва да бъдат задоволени първи.
-Личността е свързана с последователното
поведение на човека и реакциите му в дадена
ситуац.
-Възприятието представлява процесът, при който
индивидът избира, организира и интерпретира
информац., за да създаде своя картина за света.
-Становището е “приучена склонност да се
отговаря на въздействието на даден обект или клас
от обекти по благопр. или неблагопр. начин”
-Стилът на живот е начинът на живеене, който
се определя от това, как хората прекарват времето
си, какво считат за важно в обкръжението си и
какво мислят за себе си и света около него.
4)Социално-културните ф-ри
-Лично влияние – Покупките на потреб. често се
влияят от гледищата,мненията или повед. на други
-Еталонни групи - хора,на които индивидът гледа
като на основа за самопреценка или пример за
личен стандарт.
-Семейното влияние върху потребителското
поведение е резултат от три източника –
обобществяване на потребителя, преминаване през
семей- ния цикъл и взем.на реш.в рамките на
семейств.
-Соц. класаВлиянието и върху потребителското
поведение е по-незабележимо, отколкото
влиянието на директното общуване между хората.
- Култура и субкултура – Културата е свързана с
многообразието от стойности, идеи, становища,
които са възприети от хомогенна група хора и се
предават на следващото поколение.
7.Сегментиране на пазара
Представлява разделянето на хомогенни по
някакви характеристики подгрупи
потребители,които реагират на Маркетинг-микса
по сходен начин.
Правила при сегментиране на пазара:
-Сегментите трябва да са вътрешно хомогенни;
-Отделните сегменти трябва ясно да са
разграничени помежду си;
-Пазарните сегменти,трябва да са достат. големи,
по отношение на броя на потребителите в тях.
-Критериите по които се сегментира трябва да
позволяват набир. на достат.инф-я за
потребителите.
-Потребителите от съответните пазарни сегменти
трябва да могат да бъдат достигани с обичайните
маркетингови средства.
Последователност при сегментиране на пазара:
1.ориентировъчно определяне на пазара;
2. отчитане на външни ограничения;
3. избор на критерии за сегментиране;
4. проучване за кои от критериите има инф-я;
5. сегментиране по два или три критерия;
6. открояване на сегментните условия;
7. избор на подходящи сегменти.
Критерии за сегментиране на пазара:
1)Демографски критерии:
-пол; -възраст; -доходи; -професия и занимание;
-семейно положение и брой на членовете на сем.
2)Критерии св.с регионалната демография:
-Разположение на района; -Численост и гъстота на
населението; -Климат; -Транспортна мрежа;
-достъпност на средствата за масова инф-я; -Равн.
на конкуренция; -Динамика на развитие…
3)Критерии свързани с жизнения стил на потребит.
-Социална принадлежност; -начин на живот;
-психологически тип на купувача; -личностни х-
ки.
4)Критерии свързани с поведението при купуване:
-Привърз. към марката-пълна,частична и никаква;
-Начин на възприемане на новите стоки:
1/авангардисти-3%; 2/подражатели на
авангардистите 12-13%; 3/ранно мнозинство 34%;
4/късно мнозинство 34%; 5/закъснели потребители
17 %.
-Мотиви за покупка;
-Готовност за покупка.
8. Избор на целеви пазар и позициониране
Х-ки на на идеалния целеви пазарен сегмент:
-Съществуват неудовлетворени потребности; които
фирмата може успешно да удовлетвори;
- потребителите са платежоспособни;
- в настоящия момент, пазарният сегмент е с
висока поглъщаемост;
- съществуват възможности за по-нататъшен ръст,
на продажбите;
- пазарният сегмент, не е обект на търговска
дейност от страна на конкурентите.
Изборът на целевия пазарен сегмент изисква
предварително проучване и събиране на
информация за възможните пазарни сегменти. В
резултат на анализа и съпоставянето им, следва да
се избере за целеви този пазарен сегмент, който
има:
1)Най-вис. равнище на текущ и прогн. пласмент;
2)Висока норма на печалба, което означава, че
предоставя възможности за по-нататъшен ръст;
3)наличие на слаба конкуренция;
4)несложни изисквания към маркет-те канали.
Във връзка с понятието “целеви пазар” са и
понятията“пазарен прозорец” и “пазарна ниша”.
-Пазарен прозорец- представлява сегмент, който е
пренебр. и от производителите и от търговците.
-Пазарна ниша представл.сегмент,на който
подхожда в най-гол.степен фирм-я продукт или
опит.
Позиционирането представлява създаването на
подходяща представа за продукта сред потребит. от
избраните пазарни сегменти, постигната чрез
подходяща комбинация от маркетингови стратегии
и програми.То вкл.следните осн.дейности:
1)Избор на начин за излизане на пазара:
- Чрез закупуване на дялове или акции на други
фирми; - Чрез собствено развитие; -
сътрудничество с други фирми.
2)Избор на Маркетингови средства;
3)Избор на време на излизане на пазара.
към качество,стил,удобство,а не толкова цената.
В) Специални стоки-нетърпят заместители.За
тези стоки купувача полага спец.усилия за да ги
закупи.
Г)Нетърсени стоки:-нови нет. и регулярно нет.ст.
Основна задача на стоковата политика е
разработването на Стоковия асортимент.Той
сеопределя като група от стоки тясно свързани
помежду си или по силата на тяхното функц.,или
по силата на това че се продават на една и съща
група клиенти.
Основните х-ки на стоковия асортимент са:
А)ширина – тя се определя от вида и броя на
продуктите обединени в продуктови линии или
предлагани като самостоятелни стокови единици.
Б) дълбочина на сток.асортим-тя се опред.от
броя на модификациите за всяка осн. стока,която
позволява удовл.на спец.желанияна повече
клиенти.
В) Плътност на асортим.-тя се опред. от
взаимовр. м/у отд. видове продукти-2вида: висока
и ниска.
11.Жизнен цикъл на стоката
Той проследява поведението на стоката на пазара
от момента във който стоката се представи на този
пазар до момента в който постеп. отпадне от него.
Осн.показат. които характ. жизнения цикъл са:
обем продажби,печалба, разходи за маркетинг.
Основните фази на жизнения цикъл са:
1) Фаза внедряване –стоката е нова за пазара,
необходима е активна въвеждаща реклама. Конкур.
липсва или е съвсем малка. Продажбите са малки и
стоката се предлага в огр. асортим. Печалба не се
реализира поради предварит. направените
инвестиции за разраб. на тази стока.
Четири стратегии:
А) Стратегия на интензивен маркетинг-включва
висока цена на дребно и високи разх. за реклама;
Б) Страт. на ограничено във.на продукта на пазара-
вкл.по-ниски разх. за рекл.но вис. цена на дребно.
В) Стратегия на широко проникване на пазара-вкл.
вис. разх. за реклама и по-ниска цена на дребно.
Г) Стратегия на косвен маркетинг- по-ниски
разходи за реклама и по-ниска цена на дребно.
2)Фаза ръст – Това е най-благоприятната фаза от
живота на стоката.При нея обема на продажбите е
голям а също и цената е по-висока,което позволява
вече да се реализира печалба. Приходите от прод.
отиват за обогатяване на стоковия асортим.
Основни стратегически подходи:
-Подобряване на качеството на стоката чрез
предаването и на допълнителни свойства;
Проникване в нови пазарни сегменти; търсене на
нови начини за дистрибуция; преориент. на
реклама от осведомителна към стимулираща към
покупка.
3)Насищане-През тази фаза конкуренцията е
голяма и стоката е позната на клиентите. Осн. цели
на фаза са насочени към нейното продължаване за
по-дълъг период от време.За целта могат да се
приложат следните стратегии:
-Стратегия на модификация на продукта;
-Стратегия на модификация на пазара;
-Стратегия на модиф. на останалите маркетингови
инструменти- цена,дистрибуция и промоция.
4) Спад – През тази фаза обема на продажбите
рязко спада тъй като пазара е залят със нови по-
модерни и по-хубави стоки.Основните
възможности през тази фаза са следните:
--Преустановяване на производството и
предлагането на тази стока; -„прибиране на
реколтата”– стоката се произв.още изв. време но се
огр. рязко разх. за нейната поддр. Предоставяне на
правото за произв.на др. фирма.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 юни 2022 в 16:36 в момента не учи на 33 години
 
Подобни материали
 

Основни понятия на маркетинга. Продукт. Размяна и транзакция. Маркетингова структура

20 дек 2007
·
465
·
10
·
1,629
·
222
·
1

Основни понятия на маркетинга. Продукт. Размяна и транзакция. Маркетингова структура
 

Равнища на продукта

12 юни 2008
·
140
·
8
·
724
·
129

Маркетинговите продуктови решения са водещи в предприемаческите и мениджърските усилия за разработване на пазара. Редица автори ги определят като „център”, „ядро”, „сърце” на маркетинговата дейност...
 

Маркетингово проучване

30 авг 2008
·
1,659
·
23
·
3,827
·
1,972

Описани са стъпките по който трябва да премине всеки ако се захване с маркетингово проучване. Реферата е оценен с отличен, така че успех на всички, които го ползват.
 

Потребителски пазари и потребителско поведение. Маркетингови проучвания

31 май 2007
·
1,705
·
2
·
364
·
229

Поведение на потребителите – как взимат своето решение за покупка на даден продукт...
 

Как се прави маркетингово проучване

23 ное 2008
·
550
·
3
·
309
·
1

Цел на урока: Да се създадат умения за маркетингово проучване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
12
1
4 мин
30.08.2018
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
29
1
2 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Пищов по маркетинг

Материал № 1026339, от 10 окт 2013
Свален: 139 пъти
Прегледан: 156 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 5,442
Брой символи: 33,696

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала